Obchodní podmínky GLS General Logistics Systems Česká republika s.r.o. (dále jen “GLS”)

vztahující se na zákazníky GLS ParcelShopů a na nepřímý prodej prostřednictvím subdodavatelů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pro účely těchto obchodních podmínek ("obchodní podmínky") je zasílatelem společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 (dále jen "GLS").

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek je subdodavatel podnikatel, který je ve smluvním vztahu s GLS, a který poskytuje konkrétně vymezené zasílatelské služby GLS a to zejména příjem a výdej Zásilek ("subdodavatel").

1.3. Příkazcem může být buď fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele, nebo fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele, která podává zásilku k přepravě ("odesílatel" nebo také "spotřebitel" při splnění zákonných podmínek).

1.4. GLS ParcelShop je provozovna subdodavatele - smluvního partnera GLS, označená symbolem GLS ParcelShop, která zejména přijímá a vydává zásilky přepravované GLS. ("ParcelShop“)

1.5. „Zásilka“ je věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle zasílatelské smlouvy, popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi subdodavatelem a GLS, a která je opatřena ad-resním štítkem GLS.

2. SMLOUVA

2.1. Smlouva se uzavírá v českém jazyce a je dokumentována objednávkou odesílatele na adresním štítku („objednávka“).

2.2. Smlouva vzniká akceptací objednávky ze strany subdodavatele a to převzetím zásilky subdodavatelem a úplným zaplacením ceny služby podle článku 3. Odesílatel je povinen v objednávce, tedy na adresním štítku zásilky uvést alespoň:

 • své identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení anebo název, adresa bydliště anebo sídlo a telefonní kontakt)
 • údaje o příjemci zásilky minimálně v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo v případě fyzické osoby a název, sídlo, kontaktní osoba a telefonní číslo v případě právnické osoby,
 • příkaz, zda má GLS při doručení zásilky od příjemce přijmout peněžní prostředky nebo provést jiný inkasní úkon před tím, než příjemci vydá zásilku nebo doklad umožňující se zásilkou nakládat, včetně výše určené částky ("dobírka") a další údaje, které odesílatel sdělí subdodavateli.

2.3. Předáním zásilky Subdodavateli příkazce potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami a že jejich obsahu rozumí.

3. CENA SLUŽBY

3.1. Aktuální ceny za doručení zásilky podle smlouvy ("cena") včetně cen za další služby spojené s doručením zásilky jsou uvedeny v ceníku dostupném a vystaveném v ParcelShopu a na internetových stránkách GLS. GLS si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v ceníku.

3.2. Součástí ceny nejsou náklady spojené s balením zásilky. Tyto náklady nese v plné výši odesílatel.

3.3. Odesílatel uhradí cenu před předáním zásilky subdodavateli.

4. PŘEVZETÍ ZÁSILKY K PŘEPRAVĚ A JEJÍ DORUČENÍ

4.1. Proces příjmu zásilky, který provádí subdodavatel, a příjmové místo v ParcelShopu, jsou auditovány a využívají formu předepsanou GLS. GLS neprovádí ověřování čísel zásilek, hmotností, adresátů, obsahu a hodnoty zásilek nebo splnění dalších podmínek.

4.2. Odesílatel musí předat zásilku v ParcelShopu. Subdodavatel předá odesílateli kopii objednávky, doklad o úhradě ceny služby a v případě, že je zadán příkaz k výběru dobírky, tak doklad o jejím zadání včetně její výše a číslo účtu, na které lze dobírku vyplatit.

4.3. Odesílatel musí zásilku řádně zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jejímu poškození a to dle podmínek uvedených v článku 6.5 těchto obchodních podmínek. GLS ani subdodavatel není povinen přezkoumávat vhodnost balení zásilky ani realizovat opatření k jeho opravě či vylepšení. Obal rovněž musí zajistit mimo ochrany samotné zásilky proti ztrátě a poškození i ochranu osob a prostředků provádějících přepravu zásilky. Obal musí dále zajistit, aby přístup k obsahu zásilky nebyl možný bez zanechání jasné stopy na vnějším obalu zásilky. Pokud odesílatel neplní své povinnosti k řádnému zabalení zásilky, je GLS dle svého uvážení oprávněn zásilku nepřevzít, nenaložit, uskladnit, zabezpečit nebo vrátit příkazci bez povinnosti nahradit příkazci škodu a odesílatel má povinnost nahradit GLS veškeré náklady s tímto spojené.

