Algemene voorwaarden
GLS Netherlands

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

- ADR: Verdrag inzake vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en bijbehorende annexen waarin stoffen vanwege hun eigenschappen in gevarenklassen zijn ingedeeld.

- Afzender: Degene die met GLS een overeenkomst aangaat inzake goederenvervoer, Logistieke Diensten en/of Expeditie.

- AVC: de laatste versie van de Algemene Vervoerscondities. Een exemplaar wordt op verzoek door GLS toegezonden en is tevens te raadplegen op haar website.

- BusinessFreight: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet, zoals ondermeer terug te vinden op de productkaart en waarvan het Verzenden Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen.

- BusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen.

- CMR: Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956) en aanvullende Protocollen. Een exemplaar wordt op verzoek door GLS toegezonden en is tevens te raadplegen op haar website.

- Deugdelijke verpakking: Zendingen zijn deugdelijk verpakt en voorzien van door GLS goedgekeurde etiketten. GLS heeft het recht Zendingen te weigeren die onvoldoende verpakt zijn of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt.

- Directe vertegenwoordiging: Door het aangaan van een overeenkomst inzake de producten Euro Business en Global Business Parcel machtigt de opdrachtgever GLS om namens opdrachtgever en voor diens rekening als direct vertegenwoordiger op te treden en de vereiste douaneaangiften inzake de uitvoer te doen.

- EuroBusinessFreight: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet, zoals ondermeer terug te vinden op de productkaart en waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.

- EuroBusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen Europa zijn gelegen.

- Expeditie: De overeenkomst waarbij GLS zich jegens de Afzender verbindt op eigen naam of op naam van de Afzender een vervoersovereenkomst te sluiten met een derde vervoerder. Indien er sprake is van Expeditie is GLS niet aan te merken als vervoerder.

- ExpressParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet en het Verzend- en Afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, met uitzondering van de Waddeneilanden.

- EuroExpressParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Verzend- en Afleveradres binnen twee verschillende landen binnen de Europese Unie zijn gelegen.

- Geadresseerde: Natuurlijke of rechtspersoon aan wiens adres de Zending afgeleverd dient te worden.

- GlobalBusinessParcel: Een Zending die aan de door GLS voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het Afleveradres buiten de Europese Unie is gelegen.

- GLS: General Logistics Systems Netherlands B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 34129769 te Utrecht.

- Grensoverschrijdend vervoer over de weg: Het verplaatsen van goederen over de weg door middel van een voertuig, waarbij de plaats van inontvangstneming door GLS en de aflevering bij Geadresseerde in verschillende landen is gelegen een en ander zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 CMR.

- IATA: International Air Transport Association.

- Logistieke Diensten: Alle werkzaamheden zoals special services, laden en lossen, in-, op- en uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling en distributie, display opbouw, ompakken, assemblage, facturering, verzendgereed maken, met uitzondering van vervoer en Expeditie.

- Non-conveyable (NoCo): Indien een zending vanwege de aard, omvang, vorm of verpakking niet automatisch gesorteerd kan worden, wordt hiervoor een toeslag berekend omdat deze zending handmatig moet worden verwerkt. De volgende omschrijvingen van zendingen kunnen door GLS Netherlands als Non-Conveyable aangemerkt worden: (a)de goederen kunnen vanwege hun aard beschadigen door automatische sortering; (b) de goederen kunnen schade toebrengen aan het automatisch sorteersysteem;(c)de lengte van de zending is groter dan 120 cm en/of de breedte is groter dan 60 cm en/of de hoogte is groter dan 60 cm; (d)de pakketten zijn niet of niet deugdelijk verpakt; (e) de pakketten hebben uitstekende delen, een niet vlakke bodem of het zwaartepunt van de zending ligt boven het midden; (f) de pakketten zijn kokers of rollen en (g) alle overige Zendingen die door GLS als niet automatisch sorteerbaar worden aangemerkt.

- Parcel: Het GLS pakket dat niet zwaarder is dan 32 kilo en niet lichter dan 0,1 kilo, waarbij de maximale gordelomvang (1 x l + 2 x b + 2 x h) van het pakket 3m is en de maximale lengte 2m, breedte 0,8m en hoogte 0,6m en de minimale lengte 0,1m, breedte 0,05m en hoogte 0,015m. Het GLS pakket is deugdelijk verpakt en is voorzien van door GLS Netherlands goedgekeurde etiketten met barcode. GLS Netherlands kan pakketten weigeren die onvoldoende zijn verpakt, gevaarlijke stoffen of andere risicodragende goederen bevatten, of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt. Postbusadressen zijn niet toegestaan en zullen worden aangemerkt als ondeugdelijke adressering. Uit het enkele feit, dat een pakket ter vervoer wordt aangenomen, kan niet worden opgemaakt dat het aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoet.

- Vervoer over de weg: Het verplaatsen van goederen over de weg door middel van een voertuig binnen Nederland.

- Verzendadres: Het adres waarop een Zending ter verzending aan GLS wordt aangeboden.

