GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky

pro zasílání a zpracování zásilek

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.

Průmyslová 5619/1
CZ-58601 Jihlava
dále jen: GLS

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vznikly na základě §§ 1751 a následujících Zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a doplňují tak zákonnou právní úpravu uvedenou v ustanovení §§ 2471 a následujících uvedeného zákona a tvoří nedílnou součást Zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se GLS zavazuje obstarat přepravu zásilek a Příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb. Všeobecné obchodní podmínky upravují závazným způsobem vztahy vzniklé mezi GLS a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na rámcové Smlouvy o přepravě uzavřené před účinností těchto Všeobecných obchodních podmínek s tím, že:

a) takovéto smlouvy jsou uzavřeny dle ustanovení § 2471 a následujícího zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku;

b) hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o zasílateli, rozumí se tím přepravce;

c) hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o Příkazci, rozumí se tím objednatel přepravy;

d) hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o zasílatelské smlouvě, rozumí se tím přepravní smlouva

1. Úvod, defi nice pojmů

1.1. GLS poskytuje integrované tuzemské a exportní zasílatelské služby a rovněž expresní přepravní služby pro podnikatelské subjekty, instituce a korporace. Tito Příkazci obvykle působí jako právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a uzavírají se společností GLS rámcové Zasílatelské smlouvy ohledně využití těchto služeb a za tyto služby pravidelně platí odměnu, přičemž úhrada probíhá zpětně, na základě objemu poskytnutých služeb.

1.2. GLS má právo z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu odmítnout uzavření Zasílatelské smlouvy, nebo pozastavit její plnění.

1.3. GLS zajišťuje přepravu pouze vyplacených zásilek, to znamená, že ve všech případech platí odměnu za poskytování zasilatelských služeb Příkazce.

1.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky defi nují práva a povinnosti GLS a Příkazce tak, aby mohla společnost GLS zajišťovat přepravu zásilek na náležité kvalitativní úrovni.

1.5. GLS zajišťuje vždy doručení přímo od Příkazce k Příjemci (door-to-door) a má k dispozici komunikační zařízení a organizační strukturu, které umožňují Příkazci získávat odpovědi na veškeré dotazy související s doručením zásilky buď telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetových stránek.

1.6. Přestože produkt GLS částečně zahrnuje zprostředkovanou službu (na základě služeb subdodavatele), technologie GLS zajišťuje možnost sledování zásilky v průběhu celého procesu.

1.7. Defi nice pojmů užívaných ve Všeobecných obchodních podmínkách:
Zasílatel - obchodní společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. IČ: 26087961, se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 (dále jen GLS).
Příkazce - subjekt, který uzavřel s GLS Zasílatelskou smlouvu, případně jinou smlouvu související s přepravou věcí.
Odesílatel - subjekt, který je na zásilce označen jako „Odesílatel“.
Příjemce - subjekt, který je na zásilce označen jako „Příjemce“ a který má přijmout zásilku.
Zásilka (balík) - věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy, popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi Příkazcem a GLS, a která je opatřena přepravním štítkem GLS.
Exportní zásilka (balík) - věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy, popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi Příkazcem a GLS, a která je opatřena přepravním štítkem GLS, kdy adresa místa doručení je mimo Českou republiku.
Přepravní štítek - štítek umístěný na horní a největší straně zásilky, který slouží k identifi kaci odesílatele, Příjemce a adresy doručení zásilky a obsahuje čárový kód GLS.
Zasílatelská smlouva - smlouva uzavřená mezi GLS a Příkazcem písemnou, nebo jinou formou na základě ustanovení § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
IOD - Informace o doručení zásilky poskytnutá elektronicky nebo ústně.
POD - potvrzení o doručení zásilky.
Rollkarte - soupiska používaná společností GLS vydaná podle čísel zásilek, na níž Příjemce potvrdí přijetí zásilky.
Skener - Elektronické zařízení užívané k zaznamenávání údajů během přepravy zásilek, včetně elektronického potvrzení Příjemce o převzetí zásilky.
Síť GLS - členové systému GLS General Logistics Systems v konkrétním čase.
Výdejní místo - externí partnerské místo pod označením GLS ParcelShop, nebo technické zařízení, které provede výdej zásilky na základě prokázání oprávnění k jejímu vyzvednutí.
Nabídka - Návrh GLS obsahující veškeré cenové podmínky včetně výše odměny a cen jednotlivých zasílatelských služeb. Uzavřením Zasílatelské smlouvy (viz. Bod 3.1) dochází ze strany Příkazce k akceptaci Nabídky a dohodě o odměně za poskytování zasílatelských služeb.
Systém pro odbavení zásilek - software nebo online portál GLS sloužící ke generování jedinečného kódu zásilky, tisku přepravního štítku a přenosu nezbytných dat od Příkazce do GLS.
Vlastní systém pro odbavení zásilek - systém umožňující generovat přepravní štítek a zasílat potřebná data, který nebyl vyvinut a dodán GLS.
Vlastní přepravní štítek - jedná se o přepravní štítek, který je generován vlastním systémem a vlastními prostředky na straně Příkazce, popř. Odesílatele. Štítek musí splňovat požadavky na správný tvar, umístění povinných informací a správný formát čárového kódu.

1.8. GLS má ve svém hlavním sídle kancelář zákaznického servisu, která je otevřená v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 a poskytuje na základě přepravních čísel zásilek poskytuje Příkazci informace o jejich doručení (IOD), na žádost zasílá Příkazci potvrzení o doručení (POD) a vyřizuje jakékoliv reklamace týkající se doručování zásilek. GLS provozuje rovněž samostatnou kancelář zákaznického servisu určenou příjemcům zásilek., která je otevřená v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hodin. Příjemce, který zavolá na číslo +420 840 123 456, nebo +420 567 771 111 obdrží informace o své zásilce na základě referenčního čísla zásilky.

1.8.1.9. Kontakty na zákaznický servis GLS Telefon: +420 567 771 111 Fax: +420 567 771 199 Email: info@gls-czech.com Web: www.gls-czech.com

1.9. GLS provozuje rovněž samostatnou kancelář zákaznického servisu určenou příjemcům zásilek, která je otevřená v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hodin. Příjemce, který zavolá na číslo +420 840 123 456, nebo +420 567 771 111 obdrží informace o své zásilce na základě referenčního čísla zásilky.

1.10. Informace týkající se stavu doručení zásilek je možné si vyhledat počínaje druhým dnem po jejich přijetí po zadání přepravního čísla zásilky i na webových stránkách www.gls-czech.com v hlavním menu.

2. Řešení dotazů a reklamací

2.1. Příkazce nebo jeho zástupce může směrovat svůj dotaz s uvedením přepravního čísla zásilky zákaznickému servisu a může požadovat informace o zásilce specifi kované dále v tomto dokumentu: informace o doručení (IOD), nebo potvrzení o doručení (POD). Informace o balících (IOD) jsou v případě zásilek přepravovaných během posledních 3 měsíců poskytnuty okamžitě a osvědčení o doručení (POD) je u zásilek přepravovaných během posledních 3 měsíců zasláno do 4 hodin. Poté jsou informace o zásilce uchovávány tak, aby byly k dispozici minimálně po dobu dalšího jednoho roku, ale lhůta pro poskytnutí těchto informací se prodlužuje na 3 pracovní dny.

2.2. Veškeré reklamace ztrát nebo poškození zásilek, které obdrží zákaznický servis, postoupí k prošetření a vyřízení reklamačnímu oddělení společnosti GLS. Reklamace se podává písemnou formou.

2.3. V případě stížnosti obdrží zákaznický servis příslušnou stížnost, zajistí její prošetření a přijetí odpovídajících nápravných opatření a následně podá informaci stěžovateli.

2.4. Zákaznický servis a reklamační oddělení vyřizují písemně všechny reklamace a stížnosti v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání.

2.5. Stížnosti jsou registrovány a příčiny chyb, pokud se vyskytnou, jsou odstraněny v souladu s ustanoveními systému pro řízení kvality dle normy ISO 9001.

