Condiții Generale privind Furnizarea Serviciilor Poștale

1. Introducere

GLS General Logistics Systems Romania SRL (în continuare „GLS Romania” sau „GLS”), cu sediul social pe str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260 Șelimbăr, județul Sibiu, oferă și prestează servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiții:

GLS Romania se obligă să nu refuze preluarea trimiterilor în cazul în care expeditorul respectă Condițiile Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale care fac obiectul ofertei publice lansate de către GLS Romania, care se adresează atât sectorului business, cât și persoanelor fizice.

Prezentele Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale stabilesc obligațiile asumate de către GLS Romania și toate condițiile ce sunt necesare a fi îndeplinite de către beneficiar (expeditor) pentru ca GLS Romania să poată efectua livrarea trimiterii poștale în mod corespunzător, din punct de vedere calitativ.

Aceste Condiții sunt valabile în cazul activităților firmei GLS General Logistics Systems Romania din domeniul poștal, în primul rând pentru efectuarea activităților de furnizare a serviciilor poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, pentru preluarea trimiterilor poștale, pentru încărcarea și descărcarea acestora, manipularea, transbordarea lor și pentru depozitarea provizorie din cauza imposibilității de livrarea a acestora.

2. Înțelesul termenilor

Definiţiile termenilor folosiţi în prezentele Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale:

Destinatar – persoana căreia îi este adresată trimiterea poștală;

Expeditorul trimiterilor poștale – partenerul contractual al GLS, persoană juridică, și, respectiv, persoană fizica, ce inițiază trimiterea poștală și o introduce în rețeaua poștală;

GLS – General Logistics Systems Romania SRL, GLS Romania;

IOD – informație electronică sau verbală despre stadiul livrării trimiterii poștale;

POD – actul doveditor al livrării trimiterii poștale/extrasul foii de transport semnate, în copie.

3. Condiții de acceptare a trimiterilor poștale

Expeditorul trebuie să își protejeze în mod corespunzător bunurile care fac obiectul trimiterii poștale, astfel încât acestea să fie ferite de deteriorare, distrugere și să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte trimiteri poștale, pe toată durata prestării serviciului. Ambalajul folosit de către expeditor se consideră adecvat în cazul în care se apreciază ca protejează trimiterea poștală la presiune, șoc, etanșeitate, etc., de la depunerea ei la punctul de acces/preluare a trimiterii poștale de către personalul furnizorului până la livrarea ei către destinatar în condiții normale de colectare, sortare, transport și livrare.

GLS Romania acceptă trimiterile poștale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, și care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume și prenume/denumirea - în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, incluzând și strada, codul poștal, numărul, blocul și numărul acestuia, scara și numărul apartamentului etc., exceptând trimiterile poștale care fac obiectul serviciului Ramburs, situație în care vor trebui înscrise și toate datele de identificare ale expeditorului).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poștale, precum și a înscrierii datelor pe trimiterea poștală revine expeditorului/integratorului, în conformitate cu prevederile contractului comercial încheiat cu furnizorul.

Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc, materiale de căptușire și de umplutură menite să le protejeze sau orice alt material care atenuează șocul mecanic, și să aibă aplicată inscripția „Fragil”; inscripționarea „Fragil” atenționează, dar nu protejează trimiterea poștală în absența unor materiale de ambalare corespunzătoare. GLS Romania se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

La ambalare trebuie respectate următoarele condiţii:

 • Se acceptă numai trimiteri poștale complet sigilate (depuse închise);
 • Trimiterile poștale din care ies obiecte lungi sau ascuțite nu sunt acceptate;
 • Ambalajele de tip cutii trebuie exploatate optim, dimensiunile și calitatea corespunzătoare a materialului, ambalajului, precum și umplerea spațiului interior fiind de natură a proteja bunurile;
 • Articolele de tehnica telecomunicaţiilor (IT) care urmează să fie reparate vor fi predate în ambalajul original, complet, cu completarea corespunzătoare de umplutură de protecție
 • Sticlele, flacoanele care fac obiectul unei trimiteri poștale trebuie protejate unele de celelalte, cât și în partea de jos și de sus prin straturi protectoare, din materiale protectoare sau umplutură.
 • Bunurile cu forme speciale, care se ambalează greu, trebuie protejate și cu umplutură de ambalare suplimentară.
 • Ambalajele tip cutie de carton trebuie sigilate pe fiecare parte cu bandă de lipit cu logo-ul firmei (expeditorului), dacă există această posibilitate; Nu se pot prelua cutii gata legate cu bandă, deoarece ambalajul se poate destrăma și doar trimiterea poștală identificată prin etichetă va putea ajunge la destinație; fiecare cutie trebuie etichetată și ambalată individual, separat de orice altă trimitere poștală.
 • Plicul conţinând adresa, eticheta, foaia de trimitere poștală, respectiv autocolantele prin care sunt identificate serviciul poștal (ales de către expeditor) și caracteristicile suplimentare se vor lipi, de către furnizor, pe suprafața cea mai mare a trimiterii poștale, lângă eticheta GLS cu cod de bare.
 • În cazul mai multor trimiteri poștale ce trebuie livrate la aceeași adresă, autocolantele prin care sunt identificate serviciile (caracteristicile) suplimentare trebuie lipite de către furnizor pe fiecare trimitere poștală.
 • Pentru expeditorii persoane juridice: în cazul serviciului contra Ramburs (CashService), suma de încasat trebuie indicată pe lista ramburs sau, cu ajutorul datelor trimise pe cale electronică, și pe trimiterea poștală, prin utilizarea autocolantului sistematizat, pus la dispoziție de către GLS (în cazul mai multor trimiteri poștale preluate de la același expeditor, în același timp, ce urmează a fi livrate la aceeași adresă, autocolantul ramburs trebuie lipit pe fiecare trimitere poștală, iar suma de încasat va fi indicată corespunzător fiecărei trimiteri poștale).
 • În cazul informațiilor greșite ori incomplete, GLS va depune toate eforturile pentru clarificarea situației.
 • În cazul expeditorilor persoane fizice: suma ramburs trebuie indicată pe ambalajul trimiterii poștale ori pe eticheta aplicată/atașată pe/de aceasta. Totodată trebuie indicat contul bancar al expeditorului, pentru virarea rambursului încasat de la destinatar.
 • Nu sunt acceptate bunuri având conținut periculos, nici chiar cu inscripționare exterioară.