- Verzendkosten: De kosten die GLS in rekening brengt voor het vervoeren van een Zending, inclusief de van toepassing zijnde toeslagen, ondermeer voor de services.

- Volume: Het volume van een Zending wordt berekend door de som van lengte x breedte x hoogte.

- Volumegewicht: Berekend gewicht als uitkomst van de som lengte x breedte x hoogte (in meters) x volumefactor (kilogram/m3). Bij Freight-producten geldt als volumefactor 250 kg/m3, bij Parcel-producten 300 kg/m3 met uitzondering van Global Parcel waarbij 200 kg/m3 geldt.

- Werkdagen: Dagen waarop door GLS een Zending aan Geadresseerde wordt afgeleverd. Binnen Nederland is dit maandag tot en met vrijdag, behoudens nationale feestdagen en nader door GLS vastgestelde dagen, welke bij GLS zijn op te vragen, waarop GLS is gesloten. Afleverdagen kunnen voor bestemmingen buiten Nederland afwijken.

- Zending: Een of meer verzendeenheden afkomstig van één afzender en bestemd voor één geadresseerde welke door de Afzender of in opdracht van de Afzender door derden aan GLS ter transport worden aangeboden, in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de vereiste documenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en andere regelgeving

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door GLS gedane aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Eigen voorwaarden van de Afzender worden niet aanvaard, ook al heeft de Afzender expliciet naar haar eigen voorwaarden verwezen.

2.

Een exemplaar is indien de overeenkomst lijfelijk is gesloten ter hand gesteld en indien de overeenkomst digitaal tot stand is gekomen meegezonden als PDF. Daarnaast zijn de voorwaarden te downloaden van de website van GLS.

3.

Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en overige regelingen die op de overeenkomst tussen GLS en de Afzender van toepassing zijn, prevaleren de bepalingen in deze voorwaarden, voor zover afwijking van de overige regelingen is toegestaan.

4.

Documenten die vereist zijn in het kader van de overeenkomst dienen aan de door GLS gestelde specificaties, de wettelijke eisen en de van toepassing zijnde aanvullende regelgeving te voldoen. Deze eisen kunnen bij GLS worden opgevraagd.

Artikel 3 Aflevering

1.

Aflevering van een Zending vindt plaats binnen een redelijke termijn en enkel op werkdagen. Een Express Parcel wordt, op verzoek, tevens op zaterdag afgeleverd.

2.

ndien het verzend- en afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, spant GLS zich in een Zending die voor 18:00 uur bij haar wordt aangeleverd, tenzij anders overeengekomen, de volgende werkdag bij de Geadresseerde af te leveren. Indien het afleveradres op de Waddeneilanden is gelegen, geldt dat GLS zich inspant de Zending de tweede werkdag volgende op de dag waarop de Zending bij GLS is aangeleverd af te leveren aan de Geadresseerde.

3.

Indien GLS de Zending afhaalt op een door de Afzender opgegeven adres geldt het moment van inontvangstname van de Zending als het moment van aanleveren aan GLS.

4.

Indien niemand wordt aangetroffen op het afleveradres, geldt het tijdstip waarop dit plaatsvindt als tijdstip waarop GLS aan haar afleververplichting heeft voldaan. Dit tijdstip wordt door GLS vastgelegd en is bepalend voor het vaststellen van haar leveringsinspanningen.

5.

Op verzoek van de Afzender of Geadresseerde kan aflevering ook plaats vinden via een GLS PakketShop.

Artikel 4 Retourzendingen, geweigerde zendingen en onbestelbare zendingen

1.

De Zending welke door de Geadresseerde niet wordt geaccepteerd of retour wordt gezonden en/of de Zending die onbestelbaar is wegens een onjuiste adressering, wordt door GLS afgeleverd bij de Afzender.

2.

De kosten voor het afleveren van de in lid 1 genoemde Zending bij de Afzender zijn even hoog als de kosten voor het afleveren van de Zending aan Geadresseerde. Deze extra kosten kan GLS in rekening brengen bij de Afzender.

3.

Indien de Zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de Zending retour naar het depot. Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de Zending. Indien door Geadresseerde niet binnen 5 Werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt de Zending afgeleverd bij de Afzender, waarbij lid 2 van overeenkomstige toepassing is. De kosten voor een tweede aflevering kan GLS in rekening brengen bij de Afzender.

4.

De in lid 2 en 3 genoemde kosten zijn per product verschillend.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Afzender en vrijwaring

1.

De Afzender is verplicht GLS alle schade te vergoeden die zij lijdt, indien de Afzender de op hem rustende verplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst met GLS en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, niet nakomt.

2.

De Afzender is verantwoordelijk voor de Zending en de inhoud daarvan, die zij aan GLS in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt. De Afzender is aansprakelijk voor alle schade die GLS lijdt ten gevolge van een eigen gebrek van de Zending, daaronder begrepen de aard van het materiaal en/of schade die veroorzaakt is door uitstekende delen van de Zending.

3.

De Afzender is aansprakelijk voor betaling van en de kosten die voortvloeien uit het niet (tijdig) betalen van invoerrechten, accijnzen, btw en andere heffingen. De Afzender is verplicht GLS de schade te vergoeden die zij lijdt ten gevolge van het niet tijdig zuiveren van documenten.

