Ben je een bestemmeling van een pakje met vragen over jouw zending?

Contacteer dan onze klantendienst via www.glsforyou.be .
Het contactformulier voor klokkenluiders is voorbehouden aan werknemers, zakenpartners en derden die vermoedelijke inbreuken op de Europese of nationale wetgeving willen melden.

Meldpunt voor klokkenluiders

Bij GLS houden we duidelijke ethische principes hoog in het vaandel. Dit is een pijler van ons succes als bedrijf.

Alle GLS-medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor het naleven van de GLS-principes; vaak is het wangedrag van slechts enkelen dat de reputatie van een bedrijf als geheel schaadt. Daarom is het van cruciaal belang dat GLS zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van mogelijk wangedrag van haar personeel, leveranciers of derden, zodat we snel kunnen reageren en de situatie efficiënt kunnen verhelpen.

Met ingang van 15.02.2023 is de wet van 28.11.2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, in werking getreden (Loi - Wet (fgov.be) . Deze wet verplicht GLS om een intern meldingskanaal op te zetten. Via dit interne meldingskanaal kunnen klokkenluiders GLS op de hoogte brengen van mogelijk werkgerelateerd wangedrag. Klokkenluiders kunnen het interne meldkanaal gebruiken om het volgende te melden:

De wet slaat op de melding van inbreuken in verband met

 • (1) overheidsopdrachten,
 • (2) financiële diensten, producten en markten, voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering,
 • (3) productveiligheid en -conformiteit,
 • (4) veiligheid van het vervoer,
 • (5) milieubescherming,
 • (6) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid,
 • (7) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, -gezondheid en -welzijn,
 • (8) volksgezondheid,
 • (9) consumentenbescherming,
 • (10) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen,
 • (11) bestrijding van belastingfraude, (*)
 • (12) sociale fraudebestrijding, en (*)
 • (13) de regels over de werking van de Europese interne markt (mededinging en Staatssteun).
(*) België gaat verder dan Europese richtlijn

Meldingen die betrekking hebben op de hierboven beschreven overtredingen zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld om de bescherming van klokkenluiders en degenen die in de melding worden genoemd te garanderen. Daarnaast beschermt de wet klokkenluiders tegen elke vorm van vergelding.

Voor alle andere meldingen kan u ook contact opnemen met het interne meldingskanaal. Dergelijke meldingen worden ook strikt vertrouwelijk behandeld.

Houd er echter rekening mee dat u als klokkenluider alleen de bescherming van de wet geniet als u op het moment van de melding voldoende reden had om aan te nemen dat uw melding waar was. U bent niet beschermd als u een melding doet waarvan u weet dat deze niet waar is.

Het interne meldingskanaal in de zin van de klokkenluiderswet is Compliance.

Neem contact op met het interne meldingskanaal via 1) EQS of 2) onze ombudsman Dr. Rainer Buchert:

1) EQS Integrity Line:
gls - Home (integrityline.com)

2) Dr. Rainer Buchert, Advocaat
Kaiserstraße 22
D-60311 Frankfurt am Main

Dr. Buchert kan men als volgt bereiken:
Tel.: +49 69 710 33 330 or +49 6105-921355
Fax: +49 69 710 34 444
E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de

U kan ook steeds gebruik maken van het elektronisch contactformulier:
Ombudspersons against corruption and commercial crime | Law Office of Buchert Jacob Partner (ombudsperson-frankfurt.de)

Indien u dit zou wensen dan kan u uw melding ook rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten indienen – zie lijst(*) in artikel 1 van het K.B. 22.01.2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

(*) 1° de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 2° de Federale Overheidsdienst Financiën; 3° de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; 4° de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; 5° de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 6° de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid; 7° het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; 8° het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; 9° het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen; 10° de Belgische Mededingingsautoriteit; 11° de Gegevensbeschermingsautoriteit; 12° de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten; 13° de Nationale Bank van België; 14° het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren; 15° de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; 16° het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater; 17° het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie; 18° het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; 19° het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; 20° de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 21° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 22° de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst; 23° de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); 24° de Scheepvaartcontrole.

De wet laat u de keuze of u eerst contact wilt opnemen met het interne meldkanaal of dat u uw melding liever rechtstreeks indient bij de betreffende externe instantie. Wij raden u echter aan om altijd eerst contact met ons op te nemen via het interne meldkanaal. GLS zal uw melding met de grootste ernst onderzoeken en proberen de overtreding te verhelpen. Als u na afloop van onze interne vervolgmaatregelen nog steeds niet tevreden bent met de situatie, kan u nog altijd contact opnemen met de externe instanties.

Heeft u vragen over bovenstaande? Stuur ons dan een e-mail via Compliance@gls-belgium.com.