Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til uddannelse af medarbejdere i GLS
 • Til forbedring af kundeoplevelsen
 • Til forbedring af GLS’ tjenester, herunder leveringer og kommunikation

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores behandling sker med hjemmel i forfølgelse af legitim interesse, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f for så vidt angår behandlingen af oplysninger om medarbejdere og behandling til brug for statistik.
 • Derudover sker vores behandling med hjemmel i samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, idet alle eksterne kunder, som benytter vores telefonsystem aktivt, skal forholde sig til, om man vil samtykke til optagelse af opkaldet.3 Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er

 • Dygtiggørelse af medarbejdere, løbende udvikling af medarbejderens kompetencer
 • Forbedring af kundeoplevelsen
 • For at kunne yde bedre vejledning til både kunder og medarbejdere
 • For at dokumentere eventuelle aftaler og samtaler

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Telefonnummer
 • Telefonsamtale
 • Samt den information, som du giver under telefonsamtalen.
 • Pakkenummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Serviceudbydere, herunder eksempelvis udbydere af IT-løsninger og løsninger til indsamling af statistik og brugeranmeldelser

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi får i udgangspunktet oplysningerne direkte fra dig. Oplysninger om pakkeinformation får vi fra afsenderen af pakken.

Opbevaring af dine personoplysninger

Optagelserne slettes som udgangspunkt efter 90 dage, idet dog enkelte udvalgte lydfiler opbevares i yderligere 180 dage.

Hvis der er en saglig grund til at opbevare oplysninger i længere tid, kan dette ske, herunder hvis det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav eller af hensyn til en verserende sag.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Retten til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk