Compliance (soulad s normami)

GLS zavedla v rámci celé své skupiny program, který je navržen tak, aby systematicky identifikoval riziko porušování předpisů a strukturovaně mu předcházel. Program byl vyvinut, aby chránil skupinu GLS a její zaměstnance. Je také vytvořen na ochranu spolupráce s obchodními partnery, založené na důvěře nejen nyní, ale i do budoucna.

GLS klade důraz na následující oblasti:

  • Ochrana hospodářské soutěže
  • Boj proti korupci
  • Dodržování ekonomických sankcí
  • Prevence proti praní špinavých peněz
  • Boj proti nucené práci, otroctví a obchodování s lidmi

Základním kamenem systému Compliance je ucelená koncepce školení zaměstnanců, u nich především dodržování norem začíná.

Manažeři pro Compliance v jednotlivých zemích, korporátní oddělení Compliance a oddělení interního auditu, jsou klíčové poradenské a hodnotící orgány třístupňového konceptu.

Koncept programu Compliance zajišťuje jednotnou strukturu pro všechny pobočky GLS, případně s ohledem na jednotlivá národní specifika.

Obecné zásady

Společnost GLS věří, že dodržování národních zákonů, předpisů pro jednotlivé země, zákazů a dalších ustanovení je samozřejmostí. Tyto zásady jsou podrobně popsány v Pravidlech podnikových standardů společnosti GLS.

Jako dceřiná společnost skupiny Royal Mail Group jsme signatářem iniciativy UN Global Compact. Tento mezinárodně platný soubor pravidel pro lidská práva a práva pracovníků, environmentální normy a boj proti korupci tvoří základ našeho Etického kodexu dodavatele.

Očekáváme, že naši dodavatelé budou respektovat normy stanovené v tomto Etickém kodexu dodavatele, budou je uplatňovat pomocí vhodných opatření a budou je v rámci svých obchodních činností dodržovat.

Lidská práva

Naši dodavatelé přísně respektují základní a mezinárodně uznávaná lidská práva a bez výjimky je dodržují.

Dětská práce

Naši dodavatelé zakazují ve svých společnostech jakoukoli dětskou práci a dodržují pravidla Organizace spojených národů týkající se dětí a lidských práv.

Pokud v zemi nebyl stanoven minimální pracovní věk, pracovníci nesmějí být mladší než 15 let.

Nucená práce

Naši dodavatelé přísně zakazují nucenou práci v jakékoli podobě, jako je otroctví, práce jako forma trestu nebo jakákoli jiná forma nucené práce. Zajišťují, aby jejich zaměstnanci byli odměňováni v souladu s platnými zákony a předpisy, a aby žádnému zaměstnanci nebyla neoprávněně omezována svoboda.

Odměňování a pracovní doba

Naši dodavatelé musí dodržovat všechny příslušné místní zákony a předpisy týkající se pracovní doby, přesčasů, odměňování a sociálních benefitů. Minimálně musí být vyplácena zákonem stanovená minimální mzda. Srážky v rámci disciplinárních opatření jsou bez odpovídajícího právního základu nepřípustné.

Svoboda shromažďování / kolektivní vyjednávání

Společnost GLS respektuje právo na kolektivní vyjednávání a svobodu shromažďování a očekává, že její dodavatelé budou postupovat stejným způsobem.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Naši dodavatelé přísně dodržují příslušné místní zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Předcházejí nehodám a nemocem z povolání prostřednictvím vhodného systému zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Diverzita

Od našich dodavatelů očekáváme, že budou prosazovat spravedlnost na pracovišti a zakazovat jakoukoli formu diskriminace na základě pohlaví, etnického původu, náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo národního původu. Dále očekáváme, že naši dodavatelé budou zacházet se svými zaměstnanci s úctou a důstojností, aby vytvořili prostředí na pracovišti, které je bez šikany, obtěžování a zastrašování.

Ochrana dat

Naši dodavatelé dodržují všechny platné zákony a předpisy týkající se ochrany údajů a zabezpečení informací, zejména s ohledem na osobní údaje zákazníků, příjemců zásilek a zaměstnanců. Tyto standardy dodržují zejména při zpracování, shromažďování nebo jiné využívání osobních údajů a zajišťují, aby byly tyto údaje kdykoli chráněny před neoprávněným přístupem.

Duševní vlastnictví

Naši dodavatelé se zavázali dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se autorských práv a respektovat duševní vlastnictví ostatních. Toto výslovně zahrnuje značku GLS, jejíž použití bez předchozího souhlasu společnosti GLS je přísně zakázáno. Pokud je značka GLS používána s předchozím schválením, nesmí být její vzhled změněn (např. pokud jde o tvar, barvu nebo jiné podobné aspekty).

