Regulamin Świadczenia Usług przez General Logistics Systems Poland Spółka z o.o.

dla Klientów ze Stałą Umową

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł, zwana dalej GLS Poland, świadczy na zlecenie klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm), w obrocie krajowym i międzynarodowym, usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu paczek - przesyłek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz przesyłek towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (zwane dalej w Regulaminie „Usługami”).

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

10.00Service – usługa doręczenia do 10-tej – Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanym przez GLS Poland, poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz. 10.00 następnego dnia roboczego po dniu jej odebrania; usługa nie jest dostępna w przypadku przesyłek adresowanych do sieci handlowych;

12.00Service – usługa doręczenia do 12-tej – Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym, na wskazanym przez GLS Poland, poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz. 12.00 następnego dnia roboczego po dniu jej odebrania; usługa nie jest dostępna w przypadku przesyłek adresowanych do sieci handlowych;

AddOnInsuranceService – usługa podwyższenia limitu odpowiedzialności – Usługa dodatkowa polegająca na podwyższeniu limitu odpowiedzialności GLS Poland za Paczkę ponad kwotę wskazaną w pkt III ust. 4 Regulaminu, potwierdzona pisemnie przez GLS Poland;

Awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia Przesyłki Odbiorcy lub nieudanej próbie odebrania Przesyłki od Nadawcy;

CashService – usługa za pobraniem – Usługa dodatkowa polegająca na pobraniu opłaty za towar w obrocie krajowym poprzez zlecenie jednej kwoty pobrania dla jednej Przesyłki; wysokość pobrania nie może przekroczyć 6000,00 zł dla wszystkich Przesyłek nadawanych w danym dniu od jednego Nadawcy i doręczanych do jednego Odbiorcy;

Cennik – wykaz pobieranych przez GLS Poland opłat oraz dopłat za Usługi i Usługi dodatkowe;

DeliveryAtWorkService – doręczenie w lokalu przedsiębiorstwa do rąk indywidualnie oznaczonej osoby - Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym, polegająca na doręczeniu Przesyłki w miejscu pracy lub innym lokalu do rąk indywidualnie oznaczonej osoby Odbiorcy; usługa dostępna tylko dla Klientów przesyłających dane drogą elektroniczną;

DocumentReturnService (DOR) – usługa zwrotu potwierdzonego dokumentu – Usługa dodatkowa w obrocie krajowym polegająca na zwrocie do Klienta – potwierdzonego przez Odbiorcę – jednego dokumentu załączonego do Przesyłki, naklejonego na Paczkę przez Klienta; za prawidłowe potwierdzenie dokumentu uznaje się złożenie na nim czytelnego podpisu przez Odbiorcę;

Dokumenty – inne niż PN dokumenty dotyczące lub związane z Przesyłką, wydane GLS Poland, w celu wykonania Usługi lub Usługi dodatkowej;

Dopłata za anulowanie zlecenia – dopłata za anulowanie zlecenia Pick&ReturnService lub Pick&ShipService; przedmiotowa dopłata wyróżniona jest na fakturze jako odrębna pozycja;

Dopłata za brak danych – dopłata pobierana przez GLS Poland za niedochowanie przez Klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązku przesłania danych Przesyłki drogą elektroniczną w dniu jej wydania;

Dopłata za odprawę celną – dopłata za dokonanie odprawy celnej; przedmiotowa dopłata wyróżniona jest na fakturze jako odrębna pozycja;

Dopłata za ręczne wprowadzenie danych – dopłata pobierana przez GLS Poland za ręczne wprowadzenie danych Paczki do systemu, w przypadku niedochowania przez Klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązku przesłania danych Paczki drogą elektroniczną;

Dopłata za wyjaśnienie adresu Odbiorcy – dopłata pobierana przez GLS Poland za ustalenie prawidłowego adresu Odbiorcy;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach;

ExchangeService – usługa wymiany towaru – Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym, polegająca na doręczeniu Przesyłki i jednoczesnym odbiorze od Odbiorcy towaru na wymianę oraz doręczeniu tego towaru do Nadawcy; usługa dostępna tylko dla Klientów przesyłających dane drogą elektroniczną;

ExWorksService – usługa pobrania opłaty od Odbiorcy – Usługa dodatkowa, wykonywana w obrocie krajowym, polegająca na pobraniu od Odbiorcy opłaty za Usługę. Usługa dostępna tylko dla Klientów przesyłających dane drogą elektroniczną; usługa nie jest dostępna w przypadku Przesyłek adresowanych do sieci handlowych;

FlexDeliveryService (FDS) – usługa przekierowania Paczki – Usługa dodatkowa wykonywana na zlecenie Odbiorcy, polegająca na umożliwieniu Odbiorcy przekierowania doręczenia Paczki i skorzystania z alternatywnych opcji doręczenia, takich jak: doręczenie w ustalonym terminie, doręczenie na nowy adres, doręczenie do ParcelShop, odmowa przyjęcia, odbiór własny w filii GLS Poland, pozostawienie Paczki bez podpisu. Przekazując GLS Poland adres e-mail Odbiorcy Klient wyraża zgodę na skorzystanie przez Odbiorcę z usługi FlexDeliveryService i przekierowanie Paczki.

