Klimakompensation

Når du sender og modtager din pakke med GLS, kompenserer vi for den CO2e-udledning, der er forbundet med vores del af leveringen. Det gør vi ved at udligne størstedelen* af den udledning, vi endnu ikke kan reducere. I samarbejde med ClimatePartner investerer vi i seks projekter, som medvirker til at reducere og undgå CO2e-udledninger til atmosfæren.

Vi klimakompenserer for alle leveringer inden for Europas grænser.

Imens vi arbejder på at nedbringe vores CO2e-udledning, klimakompenserer vi i GLS Group for alle leveringer inden for Europas grænser. Med andre ord betyder det, at vi klimakompenserer for den udledning, som er forbundet med vores drift i Europa1. Det vil sige den målte og de beregnede udledninger, som foregår i scope 1, 2 og 3**. I klimakompensationen i scope 3 for 2022 indgår bl.a. transport (line haul, first mile, last mile o.l.), affald, varme og pladstrækkere.

De projekter, vi klimakompenserer gennem, er anerkendt af en eller flere af de internationale certificeringsstandarder Verified Carbon Standard, Gold Standard samt Climate, Community and Biodiversity Standard.

Se herunder, hvilke projekter vi investerer i som en del af vores klimakompensation.

Projekter støttet af GLS Denmark

Klimakompensationen sker for GLS Groups europæiske aktivitet*,**. De projekter, GLS Group støtter, vil over tid ændre sig. For regnskabsåret 2022, hvor vi påbegyndte kompensationsordningen, støtter vi seks projekter i GLS Group, hvoraf GLS Denmarks støtte bidrager til to projekter i hhv. Peru og Brasilien.

Madre de dios skovbeskyttelse

Skovbeskyttelse i Madre de Dios, Peru

Madre de Dios regionen i Peru er mangfoldig på biodiversitet og hjemsted for et større antal truede dyr og plantearter samt flere indfødte – nogle af dem uden kontakt til omverdenen. Men deres hjem er truet af massive fældninger af skovområder samt et vejarbejdeprojekt på tværs af Brasilien og Peru. Dette projekt beskytter et område på 100.000 hektar og hjælper lokalbefolkningen med at bevare området på en bæredygtig måde.

Projektet er verificeret af Verified Carbon Standard (VCS) og Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS Gold Level).

Læs mere om projektet her .

 
skovbeskyttelse i Brasilien GLS
 

Skovbeskyttelse Pacajá, Brasilien

Amazonas er rig på mange forskellige træsorter og dyrearter, men det gør samtidig regnskoven til et mål for illegal skovhugst. Projektet på 148.000 hektar er med til at forhindre illegal fældning af den brasilianske regnskov. Projektet fremmer og støtter lokalbefolkningen i brugen af bæredygtige skovbrugsteknikker. Desuden uddannes landsbyboere til overvågningspersonale, der arbejder i patruljehold for at sikre overvågningen af projektområdet.

Projektet er verificeret af Verified Carbon Standard (VCS) og Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS).

Læs mere om projektet her .

Projekter støttet af GLS Group

Solcelleenergi i Bhadla, Indien
 

Solcelleenergi i Bhadla, Indien

I en ørken i Jodhpur-regionen i det nordlige Indien, hvor der i gennemsnit er 10 solskinstimer om dagen og 31 regnvejrsdage om året, er der opsat solceller. Disse solceller genererer mere end 832.000 MWh elektricitet hvert år og sparer dermed klimaet for en masse CO2, fordi strømmen ellers vil blive produceret af fossile brændsler. Projektet skaber samtidig regionale jobs med en løn over gennemsnittet for regionen.

Projektet er verificeret af Gold Standard VER (GS VER).

Læs mere om projektet her .

Solcelleenergi i Jodhpur, Indien
 

Solcelleenergi i Jodhpur, Indien

I den indiske Tharørken er forholdene optimale til at skabe solcelleenergi. Netop derfor er der etableret en solcellepark på 140 hektar i nærheden af byen Jodhpur. Parken genererer omkring 416.000 MWh ren energi årligt, som kommer ind i det indiske energinet og giver grøn strøm til forbrugerne. Udover at bidrage til en øget andel af vedvarende energi, skaber projektet også permanente jobs i regionen.

