Všeobecné obchodné podmienky GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Distribúcia a spracovanie balíkov

V prípadoch, kde zodpovednosť nie je stanovená pravidlami Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky a Dohovoru CMR - o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Ženeva, 15. júl 1978), v znení Protokolu k Dohovoru CMR, zverejneného v Zbierke zákonov SR pod č. 163/2008 Z. z., a zákonom NR SR č. 324/2011 o poštových službách, v platnom znení (ďalej len ZOPS), sa bude uplatňovať zodpovednosť GLS Slovakia podľa nasledovných všeobecných obchodných podmienok.

§ 1 Úvod

GLS Slovakia vykonáva integrovanú prepravu a expresnú poštu (ďalej len prepravu balíkov) pre Poverujúcich, ktorými môžu byť všetky právnické aj fyzické osoby – podnikatelia, spĺňajúce podmienky týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj podmienky stanovené platnými právnymi predpismi. Táto služba sa poskytuje na základe uzavretia zmluvy (alebo / a cenovej ponuky) medzi Poverujúcim a GLS Slovakia. Cenu služby Poverujúci platí v dohodnutých časových intervaloch, dodatočne podľa uskutočnenej služby.

GLS Slovakia prepravuje výlučne také balíky, ktorých prepravné náklady hradí Poverujúci (Objednávateľ služby). Všeobecné obchodné podmienky popisujú služby - produkty, ku ktorým sa GLS Slovakia zaviazal ako dodávateľ, a taktiež podmienky, ktoré majú byť splnené zo strany Poverujúceho, aby mohla GLS Slovakia zaručiť kvalitu uskutočnenia služby (doručenia balíkov). GLS Slovakia ponúka prepravu z domu do domu a používa také komunikačné prostriedky, aby Poverujúci mohol dostať odpoveď na všetky otázky ohľadne distribúcie balíkov telefonicky alebo prostredníctvom internetu. Služby GLS Slovakia obsahujú aj služby sprostredkované iným dodávateľom (subdodávateľský výkon). Za tieto služby zodpovedá subdodávateľ, v rozsahu uzatvorenej zmluvy s GLS. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neodeliteľnou súčasťou každej „Zmluvy o preprave“ a alebo „Cenovej ponuky“, ktorú uzatvára GLS Slovakia ako Zasielateľ s Poverujúcim. Poverujúci prehlasuje, že sa pred uzatvorením „Zmluvy o preprave“ a alebo „Cenovej ponuky“ zoznámil s obsahom „Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti GLS Slovakia“ a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

§ 2 Zákaznícky servis

V sídle spoločnosti GLS Slovakia funguje cez pracovné dni od 08.00 do 17.00 hod zákaznícky servis, kde poverení pracovníci podávajú zákazníkom na základe čísla balíka informácie o balíkoch (IOD), na požiadavku Poverujúceho kópiu dokladu o doručení balíka (POD) a riešia prípadné reklamácie, ktoré sa týkajú prepravy balíkov.

Informácie o doručovaní balíkov možno získať na stránke www.gls-slovakia, on-line, v systéme na vyhľadávanie balíkov podľa čísla balíka.

Kontakty na zákaznícky servis:

Tel.:+421 45 524 25 00 alebo 18 585

e-mail: inform@gls-slovakia.sk

§ 3 Poskytovanie informácií, riešenie sťažností a reklamácií

Poverujúci, resp. jeho zástupca sa môže u poverených pracovníkov Zákazníckeho servisu informovať o balíku podľa jeho čísla a následne si môže vyžiadať určité informácie o balíku (IOD) a kópiu potvrdenia o doručení (POD). Služby IOD – informácie o balíkoch prepravených za posledné 3 mesiace získa okamžite a doklad o doručení (POD) o balíkoch prepravených za posledné 3 mesiace bude zaslaný do 4 hodín od jeho vyžiadania na kontakt uvedený Poverujúcim.

Po uplynutí 3 mesiacov od doručenia balíka sú informácie POD k dispozícií 1 rok a na vyžiadanie budú zaslané do 3 pracovných dní od ich vyžiadania, na kontakt uvedený Poverujúcim. Informácia o doručení (POD) je k dispozícii od pracovného dňa nasledujúceho po dni doručenia balíka. V prípade poškodenia balíka môže Poverujúci ohlásiť udalosť poverenému pracovníkovi Zákazníckeho servisu, ktorý postúpi prípad likvidátorovi škodovej udalosti v GLS Slovakia.

Sťažnosti a reklamácie sa prijímajú na Zákazníckom servise, kde sa sťažnosť alebo reklamácia prešetrí, zabezpečia sa nápravné opatrenia a v rámci možností sa informuje sťažovateľ. Sťažnosti a reklamácie sa môžu zapísať aj do knihy sťažností uloženej v centrále GLS Slovakia alebo na všetkých ostatných depách. Sťažnosti a reklamácie v knihe sťažností kontroluje Zákaznícky servis najmenej raz za týždeň a uvedené prípady prešetrí. Zákaznícky servis prešetrí sťažnosti a reklamácie v najkratšej možnej lehote, ale najneskôr do 30 dní od podania sťažnosti, alebo reklamácie.

Sťažnosti a reklamácie sa registrujú podľa predpisov ISO kvality manažmentu a odstraňujú sa príčiny chýb. GLS Slovakia povinne vedie evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia.

Poverujúci je povinný poskytnúť GLS Slovakia správne údaje o charaktere obsahu balíka a jeho povahe, inak zodpovedá za škodu, ktorá GLS Slovakia vznikne porušením tejto povinnosti.

§ 4 Ciele a územná platnosť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti GLS Slovakia

GLS Slovakia zabezpečuje distribúciu balíkov na základe platnej zmluvy a alebo uzatvorenej cenovej ponuky. Zmluvný vzťah môže vzniknúť bežnou formou, podpísaním zmluvy účastníkmi alebo po písomnej akceptácii cenovej ponuky. Podmienkou platnosti zmluvného vzťahu je, aby mal Poverujúci vždy k dispozícií dostatok prepravných štítkov (čiarových kódov) vydaných spoločnosťou GLS Slovakia, a aby Poverujúci používal len prepravné štítky vystavené na svoju spoločnosť, ktoré vyhovujú systému GLS Slovakia. Štítky nie je dovolené vymieňať alebo zapožičiavať medzi Poverovateľmi.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky činnosti spoločnosti GLS Slovakia, najmä však na plnenie služieb integrovanej prepravy balíkov, na vyzdvihnutie balíkov, na nakládku a vykládku balíkov, na zaobchádzanie s balíkmi, na prekládku balíkov a dočasné uskladnenie v prípade nedoručenia balíkov a taktiež na organizovanie prepravy exportných balíkov v rámci krajín zahrnutých do siete spoločnosti GLS General Logistics Systems.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na prepravy, na ktoré sa GLS Slovakia zmluvne zaviazala, alebo na takúto prepravu existuje akceptovaná cenová ponuka. Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na importné prepravy v prípadoch, v ktorých sa Poverujúci zmluvne dohodol so zahraničným partnerom „GLS General Logistics Systems“. Vtedy sa na túto prepravu vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky zahraničného partnera.

Činnosť spoločnosti GLS Slovakia zahŕňa:

- distribúciu tuzemských balíkov do 24 hodín „ Business Parcel” a Business Smallparcel” ( doručenie v nasledujúci deň po vyzdvihnutí, informatívny údaj),

- exportná preprava balíkov v spolupráci s GLS General Logistics Systems do krajín Európskej Únie a do Turecka, Nórska a Švajčiarska,

- import balíkov prostredníctvom Systému General Logistics Systems a jej zmluvných partnerov na Slovensko z vyššie uvedených relácií, ako aj preclievanie balíkov na základe poverenia odosielateľa a doručenie týchto balíkov na území Slovenska.

- doplnkové služby, výkon sa zabezpečí písomnou dohodou, alebo vyznačením doplnkovej služby na akceptovanej cenovej ponuke.

Tuzemské služby spoločnosti GLS Slovakia

Pri tuzemskej distribúcii balíkov, je balík pod dozorom od nakládky až po vykládku a informácie týkajúce sa balíkov ako aj doklad o doručení je možné spätne vyhľadať. Pri zmene adresy, Spoločnosť GLS Slovakia po skontaktovaní spresní adresu a doručí zásielku na správnu adresu. Cena prepravy zahŕňa aj druhé doručenie po neúspešnom doručení balíka.

Odosielateľ môže využiť pri tuzemskom doručovaní balíka nasledovné doplnkové služby:

- Express-Parcel - Expresný balík, ExpressSmall-Parcel - Malý expresný balík – doručenie súrneho, terminovaného balíka do 12 hod. nasledujúceho pracovného dňa po podaní (len do miest určených a odsúhlasených spoločnosťou GLS).

- Cash-Service – Dobierka – Inkaso hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielateľa. Zúčtovanie a prevod dobierky prebehne automaticky, každý pracovný deň a tuzemské bankové poplatky znáša GLS.

- AddOnInsurance-Service – Pripoistenie balíkov ( pri hodnote nad 331,94 Eur).

- Pick&Ship-Service, Pick&Return-Service – GLS z poverenia zmluvného partnera – odosielateľa – na určenom mieste preberie balík a doručí ho na Slovensku na udanú adresu, alebo poverovateľovi.

- Exchange-Service – Výmena balíkov GLS výmenou za doručený balík vyzdvihne na Slovensku a v Maďarsku odosielateľovi iný balík nachádzajúci sa u adresáta.

- Standby-Service – Vyzdvihnutie príjemcom – adresát si môže prevziať balík v depe počas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa.

- DayDefinite-Service – Doručenie v určený deň, Odosielateľ si vopred zvolí deň kedy GLS doručí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní.

- Guaranteed24-Service – Zaručene na ďalší deň – V prípade objednania služby Vám garantujeme, že za balíky nedoručené na druhý pracovný deň vinou GLS, Vám GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu.

- PrivateDelivery-Service – Doručenie na súkromnú adresu – v prípade objednania služby GLS doručí balík súkromnej osobe v pracovnom čase v mestách vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod.

- ScheduledDelivery-Service – časovo vymedzené doručenie – V prípade objednania služby môže odosielateľ požiadať o doručenie balíka vo vopred určenom dvojhodinovom časovom intervale medzi 8 a 20 hod.

- AddresseeOnly-Service – Doporučený balík – odosielateľ určí osobu, ktorá prevezme balík.

- FlexDelivery-Service – emailová notifikácia/informovanie príjemcu o pohybe jeho balíka; príjemca má možnosť aktívne vstúpiť do procesu doručovania on-line, zaznamenaním zmeny adresy doručenia, času doručenia, prípadne si zvoliť osobný odber na depe, odmietnutie balíka alebo vyzdvihnutie jeho balíka v sieti tzv. ParcelShopov

- SMS-Service - SMS notifikácia/informovanie príjemcu o pohybe jeho balíka; príjemca má možnosť aktívne vstúpiť do procesu doručovania on-line zaznamenaním zmeny adresy doručenia, času doručenia, prípadne si zvoliť osobný odber na depe, odmietnutie balíka alebo vyzdvihnutie jeho balíka v sieti tzv. ParcelShopov

- ParcelShop – “dropoff point - doručovací bod” alternatívny spôsob doručenia balíka. Balík je na základe požiadavky príjemcu balíka doručený do siete jedného z ParcelShopov – výdajných miest kde je možné jeho vyzdvihnutie v iný pracovný deň. Pre informácie o aktuálnej sieti ParcelShopov je potrebné kontaktovať GLS SK

- ParcelShop – “pick-up + dropoff point” – alternatívny spôsob doručenia balíka. Balík je na základe požiadavky príjemcu balíka doručený do siete jedného z ParcelShopov – výdajných miest, kde je možné jeho vyzdvihnutie. Okrem toho ktokoľvek môže na predajných miestach podať balík na expresnú prepravu na domácu a zahraničnú prepravu (krajiny EU)

- SMS Preadvice – informovanie príjemcu o časovom intervale 3 hodín, pre doručenia balíka, informácia sa odosiela formou SMS v deň doručenia.

- SMS Avizo – informovanie príjemcu o doručení balíka, informácia sa odosiela v deň kedy bol odosielateľom vytlačený prepravný štítok a odoslané údaje ku konkrétnemu balíku, formou SMS.

Služby pri exportnom doručovaní balíka, ktoré odosielateľ môže využiť sú nasledovné:

- HungaryExpress-Parcel, - HungaryExpress-SmallParcel - Expresný balík do Maďarska a malý expresný balík do Maďarska ( doručenie v nasledujúci deň do 12.00 ( v miestach odsúhlasených spoločnosťou GLS). Bez objednania služby „Express“ sa doručuje štandardne do 24 hod.

- Cash-Service – Dobierka – inkasovanie hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielateľa, službu je možné objednať pre Maďarsko, Rumunsko, Českú republika, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko

- Exchange-Service – Výmena balíkov GLS výmenou za doručený balík vyzdvihne odosielateľovi iný balík nachádzajúci sa u adresáta len na území Maďarska.

- Pick&Ship-Service, Pick&Return-Service – GLS z poverenia zmluvného partnera – odosielateľa – na určenom mieste preberie balík a doručí ho na udanú adresu, alebo poverovateľovi.

- Standby-Service – Vyzdvihnutie príjemcom – adresát si môže prevziať balík v depe počas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa len na území Maďarska.

- Guaranteed24-Service – Zaručene na ďalší deň – V prípade objednania služby Vám garantujeme, že balíky nedoručené na druhý pracovný deň vinou GLS, Vám GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu – len na území Maďarska.

- DayDefinite-Service – Doručenie v určený deň, Odosielateľ si vopred zvolí deň kedy GLS doručí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní. Len na území Maďarska.

- ScheduledDelivery-Service – časovo vymedzené doručenie – V prípade objednania služby môže odosielateľ požiadať o doručenie balíka vo vopred určenom dvojhodinovom časovom intervale medzi 8 a 20 hod. len na území Maďarska.

- PrivateDelivery-Service – Doručenie na súkromnú adresu – v prípade objednania služby GLS doručí balík súkromnej osobe v pracovnom čase v mestách vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod. len na území Maďarska.

- AddresseeOnly-Service – Doporučený balík – odosielateľ určí osobu, ktorá prevezme balík. Platí len na území Maďarska.

- FlexDelivery-Service (platí len v prípade balíkov do CZ, HU, RO, SI a HR) – emailová notifikácia/informovanie príjemcu o pohybe jeho balíka; príjemca má možnosť aktívne vstúpiť do procesu doručovania on-line zaznamenaním zmeny adresy doručenia, času doručenia, prípadne si zvoliť osobný odber na depe, odmietnutie balíka alebo vyzdvihnutie jeho balíka v sieti tzv. ParcelShopov

- SMS-Service (platí len v prípade balíkov do CZ, HU, RO, SI a HR) - SMS notifikácia/informovanie príjemcu o pohybe jeho balíka; príjemca má možnosť aktívne vstúpiť do procesu doručovania on-line zaznamenaním zmeny adresy doručenia, času doručenia, prípadne si zvoliť osobný odber na depe, odmietnutie balíka alebo vyzdvihnutie jeho balíka v sieti tzv. ParcelShopov

Pri exportných balíkoch sa časy doručenia pohybujú v rozpätí 2-5 pracovných dní po nakládke balíka v závislosti od cieľovej destinácie a sú len informatívne. V prípade exportného balíka do Maďarska, štandardné doručenie je do 24 hod. od jeho vyzdvihnutia. Exportné balíky do Českej republiky sú doručené do 24.hod v prípade, ak bol balík vyzdvihnutý v miestach, schválených GLS. V iných prípadoch je doručenie do Českej republiky v lehote 48 hod.

Pri vývoze je doručenie balíka v určitom termíne zabezpečené zahraničnými partnermi spoločnosti GLS General Logistics Systems tak, že od nakládky až po vykládku ostane balík v uzavretom systéme GLS General Logistics Systems a informácie o balíkoch a doklad o doručení( s ohľadom na termín premlčania) sa dajú spätne vyhľadať.

K hore uvedeným tuzemským a integrovaným službám prepravy je možné zmluvne objednať za osobitný príplatok doplnkové služby.

§ 5 Balík, adresný štítok, balenie, adresovanie, uzavretie balíkov

Poverujúci zodpovedá za starostlivé a odborné zabalenie tovaru, ktoré umožňuje, aby bol balík spôsobilý na priemyselnú manipuláciu, prekládku v triediacich strediskách a výkonnú cestnú prepravu, a tým sa zabezpečilo jeho doručenie adresátovi bez poškodenia. GLS Slovakia preberá zodpovednosť za prepravu len za dostatočne a predpísaným spôsobom zabalené a označené balíky.

Manipulácia s balíkmi v systéme GLS Slovakia sa vykonáva priemyselnou technológiou, t.j. nie je dovolené podávanie balíkov, na ktorých daná technológia nemôže byť využitá. Z tohto dôvodu musí balenie balíkov spĺňať nasledovné podmienky :

- Tovar na opravu alebo na výmenu sa musí zaslať v originálnom obale použitím výplňového materiálu.

- Každý tovar, aj ťažko zabaliteľný, treba chrániť pevným obalom.

- Kartóny treba prelepiť lepiacou páskou z každej strany. Pokiaľ je to možné, treba používať lepiacu pásku s logom spoločnosti poverujúceho.

- Obálku obsahujúcu prepravný list alebo nálepky označujúce krehký tovar, dobierku alebo iné špeciálne označenia treba nalepiť na najväčšiu plochu balíka.

- Všetky už použité prepravné štítky treba odstrániť.

- Pokiaľ dodávka na jednu adresu pozostáva z viacerých kusov, nálepky so špeciálnymi požiadavkami treba nalepiť na každý kus. Pokiaľ sa dodávka skladá z viacerých kusov, treba celú sumu dobierky uviesť na prepravnom liste a tak isto na balíku.

- Nebezpečný tovar nie je možne odovzdať na prepravu ani v prípade správne označeného balíka.

- Tovarový balík je potrebné zabaliť tak, aby sa jednotlivé kusy tovaru v obale nepohybovali.

- V prípade zasielania tekutín, treba uprednostniť plastové fľaše pred sklenenými. Okolo fliaš sa vždy umiestňuje absorpčný materiál.

- Na spodok krabice treba umiestniť vrstvu tlmiaceho materiálu, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave.

- Každú časť tovaru treba zvlášť obaliť ochranným materiálom a umiestniť tovar do stredu krabice, pričom by jednotlivé časti mali byť od seba a od stien obalu dostatočne vzdialené.

- Zvyšné medzery sa vyplnia a na vrch sa umiestni ďalšia vrstva tlmiaceho materiálu.

- Na povrchu nesmú byť nerovnosti či vyčnievajúce časti.

- Zabalenie tovaru musí byť také, aby sa naň (na rovnú plochu) mohol umiestniť prepravný list a čiarové kódy, ktoré budú potom skenované v prekladiskách a pri transporte.

- Podaný môže byť len riadne zalepený a neporušený balík.

- Z balíkov nesmú vyčnievať dlhé alebo ostré alebo špicaté časti tovaru.

- Musí sa podľa možností optimálne využiť priestor v krabici (t.j. vyplniť voľný priestor medzi tovarom a stenou krabice) a použiť kvalitný, rozmerovo vhodný obalový materiál, za účelom zabezpečenia ochrany tovaru.

- Krehký tovar sa musí baliť so zvýšenou pozornosťou, s použitím vhodného výplňového materiálu, ako napr. polystyrénová pena, za účelom zníženia rizika poškodenia. Označenie „Krehký tovar ” si síce vyžaduje starostlivé zaobchádzanie, ale úplne tovar neochráni, a pri poškodení GLS nezodpovedá za škodu v prípade nedostatočného balenia aj keď je na tovare označenie „Krehký tovar“.

- Ťažko zabaliteľný tovar zvláštneho tvaru sa musí okrem zmršťovacej fólie chrániť aj iným obalom.

- GLS Slovakia nevykonáva prepravu viacerých zviazaných alebo zlepených balíkov, lebo balenie sa môže rozpadnúť a do cieľa dorazí iba balík identifikovaný štítkom. V prípade straty resp. poškodenia časti alebo celého obsahu takto zabaleného balíka GLS nezodpovedá za škody vzniknuté na takomto balíku.

- Adresa, adresný štítok, vrecko na dodací list a štítky označujúce objednané služby sa musia nalepiť na najväčšiu plochu krabice.

- V prípade viacerých balíkov adresovaných na jednu adresu, sa musia nálepky so špeciálnymi službami nalepiť na každý balík osobitne.

- Pri podávaní balíkov na dobierku, sa musí suma dobierky uviesť na Zozname dobierok alebo sa musí poslať elektronickou formou GLS Slovakia. Suma dobierky sa musí uviesť aj na balíku s použitím príslušného štítku, ktorý je prijatý do systému GLS Slovakia, (v prípade viacerých balíkov adresovaných na jednu adresu, treba dobierkové nálepky s uvedením sumy zodpovedajúcej obsahu balíka nalepiť na každý kus balíka). Suma dobierky uvedená na zozname dobierok musí byť totožná so sumou dobierky uvedenou na balíku. V prípade chybnej, neúplnej objednávky, sa GLS Slovakia pokúsi o jej spresnenie. GLS nezodpovedá za vybratie dobierky za taký balík, na ktorom je síce štítok – dobierka, ale táto dobierka a jej suma nie je na zozname dobierok, alebo na zozname dobierok nie je uvedená poverujúcim v požadovanom formáte, alebo ak zoznam dobierok nebol včas zaslaný do GLS.

- V prípadoch ak poverujúci posiela balík na dobierku do krajín kde GLS vykonáva službu Cash Service, je povinný v prípade, že príkaz na vyzdvihnutie dobierky zadáva ručne vyplňovaním do nato určeného formulára, uviesť údaje zvlášť na samostatnom formulári pre každú krajinu.

- Nebezpečný tovar nie je možné prevziať na prepravu ani v prípade vonkajšieho označenia na balíku, že sa jedná o nebezpečný tovar.

- Pre GLS Slovakia je prioritné predchádzať škodovým udalostiam, preto pre svojich partnerov cez Zákaznícky servis poskytuje poradenskú službu na spôsob balenia balíkov.

§ 6 Vyzdvihnutie balíka

Vyzdvihnutie balíkov sa vykoná na adrese určenej Poverujúcim.

Zmluvní partneri – na základe osobitnej zmluvy – môžu správne označené balíky (balíky s nalepeným prepravným štítkom) odovzdať aj na depách GLS, alebo centrálnom prekladisku GLS vo Zvolene, v pracovných dňoch v časoch, ktoré sú uverejnené na stránke www.gls-slovakia.sk

Pri nakládke vodič GLS Slovakia nekontroluje správne zabalenie balíkov, ale má právo odmietnuť vyzdvihnutie kvalitatívne nevyhovujúcich balíkov, nespĺňajúcich tieto všeobecné obchodné podmienky.

Pri nakládke a prebratí balíka vodič, alebo kompetentný zamestnanec pobočky GLS Slovakia vystaví potvrdenie o prevzatí balíka, na ktorom sa uvádza len počet vyzdvihnutých balíkov. V prípade, že nie je možné fyzicky prepočítať počet vyzdvihnutých balíkov, záväzným údajom je počet naskenovaných balíkov v systéme GLS.

Poverujúci používajú na identifikáciu balíka nasledujúce doklady :

- kópiu prepravného štítku,

- samolepiace miništítky s číslami balíka,

- v prípade štítku tlačeného z vlastného systému, musí byť tento súbor písomne odsúhlasený GLS Slovakia. Prepravné štítky sú označené menom prípadne logom/alebo len menom alebo len logom GLS, ktoré slúžia aj na identifikáciu poštového podniku v zmylsle par. 30 zákona 324/2011.

GLS Slovakia vykonáva fakturáciu Poverujúcemu podľa čísiel odoslaných balíkov. Ku každej faktúre sa posiela v elektronickej podobe príloha položiek faktúry. GLS môže vystaviť Poverujúcemu elektronickú faktúru a zašle ju na emailovú adresu uvedenú v „Zmluve“ alebo v „Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry“

§ 7 Doručenie balíka

Pri doručení balíka, vodič odovzdá adresátovi zabalený a dobre adresovaný balík. Pri doručovaní nie je vodič povinný čakať na adresáta, pokiaľ sa ten nenachádza na mieste doručenia. V prípade potreby čakania na adresáta na mieste doručenia je vodič oprávnený prerušiť doručovanie balíka.

Pri odovzdaní balíka adresátovi, alebo osobe ktorá je oprávnená k jeho prevzatiu za adresáta je príjemca povinný potvrdiť prevzatie balíka podpisom na príslušnom dokumente.

Doručenie balíka sa potvrdzuje podpisom príjemcu na súpiske rozvozu GLS. Vodič je oprávnený zaznamenať pri podpise príjemcu aj celé jeho meno, ktoré zaregistruje ručným skenerom k ostatným údajom. Účelom je napr. možnosť vyhľadania mena príjemcu, v prípade elektronickej alebo telefonickej otázky.

V prípade balíkov so službou AddressedOnly Service - Doporučený balík, je príjemcom osoba určená odosielateľom, ktorá je povinná identifikovať sa zákonom stanoveným dokumentom. V takýchto prípadoch sa vedľa podpisu príjemcu zaznamenáva aj číslo predloženého preukazu (občianskeho preukazu alebo cestovného pasu).

GLS Slovakia odovzdá balík príjemcovi len po zaplatení dobierky (pokiaľ ide o dobierku) a po podpísaní dokladu o doručení. Obsah balíka môže príjemca skontrolovať až potom. Maximálna hodnota dobierky nesmie prekročiť sumu 2 655,51.- Eur.

§ 8 Objem a hmotnosť balíka

GLS Slovakia prepravuje balíky štandardne do hmotnosti 40 kg pre každý jednotlivý balík, s maximálnou dĺžkou 2 m pre každý jednotlivý balík, s maximálnym kruhovým obvodom 3 m pre každý jednotlivý balík (kruhový obvod = 2 x výška + 2 x šírka + 1 x dĺžka), s maximálnou výškou 0,6 m pre každý jednotlivý balík a s maximálnou šírkou 0,8 m pre každý jednotlivý balík.

V prípade balíkov Business SmallParcel je povolená maximálna hmotnosť balíka 2 kg, a maximálna dĺžka balíka 40 cm.

GLS Slovakia je oprávnená odoprieť prepravu balíkov, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, alebo ak balík vykazuje nadrozmer, ale na prvé posúdenie z technologického hľadiska môže byť prijatá, v takomto prípade je GLS je oprávnená fakturovať príplatok za nadrozmer podľa platného cenníka.

Na základe zmluvných podmienok GLS Slovakia, doručí každý balík do obvodného depa alebo do distribučnej centrály, kde je balík automaticky odvážený na elektronickej váhe a zistená hmotnosť je priradená k číslu balíka a automaticky zaregistrovaná. Zistená hmotnosť je základom vyúčtovania.

V systéme GLS Slovakia nemôžu byť prepravované balíky presahujúce hmotnosť 40 kg, alebo nadrozmerné balíky, t. j. balíky presahujúce parametre povolené v tomto paragrafe. GLS Slovakia si vyhradzuje právo v prípade takýchto balíkov využiť služby zmluvných špeditérov a zvýšené náklady vyúčtovať Poverujúcemu. Na balíky presahujúce parametre povolené v tomto paragrafe neplatia Všeobecné poistné podmienky a časová garancia doručenia.

§ 9 Balíky vylúčené z prepravy GLS Slovakia:

Z prepravy sú vylúčené:

- balíky nevhodne zabalené a/alebo zabalené v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v rozpore s príslušnými obchodnými zvyklosťami,

- nadrozmerné balíky a balíky presahujúce povolenú hmotnosť,

- zviazané a zlepené balíky, balíky v akomkoľvek drevenom obale,

- rýchlo sa kaziaci tovar, infekčný tovar a tovar vyvolávajúci odpor,

- pozostatky ľudí alebo zvierat,

- živé zvieratá a rastliny,

- tovar vo vreciach a sypký tovar,

- tovar so zvláštnou zvýšenou hodnotou, ako napríklad peniaze, drahé kovy, dokumenty reprezentujúce peniaze, ceniny, vylosované lotérie, pravé perly, drahé kamene a šperky,

- umelecké diela, antikvárne predmety,

- tovar, ktorý treba chrániť akýmkoľvek tepelným spôsobom,

- zbrane, strelivo, výbušniny a pod.,

- balíky adresované na poštový priečinok,

- v prípade exportných balíkov tovar podliehajúci spotrebnej dani, alkohol, tabakové výrobky, a balíky posielané pre súkromné osoby,

- tovar v režime ADR (nebezpečný tovar),

- cigarety, omamné látky,

- tovary alebo zásielky, posielanie ktorých je na základe všetkých platných sankčných zákonov zakázané, napr. kvôli ich obsahu, zamýšľanému príjemcovi, či krajine do ktorej alebo z ktorej sa majú posielať. Sankčné zákony zahŕňajú všetky právne predpisy, nariadenia a vyhlášky, ktoré ukladajú sankcie (vrátane obchodných obmedzení a ekonomických sankcií) na krajiny, jednotlivcov alebo právne subjekty a bez obmedzenia zahrňujú aj tie sankcie, ktoré uložila Organizácia spojených národov, Európska Únia a členské štáty Európskej únie,

Viac informácií o embargá na zasielanie

- v prípade balíkov posielaných do zahraničia sú vylúčené z prepravy akékoľvek osobné hnuteľné veci, tovar podliehajúci spotrebnej dani a tovar podliehajúci ATA Carnet-u,

- poverujúci je povinný písomne informovať GLS Slovakia o každom balíku, ktorého osobitná hodnota je vyššia ako 5 000 EUR. V prípade, že si poverujúci túto povinnosť nesplní, GLS Slovakia nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na takomto balíku.

§ 10 Služby

GLS Slovakia poskytuje služby zasielateľskej spoločnosti a na uskutočnenie prepravy využíva služby zmluvných dopravcov. Ich činnosť kontroluje v celom rozsahu.

GLS Slovakia preberá balíky na prepravu bez preskúmania ich obsahu, riadne zatvorené, nepoškodené a odovzdá ich príjemcovi takisto zatvorené, bez preskúmania ich obsahu.

V prípade viditeľného poškodenia balíka, spoločnosť GLS Slovakia poskytne pri doručení príjemcovi možnosť preskúmať obsah balíka, pre následné lepšie prešetrenie škodovej udalosti. Výsledok preskúmania obsahu balíka zaeviduje kuriér, ktorý spolu s príjemcom zapíše tento výsledok do zápisu o škode.

Rozsah a charakteristika služieb:

1. Rozsah služieb: nakládka podaných balíkov v depe GLS, alebo v centrálnej triediacej centrále, alebo na mieste vopred určenom Poverujúcim, odvoz balíkov, dodanie balíkov príjemcovi. GLS Slovakia pri preprave balíka plní pokyny výlučne Poverujúceho a zabezpečí prepravu len v prípade, keď sa Poverujúci zaviaže znášať všetky náklady ktoré sú s prepravou spojené.

2. Príjemca je oprávnený prevziať balík po podpísaní prepravného listu (Rollkarte – súpisky rozvozu) alebo balík prevezme osoba, ktorá je oprávnená na prevzatie balíka za adresáta. Také osoby sú predovšetkým osoby na adrese príjemcu, alebo osoby, ktoré majú splnomocnenie.

3. Doručenie balíkov, ktoré boli vyzdvihnuté spoločnosťou GLS Slovakia do 17.00 hod., sa uskutoční v rámci územia Slovenskej republiky v nasledujúci pracovný deň (označenie do 24 hodín neurčuje presnú lehotu doručenia, ale znamená v nasledujúci pracovný deň).

4. Poverujúci si zmluvne môže objednať službu ExpressParcel - doobedňajšie doručenie (doručenie v nasledujúci pracovný deň do 12.00 hod.) do miest zapísaných v aktuálne platnom zozname vydanom spoločnosťou GLS Slovakia.

5. V prípade exportných balíkov je doba doručenia 2-5 pracovných dní (len informatívny, nezáväzný údaj), ktorá sa predlžuje o čas colného vybavenia. V prípade exportného balíka do Maďarska, štandardné doručenie je do 24 hod. od jeho vyzdvihnutia. Exportné balíky do Českej republiky sú doručené do 24.hod v prípade, ak bol balík vyzdvihnutý v miestach, schválených GLS. V iných prípadoch je doručenie do Českej republiky v lehote 48 hod.