4.4. V případě přepravy zásilky do jiných zemí Evropské unie má odesílatel povinnost zajistit veškerou po-třebnou dokumentaci pro osvobození od DPH v rámci přepravy uvnitř Evropské unie.

4.5. Odesílatel může zadat objednávku na odeslání zásilky z ParcelShopu v aplikaci e-Balík. Je-li objednávka podána tímto způsobem, vytiskne odesílatel přepravní štítek sám na svém hardware a zodpovídá za jeho čitelnost, trvanlivost a dostatečné upevnění na zásilku. Odesílatel odpovídá za to, že údaje o zásilce v objednávce souhlasí s údaji na vytištěném přepravním štítku. Chyby tisku jdou k tíži odesílatele. Při objednání odeslání zásilky přes aplikaci e-Balík se přeprava rovněž řídí Všeobecnými obchodními podmínkami uvedenými na stránkách aplikace e-Balík ( www.e-balik.cz ).

4.6. Zásilky jsou doručovány následovně:

4.6.1 v rámci České republiky zpravidla následující pracovní den a

4.6.2 do zahraničí ve standardních doručovacích časech uvedených na webových stránkách GLS.

4.7. Doručovací časy jsou pouze informativní a nejsou ze strany GLS garantovány ani zaručeny.

4.8. GLS poskytuje svoje služby pomocí sdružených balíkových přeprav. Prostřednictvím standardizovaných procesů dosahuje úsporné a rychlé přepravy zásilek. Zásilky se přepravují jako konsolidované celky a procházejí v depech a překladištích procesem průmyslového třídění pomocí automatických dopravníků. Zásilky jsou skenovány kurýrem, depem a překladištěm ve všech uzlových bodech procesu přepravy a je zaznamenáván datum a čas takového skenování. Další dokumentování přepravy zásilky se neprovádí.

4.9. Při doručení budou provedeny maximálně dva (2) pokusy o doručení zásilky. Následně po prvním neúspěšném pokusu o doručení může adresát požádat GLS o uložení zásilky do libovolného ParcelShopu. Po dvou neúspěšných pokusech o doručení bude zásilka vrácena zpět příkazci.

4.10. V případě doručování na adresu příjemce, který je právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, které má být zásilka doručena na adresu právnické osoby, bude zásilka doručena na recepci takové právnické osoby či jiném místě kontaktu s veřejností (např. příjem zboží).

4.11. Není-li v písemné smlouvě stanoveno jinak, může být v případě, že příjemce není při prvním pokusu o doručení zastižen, zásilka předána osobě přítomné v bytě, kanceláři, sídle nebo provozovně příjemce, je-li s ohledem na okolnosti možno předpokládat, že je tato osoba oprávněna přijmout zásilku, zejména prokáže-li se taková osoba pověřením nebo plnou mocí k převzetí zásilek určených příjemci. Převzetí zásilky potvrdí příjemce podpisem na přenosném elektronickém skenovacím zařízení nebo dodacím listu a tento (digitalizovaný) podpis příjemce slouží jako doklad o doručení zásilky. Podpisem příjemce stvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a splňuje všechny potřebné náležitosti.

4.12. V případě, že zásilku není možné doručit příjemci ani třetí osobě a odesílatel ji odmítá na výzvu GLS převzít zpět, má GLS právo na volné nakládání se zásilkou po uplynutí 90 dnů ode dne, kdy byla zjištěna nedoručitelnost zásilky. Zásilky, které nemohou být jinak využity, mohou být zničeny.

5. DOBÍRKA (CASHSERVICE)

5.1. Uvedl-li odesílatel v objednávce písemný příkaz o dobírce, vydá GLS příjemci zásilku nebo doklad umožňující se zásilkou nakládat pouze v případě, že příjemce zaplatí GLS určenou dobírkovou částku.

5.2. GLS převede bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů přijaté peněžní prostředky na bankovní účet, který odesílatel uvedl ve svém příkazu.

5.3. Pokud se GLS z jakéhokoliv důvodu nezdaří vybrat při doručení na dobírku příslušnou částku, informuje o tom GLS odesílatele bez zbytečného odkladu. Z nevybrané částky za dobírku nevzniká příkazci pohledávka vůči GLS a závazek GLS vůči příkazci. Příjemce má i nadále povinnost provést platbu této částky (závazek) příkazci v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění zásilky se na žádné nevybrané částky dobírky nevztahují.