3. Účel a geografi cká platnost Všeobecných obchodních podmínek GLS

3.1. GLS provádí zasílatelské služby výhradně na základě platné a účinné Zasílatelské smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v obvyklé podobě - písemně, elektronicky nebo po přijetí Nabídky a v souladu s obsahem této Nabídky, případně i ústně či konkludentně. Ve všech případech je však nezbytným předpokladem pro platnost smlouvy skutečnost, že Příkazce má požadovaný počet přepravních štítků, které mu společnost GLS vydala za účelem odeslání zásilek, nebo si klient tiskne přepravní štítky a zasilatelské informace sám v souladu s pravidly systému GLS a těchto štítků využívá při každém odesílání zásilek.

3.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny činnosti společnosti GLS zejména provádění úkolů integrované balíkové přepravy, vyzvedávání, nakládky, vykládky, manipulace a překládky zásilek, dočasného uskladnění zásilek v případě nesplnění doručení, jakož i provádění správy při přepravě exportních zásilek v rámci zemí náležících do Sítě GLS.

3.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro úkony související s přepravami, které jsou předmětem smluv uzavřených se společností GLS, a neplatí tudíž pro importní přepravu zásilek v případě, kdy Příkazce uzavře smlouvu s jiným členem Sítě GLS v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami zahraničního partnera.

3.4. Produkty a služby poskytované společností GLS: a) služba integrované přepravy balíků v tuzemsku s doručením zpravidla následující den po vyzvednutí, poskytnutí informací o tranzitní době, b) integrovaná přeprava exportních balíků do členských států EU a dále do Norska a Švýcarska ve spolupráci se Sítí GLS, c) import balíků zaslaných do České republiky členy Sítě GLS z výše uvedených zemí; proclení zásilek dle instrukcí Příjemce, doručení balíků,

3.4.1. Tuzemské integrované zasílatelské služby: GLS zajistí vyzvednutí zásilky v souladu s požadavky odesílatele na místě uvedeném klientem a následné doručení, přičemž zásilka je pod nepřetržitým dohledem od chvíle vyzvednutí až do jejího doručení. Odesílatel může rovněž pohyb zásilky sledovat a informace o zásilce a potvrzení o doručení lze kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) znovu vyhledat. V případě změny adresy se GLS zavazuje vyjasnit adresu a doručit zásilku na tuto novou adresu. Součástí služby je také druhý pokus o doručení, který následuje po prvním neúspěšném pokusu a – v případě změny adresy – buďto doručení zásilky na novou adresu, nebo dle instrukcí adresáta na původní adresu v jiném čase. BusinessParcel: Služba rychlého a efektivního doručení zásilky přímo k adresátovi (door-to-door). Na území České republiky doručujeme balíky vyzvednuté v jakémkoliv městě nebo vesnici v pracovní době (mezi 8.00 a 17.00) následující pracovní den po vyzvednutí. Druhý pokus o doručení je zdarma. ExpressParcel: Doručování urgentních zásilek v rámci požadovaného termínu, nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne po vyzvednutí. Tato služba je k dispozici pouze v určitých městech. Seznam těchto měst lze nalézt na webových stránkách GLS. V případě zpoždění z důvodů zaviněných poskytovatelem služeb bude klientovi jako fi xní náhrada poskytnut kredit ve výši dopravného a dvojnásobku příplatku účtovaného za příslušnou službu. BusinessSmallParcel a ExpressSmallParcel: Speciální manipulace s balíky s hmotností nižší než 3 kg: oddělené třídění, doprava ve zvláštních vacích GLS, jednoduchý postup pro určení zásilky s parametry „malý balík“ s využitím šablony GLS.

3.4.2. Přeprava exportních zásilek (mezinárodní integrované zasílatelské služby): Zásilky jsou doručovány zahraničními smluvními partnery společnosti sítě GLS. Po celou dobu tohoto procesu však GLS zajišťuje dohled nad zásilkou, a to od chvíle jejího vyzvednutí až po její doručení; poskytuje rovněž zákazníkovi možnost, aby si kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) mohl vyhledat informace o zásilkách a potvrzení o doručení. Pokud jde o exportní zásilky, je tranzitní doba, v závislosti na cílové destinaci, od 1 do 5 pracovních dnů. Tato tranzitní doba nezahrnuje proclení; je to doba od vyzvednutí až do chvíle, kdy zásilka dorazí do depa cílové destinace, kde proběhne proclení. Doba potřebná k celnímu odbavení zásilky se různí dle místních předpisů a související poplatky nese Příkazce nebo Příjemce. Pokud u exportní zásilky Příjemce či Příkazce nesplní své platební závazky související s proclením, zaniká GLS povinnost doručit zásilku přímo Příjemci a zároveň vzniká GLS právo na vyúčtování nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti s celním řízením, a to vůči Příkazci. V případě změny adresy se GLS zavazuje vyjasnit aktuální adresu a na tuto novou adresu zásilku doručit. V případě neúspěšného doručení zahrnuje tato služba také druhý pokus o doručení. EuroBusinessParcel a EuroBusinessSmallParcel: Spolehlivá, rychlá a efektivní silniční přeprava zásilek od odesílatele přímo k adresátovi (door-to-door) s výhodnými dodacími časy ve 41 zemích Evropy.

3.4.3. Služby s přidanou hodnotou nabízené tuzemským klientům za speciální ceny: (Tyto služby objednat pouze prostřednictvím Systému pro odbavení zásilek GLS)

Guaranteed24Service: Garantované doručení následující pracovní den – u této služby se GLS zavazuje zajistit doručení zásilky v rámci ČR následující pracovní den po vyzvednutí se zárukou kompenzace v případě nedodržení přepravní lhůty v důsledku pochybení na straně GLS.

Pick&ReturnService: Vyzvednutí a vrácení - GLS, dle instrukcí svého smluvního partnera, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej klientovi na jakoukoliv adresu v ČR. Odpovědnost za správné označení balíků v místě nakládky nese Odesílatel.

Pick&ShipService: Vyzvednutí a doručení - GLS, dle instrukcí svého smluvního partnera, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej na jakoukoliv konkrétní adresu v ČR. Odpovědnost za správné označení balíků v místě nakládky nese Odesílatel.

CashService: Doručení na dobírku - převod vybraného doběrečného na bankovní účet Příkazce probíhá automaticky minimálně dvakrát týdně; příplatek za službu zahrnuje náklady na bankovní převod v dané zemi. Příplatek za službu je účtován i v případě neúspěšného pokusu o předání balíku. V případě exportní zásilky s výjimkou Slovenska je nutné, aby měl Příkazce zřízen běžný účet v domácí měně v dané zemi (Euro ve Slovinsku, HUF v Maďarsku, RON v Rumunsku, HRK v Chorvatsku), aby mohl službu využívat v těchto příslušných zemích.

ExchangeService: Výměna balíků - GLS vyzvedává výměnný balík při doručení balíků, pro něž byla služba objednána.

FlexDeliveryService: Flexibilní doručení - služba nabízí 6 volitelných řešení a 3 pokusy pro fl exibilní doručení a zároveň zajišťuje průběžné informování klienta prostřednictvím e-mailu, případně SMS. První zpráva obsahuje informaci o tom, že zásilka bude doručena následující pracovní den, kdo je odesílatelem, případně částku za dobírku. Druhá zpráva odeslaná v den doručení obsahuje předpokládaný časový interval doručení, kontaktní telefonní číslo na GLS. O druhém a třetím pokusu o doručení může adresát rozhodnout sám prostřednictvím aplikace na internetu.

AddresseeOnlyService: Služba pro důvěrné zásilky - Při objednání této služby může odesílatel určit osobu, která bude balík přebírat. Doručení balíku probíhá na základě předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Identifi kační číslo dokladu je uvedeno ve formuláři Rollkarte.

DeclaredValueInsuranceService: Pojištění deklarované hodnoty, které je možné sjednat pro jednotlivé balíky. Tuto službu lze objednat vyplněním požadavkového formuláře přes zákaznický servis, nebo on-line prostřednictvím Systému pro odbavení zásilek GLS (on-line pouze do výše 100.000 Kč).

AddOnInsuranceService: U všech typů balíků si zákazník může objednat paušální připojištění navíc k pojistnému krytí, které je poskytováno automaticky. Cena připojištění je předmětem individuální dohody.

ThinkGreenService: Služba CO2 neutrální přepravy. Objednáním této služby odesílatel přispívá na prověřené projekty výsadby zeleně, která kompenzuje emise CO2 vzniklé přepravou dané zásilky.

ShopDeliveryService: Doručení zásilky k osobnímu vyzvednutí přímo do GLS ParcelShopu zvoleného již při objednávce přepravy.