6. Ak je dôvodom prvého neúspešného pokusu o doručenie balíka nesprávna adresa, potom GLS Slovakia požiada Poverujúceho o opravu adresy alebo jej spresnenie. GLS Slovakia sa následne pokúsi o opätovné doručenie balíka v nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia správnych údajov. Pokiaľ je i tento pokus o doručenie neúspešný, balík je vrátený odosielateľovi. V prípade B2B (bussines-to-bussines) balíka, ak nie je možné tento doručiť príjemcovi, GLS ho skladuje maximálne 5 pracovných dní (výnimku tvorí, ak príjemca oznámi dovolenku, v tomto prípade je doba uskladnenia 10 pracovných dní). Po uplynutí tejto lehoty je balík bez upozornenia vrátený odosielateľovi. V prípade B2C (bussines-to-customer) balíka, ak nie je možné tento doručiť príjemcovi, GLS ho skladuje maximálne 5 pracovných dní (výnimku tvorí, ak príjemca oznámi dovolenku, v tomto prípade je doba uskladnenia 10 pracovných dní). Ak počas tohto obdobia GLS neobdrží žiadne doplňujúce informácie o balíku, automaticky uskutoční 2.pokus o doručenie na 5.pracovný deň. Pokiaľ je aj tento pokus o doručenie neúspešný, balík je automaticky vrátený odosielateľovi.

7. Druhý pokus o doručenie balíka podľa tohto bodu GLS Slovakia nevykoná, ak prevzatie balíka bolo príjemcom odmietnuté, alebo na základe pokynu Poverujúceho pošle balík späť odosielateľovi.

8. GLS Slovakia poskytne Poverujúcemu informácie o balíku (IOD) telefonicky alebo na internetovej stránke. Vyhľadávanie stavu balíka je možné už na druhý deň po dni prevzatia balíka.

9. Poverujúci môže žiadať písomné potvrdenie o doručení balíka (Proof of delivery – POD) bez poplatkov na 5 % z priemerného počtu balíkov odovzdaných v jeden deň. Podpísaný prepravný list, súpiska alebo elektronicky (naskenovaný) podpísaný prepravný list je taktiež doklad o doručení.

10. Službu Proof of delivery nad rámec ako je v bode 7 poskytuje GLS za poplatok, podpísaný prepravný list, súpiska, alebo elektronický podpísaný prepravný list je taktiež doklad o doručení.

11. GLS Slovakia preberá na seba zodpovednosť za dobierky - Cash Service, zdokladované potvrdením o prevzatí od príjemcov na základe písomnej objednávky. V prípade nevyzdvihnutia dobierky sa suma dobierky nestáva dlhom GLS Slovakia, ale dlžníkom naďalej ostáva príjemca. U balíkov zasielaných na dobierku vykoná GLS inkaso čiastky uvedenej na súpiske balíkov a prevedie vyzbieranú sumu na poverovateľom určený bankový účet. Všeobecné poistné podmienky sa nevzťahujú na zinkasovanú sumu dobierky.

12. V prípade, ak GLS Slovakia prevzala balík zabalený a odovzdala zatvorený, nepoškodený balík, príjemcovi a pri kontrole položiek v balíku sa zistilo, že ich počet nezodpovedá skutočnostiam uvedeným na prepravnom liste, nemá Poverujúci nárok na náhradu škody voči GLS Slovakia.

§ 11 Cena prepravných služieb

Ceny zasielateľských služieb sú určené aktuálnym cenníkom GLS Slovakia a celkovou hmotnosťou balíka, vrátane obalu a príp. výškou dobierkovej čiastky.

Za začiatok zmluvného vzťahu sa považuje písomná dohoda účastníkov, alebo písomná akceptácia cenovej ponuky Poverujúcim.

GLS Slovakia je oprávnená účtovať spätné doručovanie balíka (vratky), doručovanie presmerovaných balíkov alebo balíkov s neštandardnými rozmermi na základe aktuálne platnej cenovej ponuky.

GLS Slovakia prepraví balík v medzinárodnej preprave jedine na základe parity DDU alebo DDP.

Osobitné colné vybavenie GLS Slovakia vykoná na základe osobitnej dohody s Poverujúcim.

V prípade exportných balíkov je povinnosťou Poverujúceho dohodnúť sa s príjemcom na znášaní nákladov za prepravu a len na základe tejto dohody si môže objednať prepravu tovaru u spoločnosti GLS Slovakia.

Pri exportných balíkoch uskutočňovaných prostredníctvom GLS Slovakia, ručí Poverujúci za pravdivosť parít ktoré poskytne odosielateľ. Preto ak na základe takto poskytnutej parity by bol zahraničný príjemca povinný platiť clo, dane, príplatky a iné náklady a nezaplatí ich, prípadne takéto náklady uhradí spoločnosť GLS Slovakia, potom je Poverujúci povinný zaplatiť všetky tieto náklady spoločnosti GLS Slovakia.

Cenová ponuka vypracovaná spoločnosťou GLS – General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. je obchodným tajomstvom a každé jej šírenie bez jej písomného súhlasu sa považuje za porušenie obchodných podmienok Spoločnosti GLS.

§ 12 Zodpovednosť poverujúceho

Poverujúci zodpovedá najmä za vhodné a dostačujúce zabalenie balíka, za správne označenie balíka prepravným štítkom, alebo manipulačnými značkami. Pri uvádzaní adries musia byť uvedené úplné údaje Adresáta a správne uvedené PSČ Adresáta. GLS Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným a nedostatočným zabalením balíka, ako aj neúplným uvedením adresy Adresáta. Poverujúci v spolupráci s GLS Slovakia vychádza pri tom z Užívateľskej príručky GLS Slovakia.

Poverujúci je povinný uhradiť cenu vykonanej služby prevodom na účet GLS Slovakia v dohodnutom termíne splatnosti.

V prípade, že Poverujúci odovzdá na prepravu tovar vylúčený z prepravy (viď. § 9), alebo nesplní hore uvedené povinnosti, GLS Slovakia má právo prerušiť zasielateľské služby, ktoré mu zmluvne poskytuje a zároveň nezodpovedá za škody na takomto balíku.

§ 13 Dispozičné právo

Pre prípad neprítomnosti príjemcu môže Poverujúci vopred poskytnúť splnomocnenie pre GLS Slovakia na to, aby zásielku odovzdal susedovi alebo inej určenej osobe, prípade doručil zásielku do poštového priečinku, alebo aby kuriér v danom prípade spísal zápis namiesto dokladu o doručení. V prípade takýchto ústnych alebo písomných splnomocnení je doklad o doručený (IOD, POD) pripravený v modifikovanej verzii.