5.4. V případě nevybrané částky dobírky se povinnost GLS k náhradě škody rozšiřuje do výše poplatku za poskytnutou službu vybrání dobírky. GLS se zavazuje poskytnout součinnost při následném výběru částky z dobírky.

5.5. Při objednání služby Dobírka bere Příkazce na vědomí, že Zasílatel je osoba pověřená pouze výběrem dobírkové sumy, a že Zasílatel není oprávněn jednat jménem Příkazce nebo uzavírat smlouvu s příjemcem dobírkové zásilky jménem Příkazce. Zasílatel dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobu není sám Příkazce. Příkazce je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené dle zákona číslo 253/2008 Sb.

6. PŘEDMĚTY VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY, BALENÍ

6.1. GLS nepřepravuje následující věci, které nemohou být předmětem smlouvy:

6.1.1 předměty o hmotnosti vyšší než 15 kg nebo přesahující délku 1 m, výšku 60 cm, šířku 80 cm a celkovou obvodovou délku 3 m;

6.1.2 předměty nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. předměty, které nejsou zabaleny a chráněny způsobem odpovídajícím zejména jejich hmotnosti, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a jejich povaze a nesplňují podmínky uvedené v článku 6.5. těchto obchodních podmínek;

6.1.3 svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách; zásilky zjevně poškozené;

6.1.4 věci podléhající zkáze, předměty, které mohou být zdrojem infekce, zdravotnický materiál a zapáchající předměty;

6.1.5 lidské a zvířecí ostatky;

6.1.6 živá zvířata a rostliny;

6.1.7 zásilky v nevhodném obalu, zejména zabalené v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky;

6.1.8 věci s vysokou hodnotou, zejména finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, cenné papíry, platební karty, tažené loterijní lístky, pravé perly, drahé kameny a klenoty;

6.1.9 umělecká díla a předměty mající citovou hodnotu;

6.1.10 teplotně nestabilní předměty vyžadující řízenou teplotu;

6.1.11 střelivo, střelné zbraně, hořlaviny, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů);

6.1.12 omamné a psychotropní látky;

6.1.13 pneumatiky; disky kol bez obalu, obuté disky kol;

6.1.14 tlakové nádoby;

6.1.15 Tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.;

6.1.16 zásilky adresované na P. O. Box příjemce;

6.1.17 v případě exportních zásilek (tj. zásilek určených k přepravě mimo Českou republiku) zboží podléhající spotřební dani, zejména alkoholické nápoje a tabákové výrobky;

6.1.18 předměty uvedené jako nebezpečné zboží na seznamu podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) (vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.) a Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA);

6.1.19 předměty s hodnotou vyšší než 20.000,- Kč a ekvivalent 800 EUR u exportních zásilek;

6.1.20 předměty a zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie;

6.1.21 zásilky určené mimo státy Evropské unie, resp. všechny místa určení, které podléhají celnímu režimu;

6.1.22 zásilky v rámci Evropské unie určené do následujících míst určení: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Řecko, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Kypr, město Büsingen am Hochrhein (PSČ D-78266), zámořská území a všechny evropské ostrovy s výjimkou Velké Británie a Irska a ostrovů patřících k Německu a Chorvatsku.

6.1.23 u zásilek doručovaných do zahraničí zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet;

6.1.24 u zásilek přepravovaných letecky předměty zakázané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů přijatých k jeho provedení, tj. zejména zbraně, výbušniny či jiná nebezpečná zařízení, předměty nebo látky, které lze použít ke spáchání protiprávního činu, který ohrožuje bezpečnost civilního letectví.

6.2. Odesílatel je povinen respektovat výše uvedená vyloučení věcí z přepravy a musí provádět náležité kontroly obsahu a obalu zásilky před předáním zásilky GLS. GLS přijímá zásilky výhradně v uzavřených obalech.

6.3. Pokud odesílatel předá GLS k přepravě zásilku, jejímž obsahem jsou předměty vyloučené z přepravy dle článku 6.1. a 6.2 bez předchozího písemného souhlasu GLS, nese v souladu s právními předpisy plnou odpovědnost za škody a náklady, které vznikly GLS nebo třetím osobám včetně, nikoli výlučně, povinnost nahradit náklady na nezbytná opatření k zamezení vzniku škod nebo snížení nebezpečí (např. zajištění meziskladu, zpáteční přepravy, likvidace, čištění, předání přepravci, u kterého neplatí výluky obsahu zásilky atd.).