Projektet er verificeret af Gold Standard VER (GS VER).

Læs mere om projektet her .

Solcelleenergi i Bhadla, Indien
 

Vindenergi i Gadhsisa, Indien

I Gujarat på Indiens vestkyst er der opsat en vindmøllepark med 143 vindmøller og en samlet kapacitet på 300 MW. Når strømmen produceres af vind i stedet for fossile brændsler, reduceres det totale CO2-udslip til gavn for klimaet. Yderligere har projektet skabt mere end 30 nye jobmuligheder med en løn over gennemsnittet for regionen.

Projektet er verificeret af Gold Standard VER (GS VER).

Læs mere om projektet her .

Solcelleenergi i Bhadla, Indien
 

Vindenergi i Bhatel, Indien

Projektet i Bhatel i det vestlige Indien leverer energi fra vedvarende kilder. De 23 vindmøller har en samlet kapacitet på 50,6 MV og forsyner det regionale energinet med gennemsnitligt 177.302 MWh/årligt. En stor del af Indiens energinet forsynes med energi fra fossile brændsler, så projektet bidrager positivt til den grønne omstilling. Tillige drager lokalbefolkningen fordel af vindparken, da det bidrager til langvarige ansættelsesforhold i en region, hvor de fleste jobs er tidsbegrænset stillinger i landbruget. Yderligere er lønnen højere end mindstelønnen i regionen, hvilket bidrager til at forbedre medarbejdernes levestandard.

Projektet er verificeret af Gold Standard VER (GS VER).

Læs mere om projektet her .

Spørgsmål og svar til klimakompensation

Hvilke forretningsaktiviteter er inkluderet i klimakompensationen?

På nuværende tidspunkt er følgende emissioner inkluderet***:

· Udledning fra firmabiler, herunder elforbrug og brændstofudledning

· Udledning fra firmarejser, herunder fly

· Drift af sorteringsanlæg, herunder primært elforbrug

· Drift af bygninger og kontorer, herunder el-, varme- og vandforbrug, papirforbrug samt affald

· Transport af forsendelser, herunder national distribution, kurerforsendelser samt import og eksport

*I arbejdet med at forbedre og specificere vores CO2e-beregninger, er der i den forbindelse i tallene for 2022 beregnet udledningen fra anlægsaktiver og medarbejderpendling, som dog ikke er en del af den nuværende kompensationsordning.

De underliggende data til beregning af emissioner fra vores forretningsaktiviteter stammer fra den årlige, interne livscyklusvurdering, som er udarbejdet for GLS-koncernens europæiske aktivitet1. Arbejdet med opgørelsen af emissioner bunder i vores arbejde med ISO 14001, mens proceduren for udarbejdelse af livscyklusvurderingen er baseret på GHG Protokollen. Beregning af transportemission er udført og certificeret ifølge EN 16258.

Eftersom vores transportaktiviteter udgør den største del af vores udledning, har vi særligt fokus på pålidelige beregninger af vores transportemissioner. Derfor anvender vi en well-to-wheel betragtning, hvor alle emissioner fra brændstofudvinding og -produktion til forbrænding er inkluderet i beregningen. Dermed er den samlede udledning fra vores brændstofforbrug inkluderet og ikke blot den del som sker fra udstødningsrøret.

Beregningen er udført og certificeres årligt ifølge EN 16258.

Når vi beregner vores CO2e-udledning fra vores forretningsaktiviteter, tager vi alle de kendte emissioner med, der på nuværende tidspunkt er mulige for os at

beregne. Der vil løbende komme flere emissionskilder til, i takt med at datakvaliteten øges og vi får større indsigt i de udledninger vores forretningsaktiviteter medfører. Fx har vi senest beregnet CO2e-udledningen fra vores anlægsaktiver og medarbejderpendling, så vi fremover også klimakompenserer for emissioner udledt deraf.

GLS-koncernen beregner alle emissioner som CO2-ækvivalenter (CO2e), hvilket betyder, at udledningen fra i alt syv forskellige drivhusgasser inkluderes i beregningen. De syv drivhusgasser er hhv. kuldioxid (CO2), sulphur hexafluoride (SF6), metan (CH4), lattergas (N2O), nitrogentrifluorid (NF3), hydrofluorocarbons (HFCS) og perfluorocarbons (PFCS). Vi anvender denne opgørelse over udledninger, da det er i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protokollens definition af CO2e.