ShopReturnService: Možnost bezplatného vrácení zboží odesílateli prostřednictvím libovolného GLS ParcelShopu na základě předtištěného přepravního štítku.

GuaranteedHomeDeliveryService: Komfortní doručení výhradně na zvolenou adresu Příjemce v rámci ČR se zárukou kompenzace v případě nesplnění služby v důsledku pochybení na straně GLS.

4. Zásilky, štítky, způsob balení, uvedení adresy, zalepení zásilek

4.1. Pečlivé a dostatečné zabalení zboží zajistí, že odesílaná zásilka bude bez problémů způsobilá pro mechanickou manipulaci, nakládku a efektivní silniční přepravu, a zboží bude možno doručit na příslušnou adresu bez poškození. GLS zodpovídá pouze za dostatečně zabalené zásilky opatřené řádným přepravním štítkem.

4.2. V systému GLS jsou zásilky zpracovávány průmyslovou technologií. Zásilka, kterou není možno zpracovat obvyklou technologií používanou v zasilatelství balíků, nemůže být převzata k přepravě.

4.3. Příkazce je při balení povinen dodržet níže uvedené podmínky:

a) Odesílat lze pouze řádně zalepené uzavřené zásilky opatřené přepravním štítkem.

b) Zásilky nesmí mít dlouhé nebo ostré výstupky.

c) Prostor krabice musí být optimálně vyplněn, je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice tak, aby zboží bylo ochráněno před poškozením. Výplňový materiál dostatečné tloušťky musí být po celém obvodu zboží. Zboží se nikdy nesmí přímo dotýkat přepravního kartonu.

d) Křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis „křehké“, „neklopit“ či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží.

e) Elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem.

f) Láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být zabaleny v certifi kovaných obalech určených k balíkové přepravě. Zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením - obalením smršťovací fólií a pod ní ještě použít další vrstvu obalového materiálu.

g) Kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou. Pokud je to možné, mělo by na ni být uvedeno fi remní logo odesílatele.

h) Krabice svázané dohromady jsou vyloučeny z přepravy. Svazek se může rozpadnout, a do cílové destinace dorazí pouze jednotka označená štítkem.

i) Přepravní štítek, průsvitný samolepící obal obsahující přepravní list, a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na největší stranu zásilky.

j) V případě podávání více zásilek na jednu adresu je třeba nalepit nálepky označující zvláštní služby na každou z těchto zásilek.

k) V případě objednání služby „CashService“ (dobírka) je třeba ještě před zahájením přepravy (nejpozději do 20:00 v den převzetí zásilky) zaslat v elektronické podobě a způsobem stanoveným GLS ) celkovou částku, která má být vybrána. V případě, že služba „CashService“ (dobírka) nebude Příkazcem objednána výše uvedeným způsobem, popřípadě bude objednána v rozporu s uzavřenou Zasilatelskou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami či jinými pokyny GLS, zejména pokud bude v rozporu s nabídkou GLS objednána do země, do které se tato služba z České republiky neposkytuje, nebude k ní přihlédnuto. Informaci o této službě je rovněž nutno uvést na zásilce samotné s využitím standardního štítku GLS. Na standardním štítku GLS musí být vždy uvedena částka, která má být vybrána, a to v souladu s hodnotou každé jednotlivé části zásilky. V případě chybné nebo nejasné objednávky se GLS pokusí kontaktovat klienta a údaje vyjasnit.

l) Nebezpečné zboží není možné odeslat ani v případě, kdy je jako nebezpečné zboží označeno.

4.4. GLS považuje za důležité předcházet škodám, a proto prostřednictvím svých webových stránek a případně zákaznického servisu nabízí svým klientům bezplatné rady, jak postupovat při balení. Štítek s označením „Křehké“/ „Fragile“ či jiná podobná upozornění v žádném případě nezbavují odesílatele odpovědnosti za řádné zabalení zboží v souladu s jeho charakterem. Tento štítek zboží nechrání!

5. Příjem zásilek

5.1. Zásilky jsou vyzvedávány výhradně v provozovně Příkazce registrované v systému GLS. Příkazce může s písemným souhlasem GLS podat své zásilky opatřené balíkovými a přepravními štítky také na přepravním uzlu GLS (v třídícím centru, v regionálním depu nebo v GLS ParcelShopu). Příjem těchto zásilek je prováděn v předem dojednaných časech. a Příkazce je povinen zásilky vyložit na pásový dopravník nebo jiné určené místo.

5.2. Požadavek na registraci dalšího svozového místa podává Příkazce písemně GLS ke schválení.

5.3. Při předávání zásilek k zajištění přepravy GLS nekontroluje, zda zásilka odpovídá požadavkům na přepravu, může však odmítnout zásilky, u nichž je zřejmé, že těmto požadavkům zjevně nevyhovují. Předání zásilky k zajištění přepravy nepředstavuje schválení jakékoliv výjimky z platných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.4. Zásilky pro přepravu přijímá buď příslušný řidič, nebo zaměstnanec přepravního uzlu oproti potvrzení (doklad o předání). Toto potvrzení slouží pouze jako doklad o počtu zásilek, které byly převzaty k přepravě. Položková registrace a vážení zásilek probíhá v souladu s ustanoveními smlouvy v depu GLS nebo v třídícím centru GLS.

5.5. Pro dokumentaci odeslaných zásilek může Příkazce využít následujících možností:

a) Elektronicky generovaných seznamů zásilek v Systému pro odbavení zásilek GLS .

b) Kopie zásilkového štítku,

c) Miništítek s číslem zásilky (samolepící, 2 kopie této samolepky lze oddělit od zásilkového lístku),

5.6. GLS se zavazuje provádět s Příkazcem vyúčtování na základě počtu odeslaných zásilek, v případě pochybností se může výjimečně uskutečnit také položková kontrola na základě evidence čísel zásilek vedené Příkazcem. Na základě dohody může GLS rovněž poskytovat údaje o zásilkách prostřednictvím počítačového systému.

5.7. Pokud Příkazce bez předchozího souhlasu GLS výrazně překročí dohodnuté nebo obvykle odesílané množství, hmotnost či objem odesílaných zásilek, má GLS právo tyto nadlimitní zásilky převzít až po uzavření dodatku k Zasílatelské smlouvě.

6. Doručení

6.1. Při doručení je pečlivě zabalená a čitelně adresovaná zásilka předána příjemci doručujícím řidičem. Není možné, aby Příjemce řidiče nechal na adrese doručení zásilky čekat. Pokud by tato situace nastala, může být proces doručení přerušen.

6.2. Při předání zásilky Příjemce potvrdí podpisem její převzetí. Převzetí mohou potvrdit i jiné osoby, u nichž lze za daných okolností předpokládat, že jsou oprávněné k převzetí zásilky. K těmto osobám náleží v prvé řadě osoby přítomné v provozovně Příjemce, u zásilek na soukromou adresu osoby na ní se zdržující, u doporučených zásilek pouze Příjemce či osoby disponující plnou mocí. Podpisem Příjemce stvrzuje, že Zásilka byla doručena řádně a splňuje všechny potřebné náležitosti.

6.3. Během doručování doporučené zásilky v rámci služby „AddresseeOnly-Service“ je Příjemcem osoba, kterou určí odesílatel. Tato osoba musí prokázat doklady svou totožnost. V tomto případě je kromě podpisu Příjemce třeba uvést i číslo a druh dokladu, kterým Příjemce prokazuje svou totožnost.

6.4. V případě služby „CashService“ (pokud byla objednána) proběhne doručení pouze po zaplacení dobírkové částky, kdy následně dojde ze strany Příjemce k potvrzení převzetí zásilky podpisem. Před provedením těchto úkonů nesmí Příjemce zásilku otevřít. Dobírkovou částku může Příjemce dle své volby uhradit buď platební kartou, nebo v hotovosti. V případě úhrady dobírkové částky platební kartou bude Příkazci naúčtován příplatek dle platného ceníku.

6.5. V případě zájmu ze strany Příjemce může být obyčejná zásilka předána prostřednictvím výdejního místa. Oprávnění k jejímu převzetí je prokazováno průkazem totožnosti nebo unikátním heslem, které mu GLS zašle prostřednictví emailu či SMS. V tomto případě není postupováno dle ustanovení 7.3 a neprobíhá další pokus o doručení na původní adrese. Během procesu zasílání zásilek bude GLS považovat za platné pouze instrukce, které obdrží od Příkazce.