6.4. GLS přijímá zásilky pro přepravu, které jsou uzavřené a s neporušeným obalem, aniž by kontrolovala jejich obsah. GLS nekontroluje zásilky za účelem zjištění, zda neporušují výše uvedené zákazy.

6.5. Odesílatel je při balení zásilky povinen dodržet níže uvedené podmínky.

 • Odesílat lze pouze řádně zalepené a uzavřené zásilky opatřené adresním štítkem, které nemají žádné dlouhé nebo ostré výstupy.
 • Prostor krabice musí být optimálně vyplněn, kdy je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice tak, aby zboží bylo ochráněno před poškozením a mělo dostatečný odstup od vnějšího obalu.
 • Křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis “křehké” či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží.
 • Elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem.
 • Láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě. Jednotlivé položky umístěné v zásilce musí být dále chráněny ochrannými vrstvami umístěnými nejen mezi nimi, ale i pod a nad každou z nich.
 • Zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením - obalením smršťovací fólií a pod ní ještě použít další vrstvu obalového materiálu.
 • Kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou.
 • Adresní štíteka nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na jednu z největších stran zásilky.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a je-li odesílatel zároveň i spotřebitel, tak také ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku. Postup pro uplatnění a vyřizování uplatněných práv spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

7.2 Odesílatel vadu vytkne zasláním písemného oznámení GLS na adresu Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese: info@gls-czech.com nebo faxem na čísle: +420 567 771 111 bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zjistit. Vadu může vytknout nejpozději do šesti (6) měsíců od ukončení doručování zásilky. V oznámení podle věty první uvede identifikaci zásilky, již se práva z vadného plnění týkají, rozhodné skutečnosti pro uplatnění práva z vadného plnění a uplatňované právo z vadného plnění.

7.3 Oznámení o vadě vyřizuje reklamační oddělení GLS v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání.

8. REKLAMACE, NÁHRADA ŠKODY

8.1 GLS odpovídá za škodu pouze v rozsahu stanoveném zákonem, případně mezinárodní smlouvou (např. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě -CMR), tj. GLS nemá povinnost k náhradě škody ve formě ušlého zisku ani jiné následné škody, která může v souvislosti se smlouvou vzniknout příkazci nebo třetím osobám, zejména smluvní sankce a penále. Nemá-li odesílatel, uzavřené dodatečné připojištění, GLS nahradí škodu nad rámec omezení až do výše:

8.1.1 kupní ceny věci, která je předmětem zásilky;

8.1.2 aktuální hodnoty u použité věci;

8.1.3 aukční ceny věci u věci pořízené v dražbě;

podle toho, která částka je v daném případě nejnižší, zároveň však do výše maximálně 6.000,- Kč za každou jednotlivou zásilku.

8.2 Každá jednotlivá zásilka přepravovaná GLS na základě smlouvy je pojištěna proti všem rizikům do hodnoty 6.000,- Kč.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

9.1 Odesílatel jako spotřebitel má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spo-třebitelského sporu ze smlouvy ("spotřebitelský spor"). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: www.coi.cz a Ministerstva průmyslu a obchodu na stránce: www.mpo.cz .

9.2 Případné spory vzniklé na základě zasilatelské smlouvy uzavřené mezi GLS a odesílatelem budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Místně příslušný je soud v místě sídla společnosti GLS.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÙ

10.1 Odesílatel je srozumìn s tím, že GLS ve smyslu zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon o ochranì osobních údajù”) a ve smyslu Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) zpracovává, shromažïuje a uchovává osobní údaje Odesílatele uvedené ve smluvních dokumentech, pøípadnì získané z jiných vztahù souvisejících se vzájemnou spoluprací Odesílatele a GLS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou GLS zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi GLS pro úèely plnìní jeho závazkù vyplývajících ze zasílatelské smlouvy, dále pro úèely oprávnìných zájmù správce, a dále pak pro informační, administrativní a evidenční účely související s dodržením právních povinností GLS. GLS je při poskytování zasílatelských služeb správcem osobních údajů.