Pentru GLS România evitarea daunelor este importantă, de aceea acordă partenerilor consultanţă în ceea ce priveşte ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relaţii cu Clienţii.

4. Produse excluse de la preluare

Sunt excluse de la preluare următoarele trimiteri poștale, inclusiv constând în:

 • trimiterile ambalate necorespunzător;
 • trimiterile poștale legate cu bandă;
 • produsele alterabile, care pot fi contagioase, pot provoca greață;
 • rămășitele umane;
 • animale vii și plante;
 • motoare;
 • bunuri ambalate vrac, în pungi, în saci;
 • bunuri cu valoare deosebită, cum sunt de exemplu banii, timbrele, metalele prețioase, documentele de valoare financiară, taloanele câștigătoare extrase și cele similare, perle, bijuterii, pietre prețioase, titluri de valoare, bilete de jocuri de noroc câștigătoare;
 • obiecte de artă, obiecte cu valoare personală;
 • bunuri perisabile, bunuri sensibile la temperatură sau care necesită o temperatură controlată;
 • muniție, arme de foc, explozibile și similare;
 • trimiteri poștale adresate către căsuța poștală a destinatarului;
 • trimiteri poștale care prezintă etichete vechi, neîndepărtate;
 • trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare;
 • trimiteri poștale ale căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • trimiteri poștale internaționale având ca obiect produse de redevență, băuturi alcoolice, tutun;
 • produse considerate periculoase conform ADR (Ordonanța despre transportarea pe drumuri publice de trimiteri poștalelor periculoase);
 • trimiterile poștale (bunurile) a căror expediere este interzisă în conformitate cu toate sancțiunile aplicabile, de exemplu, din cauza conținutului lor, destinatarului vizat sau țării către care sau din care urmează să fie trimise; sancțiunile includ toate legile, regulamentele și ordinele care impun pedepse (inclusiv restricții comerciale și sancțiuni economice) unor țări, persoane fizice sau juridice, incluzând, dar fără a se limita la, sancțiunile impuse de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și de statele membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poștale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și pe o porțiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanțe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părți ale acestora, muniții, etc.). Expeditorul are obligația de a nu introduce în rețeaua poștală trimiteri poștale al căror obiect este interzis prin dispozițiile legale.

5. Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poștale

Se acceptă trimiteri poștale care nu depășesc greutatea de 40 kg.

În cazul persoanelor juridice:

Circumferința (circumferința = 2 x înălțime + 2 x lățime + 1 x lungime) nu poate fi mai mare de 3 m, iar lungimea maximă aprobată a trimiterii poștale este de 2 m, înălțimea maximă de 0,6 m și lățimea maximă de 0,8 m. Trimiterile poștale de până la 2 kg și lungimea maximă de 40 cm se vor numi BusinessSmallParcel, iar restul, până la 40 kg și lungimea maximă zde 2 m, se vor numi BusinessParcel.

Fiecare dintre aceste trimiteri va primi etichetă cu codul de bare aferent.

GLS cântărește fiecare trimitere poștală – conform contractului existent, încheiat în scris cu persoanele juridice – automat, pe cantar, în depozit sau în unitatea de sortare, și înregistrează datele de greutate atribuite fiecărei trimiteri poștale. Datele de greutate constituie automat datele de bază ale facturării.

În cazul persoanelor fizice se va proceda la stabilirea mărimii coletului (XS, S, M, L, XL), având în vedere că tarifele sunt stabilite, în cuprinsul ofertei comerciale publice, în conformitate cu mărimea trimiterii poștale. Latura cea mai mare a unui colet expediat prin intermediul www.trimitepachet.ro nu trebuie să depășească 50 cm.

Latura cea mai mică și latura cea mai mare însumate nu trebuie să depășească:

 • 35 cm – colet XS
 • 50 cm – colet S
 • 65 cm – colet M
 • 80 cm – colet L
 • 100 cm – colet XL

6. Termenul de păstrarea a trimiterilor poștale

În cazul trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului, GLS Romania va păstra la dispoziție aceste trimiteri poștale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea GLS Romania.

