Generelle Betingelser

Version 41. Gældende fra 1. januar 2018

1. Anvendelse

1.1 Disse Generelle Betingelser gælder for alle aktiviteter udført af General Logistics Systems Denmark A/S, herefter kaldet GLS. De Generelle Betingelser gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af GLS eller en af vores Distributionspartnere.

1.2 Medmindre det er nævnt i disse Generelle Betingelser eller på anden måde skriftligt aftalt mellem GLS og kunden, vil reglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) være gældende.

2. Transportydelsens omfang

2.1 GLS tilrettelægger og gennemfører afhentning, sortering og distribution af pakker.

2.2 Pakker kan kun udleveres ved henstilling på et nærmere angivet sted efter skriftlig aftale herom mellem GLS og modtager/afsender. GLS betragter pakken som korrekt leveret, når pakken er henstillet på det aftalte sted.

2.3 Pakker over 20 kg bliver kun leveret eller afhentet i stueplan, medmindre der er elevator tilgængelig på adressen.

2.4 GLS kan levere til enhver person på modtageradressen. Det er modtagers eget ansvar at viderebringe til en evt. att. person.

I visse lande kan der forekomme nabolevering, hvis modtager ikke træffes på adressen.

2.5 Hvis GLS ikke træffer nogen på modtageradressen, indleverer GLS pakken i en GLS PakkeShop eller på et GLS depot. Modtager får information om dette. Efter 10 hverdage returnerer GLS pakken til afsender.

2.6 Returnering, genlevering og omadressering af pakken vil medføre en ekstra omkostning.

3. Distribution

3.1 Minimum og maksimum størrelse og vægt på pakker, som GLS distribuerer:

  • Minimum 10 x 15 x 1 cm
  • Maks. 200 cm på længste side og maks. 300 cm i længde + omkreds
  • Til private modtagere i Sverige maks. 140 cm på længste side
  • Oversizepakke til erhvervsadresser i Danmark, maks. 200 cm på længste side og maks. 400 cm i længde + omkreds
  • Maks. 30 kg til erhvervs- og privat-adresser
  • Maks. 20 kg til PakkeShops

3.2 GLS’ kunde er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med fyldestgørende label på alle pakker. Kunden skal være opmærksom på, at flere pakker, der er strappet eller tapet sammen, og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden. Sker dette, erstatter GLS kun den pakke, der har labelen på. GLS foretager ikke emballagekontrol og erstatter ikke beskadigelser på pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.3 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage ekstra hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker og lignende.

3.4 Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage). Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt). Emballagen skal passe til indholdet. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.4.1 Skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret ekstraordinært under transporten, dækkes ikke af GLS.

3.5 Glasemballerede varer og varer med flydende indhold skal sendes i en yderemballage, der er velegnet til distribution med GLS. Der skal anvendes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger og som absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.5.1 I tilfælde af skade på glasemballerede varer og varer med flydende indhold, der risikerer at skade personel, materiel eller andre pakker, forbeholder GLS sig retten til at destruere indholdet.

3.6 GLS distribuerer ikke:

3.6.1 Til postboksadresser.

3.6.2 Pakker sendt pr. efterkrav.

3.6.3 Dæk via GLS PakkeShop.

3.6.4 Uemballeret gods eller gods som ikke er egnet til pakkedistribution.

3.6.5 Farligt gods, dog undtaget begrænset mængde (LQ). Begrænset mængde (LQ) er ikke muligt til alle eksport destinationer.

3.6.6 Levende eller døde dyr samt urner.

3.6.7 Våben, herunder soft guns, og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer.

3.6.8 Let fordærvelige varer.

3.6.9 Kontanter.

3.6.10 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande.

3.6.11 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol til levering uden for Danmark.

3.6.12 Gods transporteret i henhold til TIR-konventionen.

3.6.13 Distribution af pakker, som strider mod gældende sanktionslove, f.eks. pga. indhold, tiltænkt modtager eller det land, de skal sendes fra eller til. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.7 GLS kan uden varsel afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om ovennævnte.

3.8 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres GLS, GLS’ Distributionspartnere eller andre kunder som følge af indhold nævnt under pkt. 3.6.3 til 3.6.13 og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering jf. pkt. 3.2-3.5.

3.9 GLS er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer listet i pkt. 3.6.3 til 3.6.13 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig jf. pkt. 3.2-3.5.

4. Betaling

4.1 Distribution sker iht. gældende prisliste og aftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos GLS.

4.2 Betaling skal ske 7 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter lægger GLS 1,5 % rente til beløbet pr. påbegyndt måned.