7. Hmotnostní a rozměrová omezení

7.1. Příkazce může odesílat zásilky o váze do 40 kg na jednu zásilku. Obvod zásilky (tj. 2x výška + 2x šířka + 1x délka) nesmí překročit 3 metry a maximální povolené rozměry zásilky jsou: délka 2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m. V případě malého obchodního balíku (BusinessSmallParcel) je max. hmotnost zásilky 3 kg a délka 40 cm. Balík musí projít trojúhelníkovou šablonou pro malé zásilky (cca 5 x 30 cm).

7.2. V souladu s ustanoveními smlouvy zváží GLS každou zásilku automaticky na kalibrovaných elektronických vahách při příchodu do regionálního depa nebo do třídícího centra. Navážená hmotnost je pak připojena k číslu zásilky a automaticky zaregistrována. Údaje o zjištěné hmotnosti jsou základními údaji v procesu automatické fakturace.

7.3. V rámci systému GLS se neodesílají zásilky přesahující hmotnost 40 kg nebo uvedené rozměrové limity. GLS má právo přepravit jakoukoliv zásilku, která nemůže být z výše uvedených důvodů odeslána,, prostřednictvím jiného dopravce, který takovéto zásilky přepravuje, a vyúčtovat takto vzniklé náklady Příkazci. Na tyto zásilky se nevztahují Všeobecné obchodní podmínky GLS a udávaná doba doručení je v těchto případech neplatná.

7.4. Zásilky doručované prostřednictvím Výdejního místa mohou mít maximální hmotnost 15 kg a rozměry: délka 1 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m.

8. Předměty vyloučené z rámce služeb GLS

8.1. Níže uvedené zásilky, případně předměty společnost GLS nepřepravuje (zásilky či zboží vyloučené z obstarání přepravy):

a) zboží nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídající zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze.

b) zásilky se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů; v případě, že GLS přesto tuto zásilku přijme k obstarání přepravy, vyhrazuje si právo účtovat k ceně zasílatelských služeb příplatek za nadrozměrnou zásilku,

c) svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách, zásilky zjevně poškozené,

d) zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající,

e) lidské a zvířecí ostatky,

f) živá zvířata a rostliny,

g) zásilky v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky,

h) fi nanční hotovost, drahé kovy, pravé perly, drahé kameny, klenoty, umělecká díla, starožitnosti, známky a jiné zboží s vysokou hodnotou,

i) předměty a dokumenty, které lze směnit za hotovost, služby nebo zboží, např. platební karty, poukázky s nominální hodnotou, vstupenky, losy, loterijní lístky, cenné papíry včetně akcií, směnek a šeků, apod.,

j) zásilky obsahující osobní doklady a jiné druhy průkazů či dokladů např. obchodní dokumenty, dokumenty s citlivými daty apod., předměty mající citovou hodnotu, předměty nenahraditelné, jakož i zboží, jež samo o sobě má nízkou hodnotu, ale jehož ztráta či poškození znamená vysokou škodu

k) teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,

l) střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů),

m) zásilky adresované na P. O. box Příjemce,

n) v případě mezinárodních zásilek zboží podléhající spotřební dani jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky,

o) movité věci uvedené na seznamu Úmluvy ADR (mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) nebo na seznamu Úmluvy IATA (letecká přeprava nebezpečných věcí) jako nebezpečné zboží. V případě dotazů či nejasností lze kontaktovat zákaznický servis za účelem zajištění aktuálního znění těchto úmluv,

p) pneumatiky pro motorová vozidla s výjimkou motocyklů,a nákladní vozidla bez výjimky,

q) disky kol bez obalu a obuté disky kol,

r) autobaterie,

s) tlakové nádoby,

t) tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.,

u) zboží s hodnotou vyšší než 125.000 Kč, resp. ekvivalent 5.000 EUR u exportních balíků,

v) zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem, (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného Příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie.

8.2. V případě, že Příkazce nebo jím pověřená osoba předá GLS k přepravě zásilku obsahující zboží vyloučené z obstarání přepravy, a to bez výslovného písemného souhlasu GLS, nedojde k uzavření zasilatelské smlouvy a GLS nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním a doručením zásilky, která je vyloučena z obstarávání přepravy. V takovém případě je Příkazce povinen uhradit GLS veškeré náklady s tímto spojené a veškerou jemu vzniklou škodu.

8.3. Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není GLS povinna přijmout k zajištění přepravy a má právo (nikoli povinnost) tyto zásilky odmítnout. Přijetím Zásilky se GLS nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy Zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že Zásilka obsahuje zboží vyloučené z obstarání přepravy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek případně dle právních předpisů či přepravních podmínek smluvních partnerů GLS. V takovém případě je GLS oprávněna po informování Příkazce na jeho náklady Zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se Zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo pokud možno zamezeno vzniku případných škod či rizik. O způsobu vyřízení bude Příkazce informován. Vzniknou-li GLS další náklady, je Příkazce povinen je uhradit.

8.4. V případě zásilek do zahraničí jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, zboží podléhající spotřební dani a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet.

9. Služby

9.1. GLS poskytuje služby jako zprostředkovatel přepravy a pro plnění zasilatelsko-přepravních úkolů přepravy zásilek využívá služeb jednotlivých dopravců, jejichž činnost v průběhu celého procesu monitoruje a garantuje kvalitu této činnosti. Činnosti zajišťované výše uvedenými dopravci se objevují ve faktuře jako zprostředkované služby, které vzhledem k povaze těchto služeb nejsou uváděny samostatně.

9.2. GLS přijímá k přepravě zásilky v uzavřeném a neporušeném obalu, aniž kontroluje jejich obsah. V tomto stavu také zajistí jejich dopravu k příjemcům, tj. v uzavřeném obalu a bez kontroly obsahu.

9.3. V případě jakéhokoliv viditelného poškození zásilky nebo obalu umožní GLS příjemci, aby ihned po doručení zkontroloval obsah zásilky. Výsledek této kontroly je doručujícím řidičem zaznamenán do Zápisu o škodě sepsaného společně s Příjemcem. Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody.

9.4. Rozsah, charakteristika a podmínky služeb:

9.4.1. Součástí služeb je: přijetí zásilek předávaných v depu GLS, v třídícím centru, nebo na místě označeném Příkazcem, vyzvednutí a přeprava zásilek k příjemci pouze vyplaceným přepravným. GLS jedná především dle instrukcí Příkazce a zavazuje se k přepravě zásilek, přičemž náklady této přepravy nese Příkazce.

9.4.2. Předávání zásilek probíhá oproti podpisu Příjemce nebo jiné osoby, která dle okolností může být považována za oprávněnou k převzetí zásilek. K těmto osobám náleží v první řadě osoby přítomné na adrese Příjemce, u doporučených zásilek pouze Příjemce či osoby disponující plnou mocí. Při doručení prostřednictvím Výdejního místa je předání zásilky prováděno na základě předložení průkazu totožnosti nebo uvedení příslušného hesla.

9.4.3. Zásilky předané GLS v místě vyzvednutí do 17.00 budou doručeny v rámci České republiky následující pracovní den (označení „24-hodin” neznamená přesnou tranzitní dobu, ale pouze doručení následující pracovní den). Příkazce může posílat také expresní zásilky (ExpressParcels - dopolední doručování) do míst specifi kovaných v seznamu poskytnutém GLS (doručení uskutečněné do 12.00 následující pracovní den), dle podmínek stanovených ve smlouvě. V případě exportních zásilek je tranzitní doba zpravidla 1 – 5 pracovních dnů (pouze orientační údaj), která může být prodloužena o dobu potřebnou k celnímu odbavení.

9.4.4. Druhý pokus o doručení po prvním neúspěšném pokusu je součástí služby. Pokud byla důvodem neúspěchu prvního pokusu o doručení nesprávná adresa nebo jiné okolnosti, které může Příkazce odstranit, potom GLS požádá Příkazce o nápravu. V případě druhého (u služby FlexDeliveryService třetího) neúspěšného pokusu o doručení se zásilka přepraví nazpět odesílateli. Všechny nedoručené zásilky skladuje společnost GLS až 5 pracovních dnů (nebo až 10 pracovních dnů, pokud Příjemce uvedl, že je na dovolené). Po uplynutí této lhůty budou zásilky vráceny odesílateli bez jakéhokoliv dalšího oznámení. Pokud je zásilka Příjemcem odmítnuta, nebo pokud vznese Příkazce požadavek na zrušení přepravy, GLS nebude provádět další pokus o doručení a vrátí balík odesílateli.