Guarantee24 – usługa doręczenia następnego dnia roboczego – Usługa dodatkowa, wykonywana w obrocie krajowym, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy w gwarantowanym terminie do końca następnego dnia roboczego po dniu jej odebrania przez GLS Poland do doręczenia;

IdentService – usługa zwrotu podpisanej umowy – Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym, polegająca na uzyskaniu od Odbiorcy podpisu na umowie dołączonej do Przesyłki w przyldze i zwrocie umowy do Klienta, usługa dostępna tylko dla Klientów przesyłających dane drogą elektroniczną;

Klient – odpowiednio: Nadawca, Odbiorca lub inna osoba zlecająca Usługę;

Korekta drogowa – dopłata naliczana do każdej Paczki w związku z opłatą za przejazd po drogach krajowych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wynikającą z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o ruchu drogowym (Dz.U. 2007 Nr 19 poz.115 ze zm.); aktualna wysokość dopłaty publikowana jest na stronach internetowych www.gls-group.eu; zmiana wysokości dopłaty nie jest zmianą Regulaminu ani Umowy i nie wymaga dochowania formy pisemnej; przedmiotowa dopłata wyróżniona jest na fakturze jako odrębna pozycja;

Korekta paliwowa – dopłata ustalana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych oleju napędowego i publikowana na stronach internetowych www.gls-group.eu; przedmiotowa dopłata wyróżniona jest na fakturze jako odrębna pozycja;

Kurier – osoba działająca w imieniu i na rzecz GLS Poland, wykonująca część Usługi lub Usługi dodatkowej, na zasadach Umowy i Regulaminu;

Miejsce Odbioru – wskazany przez Klienta adres przyjęcia Przesyłki w celu wykonania Usługi;

Miejsce Dostawy – wskazany przez Klienta lub Odbiorcę w przypadku Usługi FDS adres doręczenia Przesyłki;

Nadawca – osoba, która wydaje Przesyłkę GLS Poland wraz z PN lub innymi dokumentami;

Odbiorca – wskazany w dokumencie PN podmiot, któremu ma być wydana Przesyłka w Miejscu Dostawy;

Opłata za likwidację – opłata pobierana przez GLS Poland za wykonanie czynności likwidacyjnych, obejmująca ryczałtowe wynagrodzenie, z wyłączeniem kosztów wynikających ze szczególnych właściwości likwidowanej Paczki, w szczególności kosztów utylizacji odpadów, którymi GLS Poland może dodatkowo obciążyć Klienta, na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesienie takiego kosztu;

Opłata za magazynowanie – opłata pobierana przez GLS Poland za przechowanie Przesyłki, naliczana do momentu zwrotu, doręczenia, przekodowania lub likwidacji Przesyłki, za każdy dzień roboczy od daty wystąpienia przeszkody w doręczeniu, spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Klienta;

Opłata za ręczną obsługę (NTT) – opłata pobierana przez GLS Poland za ręczną obsługę Paczki, nienadającej się do automatycznej obsługi przy załadunku i sortowaniu;

Opłata za paczkę przeważoną – opłata pobierana przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o wadze wyższej niż wskazana w pkt II Regulaminu;

Opłata za paczkę ponadgabarytową – opłata pobierana przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o gabarytach przekraczających dopuszczalne gabaryty Paczki wskazane w pkt II Regulaminu;

Opłata za strefę B – opłata dodatkowa za doręczenie Paczki do zdefiniowanego poprzez kody pocztowe obszaru Polski – strefy B. Lista kodów pocztowych objętych strefą B oraz wysokość opłaty dodatkowej publikowana jest w Taryfikatorze GLS Poland;

Opłata za windykację należności – opłata pobierana przez GLS Poland obejmująca koszty GLS Poland, wynikłe z czynności podejmowanych na skutek opóźnienia w zapłacie na jego rzecz jakichkolwiek opłat lub dopłat;

Opłata za zmianę Usługi dodatkowej – opłata pobierana przez GLS Poland za zmianę dyspozycji w zakresie Usługi dodatkowej po nadaniu Przesyłki;

▪ Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta GLS Poland do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie PN. Wymiary Paczki nie mogą przekraczać: suma obwodu i najdłuższego boku: 3 metry, przy czym najdłuższy bok Paczki może mierzyć max 2 metry, szerokość Paczki nie może przekroczyć 80 cm, a jej wysokość 60 cm. W przypadku Paczki o kształcie nieregularnym, jej wymiary zostaną obliczone według obrysu opakowania o kątach prostych (nawet jeśli fizycznie zawartość Paczki zostanie opakowana w inny sposób). Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczać: 31,5 kg w obrocie krajowym i 40 kg w obrocie międzynarodowym. GLS Poland świadczy usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania Paczek kurierskich i Paczek towarowych;

Paczka kurierska – Paczka o masie do 20 kg i wymiarach, z których żaden nie może przekroczyć 2 metrów, a suma obwodu i najdłuższego boku nie może przekroczyć 3 metrów; przy czym szerokość Paczki nie może przekroczyć 80 cm, a wysokość 60 cm. W przypadku Paczki o kształcie nieregularnym, jej wymiary zostaną obliczone według obrysu opakowania o kątach prostych (nawet jeśli fizycznie zawartość Paczki zostanie opakowana w inny sposób);

Paczka towarowa – Paczka o masie powyżej 20 kg, jednak nie więcej niż 31,5 kg w obrocie krajowym i 40 kg w obrocie międzynarodowym i wymiarach, z których żaden nie może przekroczyć 2 metrów, a suma obwodu i najdłuższego boku nie może przekroczyć 3 metrów, przy czym szerokość Paczki nie może przekroczyć 80 cm, a wysokość 60 cm. W przypadku Paczki o kształcie nieregularnym, jej wymiary zostaną obliczone według obrysu opakowania o kątach prostych (nawet jeśli fizycznie zawartość Paczki zostanie opakowana w inny sposób);