§ 14 Fakturácia, vyúčtovanie

GLS Slovakia prepravuje balíky, len keď cenu za uskutočnené služby hradí výlučne Poverujúci. Fakturácia platieb za prepravné služby sa uskutočňuje dodatočne podľa obratu.

GLS Slovakia vykoná fakturáciu platieb za prepravné služby podľa dohody raz alebo dvakrát do mesiaca, početnosť fakturácie závisí od počtu balíkov na jeden deň.

GLS Slovakia vyúčtuje cenu prepravnej služby kompletne v jednej sume aj s cenou doplnkových služieb. Faktúra je splatná v lehote určenej zmluvou, prípadne akceptovanou cenovou ponukou. Uhradenie faktúry sa v každom prípade vykoná bankovým prevodom. Príloha faktúry obsahuje podrobný rozpis hmotnosti a poplatkov na jednotlivé identifikačné čísla balíkov.

GLS môže vystaviť Poverujúcemu elektronickú faktúru a zašle ju na emailovú adresu uvedenú v „Zmluve“ alebo v „Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry“

V prípade neuhradenia faktúry Poverujúcim v dohodnutej lehote splatnosti, GLS Slovakia je oprávnená účtovať Poverujúcemu úrok za omeškanie vo výške minimálne 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

Na zabezpečenie svojich nárokov voči Poverujúcemu má GLS Slovakia zádržné právo k balíku, a k dobierke dokiaľ sa balík nachádza v jej držbe, v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.

§ 15 Záruka

GLS Slovakia sa zaväzuje, že v prípade nesplnenia objednanej služby Guaranteed24 Service – garantovane na druhý deň, t. j. ak doba doručenia presiahne 1 pracovný deň z viny GLS, uhradí GLS Poverujúcemu cenu prepravy a 200 % z ceny objednanej služby.

Pri poskytovaní poštových služieb sa právne vzťahy medzi GLS Slovakia a Poverujúcim, ktoré neupravuje zasielateľská zmluva alebo všeobecné obchodné podmienky GLS Slovakia, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.Podmienky záruky na exportné balíky sa riadia dohodou CMR.

§ 16 Náhrada škody, reklamácie

GLS Slovakia zodpovedá za škodu (poistenie balíka) na všetkých balíkoch, ktoré sa poškodili vinou GLS, v čase od prevzatia, počas prepravy až do jej vydania príjemcovi, alebo stratu počas tohto obdobia. Po zaplatení prepravného (povinne platí Poverujúci), sú balíky automaticky poistené do hodnoty 331,94-€. Poistenie kryje len skutočnú škodu na balíku, nie ušlý zisk, pokuty a penále, sankčné nároky tretích strán alebo iné nepriame náklady. Skutočnou škodou sa rozumie to, o čo sa zmenšil majetok poverujúceho na prepravovanom balíku v dôsledku škodovej udalosti

Nárok na náhradu škody vzniká len v prípade, ak škoda bola písomne oznámená GLS Slovakia do 3 pracovných dní po doručení balíka, alebo najneskôr do 8 pracovných dní po vrátení balíka odosielateľovi, pričom musia byť splnené aj ostatné podmienky zodpovednosti za škodu.

V cene prepravnej služby je zahrnuté automatické poistenie, ktoré kryje obstarávaciu hodnotu obsahu balíka, sumu na náhradu alebo opravu tovaru ale najviac do hodnoty 331,94-€.

Poverujúci, po zaplatení príplatku podľa platného cenníka si môže pripoistiť balík aj na vyššiu sumu. Túto službu je možné dojednať len osobitnou písomnou zmluvou uzatvorenou medzi GLS a poverujúcim.

Za škodovú udalosť sa nepovažuje :

- ak GLS Slovakia balík doručí oneskorene,

- neprevezme finančnú hotovosť za dobierku,

- nevráti potvrdený dodací list, hoci zásielku doručil a informáciu o doručení možno poskytnúť Poverujúcemu prostredníctvom zákazníckeho servisu (IOD, POD).

GLS Slovakia neposkytuje poistenie na balíky, pri ktorých už existuje iné poistenie. Poverujúci má právo na pripoistenie balíka v inej poisťovacej spoločnosti.

Po posúdení a uznaní nároku na náhradu škody prevedie GLS Slovakia príslušnú sumu odškodnenia do 8 kalendárnych dní.

V prípade poistných udalostí sa GLS Slovakia riadi Všeobecnými poistnými podmienkami.

§ 17 Premlčanie

Všetky nároky voči GLS Slovakia sa premlčia uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty balíka, plynie premlčacia doba odo dňa, keď balík mal byť doručený príjemcovi, pri ostatných právach odo dňa, keď bol balík doručený. Zmena v osobe dlžníka alebo veriteľa, nemá vplyv na plynutie premlčacej doby.

§ 18 Forma zmluvy

Zmluvy, prílohy zmlúv, ich zmeny, opravy, doplnenia a dodatočné dohody sú platné, len ak boli uzatvorené písomne.

GLS General Logistics Systems si vyhradzuje právo na uzavretie dohody, ktorá sa v niektorých bodoch odlišuje od Všeobecných obchodných podmienok. Tieto dohody sú platné, len ak boli uzatvorené písomne.

§19 Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

Pokiaľ by niektoré ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa v budúcnosti stali neplatnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Neplatná časť Všeobecných obchodných podmienok sa nahradí takými časťami, ktoré sú platné a vykonateľné a čo najviac sa svojím obsahom približujú dotknutej neplatnej časti.

Príslušnosť súdu je Banská Bystrica.

§ 20 Všeobecné alebo špecifikované obmedzenie a prerušenie jednotlivých služieb

GLS Slovakia môže obmedziť alebo prerušiť prepravu balíkov popísanú vo Všeobecných obchodných podmienkach, z akéhokoľvek dôvodu spôsobeného vis major, alebo zmenou právnych predpisov.GLS Slovakia môže v prípade dopravných obmedzení, alebo meteorologických prekážok svoje služby v jednotlivých oblastiach prechodne obmedziť, alebo sa od zvyčajných doručovacích podmienok odchýliť.O obmedzení služieb GLS Slovakia informuje Poverujúceho.V týchto prípadoch nemá Poverujúci nárok na náhradu škody.

§ 21 Ochrana osobných údajov a zachovanie mlčanlivosti

Poverujúci súhlasí s tým, aby Zasielateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“) využíval, zhromažďoval, spracovával, a uchovával osobné údaje doručené Zasielateľovi písomne, alebo elektronicky za účelom plnenia úloh Zasielateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu na poskytovanie zasielateľských služieb medzi Poverujúcim a Zasielateľom.