9.4.5. Poskytování informací o doručení odeslaných zásilek (IOD) zajišťuje společnost GLS pro Příkazce od následujícího pracovního dne po vyzvednutí zásilky, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím systému sledování zásilky Track&Trace na webových stránkách GLS. Příkazce může požádat o písemný doklad o doručení (POD); tento doklad poskytuje GLS zdarma až pro 5 % průměrného denního počtu zásilek odeslaných Příkazcem. GLS je oprávněna účtovat adekvátní poplatek za přípravu dokumentů z důvodu nadměrných požadavků na vystavení potvrzení po doručení. Za řádný doklad o doručení se považuje podepsaná soupiska („Rollkarte POD”), která může být případně nahrazena potvrzenou a podepsanou elektronickou či naskenovanou stvrzenkou.

9.4.6. Službu CashService (Dobírka), tj. výběr doběrečného při doručení je provedena v případě Příkazcem včas podané objednávky zaslané elektronickou cestou schválenou GLS, nebo objednávkou zaznamenanou v souladu s pravidly do určené doby v Systému pro odbavení zásilek GLS, a to pouze do zemí, ve kterých je tato služba z České republiky nabízena. Potom za výběr doběrečného při doručení (oproti potvrzení o doručení nebo pokladnímu dokladu) přebírá GLS plnou odpovědnost. Službu Dobírka nelze u zásilky dodatečně přidat, zrušit ani změnit její výši. Pokud se GLS z jakéhokoliv důvodu nezdaří vybrat při doručení na dobírku příslušnou částku, neznamená to vznik dluhu na straně GLS vůči Příkazci. Příjemce i nadále nese odpovědnost za platbu této částky v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění se na žádné nevybrané částky dobírky nevztahují. V případě nevybrané částky dobírky se zodpovědnost GLS rozšiřuje do výše poplatku za poskytnutou službu vybrání dobírky. Kromě toho má GLS povinnost spolupracovat při následném dovybrání dobírkové částky. Pokud se výběr dobírkové částky nezdaří z důvodů, které lze prokazatelně přičíst úmyslnému pochybení nebo zanedbání profesních povinností na straně GLS, je možné v souladu s občanským zákoníkem vznést nárok na náhradu škody. Výše dobírky na jednu zásilku může být maximálně 60.000 Kč.

9.4.7. Při objednání služby „CashService“ (Dobírka) bere Příkazce na vědomí, že GLS je osoba pověřená pouze pro výběr dobírkové sumy, a že GLS není oprávněna jednat jménem Příkazce nebo uzavírat smlouvu s Příjemcem dobírkové zásilky jménem Příkazce. GLS dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobu není sám Příkazce. Příkazce je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem číslo 253/2008 Sb.

10. Cena za odeslání zásilky, úhrada nákladů

10.1. Podle Zasílatelské smlouvy a veškerých dodatků k této smlouvě se GLS a Příkazce dohodli na cenách. (Smlouva se považuje za přijatou rovněž v případě, kdy byla Nabídka přijata ústně či písemně nebo pokud využití služby již započalo). Ceny se stanovují za předpokladu objemové hmotnosti 1m3 = min. 300 kg.

10.2. V případě zpětných zásilek, přesměrovaných zásilek nebo zásilek s atypickými rozměry probíhá úhrada platby od Příkazce v souladu s aktuálně platným ceníkem.

10.3. V případě zásilek přepravovaných do zemí mimo EU se GLS zavazuje pouze k přepravě exportních zásilek s dodací paritou DDU nebo DDP.

10.4. Objednávky speciálních celních služeb provádí GLS výhradně na základě předchozí uzavřené dohody! 10.5. V případě exportních zásilek je Příkazce povinen řádně uzavřít dohodu s Příjemcem o tom, které náklady která strana ponese. Příkazce je dále povinen předložit GLS příslušnou objednávku, pouze v souladu s touto dohodou.

10.6. V případě zajištění přepravy exportních zásilek se Příkazce zavazuje seznámit se aktuální právní úpravu cílové země a nese odpovědnost za správnost uvedené dodací parity. Pokud je na základě uvedené dodací parity zahraniční Příjemce povinen zaplatit poplatky za proclení, daně, náklady a výdaje a tuto povinnost Příjemce nesplní, zaniká GLS povinnost doručit zásilku přímo Příjemci a přeprava se považuje za uskutečněnou okamžikem dodáním do celního skladu či obdobného místa dle cílové destinace, Pokud GLS vznikly jakékoli náklady z důvodů způsobených Příjemcem či z důvodů porušení povinností Příkazce v tomto odstavci, má Příkazce povinnost uhradit GLS veškeré takto vzniklé náklady, a to i v případě, že zásilka nebyla doručena přímo Příjemci.

10.7. Příkazce bere na vědomí, že i v případě, že je zásilka osvobozena od daní a cla, neznamená to, že nevzniknou poplatky za proclení či jiné náklady a výdaje v souvislosti s celním či jiným obdobným řízením. Příkazce je povinen uhradit GLS veškeré náklady, které GLS musela jako přepravce uhradit za zahraničního Příjemce či Příkazce.

10.8. V případě, že v souvislosti se službou „CashService“ bude doběrečná částka uhrazena prostřednictvím platební karty, zavazuje se Příkazce uhradit dodatečné náklady za uskutečněnou bezhotovostní platbu ve výši dle Nabídky. Tato částka bude fakturována Příkazci společně s ostatními službami.

10.9. GLS si vyhrazuje právo reagovat na aktuální cenový vývoj pohonných hmot a účtovat palivový příplatek. Součástí ceny je i tzv. mýtný příplatek, jehož výše je stanovena podle aktuálních sazeb mýtného v daném kalendářním roce. Výše příplatků a způsob jejich kalkulace jsou součástí Nabídky ke dni jejího zpracování a zároveň jsou k dispozici na internetové adrese www.gls-czech.com , webových stránkách GLS. Výše palivového příplatku a mýtného příplatku se však každý měsíc aktualizuje, a to dle vývoje cen. V případě odlišnosti mezi údaji uvedenými v nabídce a na na webových stránkách GLS internetové adrese www.gls-czech.com platí údaje uvedené na internetové adresewebových stránkách, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.10. GLS si vyhrazuje právo k jednostranné změně Nabídky, a to v případech, kdy se Příkazce dlouhodobě odchyluje od parametrů zásilek, na základě kterých byla Nabídka kalkulována, nebo v případech odůvodněných změnou provozních, režijních a jiných podmínek na straně GLS. V případě změny Nabídky je GLS povinna tuto změnu oznámit Příkazci alespoň deset kalendářních dnů před vstoupením této změny v platnost odesláním e-mailu na adresu uvedenou Příkazcem. V případě, že Příkazce nejpozději jeden pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí GLS písemně nebo e-mailem svůj nesouhlas, nebo po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí.

10.11. V případě projevení nesouhlasu se změnou Nabídky je Příkazce oprávněn od Zasílatelské smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní, je vázán novou Nabídkou od prvního dne její platnosti.

11. Práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Příkazce je povinen zabalit každou zásilku v souladu se standardy v odvětví a s ohledem na manipulaci s balíky, opatřit zásilku řádně vyplněným standardním přepravním štítkem GLS a příslušnými dokumenty. Adresa na zásilce – zejména údaje o příjemci – musí být úplné.

11.2. Příkazce je povinen před zahájením přepravy předat GLS úplná přepravní data v elektronické formě a ve schváleném formátu. V případě chybějících dat má GLS právo i bez předchozího upozornění pozastavit přepravu zásilky a vrátit ji Příkazci nebo Odesílateli.

11.3. GLS nenese odpovědnost za jakékoliv omyly při vyplňování štítků nebo chyby v předaných datech.

11.4. GLS nemá povinnost upozornit na neúplnost nebo nesprávnost dokladů či dat.

11.5. Příkazce není oprávněn s GLS uzavírat vlastním jménem Zasílatelskou smlouvu s GLS vlastním jménem na účet či ve prospěch třetích osob bez písemného souhlasu GLS. Takový písemný souhlas bude obsahovat zejména povinnost Příkazce řádně informovat třetí osoby o podmínkách přepravy a upravovat související odpovědnost Příkazce. V případě porušení této povinnosti ze strany Příkazce je GLS oprávněna okamžitě pozastavit proces doručování zásilek a s okamžitou platností odstoupit od všech smluv uzavřených s Příkazcem .