ParcelShop – placówka prowadzona w imieniu GLS Poland lub przez filię GLS Poland, w której Nadawca może zawrzeć umowę o świadczenie Usług, a Odbiorca odebrać Paczkę;

Pick&ReturnService – usługa doręczenia do zlecającego – Usługa dodatkowa, świadczona w obrocie krajowym oraz międzynarodowym, polegająca na przyjęciu Przesyłki od innej osoby niż osoba zlecająca Usługę i doręczeniu jej do osoby zlecającej Usługę;

Pick&ShipService – usługa doręczenia między osobami trzecimi – Usługa dodatkowa, świadczona w obrocie krajowym oraz międzynarodowym, polegająca na przyjęciu Przesyłki od innej osoby niż osoba zlecająca Usługę i doręczeniu jej do Odbiorcy innego niż osoba zlecająca Usługę;

Potwierdzenie Doręczenia – pokwitowanie odbioru Paczki przez Odbiorcę – dowód doręczenia Paczki do Odbiorcy z podpisem Odbiorcy, w formie pisemnej lub elektronicznej;

Potwierdzenie nadania (PN) – dokument wypełniany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi i Usług Dodatkowych, a także przyjęcia Przesyłki przez GLS Poland, na który składa się m.in. naklejka adresowa;

PreadviceService – Usługa powiadomienia – usługa powiadamiania Odbiorców za pośrednictwem SMS o wykonywanej Usłudze i Usługach dodatkowych; dostępna tylko dla Klientów przesyłających dane drogą elektroniczną;

Przesyłka – wszystkie Paczki przyjęte przez GLS Poland na podstawie jednej umowy w danym dniu, w celu przemieszczania od jednego Nadawcy i doręczenia do jednego Odbiorcy;

Saturday10:00Service – usługa doręczenia w sobotę do 10-tej – Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym, na wskazanym przez GLS Poland, poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz. 10:00 w sobotę, usługa nie jest dostępna w przypadku przesyłek adresowanych do sieci handlowych;

Saturday12:00Service – usługa doręczenia w sobotę do 12-tej – Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym, na wskazanym przez FlexDeliveryService, poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz. 12:00 w sobotę, usługa nie jest dostępna w przypadku przesyłek adresowanych do sieci handlowych;

SaturdayService – usługa doręczenia w sobotę - Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym na wskazanym przez GLS Poland, poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy w sobotę, usługa nie jest dostępna w przypadku przesyłek adresowanych do sieci handlowych;

Siła Wyższa – okoliczności, których GLS Poland nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec, w szczególności: powstanie, rewolucja, zamieszki, akt sabotażu, akt terroru, akt wojny, powódź, trzęsienie ziemi, ogień, sztorm, akt władzy publicznej, blokady dróg, katastrofalne opady atmosferyczne, strajk pracowników lub podwykonawców GLS Poland lub spółek z grupy GLS;

ShopReturnService – zwrot Paczki do Klienta - Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym, polegająca na zwrocie Paczki przez Odbiorcę w punkcie ParcelShop na wskazany przez Klienta adres. Koszt zwrotu Paczki ponosi Klient. Usługa dostępna tylko dla Klientów wysyłających dane drogą elektroniczną;

ShopDeliveryService – doręczenie do wskazanego punktu ParcelShop – Usługa dodatkowa polegająca na doręczeniu Paczki do wskazanego przez Klienta punktu ParcelShop. Usługa dostępna tylko dla Klientów wysyłających dane drogą elektroniczną;

Taryfikator – wykaz opłat zdefiniowanych w Regulaminie, pobieranych przez GLS Poland. Aktualny Taryfikator jest dostępny dla każdego Klienta we wszystkich filiach GLS Poland, a także na stronie internetowej www.gls-group.eu. GLS Poland zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Taryfikatora, który obowiązywać będzie po upływie tygodnia, od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej GLS Poland;

ThirdAttemptService – usługa trzeciego doręczenia – Usługa dodatkowa wykonywana w obrocie krajowym polegająca na podjęciu trzeciej próby doręczenia Przesyłki na pisemny lub elektroniczny wniosek Nadawcy;

Usługa dodatkowa – czynność związana z Usługą przyjętą do wykonania przez GLS Poland na zlecenie Klienta, za którą GLS Poland pobiera dodatkową opłatę określoną w Cenniku.

III. ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje przez przyjęcie przez GLS Poland Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia wraz z dokumentem PN wystawionym przez Nadawcę, na którym GLS Poland potwierdza jej przyjęcie. Dokument PN stanowi dowód zawarcia umowy, jej treści oraz przyjęcia Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia, a kopię tego dokumentu otrzymuje Nadawca. Nadawca przekazując Paczkę do doręczenia potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje wszystkie jego postanowienia, które tym samym stają się integralną częścią zawartej umowy.