4.3 Kunden må ikke foretage modregning i GLS’ fakturaer.

4.4 Hvis fragt eller andre omkostninger skal betales af modtager, og modtager ikke betaler, skal kunden betale dette beløb til GLS. Ved levering uden for EU kan GLS opkræve alle beløb (inkl. moms og told) hos kunden, såfremt modtager ikke betaler rettidigt. GLS er i disse tilfælde aldrig forpligtet til inkassation over for modtager.

5. Tilbageholds- og panteret

5.1 GLS har tilbageholds- og panteret i varer for alle ubetalte omkostninger, som kunden eller modtageren ikke har betalt til GLS.

5.2 Betales disse omkostninger ikke, kan GLS på betryggende vis sælge varer, så de ubetalte omkostninger bliver dækket. GLS skal, så vidt muligt og i god tid, informere kunden om disse planlagte handlinger.

6. Reklamation

6.1 Anmeldelse af skader/manko skal ske skriftligt på www.kontaktgls.dk.

6.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

6.2.1 Ved skade på eller manko i indhold, skal kunden eller modtager reklamere til GLS inden for 5 hverdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

6.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til GLS senest 1 år fra afsendelsesdato. GLS må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

6.3 Modtager skal stille evt. beskadigede pakker klar til afhentning på leveringsadressen i originalemballage. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager retten til erstatning. GLS kan bede om fotodokumentation af beskadigede forsendelser.

6.4 Hvis en beskadiget pakke flyttes fra leveringsadressen før det har været muligt for GLS at besigtige pakken (jf. pkt. 6.3) bortfalder retten til erstatning.

7. Uanbringeligt gods

7.1 GLS sælger uanbringeligt gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) på offentlig auktion efter 90 dage.

8. Forældelse

8.1 Ved skade på eller manko i pakker skal der anlægges retssag mod GLS inden 1 år fra leveringsdato (jf. pkt. 2.2 til pkt. 2.5) eller fra den dag, hvor GLS har afsendt besked om forgæves leveringsforsøg, jf. pkt. 2.6.

8.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod GLS inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 GLS er ansvarlig for pakken fra GLS’ modtagelse af pakken (mod kvittering eller scanning), til pakken er leveret jf. pkt. 2.2 til pkt. 2.5, eller indtil GLS berettiget afbryder distributionen.

9.2 GLS’ ansvar er begrænset til følgende:

9.2.1 GLS erstatter bortkomst eller beskadigelse med maks. 4.500 kr. pr. pakke ekskl. fragt, med mindre pakken er sendt med AddOnLiabilityService jf. pkt. 9.2.2. Erstatningsbeløbet kan dog maksimalt udgøre pakkens værdi.

9.2.1.1 Værdiansættelse sker som følger:

9.2.1.1.1 Nye varer værdiansættes til den dokumenterede kostpris ekskl. moms.

9.2.1.1.2 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

9.2.1.2 Hvis pakken er sendt med AddOnLiabilityService jf. 9.2.2, erstattes den fulde dokumenterede kostpris, dog maks. det forsikrede beløb.

9.2.2 AddOnLiabilityService er korrekt bestilt, hvis det er sket via en elektronisk printløsning, som GLS har godkendt. Distribution med AddOnLiabilityService kan kun ske ved overførsel af data, så GLS har data i hænde, før første scanning sker på GLS’ depot.

9.2.3 Varer af særlig værdi, så som ædelmetaller, ægte smykker, antikviteter, malerier og kunstgenstande kan ikke sendes med AddOnLiabilityService.

9.2.4 For forsendelser, der falder udenfor vores pakkedefinition (se pkt. 3.1) er GLS udelukkende ansvarlig i henhold til NSAB 2015, hvilket blandt andet betyder, at GLS maksimalt erstatter 8,33 SDR pr. kg.

9.2.5 GLS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3.2 til pkt. 3.6.13. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra kundes eller modtagers side, er GLS under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

9.2.6 Ved forsinkelse erstatter GLS kun fragtprisen for den forsinkede pakke. GLS erstatter kun ved forsinkelser på mere end 10 hverdage fra den forventede leveringsdato.

9.2.7 GLS erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

9.2.8 GLS erstatter ikke yderemballage.

9.2.9 GLS erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder og lignende.

9.3 GLS erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. GLS er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer m.v.

10. Værneting

10.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen samt om disse Generelle Betingelser skal afgøres efter dansk ret.

10.2 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister om samarbejdsaftalen og om disse Generelle Betingelser.