Generelle Betingelser Erhverv

Her kan du læse vores Generelle Betingelser for erhvervskunder.
Hvis du vil læse vores Generelle Betingelser for private afsendere, kan du finde dem her .
Du kan læse vores Generelle Betingelser for GLS Express forsendelser her .

Version 47. Gældende fra 1. marts 2024.

1. Anvendelse

1.1 Disse Generelle Betingelser gælder for alle aktiviteter udført af General Logistics Systems Denmark A/S herefter kaldet GLS. De Generelle Betingelser gælder for GLS’s erhvervskunder, uanset om aktiviteterne bliver udført af GLS eller en af vores underleverandører/samarbejdspartnere.

1.2. Medmindre det er nævnt i disse Generelle Betingelser eller på anden måde skriftligt aftalt mellem GLS og kunden, vil reglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) være gældende.

2. Transportydelsens omfang

2.1. GLS tilrettelægger og gennemfører afhentning, sortering og/eller distribution af pakker efter konkret aftale med den enkelte kunde.

2.2. GLS leverer til erhvervs- og privatadresser samt PakkeShops.

2.3. På mindre øer kan der forekomme særaftaler om levering. Oversigt udleveres ved forespørgsel.

2.4. Returafhentninger hentes samme tid og sted som evt. levering af pakker til adressen.

2.5. GLS forpligter sig ikke til at overholde specifikke leveringsfrister. Levering af pakker sker i henhold til gældende distributionsplan . Vejledende transit tid i Danmark fra GLS’ modtagelse af pakken er 1 hverdag, dog 2 hverdage for Anholt og Bornholm.

Levering til erhvervs- og privatadresser

2.6. GLS kan levere til enhver person på modtageradressen, såfremt AdresseeOnlyService ikke er aktivt tilvalgt. Det er modtagers eget ansvar at viderebringe til en evt. att. person. I visse lande kan der forekomme nabolevering eller levering til udleveringssted, hvis modtager ikke træffes på adressen. GLS leverer ikke til privatadressen i alle lande, men i disse lande derimod til et udleveringssted.

2.7. Pakker kan kun udleveres ved henstilling på et nærmere angivet sted uden kvittering efter skriftlig aftale herom mellem GLS og hhv. modtager (fuldmagt) eller afsender (DepositService). GLS betragter pakken som korrekt leveret, når pakken er henstillet på det aftalte sted. GLS kan i særlige tilfælde vurdere, at det ikke er forsvarligt at stille pakken. I så fald bliver pakken enten leveret i en GLS PakkeShop eller genleveret, mod et tillæg.

2.8. Hvis pakker vejer over 20 kg. afhentes og leveres disse kun fra/til stueplan, medmindre der er elevator tilgængelig på adressen.

2.9. Hvis GLS ikke træffer nogen på modtageradressen, indleverer GLS pakken i en GLS PakkeShop eller på et GLS depot, såfremt betingelserne under pkt. 2.7. ikke er opfyldt. Modtager får information herom og seneste dato for afhentning i PakkeShoppen. Afhentes pakken ikke inden den oplyste dato, returnerer GLS pakken til afsender.

2.10. BusinessParcels kan kun sendes til erhvervsadresser, hvor der er en modtager til stede minimum 6 timer om dagen mellem 7-17, mindst 4 hverdage om ugen eller hvor der er en fast fuldmagt tilknyttet adressen. Såfremt modtageradressen ikke lever op til disse vilkår, kan forsendelsen blive alternativ leveret til PakkeShop.

2.11. Returnering, genlevering, alternativ levering og omadressering af pakken vil medføre en ekstra omkostning.

Levering til PakkeShop

2.12. GLS forbeholder sig retten til at levere til en anden PakkeShop end den af kunden valgte. Kunden opfordres til at orientere sin pakkemodtager herom i forbindelse med salget til pakkemodtageren.

2.13. Det er ikke i alle lande udenfor Danmark, hvor der udleveres kvittering ved levering.

3. Distribution

3.1. Minimum og maksimum størrelse og vægt på pakker, som GLS distribuerer:

  • Minimum 10 x 15 x 1 cm.
  • Maks. 200 cm på længste side, maks. 80 cm i bredden og maks. 300 cm i længde + omkreds.
    • o Til private modtagere i Sverige dog maks. 180 cm på længste side.
  • Maks. 30 kg til erhvervs- og privatadresser.
  • Maks. 20 kg til PakkeShop.
  • Oversize-pakke til levering i Danmark maks. 200 cm på længste side og maks. 400 cm i længde + omkreds, kan kun ske til erhvervsadresser som ikke er GLS PakkeShop eller privatadresser mod et gebyr.