2. GLS Poland zobowiązuje się do świadczenia Usług, w sposób łącznie zapewniający:

a) bezpośredni odbiór Paczki od Nadawcy,

b) śledzenie Paczki od momentu nadania do doręczenia za pomocą aplikacji Track & Trace dostępnej na stronie internetowej www.gls-group.eu,

c) doręczenie Paczki w gwarantowanym terminie określonym w pkt VIII ust. 1 lub ust. 2 Regulaminu lub indywidualnie w umowie z Klientem,

d) doręczenie Paczki bezpośrednio do rąk Odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru,

e) uzyskanie Potwierdzenia odbioru Paczki w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. Zasada, o której mowa powyżej w pkt III ust. 2 d) i e) nie dotyczy Paczek, względem których Odbiorca skorzystał z usługi dodatkowej „Pozostawienie Paczki bez podpisu” w ramach FlexDeliveryService.

4. W przypadku obsługi Klientów ze stałą umową, GLS Poland nie przyjmuje do przemieszczenia Paczek, których wartość przewyższa równowartość 6000,00 zł, chyba że odrębne, pisemne ustalenia pomiędzy Klientem a GLS Poland dokonane co najmniej na trzy (3) dni robocze przed nadaniem Paczki stanowią inaczej. W przeciwnym razie rozumie się, iż rzeczywista i całkowita wartość Paczki w żadnym przypadku nie przekracza kwoty 6000,00 zł.

5. Klient zlecając GLS Poland Usługę wyraża zgodę na świadczenie Usług i Usług dodatkowych w oparciu o postanowienia Regulaminu, stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art. 384 K.c. Klient może zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu na stronie internetowej www.gls-group.eu.

6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez GLS Poland wszelkich danych osobowych dostarczonych GLS Poland w celu zawarcia umowy i realizacji Usług i Usług dodatkowych. Osoby, których dane zostały podane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane osobowe są konieczne do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania Usług i Usług dodatkowych. GLS Poland oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również w celach marketingowych.

7. GLS Poland nie jest związany ustnymi lub pisemnymi instrukcjami lub informacjami umieszczonymi przez Klienta lub Kuriera w szczególności na opakowaniu Przesyłki lub na PN, sprzecznymi z przepisami prawa, Umową lub warunkami zawartymi w Regulaminie.

8. GLS Poland jest uprawniony do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.

9. Klient może zmienić dyspozycję w zakresie Usług lub Usług dodatkowych w formie pisemnej lub elektronicznej, w takim przypadku GLS Poland może zażądać kopii dokumentu PN. W uzasadnionych przypadkach, w zakresie zmiany Miejsca Dostawy, GLS Poland może przyjąć ustną dyspozycję Klienta. W sytuacjach, o których mowa w zdaniach poprzedzających, GLS Poland zastrzega sobie jednak prawo do niedoręczenia Przesyłki w uzgodnionym terminie oraz pobrania opłaty.

10. Przekazanie Paczki o rozmiarze lub wadze większych niż wskazane w pkt II Regulaminu, jak i zlecenie Usługi dodatkowej CashService o wartości wyższej niż 6000,00 zł – odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta. GLS Poland jest uprawniony do zwrotu przedmiotowej Przesyłki na koszt Nadawcy.

11. GLS Poland oferuje usługę CashService przy założeniu, że GLS Poland działa wyłącznie jako pośrednik odbierający należność za towar i nie ma uprawnień do nałożenia na Nadawcę obowiązku, ani zawarcia w imieniu Nadawcy umowy z Odbiorcą paczek, której dotyczy usługa CashService. Nadawca zobowiązany jest do realizowania swych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. WYNAGRODZENIE

1. Wysokość wynagrodzenia GLS Poland (opłaty, dopłaty) za świadczenie Usług i Usług dodatkowych, a także wykonywanie innych czynności określona jest w Cenniku oraz Taryfikatorze.

2. GLS Poland zastrzega sobie prawo do corocznej indeksacji cen wskazanych w Cenniku. O zasadach indeksacji cen GLS Poland poinformuje wszystkich Klientów w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 30 dni przed wprowadzeniem zmian cen w życie. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Brak sprzeciwu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty wysłania stosownego zawiadomienia określającego zasady indeksacji, oznacza zgodę Klienta na nowe ceny. W przypadku wniesienia sprzeciwu Umowa zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie zindeksowanych cen.

3. Nadawca przesyłki międzynarodowej jest zobowiązany do pokrycia kosztów należności celno – podatkowych oraz odprawy celnej importowej, w przypadku gdy Odbiorca nie dokona zapłaty w terminie.

4. W przypadku, gdy Nadawca nie dopełni obowiązku wynikającego z pkt VI ust. 1 lit. l), m) lub n) Regulaminu, GLS Poland zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy i zwrotu takiej Paczki do Nadawcy z jednoczesnym obciążeniem Nadawcy wszystkimi poniesionymi kosztami, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

5. GLS Poland przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach przyjętych przez GLS Poland na zlecenie Klienta, znajdujących się w posiadaniu GLS Poland, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących GLS Poland wobec Klienta, bez względu na tytuł. GLS Poland może także wstrzymać świadczenie Usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu.

6. GLS Poland przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia do momentu jej doręczenia.

7. Jeżeli w Umowie ustalono odroczony termin płatności, a Klient popadnie w opóźnienie z zapłatą wynagrodzenia za wcześniej wykonane Usługi, wówczas wynagrodzenie za nowo zlecane Usługi i Usługi dodatkowe jest należne jednocześnie z przyjęciem do wykonania Usługi przez GLS Poland, chyba że ten ostatni postanowi inaczej.

