Algemene PakketShop Voorwaarden GLS Netherlands (Dutch)

Definities

GLS: General Logistics Systems Netherlands B.V.

Verzender/afzender: degene die een pakket ter verzending heeft aangeboden bij de PakketShop

Geadresseerde: degene aan wie GLS het pakket dient te leveren

PakketShop: de locatie waar GLS-pakketten ter verzending kunnen worden aangeboden of,ter collectie door de geadresseerde, kunnen worden afgeleverd

Toepasselijke regelgeving

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door GLS gedane aanbiedingen, werkzaamhedenen overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Naast deAlgemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden en/of -condities:

a) Bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoercondities (AVC 2002);

b) Bij internationaal vervoer over de weg: het CMR-Verdrag. Ingeval van internationaal vervoer werken de Algemene Vervoerscondities 2002 aanvullend op het CMR-verdrag.

Tegenstrijdige bepalingen

Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of -condities strijdig zou zijn met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, gaat de bepaling van deze Algemenen Voorwaarden voor.

Omvang van de diensten

GLS biedt vervoersdiensten aan van pakketten binnen de EU. Uitgesloten bestemmingen zijn alle niet EU-landen, Griekenland, de Kanaaleilanden, Vaticaanstad, San Marino, Monaco, Cyprus, Malta en alle overige Europese eilanden anders dan de Nederlandse Waddeneilanden.

Afleveringen

Binnen Nederland worden tijdig aangeleverde zendingen de eerstvolgende werkdag afgeleverd. Indien een zending gedurende het weekend bij een PakketShop wordt aangeleverd, zal de zending op dinsdag worden bezorgd. Als afleverbewijs dient de uitdraai van de reproductie van de beschikbare handtekening in gedigitaliseerde vorm van de ontvangende persoon.

Onbestelbare zendingen

Indien de zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de zending retour naar het depot of wordt afgeleverd bij de naaste buren. Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de zending. Indien door geadresseerde niet binnen 5 werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt er contact opgenomen met de afzender. Ditzelfde geldt voor verkeerd geadresseerde zendingen. De verzender heeft in voornoemde gevallen geen recht op teruggave van de betaalde verzendkosten.

Geweigerde zendingen

Ook indien een zending door de geadresseerde geweigerd wordt, zal er contact worden opgenomen met de afzender. De verzender heeft geen recht op teruggave van de betaalde verzendkosten.

Uitsluiting van verzending

Uitgesloten van verzending zijn:

- pakketten ter attentie van een geadresseerde op een postbusadres;

- pakketten met een gewicht van meer dan 32 kg, een gordelomvang van meer dan 300 cm, een lengte van meer dan 120 cm, een hoogte van meer dan 60 cm en/of een breedte van meer dan 60 cm;

- goederen die niet correct en deugdelijk verpakt zijn om machinaal gesorteerd te worden of pakketten die de druk van andere goederen bij het laden in een vrachtwagen niet kunnen weerstaan (de beslissing over een al dan niet deugdelijke verpakking ligt bij GLS);

- meerdere colli die tot één pakket zijn gebundeld;

- temperatuurgevoelige, ontvlambare of vloeibare goederen en goederen die aan bederf onderhevig zijn;

- breukgevoelige goederen; goederen die bijzonder voorzichtig behandeld moeten worden (bijvoorbeeld glas, porselein of goederen die alleen rechtop of liggend vervoerd kunnen worden);

- stoffelijke overschotten, levende dieren;

- bagage;

- goederen met een waarde van meer dan €2.500;

- waardepapieren (geld, bankpapier, effecten, acceptwissels, spaarboekjes, postzegels) en goederen van uitzonderlijke waarde zoals sieraden, edelmetalen en voorwerpen van verzamel- of kunstwaarde;

- telefoonkaarten en prepaid kaarten voor mobiele telefoons;

- illegale goederen, zoals onder andere verdovende middelen en goederen die inbreuk maken op merkrechten;

- wapens of munitie vallende onder de Wet Wapens en Munitie;

- gevaarlijke goederen in nationaal en internationaal verkeer, zoals: explosieven, drukgassen, spuitbussen, bijtende, oxiderende of radioactieve materialen, giftige, onaangenaam riekende of irriterende stoffen en alle andere zaken die als ADR kunnen worden aangemerkt;

- gassen en vloeistoffen;

- alle vaste stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid bij inname of huidcontact of op een andere manier schade kunnen berokkenen aan mens of milieu.