10.2 GLS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování zasílatelských a přepravních služeb nebo doplňkových služeb (služby s přidanou hodnotou) a to na základě uzavřených zasílatelských smluv a to v rozsahu, které byly poskytnuty GLS na základě zasílatelských smluv, konkrétně pak v tomto rozsahu:

10.2.1 jméno, příjmení, adresa za účelem doručení či vrácení zásilky,

10.2.2 telefonní číslo za účelem oznámení a informování o stavu doručení,

10.2.3 e-mail za účelem oznámení a informování o stavu doručení, potvrzení uzavření smlouvy a obchodnímu jednání, kdy může být na poskytnutý e-mail zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb GLS nebo newsletter, kdy v každém zaslaném obchodním sdělení má odesílatel možnost odmítnout jejich zasílání,

10.2.4 číslo účtu za účelem výběru a zaslání dobírky,

10.2.5 IP adresu pouze pro případ reklamačního řízení, kdy zákazník rozporuje objednání služby nebo pro kontrolu neoprávněných přístupů,

10.2.6 Cookies za účelem zlepšení přehlednosti webových stránek, pro přihlášení/odhlášení do webové služby, vyhodnocení návštěvnosti webových stránek.

10.3 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavírána mezi GLS a osobou tyto údaje poskytující a z ní vyplývající nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, případně je nezbytnost dána pro účely oprávněných zájmů GLS či třetí strany (Odesílatel, příjemce) např. pro účely vedení soudních sporů, reklamačních řízení a marketing a dále je nezbytnost dána pro plnění právních povinností (např. daňové a celní zákony).

10.4 Odesílatel smí předat pouze ty osobní údaje, u nichž je v postavení správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Odesílatele je dobrovolné, nicméně nebudou-li osobní údaje poskytnuty, není možné ze strany GLS poskytovat zasílatelské a přepravní služby.

10.5 Odesílatel se zavazuje zajistit u všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi GLS a Odesílatelem, zejména u příjemce, zákonný důvod (např. souhlas) pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dle článku 6 odst. 1 GDPR, aby GLS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy a z platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů a z mezinárodních sankčních ujednání (embargo) a dále se zavazuje, že pokud bude GLS předávat osobní údaje příjemců či jiných zúčastněných osob, bude se jednat pouze o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je GLS mohla v souladu s GDPR použít pro poskytování požadovaných zasílatelských a přepravních služeb. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Odesílatel za škodu, která byla GLS způsobena a zavazuje se uhradit GLS veškerou škodu (újmu), která GLS vznikne.

10.6 GLS i Odesílatel se zavazují plnit vůči všem subjektů údajů zákonné informační povinnosti dle vnitrostátních právních předpisů a zejména dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektu údajů poskytuje GLS ve vztahu k jejím poskytovaným službám a Odesílatel ve vztahu k jeho poskytovaným službám. GLS i Odesílatel jsou si vzájemně povinni při zpracování odpovědí na žádosti a stížnosti subjektu údajů poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

10.7 GLS má právo osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou GLS může vůči třetím stranám uplatňovat jakákoli práva, případně po dobu, po kterou může třetí strana, zejména Odesílatel či příjemce uplatňovat jakákoli práva po GLS, popřípadě po dobu, kterou normativně stanovuje zákona (např. daňové a celní právní předpisy).

10.8 Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.gls-czech.com .

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava a adresa elektronické pošty je info@gls-czech.com .

11.2 Obchodní podmínky i zasilatelská smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena těmito obchodními podmínkami ani zasílatelskou smlouvu, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, a příslušnými mezinárodními smlouvami v oblasti přepravy, kterými je Česká republika vázána (Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášena pod č. 11/1975 Sb.), Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Montrealská úmluva, vyhlášena pod č. 123/2003 Sb. m. s.) a Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Varšavská úmluva, vyhlášena pod č. 15/1935 Sb.).

11.3 Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek a/nebo smlouvy neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl mu co nejvíce odpovídá. Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a/nebo smlouvy.

11.4 Promlčecí lhůta všech právních nároků vůči GLS skončí uplynutím jednoho roku.

11.5 Odesílatel není oprávněn bez souhlasu GLS postoupit nebo dát do zástavy jakýkoli nárok vzniklý mezi GLS a odesílatelem.

11.6 Jakékoliv změny či dodatky smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou podobu.

11.7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 05. 2018.