GLS Romania are obligația de a preda expeditorului trimiterea poștală înregistrată ce nu a putut fi predată destinatarului în unul din următoarele cazuri:

1. Adresa destinatarului nu există (sau este incompletă, adresa neputând fi identificată, în condițiile în care nu include și strada, numărul și, atunci când este cazul, blocul și numărul acestuia, scara și apartamentul), la acea adresă nu există nici o construcție la care trimiterea poștală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;

2. Destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poștală nu a fost găsit/ă la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare a trimiterii poștale în vederea predării;

3. Destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea acesteia sau confirmarea în scris, potrivit legii, a primirii trimiterii poștale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.

7. Confidențialitate

GLS General Logistics Systems Romania SRL asigură, prin măsuri de organizare și măsuri tehnice corespunzătoare, confidențialitatea trimiterilor poștale care intră în rețeaua poștală GLS.

GLS Romania asigură secretul trimiterilor poștale – reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale fiind permisă numai în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poștale internaționale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părți, dispozițiile legale incidente în domeniul vamal, precum și legislația celorlalte state tranzitate de trimiterea poștală și, respectiv, pe teritoriul cărora se va colecta/livra trimiterea poștală.

8. Obligațiile GLS General Logistics Systems Romania SRL

GLS Romania efectuează livrarea trimiterilor poștale în cele mai bune condiții de siguranță, asigurându-se în mod permanent că trimiterea poștală va ajunge la destinatar. De asemenea, GLS Romania protejează conținutul trimiterilor poștale prin următoarele acțiuni:

a) nu are voie să deschidă trimiterile poștale;

b) nu are voie să divulge altora – cu excepția expeditorului, a destinatarului, respectiv a organelor abilitate – datele aflate pe parcursul executării serviciilor (poștale);

c) nu poate înmâna trimiterea/conferi acces – pentru a afla conținutul acesteia – altora, cu excepția expeditorului, destinatarului (respectiv altei persoane autorizate) și a organelor abilitate;

d) nu poate divulga informații despre executarea serviciilor altora – cu excepția expeditorului, destinatarului (respectiv altei persoane autorizate) și a organelor abilitate.

9. Obligațiile expeditorului

Expeditorul este obligat să ambaleze fiecare trimitere poștală după cerințele manipulării trimiterilor poștale, iar, suplimentar, doar în cazul contractelor încheiate cu persoane juridice, să le prevadă cu etichete sistematizate GLS (puse la dispoziție de către furnizor cu titlu gratuit), să conțină completate în întregime datele destinatului (iar, în cazul serviciului contra ramburs, și ale expeditorului), respectiv să le prevadă cu documentele aferente, acolo unde este cazul.

De asemenea, în cazul serviciului contra ramburs, suma care urmează a fi colectată de la destinatari persoane fizice va fi înscrisă pe ambalajul trimiterii poștale sau pe eticheta aplicată pe trimiterea poștală care face obiectul acestui serviciu.

GLS Romania nu răspunde pentru eventualele greșeli de completare.

Personalul GLS Romania va refuza preluarea trimiterilor poștale care, în mod evident, sunt necorespunzătoare condițiilor de acceptare stabilite.

Expeditorul, persoană juridică, respectiv GLS, va utiliza pentru identificarea trimiterilor poștale următoarele dovezi:

 • duplicatul etichetei trimiterii poștale;
 • mini-eticheta numărului de trimitere poștală (autocolant, se desprinde de pe tichetul trimiterii poștale în două exemplare);
 • în cazul etichetei de trimitere poștală realizate în sistem propriu, un fișier de date în format electronic, stabilit de comun acord între GLS și persoanele juridice, în temeiul convenției contractuale existente.

Expeditorul persoană juridică este obligat să transfere la termen, conform prevederilor contractului încheiat între cele două părți, în contul GLS General Logistics Systems Romania SRL contravaloarea serviciului prestat.

În caz contrar GLS General Logistics Systems Romania SRL este îndreptățită să perceapă penalizări pentru fiecare zi de întârziere care în suma totală pot depăși valoarea facturii, conform prevederilor contractului încheiat între cele două părți.

În cazul persoanelor fizice, plata se va face anticipat prestării serviciului poștal, prin virament bancar.

10. Servicii oferite și prestate de GLS

Serviciile oferite și prestate de GLS Romania, respectiv facilitățile oferite și prestate în vederea furnizării serviciilor poștale, sunt, în principal, următoarele:

Serviciul ExpressParcel

GLS Romania furnizează serviciul ExpressParcel, serviciu poștal care presupune în mod cumulativ:

 • Predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;
 • Răspunderea pentru predarea cu întârziere a trimiterii poștale;
 • Predarea rapidă a trimiterii poștale;
 • Eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în rețeaua poștală și care atestă data, ora și minutul depunerii;

GLS Romania va marca toate trimiterile poștale care fac obiectul acestui serviciu poștal cu inscripția „Express”.