8. W przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług i Usług dodatkowych, GLS Poland przysługuje prawo do zatrzymania należności Klienta do momentu zapłaty lub do potrącenia przysługującej GLS Poland wierzytelności z należności Klienta, w szczególności z tytułu CashService .

9. GLS Poland przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu świadczenia Usług i Usług dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późń. zm.) oraz obciążania Klienta kwotami stanowiącymi koszt windykacji tych należności.

10. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia jego wierzytelności z wierzytelnościami GLS Poland.

11. Klient nie jest uprawniony bez pisemnej zgody GLS Poland przenieść przysługujących mu wierzytelności wobec GLS Poland na rzecz osoby trzeciej.

12. Klient zobowiązany jest udostępnić dokumenty obrazujące jego aktualną sytuację finansową na żądanie GLS Poland i/lub wywiadowni gospodarczej/firmie ubezpieczeniowej, której GLS Poland zleciło przygotowanie raportu kredytowego.

13. GLS Poland ma prawo wstrzymania świadczenia Usług do czasu złożenia przez Klienta zabezpieczenia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku pozyskania informacji o problemach dotyczących wypłacalności Klienta, w szczególności informacji gospodarczych o zadłużeniu Klienta wobec osób trzecich, z instytucji powołanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych lub ustawy Prawo bankowe, a także informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta lub wniosku restrukturyzacyjnego lub informacji o toczącym się wobec niego postępowaniu egzekucyjnym.

14. GLS Poland ma prawo wstrzymania świadczenia Usług do czasu złożenia przez Klienta zabezpieczenia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług i Usług dodatkowych.

15. W przypadku gdy GLS Poland przekazuje Klientowi materiały operacyjne w celu obsługi Paczek nadawanych przez Klientów w ramach współpracy z GLS Poland, Klient zobowiązuje się wykorzystywać materiały operacyjne wyłącznie w tym celu. Po zakończeniu współpracy, Klient zobowiązany jest do zwrotu GLS Poland wszystkich niewykorzystanych materiałów operacyjnych. W przypadku korzystania przez Klienta z materiałów operacyjnych niezgodnie z celem Umowy, Klient zostanie obciążony przez GLS Poland za korzystanie z materiałów operacyjnych zgodnie ze stawką z Cennika.

V. RZECZY WYŁĄCZONE Z USŁUG

1. GLS Poland nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Paczek zawierających:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,

b) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,

c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe lub inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze lub kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne lub związane z nimi naklejki,

d) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,

e) telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o podobnych funkcjach,

f) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,

g) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,

h) rzeczy przewożone pod plombą celną,

i) żywe zwierzęta lub rośliny,

j) towary wymagające temperatury kontrolowanej,

k) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

l) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,

m) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,

n) materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję,

o) susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,

p) opony w obrocie międzynarodowym,

q) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych,

r) organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,

s) rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze,

t) instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane,

u) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

v) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),

w) produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.,

x) rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

2. GLS Poland nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy lub plaże.

3. GLS Poland przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w razie nadania do przemieszczenia rzeczy wyłączonych ze świadczenia Usług lub jakichkolwiek innych, niewymienionych w pkt V ust. 1 Regulaminu, a stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia jakichkolwiek podmiotów.

VI. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że:

a) Przesyłka została właściwie opisana w dokumencie PN, że adres Odbiorcy i Nadawcy został w nim dokładnie, czytelnie wypełniony, a Paczki oklejone zostały właściwymi naklejkami adresowymi,

b) zamawiane Usługi dodatkowe zostały zaznaczone na dokumencie PN oraz na naklejce adresowej,

c) zwrotny dokument, objęty usługą dodatkową DocumentReturnService, został w sposób widoczny umieszczony na zewnątrz Paczki,

d) w żadnym przypadku wartość Paczki nie przekracza kwoty wskazanej w postanowieniach pkt III ust. 4 Regulaminu,

e) w przypadku zlecenia Usługi dodatkowej AddOnInsuranceService uzyskał od GLS Poland, na minimum 3 (trzy) dni przed nadaniem Paczki, pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia wykonania Usługi dodatkowej AddOnInsuranceService,

f) na dokumencie PN w sposób prawidłowy zostały zaznaczone Przesyłki, dla których zamawiane są Usługi dodatkowe,

g) na Paczce i dokumencie PN podano numer telefonu Nadawcy i Odbiorcy, datę nadania i oznaczono odpowiednio 10:00Service, 12:00Service, SaturdayService, Saturday10:00Service albo Saturday12:00Service (jeżeli dotyczy),

h) Paczka została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją w trakcie realizacji Usługi przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem, w szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Paczki,

i) zawartości Paczki nie stanowią rzeczy wyłączone z Usług, wymienione w pkt V Regulaminu,

j) załączył do Przesyłki komplet dokumentów wymaganych do dokonania prawidłowej odprawy celnej zgodnie z przepisami oraz specyfikację towarów znajdujących się w Przesyłce przemieszczanej w sposób kombinowany lotniczo – drogowy,

k) dane dotyczące Paczek i Usług oraz Usług dodatkowych, wprowadzone do systemu komputerowego zintegrowanego z systemem GLS Poland zostaną przekazane w formie elektronicznej do GLS Poland najpóźniej w dniu nadania Paczek,

l) gabaryty, maksymalna wysokość lub szerokość Paczki nie przekraczają dopuszczalnych wymiarów podanych w pkt II Regulaminu,

m) Paczka nadaje się do automatycznej obsługi przy przeładunku i sortowaniu,

n) waga Paczki nie przekracza 31,5 kg w obrocie krajowym i 40 kg w obrocie międzynarodowym.