11.6. Příkazce není oprávněn dále přeprodávat přepravní služby GLS třetím stranám bez písemného souhlasu GLS .

11.7. Příkazce odpovídá GLS, jejím pověřeným dopravcům a jejím zákazníkům za všechny škody a újmy, které vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, zejména pak za škodu způsobenou Zásilkou, nebo jejím obsahem.

11.8. Příkazce je povinen zaplatit poplatek za službu do určené lhůty bankovním převodem na bankovní účet GLS.

11.9. Pokud Příkazce odesílá zboží vyloučené ze služeb GLS, viz Článek 9, nebo nesplní výše stanovené povinnosti, může mu GLS dočasně odmítnout plnění služby.

11.10. Za zneužití přepravního štítku odpovídá Příkazce v plném rozsahu. Příkazce je povinen: a) opatřit každou zásilku pouze jedním platným přepravním štítkem, veškeré staré štítky musí být odstraněny; b) využívat výhradně přidělenou číselnou řadu přepravních štítků a při vyčerpání zažádat o přidělení nové číselné řady; c) nesmí využívat jinou číselnou řadu než přidělenou a nesmí opakovaně používat stejnou číselnou řadu. d) zajistit, že dvě různé zásilky nebudou opatřeny shodným číslem zásilky.

11.11. Příkazce nesmí přepravní štítek předat dalším osobám. V případě, že se tak stane, odpovídá za přepravní štítek tak, jako by jej použil pro přepravu svých zásilek.

11.12. V případě porušení výše uvedených povinností je GLS oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazci pro tisk přepravních štítků a naúčtovat poplatek (smluvní pokutu) ve výši 500,- Kč za každý případ porušení.

11.13. GLS si vyhrazuje právo jakoukoli Zásilku kdykoliv odmítnout, zadržet, zrušit, odložit či vrátit, pokud by taková Zásilka podle názoru GLS mohla poškodit či zpozdit jiné Zásilky. Totéž platí i v případě, kdy je přeprava Zásilky v rozporu s právními předpisy anebo s jakýmkoli ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo v případě, že Příkazce má vůči GLS splatnou pohledávku po splatnosti. Skutečnost, že GLS převezme Zásilku, neznamená, že je taková Zásilka v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

12. Dispoziční právo

12.1. Je-li Příjemce nepřítomen, může zmocnit GLS k doručení zásilky k sousedovi nebo jiné určené osobě, do poštovní schránky nebo do výdejního místa. V případě tohoto zmocnění, ať už v písemné podobě či ústní, bude potvrzení o předání (IOD, POD) vyhotoveno v modifi kované formě.

13. Fakturace, platba

13.1. GLS vykonává služby výhradně na základě zaplacení ceny zasílatelských služeb Příkazcem, nepřepravuje nevyplacené zásilky, za jejichž dopravu má zaplatit Příjemce. GLS vzniká právo na zaplacení ceny okamžikem předání Zásilky k zajištění přepravy.

13.2. Faktura za služby se vždy vystavuje zpětně, dle dohody jedenkrát nebo dvakrát v měsíci.

13.3. GLS fakturuje výkony dle typu služeb v jedné celkové částce na základě registrace zásilky na prvním (vstupním) přepravním uzlu GLS.

13.4. Splatnost faktury je 7 kalendářních dnů od data vystavení. Úhrada faktury probíhá vždy bankovním převodem. Příkazce je povinen zaplatit fakturu bankovním převodem do uvedeného data splatnosti. V případě zpoždění platby je Příkazce od prvního dne prodlení povinen zaplatit GLS úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výběrem těchto pohledávek po splatnosti.

13.5. Příkazce zásilky bere na vědomí, že GLS má zástavní právo k zásilce ve smyslu § 2481 Občanského zákoníku a v případě nezaplacení ceny za zasílatelské služby má GLS právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžené zástavy podle ustanovení §1359 a násl. Občanského zákoníku, kdy zástavu lze prodat i na základě svépomocného prodeje. Svépomocný prodej se děje tak, že GLS oznámí Příkazci započetí výkonu zástavního práva a po uplynutí 30 dní od oznámení má GLS právo provést prodej zásilky.

13.6. GLS je dále oprávněna vyúčtovat Příkazci také rozdíl mezi jakoukoliv zvýhodněnou cenou a cenou podle základního ceníku GLS, a to i zpětně za vystavené a neuhrazené faktury. V případě prodlení je Příkazce povinen předat GLS zpět všechny přidělené přepravní štítky a GLS je oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazci pro tisk přepravních štítků a dále je oprávněna bez předchozího upozornění pozastavit poskytování zasílatelské služby, a to v kteroukoli dobu. GLS je dále oprávněna jednostranně započíst na své splatné pohledávky za Příkazcem, s jejichž placením se Příkazce dostal do prodlení, veškeré dobírkové částky vybrané při doručení zásilek od příjemců, které je jinak jako svůj závazek povinen odvést Příkazci. O provedení zápočtu je GLS povinna Příkazce vyrozumět.

13.7. Veškerá fakturace probíhá elektronicky. V případě, že Příkazce požaduje zasílání fakturace v listinné podobě, může GLS účtovat příplatek za vyhotovení a doručení fakturace v listinné podobě.

13.8. Pokud GLS nesprávně (v neprospěch Příkazce) vyúčtovala Příkazci fakturou svou pohledávku na zaplacení ceny za služby, je Příkazce oprávněn písemně upozornit na tuto skutečnost GLS s popisem konkrétní nesprávnosti, a to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení faktury (reklamace vyúčtování). Pokud tak Příkazce neučiní, má se za to, že vyúčtování provedené fakturou je bezchybné a GLS tím vzniká nárok na zaplacení ceny za služby vyúčtované dotčenou fakturou. Pokud je vyúčtování dotčenou fakturou nesprávné, GLS ve lhůtě třiceti dnů po doručení upozornění Příkazce o nesprávném vyúčtování vyúčtuje cenu za Zasílatelské služby správně.

14. Systém pro odbavení zásilek

14.1. K přenosu dat mezi Příkazcem a GLS, objednávání služeb a pro tisk jednotlivých přepravních štítků slouží výhradně, není-li sjednána výjimka dle článku 14.5 těchto podmínek, aplikace poskytované GLS. Jedná se o aplikace: GLS Connect, GLS Connect Online, GLS Online API a MyGLS.

14.2. Správná činnost aplikací vyžaduje spolehlivé připojení k internetu na straně Příkazce.

14.3. Informace o aplikacích jsou uvedeny na webových stránkách GLS a v dokumentaci dané aplikace. Podporu poskytuje zákaznický servis GLS.

14.4. GLS neodpovídá za škody vzniklé špatným užíváním nebo nastavením aplikace, špatným nastavením tiskárny, nebo za škody způsobené neodborným zásahem do konfi guračních a zdrojových souborů aplikace.

14.5. Pokud Příkazce či Odesilatel není schopen využít standardních systémů GLS pro odbavení zásilek, lze udělit výjimku a povolit užívání Vlastního softwarového řešení na základě podpisu dodatku Zasílatelské smlouvy ve formě Dohody o používání vlastního systému pro tisk štítků.

14.6. V případě, že Příkazce neuzavře Dohodu o používání vlastního software, nemá právo uplatnit reklamaci na neshodu, která vznikla nesprávným datovým přenosem, či špatným formátem přepravního štítku.

15. Záruka

15.1. Záruka garance se na přepravní čas u tuzemských a mezinárodních zásilek nevztahuje. Jedná se o přepravní časy obvyklé. V oblasti působnosti dohody CMR se záruka řídí touto úpravou.

16. Případy poškození zboží

16.1. GLS poskytne v rámci sjednané výše pojištění zásilky Příkazci u každé zásilky, u níž vznikne prokazatelně škoda zaviněná GLS, tj. škoda vzniklá v důsledku nedbalé či nepřiměřené manipulace se zásilkou včetně částečné či úplné ztráty nebo zničení zásilky, náhradu způsobené škody. Škoda je vyčíslena v souladu s právními předpisy a je omezena maximální částkou pouze na škodu na poškozené zásilce, tj. náklady na její opravu či znovu pořízení poškozené věci, tedy pouze na skutečnou přímou škodu (skutečnou škodou se tedy rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží) a nevztahuje se na jakékoliv následné škody (např., ale nikoliv pouze na ušlý zisk, příjem, profi t, budoucí obchod, sankce za prodlení, smluvní pokuty, penále apod.), tj. nepřímá škoda a ušlý zisk se nenahrazují. Odpovědnost za škody způsobené vlivem vyšší moci je vyloučena.