În cazul în care expeditorul a optat pentru serviciul ExpressParcel, se asigură identificarea individuală a trimiterii poștale și, pe baza acesteia, monitorizarea trimiterii poștale în procesul tehnologic (colet/ trimitere poștală care face obiectul serviciului Express).

GLS nu prestează serviciul Express în cadrul aceleiași localități.

Dacă apar întârzieri din cauza GLS Romania în cazul trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Express – ce are livrare garantată la termen –, ca despăgubire se va plăti dublul taxei suplimentare a serviciului (diferența față de un serviciu poștal standard) pentru fiecare 24 ore de întârziere;

Pentru serviciul Express preluarea trimiterilor poștale care fac obiectului acestui serviciu se face de luni până joi, de la ora 10:00 la ora 18:00.

Timpii de livrare pe care GLS Romania ii garantează pentru serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale interne sunt: 24 ore între reședințe de județ și intrajudețene, 36 ore în alte localități, acest serviciu poștal nefiind disponibil în cadrul aceleiași localități (colectare și livrare în/din aceeași localitate);

În cazul trimiterilor poștale internaționale, care fac obiectul serviciului Express, colectate de pe teritoriul României, timpul cât trimiterea poștală se află pe teritoriul României nu poate depăși limitele prevăzute de prezentele condiții, aferente trimiterilor poștale interne;

În cazul trimiterilor poștale internaționale, care fac obiectul serviciului Express, colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, timpul cât trimiterea poștală se află în afara teritoriului României nu va depăși 240 ore.

Serviciile Pick&ShipService și Pick&ReturnService

Exclusiv în cazul contractelor comerciale încheiate cu persoane juridice, GLS Romania oferă caracteristica suplimentară Pick&ShipService (Ridicare și Expediere), respectiv, Pick&ReturnService (Ridicare și Expediere înapoi), în cazul serviciilor poștale (cu excepția serviciului ExpressParcel) ce au ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, care facilitează mișcarea bunurilor comerciale care fac obiectul trimiterilor poștale către consum, colectarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale constând în bunuri ce necesită reparații, garanții, etc. (situație în care tariful celui de al doilea serviciu care beneficiază de caracteristica Pick&ReturnService este cu titlu gratuit pentru persoana de la care s-a ridicat trimiterea poștală – expeditor), tariful serviciului fiind achitat de către destinatarul trimiterii poștale;

Cererile de ridicare a trimiterilor poștale, în privința cărora se dorește această caracteristică suplimentară, se realizează cu o zi înainte de preluarea acestora, până la ora 18.00.

La ridicare, GLS Romania nu verifică documentele referitoare la trimiteri poștale înapoiate; acestea nu sunt acceptate separat de colet, documentele trebuind atașate/alipite trimiterii poștale în cauză ori introduse în acestea.

Dacă se dorește expedierea de către persoanele juridice a mai multor trimiteri poștale decât cele trecute pe comanda prealabilă, conform prevederilor contractului comercial dintre cele două părți, cele în plus nu vor putea fi preluate, deoarece angajatul GLS Romania are doar atâtea etichete de trimiteri poștale completate și identificabile câte se regăsesc pe mandat.

În cazul atașării acestei caracteristici unui serviciu poștal (aceasta nu va putea fi solicitată în cazul serviciului ExpressParcel), atunci când expeditorul a optat pentru aceasta, trimiterile poștale vor fi livrate la adresa destinatarului în următoarea zi lucrătoare de la preluare, în intervalul orar de lucru 9-17, de luni până vineri.

Serviciul ramburs (CashService)

GLS Romania furnizează serviciul contra ramburs (CashService), serviciu poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate.

GLS Romania oferă și prestează serviciul CashService ce are ca obiect exclusiv trimiteri poștale interne; doar în temeiul unor contracte comerciale încheiate în scris, GLS Romania oferă și prestează serviciul CashService ce are ca obiect trimiteri poștale internaționale numai persoanelor juridice.

 • Preluarea acestor trimiteri poștale interne se face numai în condițiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare.
 • Valoarea maximă acceptată a valorii rambursului este de 5 000 RON pentru persoane juridice și 7 000 RON în cazul persoanelor fizice.
 • Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari, este RON.
 • Termenul de livrare a trimiterilor poștale interne care face obiectul acestui serviciu este de 1 (una) zi lucrătoare, iar termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poștale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) se efectuează în maximum 5 zile lucrătoare de la livrare, prin virament bancar.

Serviciul DeclaredValueInsuranceService

GLS Romania furnizează serviciul de trimitere cu valoare declarată, serviciu poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale, care este disponibilă în cazul oricărui tip/fel de trimitere poștală (deci, inclusiv drept caracteristică suplimentară), Acest serviciu se numește DeclaredValueInsuranceService, asigurare la valoare declarată.

În cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 7 000 RON. În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât valoarea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

Serviciul PreadviceService

GLS Romania oferă facilitatea (caracteristica suplimentară) PreadviceService, care constă în aceea că destinatarul va primi o notificare prin SMS în dimineața livrării trimiterii poștale.