Pakker der overskrider ovenstående mål/vægt vil om muligt blive sendt retur til afsender for dennes regning med eventuelt tillæg til pakkens pris og overvægt.

Internationale pakker som ikke kan sendes retur, vil blive faktureret særskilt med et tillæg på 975,00 DKK pr. pakke.

3.2. Kunden er ansvarlig for, at pakken kun er mærket med én fyldestgørende label. Der må kun benyttes labels som opfylder kravene til GLS standardlabels, såvel i størrelse som i farvetone. Alle afvigelser fra standard labels skal forhåndsgodkendes af GLS.

Labels må ikke bøjes om pakken, eller påsættes så stregkoder og tekst ikke kan læses/scannes. Label skal placeres på pakkens største flade. Der skal benyttes en Thermo etiket enten Non top eller Top etiket. Pakkelabels må ikke genbruges.

3.3. Kunden er ansvarlig for at relevant data relateret til hver enkelt forsendelse er fyldestgørende og at korrekte data overføres til GLS via de relevante IT-integrationer.

3.4. Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig tætsluttende emballering. De pakker der strappes sammen skal have samme størrelse og skal samles på pakkernes største flader. Der må maksimalt samles to pakker. Strappede pakker må ikke overstige 1 meter på den længste side og må ikke overstige en samlet vægt på 15 kg. Hvis flere pakker er strappet eller tapet sammen, erstattes kun den pakke, der har label på. GLS foretager ikke emballagekontrol og erstatter ikke beskadigelser på pakker, hvis GLS vurderer, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.5. Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage ekstra hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtig-mærker og lignende.

3.6. Alle forsendelser og specielt porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage). Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt). Emballagen skal passe til indholdet. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.7. Skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret ekstraordinært under transporten, dækkes ikke af GLS.

3.8. Glasemballerede varer og varer med flydende indhold skal sendes i en emballering der tilsvarende den beskrevet i pkt. 3.6. Der skal anvendes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger og som absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.9. I tilfælde af skade på varer, der risikerer at skade personel, materiel eller andre pakker, forbeholder GLS sig retten til at destruere indholdet.

3.10. For korrekt forsvarlige emballering af forsendelsen henvises til

Forsvarlig emballering for erhverv:

3.11. GLS distribuerer (og erstatter) ikke:

3.11.1. Til postboksadresser.

3.11.2. Dæk via GLS PakkeShop.

3.11.3. Farligt gods, dog undtaget begrænset mængde. Farligt gods i begrænset mængde er ikke muligt ved transport med skib eller fly.

3.11.4. Menneskelige jordiske rester, levende eller døde dyr samt aske af disse.

3.11.5. Våben, våbenattrapper herunder soft guns, og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer. Våben defineres i overensstemmelse med den til en hver tid gældende våbenlovgivning.

3.11.6. Let fordærvelige varer og tøris.

3.11.7. Kontanter, pengerepræsentativer, ædelstene og kunstværker.

3.11.8. Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande.

3.11.9. Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol til levering uden for Danmark.

3.11.10. Gods transporteret i henhold til TIR-konventionen.

3.11.11. Pakker som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere, f.eks. pga. indhold, tiltænkt modtager eller det land, de skal sendes fra eller til. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.11.12. GLS forbeholder sig retten til, til enhver tid at afvise genstande, der på grund af deres beskaffenhed eller indpakning kan udsætte GLS eller GLS-medarbejdere for fare, eller beskadige andre forsendelser eller anlæg, samt som kan virke stødende eller krænkende.

3.11.13. GLS kan uden varsel afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om at pakken ikke lever op til de i pkt. 3.1. - 3.11.12. nævnte krav.

3.10. GLS kan uden varsel afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om at pakken ikke lever op til de i pkt. 3.1 - 3.9.11 nævnte krav.