Verified Carbon Standard (VCS)

VCS har et stort fokus på de naturbaseret projekter og vedvarende energi. De er verdens mest anvendte drivhusgas (GHG) krediteringsprogram. VCS foretager investeringer i aktiviteter som reducerer og fjerner udledninger, forbedrer levevilkår og beskytter naturen. VCS har skrappe regler og krav til bl.a. tilpasning til ny videnskab og teknologier, transparent information om projekternes aktiviteter samt at udledningsreduktioner og -fjernelse er reelle, permanente, målbare og verificeret af uafhængige parter.

Læs mere om VCS her .

The Gold Standard (GS)

GS fokuserer primært på de sociale projekter og vedvarende energi. GS blev etableret i 2003 af WWF og andre internationale NGO’er. Målet er at sikre, at projekter som reducerer CO2-udledninger har det højeste niveau af miljømæssig integritet samt bidrager til bæredygtig udvikling. GS’ værdier er bl.a. at være pioner ved at vise, hvordan klimaprojekter kan opnå det højeste potentiale. Derudover har de skrappe krav til kvalitet og transparens.

Læs mere om GS her .

Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS)

CCBS har et stort fokus på projekter, som omhandler biodiversitet. At blive certificeret med CCBS indebærer forskellige regler og krav, da en CCBS-

certificering påviser, at et projekt både tager sig af klimaforandringer, supporterer lokalsamfund og bevarer biodiversitet. Projekter som ønsker at indgå under CCBS skal gennemgå en udviklings- og vurderingsproces.

Læs mere om CCBS her .

De projekter vi støtter med vores klimakompensation faciliteres af vores partner, ClimatePartner. De har udarbejdet en brochure der beskriver klimaprojekter, rettidig omhu samt standarder.

Læs brochuren her

Vores partner

Climatepartner

Siden 2006 har ClimatePartner støttet mere end 6.000 virksomheder i deres klimaindsats. Med deres software- og konsulentløsning hjælper de med at beregne virksomheders, tjenesters eller produkters CO2-aftryk, opstille mål for emissionsreduktioner, implementere reduktioner og finansiere klimaprojekter.

De udvikler certificerede klimaprojekter af høj kvalitet med deres forretningsafdeling ClimatePartner Impact. Projekterne er i tråd med FN’s Verdensmål. Projekterne har derfor både positive virkninger på klimaet og lokalsamfundene. Registreringsprocessen for vores portefølje af klimaprojekter certificeres hvert år af TÜV Austria, der er en international specialist i miljørelaterede spørgsmål.

Læs mere om ClimatePartner her.

*Eksl. GLS Groups aktiviteter i Canada og USA, da de ikke var regnet som en del af driften i GLS Group, da kompensationen for 2022 blev beregnet.

**Udledninger fra medarbejderpendling og anlægsaktiver er ikke inkluderet i kompensationen for 2022, da beregningerne først er foretaget efterfølgende.

***I arbejdet med at forbedre og specificere vores CO2e-beregninger, er der i den forbindelse i tallene for 2022 beregnet udledningen fra anlægsaktiver og medarbejderpendling, som dog ikke er en del af den nuværende kompensationsordning.

Elbiler klar ved depot GLS

Vejen til bæredygtig levering

Vi arbejder konstant på at minimere vores påvirkning. Læs mere om, hvordan vi i GLS arbejder mod at blive en mere klimavenlig pakkedistributør.

Elektrisk gls cykler klar til levering af pakker ved depot

Yderligere bæredygtighedsinitiativer

Vi mener, at alle initiativer mod en mere klimavenlig pakkelevering tæller. Derfor har vi samlet en række af de mindre, men stadig vigtige tiltag, som vi har indført.

Kvinde i park på vej til at levere pakker bæredygtigt

Tips til bæredygtig levering

Sammen gør vi den største forskel for vores miljø. Læs mere om, hvordan du kan bidrage til at modtage og sende dine pakker mere miljøvenligt.