Serviciul DocumentReturnService

În temeiul contractelor comerciale încheiate cu persoane juridice, GLS Romania conferă posibilitatea asocierii fiecărui tip de serviciu și a caracteristicii suplimentare DocumentReturnService (Retur Documente), a cărei particularitate constă în aceea că documentația specială de livrare care însoțește trimiterea poștală (de exemplu: Rollkarte) trebuie semnată (confirmată) de către destinatar și apoi returnată expeditorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la livrarea trimiterii poștale.

Servicii poștale internaționale (EuroBusinessParcel și EuroBusinessSmallParcel)

GLS Romania furnizează servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale internaționale în țările Uniunii Europene, precum și în Elveția, Liechtenstein, Norvegia și Turcia, în colaborare cu sistemul GLS Group (internațional), având ca obiect:

 • Trimiterile poștale preluate de către membrii sistemului GLS Group cu destinația România din relațiile de mai sus, precum și vămuirea conform dispozițiilor destinatarului și livrarea de către GLS Romania a acestor trimiteri poștale.
 • Colectarea de pe teritoriul României a trimiterilor poștale de către GLS Romania, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale efectuată de către partenerii externi contractuali ai GLS, servicii în cazul cărora trimiterea poștală rămâne permanent sub supravegherea GLS Romania de la momentul preluării până la livrarea ei, iar informațiile legate de trimiterea poștală și POD-ul care atestă și primirea trimiterii poștale de către destinatar pot fi căutate oricând (în termenul de prescripție de șase luni de la data preluării trimiterii poștale).

Exceptând serviciile poștale prevăzute în cuprinsul documentului în cazul cărora sunt stabiliți timpi de livrare specifici serviciului, timpul de livrare în cazul oricărui alt serviciu poștal având ca obiect trimiteri poștale internaționale diferă de la țară la țară, fiind între două și opt zile lucrătoare, timp care se poate prelungi cu timpul necesar efectuării controlului vamal (prevăzut în zile lucrătoare):

Țara/ȚărileTimp de tranzit
Bulgaria, Slovacia, Ungaria2 zile lucrătoare
Austria, Cehia, Croația, Polonia3 zile lucrătoare
Serbia, Slovenia3-4 zile lucrătoare
Belgia, Elveția, Germania, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda4 zile lucrătoare
Italia, San Marino, Vatican4-5 zile lucrătoare
Danemarca, Monaco5 zile lucrătoare
Suedia5-6 zile lucrătoare
Grecia5-7 zile lucrătoare
Franța, Marea Britanie6 zile lucrătoare
Insulele Canare, Irlanda, Norvegia, Portugalia, Spania6-7 zile lucrătoare
Andora, Gibraltar6-8 zile lucrătoare
Finlanda7 zile lucrătoare
Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Turcia7-8 zile lucrătoare

Cheltuielile aferente formalităților vamale sunt suportate de către clientul expeditor sau destinatar. În cazul în care destinatarul, având o trimitere poștală internațională, nu își respectă obligațiile legate de plata cheltuielilor de vămuire, aceste costuri vor fi suportate de clientul expeditor. În cazul schimbării adresei destinatarului, GLS Romania își asumă sarcina de a corecta, în numele și pentru expeditor, adresa și de a livra trimiterea la adresa corectată. Serviciul cuprinde și a doua încercare de livrare, după prima nereușită.

În cazul persoanelor juridice, în cazul trimiterilor poștale internaționale se mai pot solicita servicii/caracteristici (suplimentare) contra cost în baza contractului în vigoare (vămuire, preluare și transport, DocumentReturnService – retur documente aferente respectivei trimiteri poștale etc.).

În cazul persoanelor juridice cu care GLS are contracte comerciale încheiate în acest sens, GLS furnizează serviciul CashService având ca obiect trimiteri poștale internaționale, în termenele aferente trimiterilor poștale internaționale astfel indicate anterior, situație în care termenul maxim de returnare a sumei de bani care face obiectul rambursului nu va depăși durata aferentă termenului de livrare a trimiterii poștale în cauză, suma fiind returnată expeditorului prin virament bancar.

Pentru aceste servicii se va încheia întotdeauna o convenție separată/contract comercial între GLS și expeditor. Serviciile poștale pot prezenta și caracteristici suplimentare.

În cazul persoanelor fizice, GLS Romania nu oferă și nu prestează serviciul CashService care are ca obiect trimiteri poștale internaționale.

11. Livrarea trimiterilor poștale

Colectarea trimiterilor poștale se realizează numai prin intermediul punctelor de acces nedeservite de personal (sisteme automate/Pachetomate), prin personalul GLS de la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor.

Pentru serviciile poștale furnizate, excepție făcând serviciul ExpressParcel și serviciile deja nominalizate, GLS Romania asigură livrarea la destinatari a unei trimiteri poștale interne în cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării trimiterii poștale.

Însă, în cazul unei prime livrări nereușite (doar în cazul în care destinatarul nu a fost găsit la adresa indicată sau adresa nu poate fi identificată din cauza unei erori care ar putea fi corectată de către expeditor), fără a depăși timpul de livrare anterior indicat, GLS oferă și o a doua încercare de livrare, care este parte a serviciului de bază, facilitate aplicabilă tuturor serviciilor poștale prestate de GLS, excepție făcând serviciul ExpressParcel și serviciul Livrare specială (în cazul căruia s-a solicitat de către expeditor predarea la data și ora stabilită de către acesta, la adresa indicată).