Schade en aansprakelijkheid GLS

GLS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en derhalve nimmer schadevergoeding verschuldigd voor gevolgschade. Schademeldingen moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud ter kennis van GLS heeft gebracht, dan wordt GLS geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.

Uitgangspunt bij (gedeeltelijk) verlies of beschadiging is beperking van de aansprakelijkheid conform de AVC/CMR-condities. In afwijking van de condities is de aansprakelijkheid van GLS voor binnenland en export gelimiteerd tot een maximaal bedrag van €500 per pakket, met een eigen risico van €50 per pakket. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de op de originele aankoopnota vermelde inkoopwaarde van de goederen.


In afwijking van de in dit artikel genoemde maximale aansprakelijkheid van €500 per pakket is GLS slechts gehouden tot vergoeding van maximaal €3,40 (AVC) of SDR 8,33 (CMR) per kg beschadigd of vermist gewicht in geval het betreft:

a) breukgevoelige artikelen, aan bederf onderhevige goederen, temperatuurgevoelige goederen, bankpapier, munten, penningen, geldwaardig papier, edele metalen, edelgesteente, parels, documenten, dan wel voorwerpen van kunst of verzamelwaarde;

b) schade aan televisies en monitoren die is ontstaan door het bezwijken van de ophanging van de beeldbuis;

c) schade aan artikelen waarbij de hiervoor genoemde maximale afmetingen en/of gewichten zijn overschreden;

d) schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregeling van schrijf-en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en printers;

e) verzending van meerdere colli die tot één pakket zijn gebundeld;

f) een claim die niet binnen zes maanden na de datum van verzending is ingediend. In afwijking van het in dit artikel genoemde bedrag hanteert GLS 25 procent afschrijving per jaar voor zogenaamde reparatiegoederen.

Opzet en grove schuld

Een handeling of nalaten van wie ook, behalve van de directie van GLS zelf, geschied hetzij met de opzet schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, ontneemt GLS niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te beroepen.

Aansprakelijkheid van de afzender

- De afzender is aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet betalen van invoerrechten, accijnzen en BTW of andere heffingen. De afzender is verplicht GLS de schade te vergoeden als gevolg van niet (tijdig) zuivering van documenten, door welke oorzaak dan ook.

- De afzender is verplicht GLS de schade te vergoeden als gevolg van materiaal dat de afzender aan GLS ter beschikking heeft gesteld en welk materiaal GLS schade berokkent.

- De afzender is jegens GLS aansprakelijk voor schade aan personen, materiaal of andere zendingen en voor de kosten welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de zending.

- Een ieder die gevaarlijke stoffen en/of ADR goederen ter vervoer heeft aangeboden, zal voor de daaruit ontstane schade aansprakelijk zijn jegens GLS en zal deze vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies, schade, vertraging, kosten en onkosten die als gevolg daarvan door GLS geleden respectievelijk gemaakt mochten zijn.

- De afzender vrijwaart GLS voor alle aanspraken verbandhoudende met voornoemde gevallen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle vervoersovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen GLS en de verzender worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

General Logistics Systems Netherlands B.V.

Postbus 9250, 3506 GG Utrecht
Tel: (088) 550 3000
E-mail: pakketshop@gls-netherlands.com
Website: www.gls-info.nl

Versie: APV 2, december 2014