2. Klient zwalnia GLS Poland w pełnym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności – to jest zarówno od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak i wobec Klienta – za wszelkie szkody wynikłe z zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1. Klient odpowiada ponadto wobec GLS Poland oraz osób trzecich za wszelkie szkody poniesione przez GLS Poland oraz osoby trzecie wskutek zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1. Klient zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody poniesione przez GLS Poland lub osoby trzecie w wyniku zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1, jak również zwolnić GLS Poland ze zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich powstanie było skutkiem naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w ust. 1. Obowiązki wskazane w niniejszym ustępie obejmują także zobowiązanie Klienta do naprawienia szkody w postaci kar administracyjnych oraz innych o podobnych charakterze, jak i do poniesienia kosztów prowadzenia postępowań w ich przedmiocie.

VII. NADANIE PRZESYŁKI

1. Dowodem przyjęcia Przesyłki, a także zawarcia Umowy o świadczenie Usługi i Usług dodatkowych jest dokument PN. Kopię tego dokumentu otrzymuje Nadawca. W razie niezgodności pomiędzy treścią zlecenia Klienta, a treścią PN, wiążącą dla GLS Poland jest informacja zawarta na PN, chyba że strony postanowią w Umowie inaczej.

2. GLS Poland może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, bądź odstąpić od jej wykonywania, jeżeli Przesyłka:

a) zawiera rzeczy wyłączone z Usług, określone w pkt V Regulaminu,

b) nie spełnia określonych przez GLS Poland warunków wymaganych do zawarcia Umowy, zawartych w pkt VI Regulaminu, a w szczególności w zakresie opakowania i oznaczenia Przesyłki.

3. Przyjęcie przez GLS Poland Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie i zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.

4. GLS Poland może przyjąć do przemieszczenia i doręczenia Przesyłkę niespełniającą warunków określonych w pkt VI ust. 1 lit. h) tylko, jeżeli tak opakowana Przesyłka nie stanowi zagrożenia dla innych Przesyłek, osób lub mienia. W takim przypadku Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkodę mogącą z tego powodu wyniknąć, a także za ewentualne uszkodzenie lub ubytek zawartości Przesyłki w czasie jej przemieszczania oraz za opóźnienie w jej dostarczeniu spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia Przesyłki, które dokonywane będzie na koszt Klienta.

VIII. WYDANIE PRZESYŁKI

1. GLS Poland gwarantuje doręczenie Przesyłki krajowej w ciągu trzech dni roboczych od dnia nadania Przesyłki, chyba że uzgodniono Usługę dodatkową Guarantee24, 10.00Service, 12.00Service, SaturdayService, Saturday10:00Service, albo Saturday12:00Service z zaznaczeniem jej w dokumencie PN.

2. Zasadą jest doręczenie Przesyłki międzynarodowej Odbiorcy w Miejscu Dostawy, najpóźniej w terminie wynikającym z Cennika. GLS Poland gwarantuje doręczenie Przesyłki międzynarodowej w terminie wskazanym w Cenniku, przedłużonym o trzy dni robocze.

3. Doręczenie Przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym (skanerze) lub na papierowej wersji Potwierdzenia Doręczenia, z podaniem godziny odbioru i pieczątką firmową. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wydruku podpisu Odbiorcy z urządzenia elektronicznego – jako wyłącznego dowodu doręczenia Przesyłki przez GLS Poland i nie będzie zgłaszać zastrzeżeń do takiej postaci dowodu, tylko z tego powodu, że podpis Odbiorcy jest pozyskiwany i przechowywany przez GLS Poland w formie elektronicznej.

4. W przypadku usługi Pozostawienie Paczki bez podpisu w ramach FlexDeliveryService doręczenie następuje z chwilą pozostawienia Paczki przez kuriera pod adresem Odbiorcy w odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, wskazanym przez Odbiorcę, miejscu, na co Odbiorca wyraża zgodę składając, wraz z wyborem danej opcji doręczenia, stosowne oświadczenie. Klient, poprzez przekazanie GLS Poland adresu e-mail Odbiorcy, wyraża zgodę na skorzystanie przez Odbiorcę z usługi FlexDeliveryService i przekierowanie Paczki i nie będzie zgłaszać zastrzeżeń do takiej formy doręczenia Paczki.

5. GLS Poland przysługuje prawo sprawdzenia tożsamości osoby Odbiorcy przez porównanie danych zawartych w dokumencie PN z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