În cazul imposibilității de predare și după cea de-a doua încercare de livrare a trimiterii poștale, cu excepția celor care fac obiectul serviciului ExpressParcel și a serviciului Livrare specială, angajatul GLS va depune un aviz în cutia poștală a destinatarului, prin care îl înștiințează despre încercarea de livrare, care cuprinde înscrise informații privind: data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poștale la dispoziția destinatarului, precum și denumirea, adresa și programul de lucru cu publicul al punctului de contact deservit de personal de unde o poate ridica.

Punctele de contact deservite de personal și programul sunt afișate pe pagina de internet a GLS Romania, www.gls-romania.ro .

În cazul în care motivul nelivrării este adresa incorectă sau alta cauză, care poate fi corectată de către expeditor, GLS va soma expeditorul, dacă este posibil, să corecteze eroarea. În cazul eșuării celei de-a doua încercări de livrare prevăzute mai sus sau a imposibilității de predare în cazurile prevăzute de lege, trimiterea poștală va fi returnată expeditorului, după expirarea termenului de avizare de mai jos sau a încercării de livrare, după caz.

Predarea trimiterilor poștale se realizează la adresa indicata de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.

GLS va păstra trimiterea poștală la dispoziția destinatarului, în vederea predării către acesta, timp de 5 zile lucrătoare de la data avizării, iar după expirarea acestei perioade trimiterea poștală va fi returnată – fără nici o notificare – expeditorului.

Termenul de returnare este de maxim 2 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne și maxim 8 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, calculat de la data expirării termenului de avizare de mai sus (perioadei de păstrare) sau a încercării de livrare, după caz. Returnarea se va efectua la adresa expeditorului sau la punctul de acces al GLS cel mai apropiat de expeditor, conform solicitării acestuia, operațiune ce va implica plata unor tarife, astfel indicate în oferta comercială a GLS sau, acolo unde este cazul, în contractul comercial dintre GLS și expeditor.

GLS nu efectuează o a doua încercare de livrare a trimiterii poștale în cazul în care respectiva trimitere poștală face obiectul serviciului ExpressParcel sau Livrare specială (în cazul căruia s-a solicitat de către expeditor predarea la data și ora stabilită de către acesta, la adresa indicată).

Trimiterea poștală va fi returnată expeditorului în una din situațiile următoare: adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nici o construcție, se refuză de către destinatar (sau persoana autorizată), după caz, primirea trimiterii poștale sau confirmarea în scris a primirii trimiterii poștale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului CashSevice sau atunci când expeditorul a solicitat, în scris, la momentul depunerii trimiterii poștale, returnarea cu celeritate a trimiterii poștale, fără avizarea destinatarului și, respectiv, fără păstrarea trimiterii poștale la dispoziția acestuia.

GLS va răspunde pentru predarea cu întârziere a trimiterilor poștale, în cazul depășirii timpilor de livrare și de returnare, prin plata unor penalități în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din tariful serviciului încasat în cazul tuturor serviciilor poștale, altele decât serviciul ExpressParcel.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar a trimiterii poștale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua GLS. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc.), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, GLS având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul (de exemplu, fax, e-mail etc.), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Livrarea trimiterilor poștale pentru care s-a solicitat serviciul Pick&ShipService și care s-au predat către GLS până la ora agreată prin contractele speciale încheiate cu persoanele juridice se va efectua a doua zi lucrătoare („24 de ore” nu înseamnă timpul de execuție, indică în exclusivitate următoarea zi de lucru).

Livrarea trimiterilor poștale se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a unor persoane autorizate sa primească, fiind incluse și persoanele care dispun de împuternicire.

Predarea va fi confirmată de către destinatar prin semnătura sa pe formularul emis de GLS (Rollkarte).

Pe lângă semnătură, GLS va solicita și numele celui care preia trimiterea poștală, care va fi introdus lângă datele salvate în scannerul manual. Astfel, numele persoanei căreia i-a fost predată trimiterea poștală poate fi căutat în informațiile telefonice sau electronice existente despre trimiterea poștală.

Atunci când este cazul, predarea va avea loc după plata sumei care face obiectul serviciului CashService și, respectiv, după semnarea confirmării de primire. Destinatarul nu poate controla conținutul trimiterii poștale înainte de a-i fi livrată trimiterea poștală, respectiv înainte de primirea trimiterii poștale și, în cazul serviciului CashService, anterior achitării sumei de bani.

În cazul în care destinatarul lipsește, expeditorul poate împuternici GLS Romania să livreze trimiterea poștală unei persoane abilitate (unui vecin împuternicit în acest sens sau altei persoane corespunzătoare). În aceste cazuri de împuterniciri, dovada primirii (IOD, POD) va fi redactată într-o formă implicit modificată.

În cazul serviciului confirmare de primire, termenul de returnare către expeditor a dovezii confirmate în scris privind predarea trimiterii poștale (interne sau internaționale) care face obiectul acestui serviciu este de 2 -8 zile lucrătoare și va fi trimisă expeditorului, scanat, prin intermediul poștei electronice. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poștale de către destinatar, GLS Romania întocmește și pune la dispoziția expeditorului un duplicat al acesteia.

