Compliance

GLS heeft binnen de Group een programma ingevoerd om compliancerisico’s systematisch te herkennen en structureel te vermijden. Het is ontwikkeld om de GLS Group en haar medewerkers te beschermen. Het is ook bedoeld om de samenwerking met zakelijke partners op basis van vertrouwen nu en in de toekomst te waarborgen.

GLS richt zich hierbij met name op het volgende:

Mededingingsrecht
Corruptiebestrijding
Naleving van economische sancties
Preventie van witwaspraktijken
Bestrijding van dwangarbeid, slavernij en mensenhandel

De hoeksteen van het compliancesysteem is een uitgebreid trainingsconcept voor medewerkers, omdat compliance bij hen begint. De Compliance Managers in de afzonderlijke landen, de centrale afdeling Compliance van de Group en Internal Revision zijn de belangrijkste advies- en beoordelingsinstanties voor het drietrapsconcept. Het complianceconcept volgt een uniforme structuur voor alle GLS-bedrijven, die zo nodig wordt aangepast aan speciale landspecifieke kenmerken.

Zakelijke gedragscode

Het vertrouwen dat klanten, medewerkers, zakelijke partners en het grote publiek in GLS stellen is een topprioriteit voor de GLS Group. Om dat vertrouwen verder te versterken, heeft de Group voor zichzelf een zakelijke gedragscode opgesteld met fundamentele waarden en gedragsnormen die voor alle medewerkers bindend zijn. De zakelijke gedragscode van GLS is de basis voor alle zakelijke beslissingen en waarborgt dat wij verantwoord met al onze stakeholders omgaan.

Gedragscode voor leveranciers

GLS verwacht van haar leveranciers de normen zoals beschreven in deze Gedragscode voor Leveranciers in acht te nemen, daaraan uitvoering te geven door gepaste maatregelen te treffen en deze toe te passen bij hun bedrijfsactiviteiten.

Milieu Standaard

De GLS Group levert betrouwbare en hoogwaardige pakketdiensten. En dat willen we graag zo houden. Daarom staan het behoud van grondstoffen en het minimaliseren van onze uitstoot centraal. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers willen wij een van de toonaangevende aanbieders worden van duurzame pakketdiensten. De Milieu Standaard is bindend voor alle nationale GLS-locaties.

 

Bescherming van klokkenluiders

Alle GLS-medewerkers dragen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de GLS-principes; vaak is het het wangedrag van slechts enkelen dat de reputatie van een bedrijf als geheel schaadt. Daarom is het van cruciaal belang dat GLS zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van mogelijk wangedrag van haar personeel, leveranciers of derden, zodat we snel kunnen reageren en de situatie efficiënt kunnen verhelpen.