6. Odbiorca nie może otworzyć Paczki przed podpisaniem Potwierdzenia Doręczenia i uregulowaniem ciążących na Przesyłce należności wynikających ze zleconych przez Klienta Usług dodatkowych.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przed jej wydaniem Odbiorcy, Kurier doręczający Przesyłkę bądź osoba działająca w imieniu GLS Poland w punkcie ParcelShop przystępuje niezwłocznie do sporządzenia protokołu o stanie Przesyłki (protokołu szkodowego). Sporządzenia protokołu szkodowego może żądać także Odbiorca, jeżeli twierdzi on, że Przesyłka została naruszona. Protokół szkodowy podpisują Kurier bądź osoba działająca w imieniu GLS Poland w punkcie ParcelShop i Odbiorca, kopię protokołu otrzymuje Odbiorca. 8. W przypadku nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, Kurier GLS Poland pozostawia Przesyłkę w najbliższym punkcie ParcelShop, celem wydania Odbiorcy, bądź, za zgodą Odbiorcy, może wydać Przesyłkę, upoważnionej przez Odbiorcę osobie trzeciej, obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Dostawy, wskazanym przez Odbiorcę („Doręczenie zastępcze”). Bezpośrednie sąsiedztwo rozumiane jest jako miejsce (lokal) w tym samym domu, budynku, obiekcie co Miejsce Dostawy bądź dom, budynek, obiekt bezpośrednio najbliższy Miejscu Dostawy. W przypadku pozostawienia Przesyłki w najbliższym punkcie ParcelShop, w Miejscu Dostawy pozostawia się, w sposób zwyczajowo przyjęty, pisemną informację o adresie tego punktu.

9. W razie, gdy Odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki, albo z innych przyczyn, niezależnych od GLS Poland nie można doręczyć Przesyłki, GLS Poland zwraca Przesyłkę Nadawcy na koszt Klienta. Wysokość opłaty za zwrot Przesyłki jest równa opłacie za Usługę.

10. Odmowa uregulowania należności ciążących na Przesyłce przez Odbiorcę traktowana jest jako odmowa przyjęcia Przesyłki. GLS Poland w takim przypadku zwraca przesyłkę Nadawcy; koszty przemieszczenia Przesyłki w obie strony ponosi Klient.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GLS POLAND

1. GLS Poland odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych na zasadach wynikających z Regulaminu, Prawa pocztowego, Prawa przewozowego, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeśli w czasie od przyjęcia Przesyłki przez GLS Poland do przemieszczenia do momentu jej doręczenia nastąpi: ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, a także zwłoka w jej doręczeniu.

3. Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty Przesyłki po jej przyjęciu przez GLS Poland do przemieszczenia. Za utraconą uważa się Paczkę, która nie została doręczona Odbiorcy, bądź osobie trzeciej przez niego upoważnionej (doręczenie zastępcze) ani nie została dostarczona do Miejsce Dostawy przy usłudze FDS (odstawienie) w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia przez GLS Poland do przemieszczenia.

4. GLS Poland nie ponosi odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi lub Usług dodatkowych powstały w szczególności:

1) wskutek działania siły wyższej,

2) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, niewywołanych winą GLS Poland ,

3) z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,

4) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Odbiorcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek:

a) nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które GLS Poland zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,

b) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy,

c) niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki,

d) załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Paczki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy,

e) niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek,

f) z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy GLS Poland .

5. GLS Poland nie odpowiada za ubytek Paczki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartych nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową, taśmą Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób.

6. GLS Poland odpowiada wyłącznie za rzeczywiste, udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub Usług dodatkowych, to jest z wyłączeniem utraconych przez Klienta lub osobę trzecią korzyści, zysków lub dochodu, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną GLS Poland .

7. W obrocie krajowym, w każdym przypadku odpowiedzialność GLS Poland jest ograniczona do wysokości zwykłej wartości Paczki, na przyjęcie której GLS Poland wyraził zgodę, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli szkoda jest skutkiem okoliczności, za które GLS Poland odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu, w jakim te okoliczności wpłynęły na powstanie szkody.

9. W obrocie krajowym, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek Paczki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w Paczce. Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT. W przypadku udokumentowania wysokości szkody w obrocie krajowym w walucie obcej, odszkodowanie zostanie obliczone według średniego kursu NBP tej waluty z dnia nadania Paczki.

10. W razie uszkodzenia Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.

11. Oprócz odszkodowania określonego w ust. 6, 7 i 10 powyżej oraz ust. 18 poniżej, GLS Poland zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty Paczki, w odpowiedniej części – w razie ubytku, a w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości.

12. W razie zwłoki w dostarczeniu Paczki kurierskiej, GLS Poland obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności wynagrodzenia za Usługę.

13. W razie zwłoki w dostarczeniu Paczki towarowej krajowej, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, GLS Poland obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości poniesionej szkody, jednak nie wyższej niż dwukrotność wynagrodzenia za Usługę, z której wykonaniem się spóźnił.

14. W razie zwłoki w dostarczeniu Paczki towarowej międzynarodowej, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, GLS Poland obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości poniesionej szkody, jednak nie wyższej niż wynagrodzenie za Usługę, z której wykonaniem się spóźnił.

15. GLS Poland odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nienależyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez Nadawcę do dokumentu PN, chyba że nie ponosi winy. Odpowiedzialność GLS Poland za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Usługę, dla wykonania której dokumenty zostały dołączone.

16. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie GLS Poland, odpowiedzialność GLS Poland za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Nadawca odstąpił.

17. W obrocie krajowym GLS Poland ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty wskazanej w postanowieniach pkt III ust. 4 oraz pkt VI ust. 1 lit. d) Regulaminu, chyba że na przemieszczenie Paczki o większej wartości wyraził pisemną zgodę przed nadaniem Paczki.

18. W obrocie międzynarodowym odpowiedzialność GLS Poland za utratę, uszkodzenie lub ubytek Paczki nie może przewyższać kwoty 8.33 SDR za każdy kilogram brakującej wagi brutto, jednakże nie więcej niż rzeczywista wartość Paczki. Przeliczenie powyższej kwoty na złote następuje według średniego kursu NBP z dnia nadania Paczki do przemieszczenia.