În cazul persoanelor fizice, GLS oferă drept facilitate uzitarea automatului GLS. Astfel, inclusiv după eșuarea/ imposibilitatea de livrare a trimiterii poștale la adresa de destinație indicată de către expeditor, destinatarul poate alege livrarea la sisteme automate, situație în care va fi avizat și va primi un cod unic, prin SMS sau e-mail, pe care îl va introduce la automat și cu ajutorul căruia va deschide compartimentul ce conține trimiterea sa poștală care îi este destinată. Codul va fi transmis către destinatar în momentul în care trimiterea poștală este depusă de către personalul GLS (curier) în automat, GLS păstrând trimiterea poștală la automat timp de 5 zile lucrătoare de la această dată.

De asemenea, expeditorul are posibilitatea introducerii în rețeaua poștală GLS a trimiterii poștale prin intermediului sistemului automat. Astfel, într-un asemenea caz, în care expeditorul optează să depună o trimitere poștală sau un colet în automat, va trebui să introducă pe site-ul GLS detaliile livrării (expeditor, destinatar), va plăti contravaloarea serviciului poștal ales, iar apoi i se va trimite un fișier în format .pdf conținând eticheta pe care trebuie sa o printeze și sa o lipească pe trimitere poștală. Când va ajunge la automat, acesta va trebui să scaneze codul de bare de pe eticheta trimiterii poștale și, în acel moment, i se va deschide un compartiment în care să depună trimiterea poștală. La sfârșitul zilei, personalul GLS va ridica trimiterile poștale depuse și le va trimite către depozitul de livrare, de unde vor fi livrate în termen legal anterior stabilit.

12. Informații privind trimiterile poștale

Clientul sau reprezentantul acestuia poate solicita informaţii despre colet la Departamentul de Relații cu Clienţii pe baza numărului de trimitere poștală, ulterior putând solicita informaţii despre trimiterea poștală (IOD), respectiv poate solicita confirmarea de livrare (POD). Informațiile despre trimiterea poștală (IOD) se pot furniza în 4 ore în cazul trimiterilor poștale expediate în ultimele 3 luni. După aceasta perioada informația despre trimiterea poștală va fi accesibila încă un an, dar termenul de furnizare a informațiilor se prelungește cu 3 zile lucrătoare. POD-ul este disponibil după 2 zile lucrătoare de la livrare.

GLS oferă expeditorului, telefonic, respectiv prin sistemul de căutare online, informații despre trimiterile poștale livrate (IOD) începând cu dimineața celei de-a doua zile lucrătoare după preluarea trimiterilor poștale.

Dovada privind livrarea trimiterilor poștale în scris (POD) se poate solicita gratuit de expeditor pentru 5% din numărul mediu al trimiterilor poștale depuse/predate într-o zi, conform contractelor încheiate cu utilizatorii, GLS având dreptul de a solicita taxe, iar expeditorul are obligația de a achita o taxă în valoare de 10 RON per document pentru emiterea de acte oficiale, dacă solicitările depășesc acest procent. Dovada privind livrarea trimiterilor poștale cu semnătura destinatarului sau a persoanei împuternicite, inclusiv confirmarea de primire în cazul serviciului confirmare de primire, se eliberează/transmite doar în format electronic, fiind considerata document corespunzător de livrare.

În cazul punctelor fixe nedeservite de personal (Pachetomat/sisteme automate) există doar informația de livrare (IOD), care va fi eliberată la cererea expeditorului.

13. Răspunderea contractuală față de expeditor

GLS Romania răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, de următoarele:

1. cu întreaga valoare declarată pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs (CashService);

2. cu valoarea rambursului pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs (CashService) fără valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu contra ramburs (CashService).

În caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare, GLS Romania răspunde astfel:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs (CashService), furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

La sumele prevăzute se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea se realizează la nivelul valorii declarate.

În afara despăgubirilor prevăzute mai sus, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare/livrare a trimiterii poștale, în cazul serviciului Confirmare Primire.

GLS Romania este răspunzătoare față de expeditor pentru prestarea serviciului în condițiile prevăzute de lege și în contractul încheiat cu expeditorul. Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută prin lege. Pagubele indirecte și beneficiile nerealizate nu se despăgubesc. Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

În cazul trimiterilor poștale preluate în vederea livrării, GLS își asumă răspunderea conform regulilor generale stabilite de lege, dacă prin intermediul unui contract comercial între părți nu se stabilesc condiții de agravare a răspunderii.

Expeditorul, în măsura în care consideră necesar, poate lua măsuri suplimentare de prevenire a distrugerii sau pierderii trimiterii prin asigurarea bunului la o societate de asigurări sau prin plata unor taxe suplimentare care vor fi negociate și stabilite printr-un contract încheiat în acest sens.

GLS despăgubește clienții săi de fiecare dată pentru daune până la nivelul cuprins în prezentele Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale, care se corelează, acolo unde este cazul, cu contractul încheiat între părți, ținând totodată cont și de excluderile și clauzele de mai jos.

GLS nu își asuma responsabilitatea pentru pierderile indirecte și beneficiile nerealizate.