3.11. Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres GLS, GLS’ Distributionspartnere eller andre kunder som følge af indhold nævnt under pkt. 3.9.3 - 3.9.11 og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering jf. pkt. 3.2 -3.7.

3.12. GLS er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer listet i pkt. 3.9.3 - 3.9.11 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig jf. pkt. 3.2 - 3.7.

3.13. Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres GLS, GLS’ samarbejdspartnere eller andre kunder som følge af indhold nævnt under pkt. 3.11.2. - 3.11.12. og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering jf. pkt. 3.2. - 3.10.

3.14. GLS er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer listet i pkt. 3.11.2. - 3.11.11. eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig jf. pkt. 3.2. - 3.10.

3.15. Forsendelser skal til en hver tid overholde gældende lovgivning og det er til en hver tid afsenders ansvar at forsendelsen overholder lovgivningen og at det mærkes korrekt.

3.16. Ved forsendelser der ikke overholder ovenstående, forbeholder GLS sig retten til at afbryde distributionen og vil kunne sende forsendelsen retur eller destruere denne for afsenders regning.

4. Betaling

4.1. Distribution sker iht. gældende prisliste og aftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos GLS.

4.2. Betaling skal ske jf. betalingsbetingelserne i kundens GLS-aftale. Ved for sen betaling lægger GLS 2% rente til beløbet pr. påbegyndt måned. Ved negativ udvikling i kundens økonomi kan GLS ændre i betalingsbetingelser samt faktureringsintervallet.

4.3. Kunden må ikke foretage modregning i GLS’ fakturaer.

4.4. Eksport-/importpakker til/fra lande udenfor EU er underlagt særlige toldregler og krav. Kunden er forpligtet til uden unødigt ophold at meddele GLS alle nødvendige informationer for både at udføre og indføre varer til/fra ikke EU-lande korrekt, senest samtidig med afhentning/indlevering af pakken til GLS. Specifikke regler for udvalgte import-/eksportlande kan fremsendes på anmodning.

4.5. Hvis fragt eller andre omkostninger skal betales af modtager, og modtager ikke betaler, skal kunden betale dette beløb til GLS. Ved levering uden for EU kan GLS opkræve alle beløb (inkl. moms og told) hos kunden, hvis modtager ikke betaler rettidigt. GLS er i disse tilfælde aldrig forpligtet til inkassation over for modtager.

5. Tilbageholds- og panteret

5.1. GLS har tilbageholds- og panteret i varer for alle ubetalte omkostninger, som kunden eller modtageren ikke har betalt til GLS.

5.2. Betales disse omkostninger ikke, har GLS ret til at sælge varerne på en passende måde for at dække de ubetalte omkostninger. GLS skal, så vidt muligt og i god tid, informere kunden om disse planlagte handlinger.

6. Reklamation

6.1. Skader eller mangler skal anmeldes skriftligt via www.kontaktgls.dk .

6.2. Der gælder følgende frister for reklamation:

6.2.1. Ved skade på eller manko i indhold, skal kunden eller modtager reklamere til GLS inden for 5 hverdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

6.2.2. Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til GLS senest 6 måneder fra afsendelsesdato. GLS må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

6.3. GLS skal have fotos af beskadigede pakker og emballage. Ellers kan GLS forlange, at modtager skal stille den beskadigede pakke klar til afhentning på leveringsadressen i original emballage. Er dette ikke muligt, mistes retten til erstatning.

6.4. Hvis en beskadiget pakke flyttes fra modtagers adresse, før det har været muligt for GLS at besigtige pakken (jf. pkt. 6.3) bortfalder retten til erstatning.

7. Uanbringeligt gods

7.1. GLS sælger uanbringeligt gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) på offentlig auktion efter 90 dage.

8. Forældelse

8.1. Retssag mod GLS skal anlægges inden 1 år fra leveringsdato (jf. pkt. 2.) eller fra den dag, hvor GLS har afsendt besked om forgæves leveringsforsøg, jf. pkt. 2., jf. NSAB, ellers forældes kravet.

8.2. I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod GLS inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1. GLS er ansvarlig for pakken fra GLS’ modtagelse af pakken (fra 1. scanning på GLS depotet), til pakken er leveret jf. pkt. 2., eller indtil GLS berettiget afbryder distributionen.