19. W sytuacji, gdy Klient skorzystał z usługi AddOnInsuranceService, GLS Poland ponosi odpowiedzialność do wysokości limitu, na który GLS Poland wyraził pisemną zgodę, przed nadaniem Paczki.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGI DODATKOWE

1. Z zastrzeżeniem pkt X ust. 2–3, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z Usług dodatkowych, Klient poniesie szkodę, GLS Poland jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania do wysokości wynagrodzenia za Usługę dodatkową, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania której, Klient poniósł szkodę.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi dodatkowej Guarantee24, Klient jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia do kwoty publikowanej przez GLS Poland w Taryfikatorze.

3. W odniesieniu do realizacji Usługi dodatkowej CashService w przypadku, gdy Klient udowodni poniesioną szkodę, GLS Poland odpowiada za realizację przedmiotowej usługi maksymalnie do wysokości kwoty, do pobrania której był zobowiązany z tytułu zleconej Usługi dodatkowej CashService, z zastrzeżeniem, że szkody nie stanowi niepobrana od Odbiorcy kwota.

4. GLS Poland zobowiązany jest do przekazania Klientowi kwoty pobranej w ramach Usługi dodatkowej CashService w terminie 7 dni roboczych od daty jej pobrania od Odbiorcy, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego GLS Poland.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient odpowiada wobec GLS Poland za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu, innym Przesyłkom, jak również za wszelkie koszty wynikłe:

a) z podania w dokumencie PN lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość wymaganych dokumentów,

b) z wadliwego stanu Przesyłki, braku lub wadliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.

2. Klient jest odpowiedzialny wobec GLS Poland za niewłaściwe wypełnienie przez Nadawcę dokumentów, na podstawie których ma być wykonywana Usługa, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach. Klient odpowiada także za brak wymaganych dokumentów, jeżeli przyczyna braku leży po jego stronie. Klient odpowiada także za błędne lub nieścisłe informacje podane GLS Poland w innej formie.

3. W przypadku gdy Klient nie dopełni obowiązku, o którym mowa w pkt VI ust. 1 lit. k) GLS Poland nie ponosi odpowiedzialności za realizację Usługi lub Usług dodatkowych oraz zastrzega sobie prawo do zatrzymania Paczki do czasu otrzymania poprawnych danych.

XII. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ. REKLAMACJE

1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Paczki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzeń Paczki, zgłoszonych GLS Poland przez Odbiorcę (lub Nadawcę w przypadku zwrotu Paczki) na piśmie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia Paczki, pod warunkiem jednak, że Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia Paczki do przemieszczania do chwili jej wydania.

2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać na piśmie, na adres siedziby GLS Poland lub drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADE+, w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w razie utraty Paczki – w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez GLS Poland do przemieszczania, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.

4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił Usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo. Nie dotyczy to zakładu ubezpieczeń występującego wobec GLS Poland z roszczeniem zwrotnym.

5. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie,

b) kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,

c) odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),

d) kopię PN,

e) kopię protokołu o stanie Przesyłki/kopię protokołu szkody. GLS Poland może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności przesłania dowodu uiszczenia opłaty za Usługi.

6. Jeżeli reklamację wniosła osoba nieuprawniona, albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej w ust. 5, GLS Poland wezwie reklamującego do jej uzupełnienia. Termin, o którym mowa w pkt XII ust. 3 ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji przez reklamującego.

7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji GLS Poland zawiadamia reklamującego.

8. W przypadku uszkodzenia Przesyłki, Klient zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji GLS Poland do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie w odniesieniu do Przesyłek kurierskich zastosowanie znajdą właściwe przepisy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo pocztowe oraz właściwe przepisy Prawa przewozowego i Rozporządzenia MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego – w odniesieniu do Przesyłek towarowych.

10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez GLS Poland Usług i Usług dodatkowych oraz Opłat i Dopłat.

XIII. LIKWIDACJA PRZESYŁEK

GLS Poland w przypadkach określonych w przepisach jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie. GLS Poland zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Klienta o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Klientowi 14-dniowy termin przekazania pisemnej dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki licząc od daty dostarczenia zawiadomienia. Jeżeli Klient nie przekaże pisemnej dyspozycji w tym terminie GLS Poland przystępuje do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności GLS Poland, w tym kosztów likwidacji.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualne treści Regulaminu i Taryfikatora wraz z ich każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie i wszystkich filiach GLS Poland, a także są publikowane w Internecie na stronie www.gls-group.eu.

2. Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne w Poznaniu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Prawa pocztowego, Prawa przewozowego, Konwencji CMR i Kodeksu cywilnego.

4. Ilekroć w Regulaminie powołano się na Umowę należy przez to rozumieć także pisemną ofertę skierowaną przez GLS Poland do Klienta i przez niego zaakceptowaną, na podstawie której GLS Poland świadczy Usługi lub Usługi dodatkowe.

5. O zmianie Regulaminu GLS Poland poinformuje wszystkich Klientów, w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem go w życie. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Brak sprzeciwu, w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 10 dni od daty wysłania nowego Regulaminu oznacza akceptację Klienta. W przypadku złożenia sprzeciwu Umowa zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Klient zobowiązuje się do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego zmianie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Z tą datą uchyla się dotychczasowy Regulamin GLS Poland z dnia 1 marca 2014 roku.