GLS este exonerat de răspundere în următoarele situații:

 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
 • utilizatorul nu are instalată o cutie poștală care sa permită predarea trimiterii poștale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poștale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale;
 • GLS nu este răspunzătoare pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei trimiteri poștale în cazul în care acestea sunt generate de cazul fortuit sau de forța majoră, astfel cum sunt ele definite în legislație; în acest caz se restituie tarifele achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

GLS Romania nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc.).

GLS răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care România este parte. În situația în care nu există acorduri internaționale se aplică prevederile legislației naționale în vigoare.

14. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

Expeditorul sau destinatarul nemulțumit de serviciul oferit poate formula o reclamație în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale.

Reclamația utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulțumit va trebui făcută în scris și transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalități: prin depunere, personal, la sediul social GLS Romania, prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire către adresa: str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260 Șelimbăr, județul Sibiu, sau prin fax la numărul 0269-501.950.

GLS Romania va înregistra în Registrul de reclamații și va confirma petentului primirea reclamației prin aceeași modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau solicitată de către acesta, și anume: prin înmânarea numărului de înregistrare în cazul în care reclamația a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire pentru cazul primirii reclamației printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin fax.

În vederea soluționării reclamației, utilizatorul reclamant va trebui să descrie evenimentul (fapte, acte și cauze) aferent reclamației, să își formuleze pretențiile, să anexeze la reclamația înaintată documente relevante pentru efectuarea unor analize corecte și complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, copie a documentului care atestă plata serviciului poștal, a facturii comerciale/bonului fiscal emis, fotografii, ambalajul/trimiterea deteriorat/ă, după caz, etc.) și să pună la dispoziție orice alte informații ce ar putea fi utile soluționării reclamației (de exemplu, numărul de trimitere poștală, eticheta, destinatarul).

Reprezentanții GLS Romania vor analiza reclamația primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar și informațiile/probele relevante furnizate de proprii angajați ori terțe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar și o expertiză.

Reclamația va fi soluționată de către GLS Romania (implicând analiză reclamație, comunicare răspuns și acordare despăgubiri) în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cuprinsul soluționării reclamației GLS Romania va menționa și suma care va fi acordată ca despăgubire și se va pune în vedere, în cazul persoanelor juridice, să se emită o factura de despăgubire către GLS Romania pentru suma comunicata de acesta (GLS), care va fi acordată ca despăgubire, și, în cazul persoanelor fizice, să se indice datele necesare în vederea achitării despăgubirii (contul bancar și titularul acestuia).

Prestatorul va achita suma de despăgubire în termen maxim de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data soluționării favorabile a reclamației în cazul persoanelor fizice, și, respectiv, în termen de 8 (opt) zile calendaristice în cazul persoanelor juridice (luând însă toate masurile aferente achitării începând cu ziua sosirii facturii emise de către persoana juridică prejudiciată), fără a depăși însă termenul de 3 luni de mai sus, de soluționare a reclamației.

Plata sumelor datorate utilizatorului se face, atât în cazul persoanelor fizice, cât și juridice, prin virament bancar.

Se va depune o cerere de despăgubire tip, pentru care va exista un model pe website-ul GLS și se va indica un cont în care se va vira despăgubirea.

În cazul în care reclamația adresată furnizorului de servicii poștale GLS Romania nu a fost soluționată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poștale, o plângere autorității de reglementare însoțita de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu autorității de reglementare.

Răspunderea, în cazul în care livrarea este realizată de un alt furnizor contractual al GLS Romania, aparține GLS General Logistics Systems Romania SRL.

15. Serviciul de Relaţii cu Clienţii

GLS Romania are la sediul său un Departament de Relaţii cu Clienţii care în zilele lucrătoare are program de lucru între orele 08:00-18:00 şi oferă informaţii despre livrare (IOD) pe baza numerelor trimiterilor poștale, iar, la cerere, trimite expeditorului dovada livrării (POD) şi administrează eventualele reclamaţii legate de trimiterile poștale ce s-au aflat în rețeaua poștală a GLS.

Informația despre livrarea trimiterilor poștale (status) se poate descarcă începând cu a doua zi lucrătoare de la preluarea trimiterii poștale de pe pagina de internet www.gls-romania.ro pe baza numărului de trimitere poștală din meniul căutare trimitere poștală (Track&Trace).

Datele de contact ale serviciului de Relații cu clienții:

Program de lucru: Luni-Vineri, orele 08:00 – 18:00

Telefon: 0269-501.900

Fax: 0269-501.950

E-mail: info@gls-romania.ro; customerservice@gls-romania.ro

Prezentele Condiții Generale de Afaceri privind furnizarea Serviciilor de Trimiteri Poștale oferite de GLS Romania se completează în mod corespunzător cu prevederile OUG 13/2013 aprobată prin legea 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, și prin Decizia președintelui ANCOM nr. 313/2017

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a GLS Romania, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor și GLS Romania la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris; atunci când este cazul, prevederile prezentelor Condiții se completează în mod corespunzător cu clauzele inserate în contractul special încheiat între GLS Romania și Client/Expeditor.