16.2. Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán Zápis o škodě na formuláři GLS.

16.3. V případě škody, která není při doručení zjevná, vznikne oprávněný nárok na náhradu pouze v případě, je-li tento nárok předložen Příkazcem GLS v písemné formě do 3 pracovních dnů od doručení nebo vrácení zásilky a pokud byly příčiny poškození prokazatelně na straně poskytovatele služby. Při neporušeném balení zásilky neodpovídá GLS za mechanické, elektrické, nebo elektronické poškození obsahu i když vnitřní balení zásilky bylo dostatečné. Příjemce, popř. Příkazce je povinen dát GLS dostatečnou příležitost zkontrolovat poškozenou zásilku buď osobně, nebo pověřenou osobou. Příjemce, popř. Příkazce nesmí se zásilkou do této doby manipulovat a je povinen zachovat i její obal. Pokud Příkazce nepředloží svůj požadavek ve výše uvedeném termínu, neposkytne zásilku GLS k prověření, nebo se zásilkou neoprávněně manipuluje, jeho nárok na náhradu škody zaniká. stává se jeho nárok na náhradu škody neplatným.

16.4. V ostatních případech neuvedených v bodě 16.2. a 16.3. vznikne nárok na náhradu škody pouze v případě, je-li tento nárok předložen Příkazcem GLS v písemné formě do 60 kalendářních dnů od data, kdy zásilka byla předána k zajištění přepravy.

16.5. V přepravní částce je obsaženo standardně základní pojištění, které kryje náklady na opravu či náhradu, ke kterým může být připočten i poplatek za službu, avšak maximálně do výše 20.000 Kč. Pokud však Příkazce předává k zajištění přepravy zásilku v souladu s ustanovením 8.1.u) Všeobecných obchodní podmínek, jejíž hodnota překračuje částku 20.000,- Kč, má povinnost o této skutečnosti písmeně (e-mailem) informovat GLS a sdělit skutečnou hodnotu zásilky a dále má povinnost zajistit připojištění zásilky. Neučiní-li tak, jedná se o zásilku, která obsahuje předmět (zboží) vyloučené z přepravy dle ustanovení článku 8 těchto Všeobecných obchodní podmínek.

16.6. Rozsah odpovědnosti GLS za škodu je omezena a to tak, že v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarávání přepravy, popřípadě zásilky převzaté zasílatelem k přepravě nebo k úkonům s přepravou souvisejícím anebo v jakémkoliv jiném případě částkou vyčíslenou dle právních předpisů, maximálně však částkou odpovídající skutečné přímé škodě do maximální výše 20.000,- Kč za jednu škodní událost anebo i více škodných událostí mající však stejnou příčinu vzniku škody. V případě připojištění zásilky pak se hodnota maximální škody zvyšuje podle výše připojištění.

16.7. Příkazce může zásilku nechat pojistit na vyšší hodnotu, toto pojištění je však možné uzavřít pouze na základě zaplacení dodatečného příplatku a souhlasu GLS, která potvrdí rozsah pojistného krytí. Pouhé uvedení údaje o hodnotě zásilky (ceny) se nepokládá za příkaz k pojištění.

16.8. Za škodní případ se nepovažuje, pokud GLS doručí zásilku opožděně, nevyinkasuje sumu za dobírku, nezašle zpět potvrzený přepravní list, avšak může důvěryhodným způsobem prokázat doručení zásilky ve svém vlastním systému (IOD, POD). V těchto případech může být nárok Příkazce uplatňován výhradně vůči příjemci zásilky a GLS nese odpovědnost pouze do výše poplatku za službu.

16.9. Jestliže škoda vznikla zabavením nebo zadržením Zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisu platného v zahraničí nebo na jeho základě, náhrada škody Příkazci nepřísluší.

16.10. Bez souhlasu GLS nemá Příkazce právo postoupit svůj reklamační nárok třetí straně.

16.11. GLS neposkytuje pojistné krytí pro cenné předměty, jež jsou již zajištěny prostřednictvím jiného pojištění. Příkazce má právo sjednat si doplňující pojištění.

16.12. Pokud GLS uzná nárok na náhradu škody za oprávněný, zajistí vyplacení náhrady škody do deseti pracovních dnů od ukončení reklamačního řízení.

16.13. Postupy, dle nichž se řeší škodní případy, jsou upraveny společností GLS v Reklamačním řádu, který je zveřejněn na webových stránkách GLS na internetové adrese www.gls-czech.com .

17. Promlčení

17.1. Jakékoli právní nároky vůči GLS jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná plynout dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět o svém nároku, nejpozději však dnem doručení.

18. Písemná forma

18.1. V některých případech si GLS vyhrazuje právo uzavřít dohodu specifi kující podmínky odlišné od těchto Všeobecných obchodních podmínek. Rozšiřující a doplňkové dohody, jakož i veškeré další dohody jsou platné pouze, jsou-li uzavřeny v písemné formě.

19. Oddělitelnost / Soudní pravomoc

19.1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným, nebude tím dotčena platnost dalších ustanovení uvedených v tomto dokumentu. Takovéto neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude v maximální možné míře naplňovat obchodní smysl původního ustanovení.

19.2. Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu mezi GLS a Příkazcem budou řešeny nejprve smírnou cestou. Nebude-li možné tyto spory vyřešit smírnou cestou, dohodly se smluvní strany v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z uzavřených smluv či těchto Všeobecných obchodních podmínek je soud příslušný dle sídla GLS.

19.3. V případě pochybností platí vydání Všeobecných obchodních podmínek v českém jazyce.

19.4. GLS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo aktuální ceníky služebNabídky, a to i bez předchozího upozornění Příkazce. Pokud GLS provede změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, zveřejní novou verzi Všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách GLS na internetové adrese https://gls-group.eu/CZ/cs/obchodni-podminky . Změnu Všeobecných obchodních podmínek GLS dále oznámí také prostřednictvím informačního textu na faktuře, případně e-mailem. Příkazce má právo změny odmítnout a je oprávněn od Zasílatelské smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní, je vázán novými Všeobecnými obchodními podmínkami.

19.5. V případě, že vznikne výkladový rozpor mezi Všeobecnými obchodními podmínkami a ostatními platnými dokumenty upravujícími smluvní vztah mezi GLS a Příkazcem, platí výklad v tomto pořadí: Zasílatelská smlouva včetně dodatků, Všeobecné obchodní podmínky, ostatní platné dokumenty.

19.6. GLS může omezit nebo pozastavit službu přepravy zásilek a nesplnit tak podmínky uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách, pokud se jedná o zásah vyšší moci nebo regulační opatření. Z důvodu dopravních omezení nebo nepříznivé meteorologické situace může GLS buď pozastavit služby v určitých oblastech, nebo se odklonit od všeobecně platných pravidel doručování. GLS má povinnost informovat Příkazce o veškerých těchto omezeních nebo o pozastavení služeb. V těchto případech nemůže Příkazce vznést nárok na náhradu škody dle článku 16.

20. Ochrana údajů, povinnost zachovávání důvěrnosti

20.1. Příkazce je srozuměn s tím, že GLS ve smyslu zákona č. 1010/201900 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracováníochraně osobních údajů”) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Příkazce uvedené ve smluvních dokumentech, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací Příkazce a GLS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou GLS zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi GLS pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze Zasílatelské smlouvy, dále pro účely oprávněných zájmů správce, a dále pak pro informační, administrativní a evidenční účely související s dodržením právních povinností GLS. GLS je při poskytování zasílatelských služeb správcem osobních údajů.