Tieto osobné údaje budú Zasielateľom uchovávané v interných systémoch Zasielateľa (ktoré sú nahlásené na Úrad pre ochranu osobných údajov) vyvinutých pre účely plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo „Zmluvy“ a evidenčné účely.Predmetom spracúvania a využívania osobných údajov sú titul, meno, priezvisko adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú doručené písomne, alebo elektronicky Poverujúcim Zasielateľovi bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje.

Pri špeciálnych objednávkach Poverujúcich ako je napr. služba „ Odovzdanie zásielky do vlastných rúk“ prípadne iných, Zasielateľ zaznamenáva okrem vyššie spomenutých osobných údajov príjemcov balíkov aj Identifikačné číslo OP príjemcu, tieto sa skenujú a sú dostupné elektronicky pre Poverovateľa (PoD) na základe špeciálnych prístupových kódov do systému GLS na sledovanie pohybu balíka( track& trace).

Využívanie vyššie spomenutých osobných údajov poskytnutých Poverujúcim Zasielateľovi sa vykonáva výhradne za účelom potrieb Prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutými osobami a ich evidencie na ktorý Prevádzkovateľ poveruje Zasielateľa. Poverujúci poskytuje akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok súhlas na spracovávanie, využívanie a uchovávanie hore uvedených osobných údajov počas obdobia trvania zmluvného vzťahu vzniknutého na základe „Zmluvy“ medzi Poverovateľom a Zasielateľom a po dobu ďalších min. 5 rokov od splnenia práv, pokiaľ ide o colné prejednávanie doručovaných zásielok je lehota pre uchovávanie údajov min. 10 rokov.

Poverovateľ sa zaväzuje zabezpečiť súhlas Odosielateľa a Príjemcu – dotknuté osoby, so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v takom rozsahu, aby si Zasielateľ mohol riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi Poverujúcim a Zasielateľom. Zasielateľ nezhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb ( Odosielatelia a príjemcovia balíkov) pre vlastnú potrebu, preto nemôže zodpovedať za spôsob získavania osobných údajov Poverovateľmi. Akékoľvek škody vyplývajúce z nedodržania zákona 122/2013 v tejto časti je na zodpovednosti Poverovateľa.

Zasielateľ nebude využívať osobné údaje, ktoré získa, alebo sú mu doručené od Poverovateľa na iný účel ako na splnenie predmetu zmluvy medzi Poverovateľom a Zasielateľom.

Zasielateľ je oprávnený pre účely zlepšenia kvality poskytovaných služieb, prípadne pre účely budúceho doloženia obsahu telefonických objednávok prepráv, nahrávať telefónne hovory uskutočnené na zákaznícku linku Zasielateľa.

1. GLS Slovakia zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré získa počas vykonávania služieb v súlade s platnou legislatívou.

2. Obsah balíkov GLS Slovakia pozná len do miery potrebnej k vykonaniu služby.

3. GLS Slovakia :

a. nemôže otvoriť uzavretý balík, okrem výnimiek vymenovaných v odseku 5,

b. v prípade neuzavretých balíkov, môže GLS Slovakia skontrolovať obsah len do miery potrebnej k preprave a k následnému doručeniu balíka,

c. údaje získané počas vykonávania služieb nie je možné poskytnúť inej osobe okrem – odosielateľa, adresáta (inej oprávnenej osobe) a organizácií vymenovaných v odseku,

d. zásielku v záujme zistenia jej obsahu nie je možné odovzdať inej osobe, okrem okolnosti uvedených v bode 7,

e. nie je možné vydať informácie o vykonaní služby inej osobe okrem – Poverujúceho, adresáta (inej oprávnenej osobe) a organizácií vymenovaných v odseku 7.

4. Na základe odseku 3 bod d.) tohto paragrafu je právomoc osoby určenej Poverujúcim rovnocenná s právomocou Poverujúceho. Vzhľadom na bod c.) a e.) má osoba, ktorá informuje GLS Slovakia o údajoch týkajúcich sa identifikácie balíka, a má k dispozícii heslo a prihlasovací kód elektronickou formou (telekomunikačné prostriedky, internet) rovnocennú právomoc ako Poverujúci.

5. GLS Slovakia môže uzavretý balík otvoriť, iba ak

a. ak je balenie zničené v takej miere, že ochranu obsahu je možné zabezpečiť len otvorením, prípadne následným prebalením krabice balíka,

b. vznikla potreba odstrániť akékoľvek nebezpečenstvo vyplývajúce z obsahu balíka

c. za vykonanú službu v súvislosti s konkrétnym balíkom nebola GLS Slovakia uhradená dohodnutá cena v lehote splatnosti. V takomto prípade má GLS Slovakia právo balík a jeho obsah použiť na úhradu dohodnutej ceny za vykonanú službu.

6. Otvorenie balíkov je riadené GLS Slovakia, vykonané opatrenia sú zaznamenané formou zápisnice. Informácie o otvorení balíka treba uviesť na balíku, a ak je to možné o otvorení balíka a o jeho dôvodoch treba informovať odosielateľa.

7. GLS Slovakia a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní poštových služieb sú povinní organizačne a technicky zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti pri preprave balíkov. GLS Slovakia a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní poštových služieb sú povinní umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie poskytnúť informácie potrebné na výkon štátneho dohľadu.

Všeobecné obchodné podmienky – vysvetlivky

IOD: elektronické alebo ústne informácie o doručení balíka.

POD: písomné potvrdenie o doručení balíka, kópia potvrdenej súpisky.

Súpiska(Rollkarte): prepravný list spoločnosti GLS Slovakia obsahujúci čísla balíkov, podpis a meno príjemcu ako potvrdenie o prevzatí balíka.

Scanner: čítačka čiarových kódov pri preprave balíkov.

GLS General Logistics Systems: krajiny patriace do systému GLS.

Poverujúci: zmluvný partner spoločnosti GLS Slovakia, znáša všetky náklady prepravy, GLS Slovakia sa riadi pri vykonávaní prepravy jedine príkazmi Poverujúceho.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15.04.2014.

Všeobecné obchodné podmienky, uverejní GLS Slovakia na webovej stránke www.gls-slovakia.sk.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť cenovej ponuky, sú pre Poverujúceho záväzné. Poverujúci ich v každom prípade obdrží, ako prílohu zmluvy.

Spôsob využitia služieb a ostatné informácie – popis jednotlivých služieb, formuláre, tlačivá, popis vyplňovania jednotlivých tlačív – GLS Slovakia sprostredkuje Poverujúcim vo forme „Užívateľskej príručky“ a zverejní na webovej stránke www.gls-slovakia.sk.