Životní prostředí

Naši dodavatelé dodržují všechny příslušné zákony, předpisy a další ustanovení týkající se životního prostředí. Dbají na opatrné využívání přírodních zdrojů a prostřednictvím vlastních cílů týkajících se klimatu podporují chování svých zaměstnanců šetrné k životnímu prostředí.

Boj proti uplácení a korupci

Společnost GLS má zavedeny přísné zásady nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci.

Obdobně se naši dodavatelé přísně řídí všemi platnými vnitrostátními i mezinárodními zákony a normami, jejichž účelem je zabránit úplatkářství a korupci. Za žádných okolností nebudou nabízet ani slibovat cokoli hodnotného třetím stranám, aby tyto třetí strany neoprávněně ovlivnili a dosáhli tak neoprávněné výhody.

Sankce

Naši dodavatelé dodržují všechny platné obchodní a dovozní předpisy, včetně obchodních embarg, finančních sankcí a dalších sankcí, které se vztahují na jejich obchodní činnost.

Praní špinavých peněz

Naši dodavatelé podniknou příslušná opatření k boji proti praní špinavých peněz ve všech jeho formách.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Naši dodavatelé podporují spravedlivou hospodářskou soutěž a dodržují platné zákony o ochraně hospodářské soutěže a antimonopolní zákony. Za žádných okolností nebudou uzavírat nebo se účastnit dohod se soutěžiteli, které jsou v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže nebo zneužívají jejich dominantního postavení na trhu, aby neúměrně potlačili hospodářskou soutěž.

Střet zájmů

Veškerý skutečný nebo potenciální střet zájmů ohledně obchodních vztahů dodavatele s GLS musí být ohlášen.

Střet zájmů nastává, pokud má jednotlivec soukromý nebo osobní zájem, který by mohl neoprávněně ovlivnit jeho obchodní rozhodnutí.

Pozvání a dárky

Naši dodavatelé nezneužívají dárky a pozvání. Zejména je nepoužívají k nepřípustnému ovlivnění obchodních rozhodnutí jiných stran. Při poskytování dárků a/nebo pozvání zaměstnancům společnosti GLS nebo jejich blízkým příbuzným postupují vždy vhodným způsobem vzhledem k typu dárku/pozvání a jeho hodnotě.

Úřední osoby

Naši obchodní partneři netolerují žádnou formu nepřípustných nebo protiprávních hmotných a nehmotných výhod pro úřední osoby, bez ohledu na to, zda je toto prováděno přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích stran.

Dodavatelsko-odběratelský řetězec

Naši dodavatelé přijmou vhodná opatření k zajištění, že normy uvedené v tomto Etickém kodexu dodavatele budou rovněž plněny jejich dodavatelsko-odběratelským řetězcem.

Naši dodavatelé zejména netolerují žádnou formu korupce anebo úplatkářství ve svém dodavatelsko-odběratelském řetězci a obchodují pouze s partnery, kteří sami dodržují všechny platné zákony a předpisy týkající se pracovní doby, přesčasů, odměňování a sociálních benefitů.

Dodržování tohoto kodexu

Společnost GLS si vyhrazuje právo přezkoumat a, pokud to bude považovat za nutné, ukončit smlouvy s dodavatelem, pokud dojde k vážnému porušení nebo opakovanému nedodržování tohoto Etického kodexu dodavatele. To platí i v případě, že dodavatel ve stanoveném termínu nesplní vzájemně dohodnutá nápravná opatření.

Pravidla podnikových standardů

Důvěra, kterou společnost GLS získává od svých zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a veřejnosti, je pro skupinu GLS nejvyšší prioritou.

K dalšímu posílení této důvěry vytvořila skupina GLS Pravidla podnikových standardů, stanovující základní hodnoty a standardy chování společnosti, která jsou závazná pro všechny zaměstnance.

Pravidla podnikových standardů GLS tvoří základ všech obchodních rozhodnutí a upravuje odpovědnou interakci se všemi zúčastněnými stranami.

Pravidla podnikových standardů

Oznamovatelský / Ombudsmanský systém

Skupina GLS implementovala Oznamovatelský / Ombudsmanský systém, aby umožnila svým zaměstnancům, obchodním partnerům a třetím stranám důvěrné nahlášení jakéhokoliv případu kriminálního chování nebo jiného závažného přestupku.

Více informací