20.2. GLS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování zasílatelských a přepravních služeb nebo doplňkových služeb (služby s přidanou hodnotou) a to na základě uzavřených Zasílatelských smluv, a to v rozsahu, ve kterém které byly poskytnuty GLS na základě Zasílatelských smluv, konkrétně pak v tomto rozsahu:

20.2.1. jméno, příjmení, adresa za účelem doručení či vrácení zásilky,

20.2.2. telefonní číslo za účelem oznámení a informování o stavu doručení,

20.2.3. e-mail za účelem oznámení a informování o stavu doručení, potvrzení uzavření smlouvy a za účelem marketingu, kdy může být na poskytnutý e-mail zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb GLS nebo newsletter, kdy v každém zaslaném obchodním sdělení má Příkazce možnost odmítnout jejich zasílání,

20.2.4. číslo účtu za účelem výběru a zaslání dobírky,

20.2.5. IP adresu pouze pro případ reklamačního řízení, kdy zákazník rozporuje objednání služby nebo pro kontrolu neoprávněných přístupů,

20.2.6. Cookies za účelem zlepšení přehlednosti webových stránek, pro přihlášení/ odhlášení do webové služby, vyhodnocení návštěvnosti webových stránek, 20.2.7. identifi kační číslo Příkazce za účelem fakturace za provedené služby a jednoznačné identifi kace společnosti Příkazce.

20.3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavírána mezi GLS a osobou tyto údaje poskytující a z ní vyplývající nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, případně je nezbytnost dána pro účely oprávněných zájmů GLS či třetí strany (Příkazce, Příjemce) např. pro účely vedení soudních sporů, reklamačních řízení a marketing a dále je nezbytnost dána pro plnění právních povinností (např. daňové a celní zákony).

20.4. Příkazce smí předat pouze ty osobní údaje, u nichž je v postavení správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Příkazce je dobrovolné, nicméně nebudou-li osobní údaje poskytnuty, není možné ze strany GLS poskytovat zasílatelské a přepravní služby.

20.5. Příkazce se zavazuje zajistit u všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi GLS a Příkazcem, zejména u odesílatele a Příjemce, zákonný důvod (např. souhlas) pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dle článku 6 odst. 1 GDPR, aby GLS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze Zasílatelské smlouvy a z platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů a z mezinárodních sankčních ujednání (embargo) a dále se Příkazce zavazuje, že pokud bude GLS předávat osobní údaje příjemců či jiných zúčastněných osob, bude se jednat pouze o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je GLS mohla v souladu s GDPR použít pro poskytování požadovaných zasílatelských a přepravních služeb. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Příkazce za škodu, která byla GLS způsobena a zavazuje se uhradit GLS veškerou škodu (újmu), která GLS vznikne.

20.6. GLS i Příkazce se zavazují plnit vůči všem subjektů údajů zákonné informační povinnosti dle vnitrostátních právních předpisů a zejména dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektu údajů poskytuje GLS ve vztahu k jejím poskytovaným službám a Příkazce ve vztahu k jeho poskytovaným službám. GLS i Příkazce jsou si vzájemně povinni při zpracování odpovědí na žádosti a stížnosti subjektu údajů poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

20.7. GLS má právo osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou GLS může vůči třetím stranám uplatňovat jakákoli práva, případně po dobu, po kterou může třetí strana, zejména Příkazce či Příjemce uplatňovat jakákoli práva po GLS, popřípadě po dobu, kterou normativně stanovuje zákona (např. daňové a celní právní předpisy).

20.8. Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.gls-czech.com.

20.9. GLS se zavazuje, že bude v elektronické podobě informovat Příkazce

a) o procesu doručování zásilek formou podrobného rozpisu informací k zásilce. Příkazce sděluje, že GLS CZ předává v této souvislosti osobní údaje, zejména jméno, příjmení, místo doručení, telefon, e-mail adresáta zásilky a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se zásilky (např. číslo zásilky, datum a čas převzetí a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.) a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování a kontroly plnění smluvních povinností (tzv. reporty).

b) o vybraných dobírkách formou podrobného rozpisu. Příkazce sděluje, že GLS CZ předává v této souvislosti osobní údaje, zejména jméno, příjmení, místo doručení, telefon, e-mail adresáta zásilky a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se doběrečného (např. její výše, datum vybrání dobírky a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.) a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování včetně kontroly vybraného doběrečného a kontroly plnění smluvních povinností.

c) o detailním rozpisu poskytnutých služeb formou elektronické přílohy k faktuře. Příkazce sděluje, že GLS předává v této souvislosti osobní údaje adresáta zásilky, zejména jméno, příjmení, místo doručení a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se zásilky (např. číslo zásilky, datum a čas převzetí a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.) a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování a kontroly plnění smluvních povinností. Příkazce prohlašuje, že ke způsobu zpracování osobních údajů dle tohoto odstavce včetně pokynů vůči GLS má zákonný důvod, a že tento způsob zpracování osobních údajů je v souladu s příslušnými právními předpisy (např. GDPR).

20.9. Příkazce je zodpovědný za následky a škody, které vznikly v důsledku zneužití přístupových oprávnění a hesel do systémů a rozhraní GLS. GLS tyto přístupy zřizuje pro osoby oprávněné dle smlouvy, případně pro Příkazcem zplnomocněné. Příkazce je povinen učinit na své straně nezbytná opatření proti jejich zneužití.

20.10. GLS se seznámí s obsahem zasílaných balíků pouze v nezbytném rozsahu, a to pouze pokud je to nutné který je nezbytný pro poskytnutí služby.

20.11. GLS:

a) nesmí otevřít žádné zabalené a zalepené zásilky, pokud není zákonem, smlouvou či těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stanoveno jinak;

b) smí prohlédnout jen nezalepené zásilky, a to pouze v nezbytném rozsahu, za účelem zjištění údajů nutných pro odeslání, roztřídění, přepravu a doručení;

c) nesmí sdělovat žádné údaje získané během procesu poskytování služby třetím stranám – s výjimkou Příkazce, odesílatele, adresáta (nebo dalších zplnomocněných příjemců), zpracovatele a oprávněných orgánů státní moci;

d) nesmí předat zásilku – za účelem prohlédnutí obsahu – jiným osobám kromě Příkazce, odesílatele, adresáta (nebo dalším zplnomocněných příjemců), zpracovatele a oprávněných orgánů státní moci;

e) nesmí předávat žádné informace o poskytovaných službách jiným osobám než Příkazci, odesílateli, adresátovi (nebo dalším zplnomocněným příjemcům) a oprávněným orgánům státní moci.

20.12. GLS smí zásilku otevřít a uzavřít, pokud

a) je obal zásilky poškozen do té míry, že rozbalení zásilky je oprávněné z důvodu potřeby ochránit obsah této zásilky a tento obsah není možné ochránit bez rozbalení zásilky;

b) je toto nutné z důvodu odstranění rizika způsobeného obsahem zásilky,

c) zásilku nelze doručit ani vrátit;

d) započne výkon zástavního práva dle článku 13.5. těchto Všeobecných obchodní podmínek, v rámci kterého GLS uplatní své právo prodat zásilku.

20.13. GLS může zásilku prodat jako náhradu za nezaplacenou odměnu za zprostředkování přeprav.

20.14. GLS řídí proces otevírání zásilek a jednotlivé kroky zaznamenává do zprávy. Skutečnost, že zásilka byla otevřena, musí být vyznačena na zásilce a pokud je to možné, je třeba informovat odpovídajícím způsobem odesílatele a zároveň mu sdělit důvody tohoto kroku.

20.15. GLS je oprávněna zásilku, kterou není možné doručit ani vrátit po uplynutí 6 měsíců od převzetí prodat a není-li to možné tak zničit. V případě, že je to nutné z důvodu ochrany zdraví, životního prostředí či majetku, je GLS oprávněna zásilku zničit ještě před uplynutím této lhůty. GLS má právo zničit zásilku, u které nebylo úspěšné zrealizováno zástavní právo dle článku 13.5. těchto Všeobecných obchodní podmínek, tj. pokud se GLS nepodařilo zásilku prodat anebo pokud o zásilku neprojeví nikdo zájem ve lhůtě 3 let ode dne, kdy byla zásilka předána k zajištění přepravy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou aktualizovaným zněním Všeobecných obchodních podmínek vydaných 1. dubna 2005 a nabývají účinnosti od 1. listopadu 2020. Neplatnost (nicotnost) nebo nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na zbylá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a standardní ceník uveřejňuje společnost GLS na webových stránkách www.gls-czech.com . Další informace ohledně využití služeb – tj. podrobný popis služeb, tištěný materiál, formuláře, směrnice – GLS poskytuje Příkazci v tištěné nebo elektronické podobě jako „Uživatelský manuál“ a dále jsou tyto informace k dispozici také na webových stránkách www.gls-czech.com .