9.2. GLS’ ansvar er begrænset til følgende:

9.2.1. GLS erstatter pakkens værdi (jf. pkt. 9.2.1.1. – 9.2.1.3.) dog maks. 4.500 kr. pr. pakke ekskl. fragt, medmindre pakken er sendt med AddOnLiabilityService jf. pkt. 9.2.2.

9.2.1.1. Nye varer værdiansættes til den dokumenterede kostpris ekskl. moms.

9.2.1.2. Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

9.2.1.3. Udlejningsvarer, vurderes ud fra den dokumenterede kostpris eller værdi af genstande af samme art, alder og beskaffenhed, herunder tilsvarende brugte genstande som reference, hvor lavest værdi er gældende. Hvis der ikke findes en passende referencegenstand, baseres erstatningen på GLS' vurdering af værdien.

9.2.1.4. Pakker sendt med AddOnLiabilityService jf. 9.2.2., erstattes med den fulde dokumenterede kostpris, dog maks. det forsikrede beløb.

9.2.2. AddOnLiabilityService er korrekt bestilt, hvis det er sket via en elektronisk printløsning, som GLS har godkendt. Distribution med AddOnLiabilityService kan kun ske ved overførsel af data, så GLS har data i hænde, før første scanning sker på GLS’ depot.

9.2.3. Varer af særlig værdi, så som ædelmetaller, ægte smykker, antikviteter, malerier og kunstgenstande kan ikke sendes med AddOnLiabilityService.

9.2.4. For forsendelser der er større end vores pakkedefinition (se pkt. 3.1.) er GLS udelukkende ansvarlig i henhold til NSAB 2015, hvilket blandt andet betyder, at GLS maksimalt erstatter 8,33 SDR pr. kg.

9.2.5. GLS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3.2. - 3.11.12. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra kundes eller modtagers side, er GLS under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

9.2.6. Ved forsinkelse erstatter GLS kun fragtprisen for den forsinkede pakke. GLS erstatter kun ved forsinkelser på mere end 10 hverdage fra den forventede leveringsdato.

9.2.7. Hvis en bortkommet pakke fremskaffes indenfor 15 hverdage fra accept af erstatning og den erstattede værdi overstiger 1.000 kr., fakturerer GLS det erstattede beløb til kunden. Varer, der fremskaffes efter accept af erstatning, returneres altid til kunden.

9.2.8. GLS erstatter ikke skader eller tab i forbindelse med forsendelsestyper jf. pkt. 3.11.1. – 3.11.12.

9.2.9. GLS erstatter ikke yderemballage.

9.2.10. GLS erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder, dokumenter og lignende.

9.2.11. GLS erstatter ikke skader der opstår som en konsekvens af ukorrekt emballering. For korrekt emballering se pkt. 3.

9.3. GLS erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. GLS er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, epidemier, cyberangreb m.v.

9.4. Udbetaling af erstatning for hel/delvis bortkomst kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om ikke at have modtaget den pågældende pakke.

10. Persondata

10.1. Det er kundens ansvar at sikre at de til brug for udførelsen af GLS-ydelse påkrævede persondata, er korrekte og lovligt kan overdrages til GLS.

10.2. Alle persondata, som GLS modtager, er omfattet af GLS’ databeskyttelsespolitik, som til enhver tid fremgår på GLS’ hjemmeside. GLS agerer som led i pakkedistributionen som selvstændig dataansvarlig.

11. Øvrige forhold

11.1. GLS henviser til at vores kunder til en hver tid skal anvende korrekt og opdateret markedsføringsmateriale omkring GLS og GLS Group. For konkrete formuleringer henviser vi til ” Hjælpetekster til Webshop ”.

11.2. GLS forbeholder sig retten til, til en hver tid at afbryde eller alternativ levere forsendelser, så frem leveringen er forbundet med fysisk eller psykisk risiko at udfører leveringen. Det kan som eksempel være grundet oversvømmelser, væltede træer, manglende snerydning, isglatte veje eller indkørsler, løse dyr eller truende/krænkende individer og lignende.

11.3. GLS forbeholder sig retten til, til hver en tid og uden varsel at ændre de generelle betingelser.

12. Værneting

12.1. Alle tvister om samarbejdsaftalen samt om disse Generelle Betingelser skal afgøres efter dansk ret.

12.2. Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister om samarbejdsaftalen og om disse Generelle Betingelser