4.

De Afzender vrijwaart GLS voor alle vorderingen van derden wegens schade, zoals genoemd in lid 1, 2 en 3.

Artikel 6 Aansprakelijkheid GLS

1.

Voor wat betreft de aansprakelijkheid van GLS uit hoofde van een met de Afzender gesloten overeenkomst wordt verwezen naar de in Artikel 10 opgenomen Product – Branchevoorwaarden – Regelgeving Matrix.

Artikel 7 Tarieven en Betalingsvoorwaarden

1.

GLS hanteert voor haar dienstverlening de tarieven en toeslagen zoals deze zijn opgenomen in haar brochures en product- en tariefkaarten, welke eveneens terug te vinden zijn op haar website en bij GLS zijn op te vragen. GLS behoudt zich het recht voor specificaties, tarieven en/of toeslagen tussentijds te wijzigen. De tarieven en toeslagen zijn, voor zover van toepassing, in Euro, af depot en exclusief btw.

2.

Bij de berekening van de verzendkosten van de Zending die als Business Freight, Euro Business Freight of Global Business Parcel wordt verzonden, wordt uitgegaan van het werkelijke gewicht van de Zending, tenzij het Volumegewicht hoger is. Alsdan wordt voor de berekening van het tarief uitgegaan van het volumegewicht.

3.

De geldende betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet binnen voornoemde termijn is voldaan aan de betalingsverplichting is de Afzender van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

4.

Vanaf het moment dat de Afzender in verzuim verkeert, heeft GLS recht op vergoeding van de vertragingsrente ad 1,25% per maand over de openstaande vorderingen. Voorts heeft GLS recht op vergoeding van de door haar daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.

Voor verwerking van Non-Conveyables wordt een toeslag in rekening gebracht.

6.

Het maximum remboursbedrag bedraagt € 2.500 per pakket of per (Euro)BusinessFreight zending.

7.

In geval van stijgende brandstofprijzen na het aangaan van de overeenkomst, is GLS gerechtigd een brandstoftoeslag te berekenen aan de Afzender.

8.

Bijkomende kosten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarop GLS geen invloed kan uitoefenen, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot tolheffingen, kilometerheffingen, belastingen en andere heffingen en/of kosten ten gevolge van door de overheid vastgestelde regels, komen voor rekening van de Afzender. GLS is gerechtigd deze kosten achteraf te berekenen aan de Afzender.

Artikel 8 Verrekening- en opschortingsverbod en aanvullende zekerheid

1.

De Afzender is te allen tijde verplicht op eerste verzoek zekerheid te stellen voor hetgeen deze aan GLS verschuldigd is of zal worden.

2.

GLS is gerechtigd om aan Afzender verschuldigde remboursbedragen te verrekenen met openstaande vorderingen uit hoofde van Verzendkosten.

3.

In het geval de Afzender gebruik maakt van de CashService, inhoudende dat GLS in opdracht van de Afzender contante betalingen bij aflevering aanneemt oftewel dat de zending onder rembours wordt afgeleverd, dan gelden de navolgende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden als afwijkend dan wel aanvullend op art. 17 AVC2002, art. 8:1130 BW en art. 21 CMR:

a. partijen erkennen dat GLS geen betaaldienstverlener is in de zin van art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

b. het maximum bedrag dat GLS zal aannemen is € 2.500 per ontvanger per dag.

c. de Afzender aanvaardt alle risico’s met betrekking tot de betaling, inclusief vervalsingen, witwassen of andere frauduleuze handelingen. GLS is hiervoor niet aansprakelijk.

d. de Afzender zal zich er voor inspannen om misbruik te voorkomen en risico’s te minimaliseren teneinde te voorkomen dat de dienstverlening van GLS wordt misbruikt, bijvoorbeeld voor het witwassen van geld. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het opvragen van informatie bij de Geadresseerde c.q. ontvanger van de goederen over:

i. De activiteiten en doelen

ii. Waarom een product c.q. dienst van de afzender wordt afgenomen of wenst afgenomen te worden

iii. Hoe de Geadresseerde aan geld, waardepapieren of andere zaken waarmee de rembours voldaan wordt aan GLS, is gekomen. De Afzender zal zich bij het gebruik van de opgevraagde informatie bij de Geadresseerde houden aan de geldende privacyregelgeving. Voor zover het vorengaande strijd oplevert met een dwingende wetsbepaling, dan zal deze dwingende wetsbepaling prevaleren.

iv. In het geval nog andere verplichtingen op de afzender rusten op grond van de wet- en regelgeving ter bestrijding van witwassen, vervalsingen dan wel andere frauduleuze handelingen of handelingen die in de wet strafbaar zijn gesteld, dan dient Afzender aan de inhoud van deze verplichtingen te voldoen. De Afzender is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de risico’s welke mogen voortvloeien uit het niet dan wel niet geheel voldoen hieraan. GLS is hiervoor niet aansprakelijk.

4.

Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.

Artikel 9 Niet-toegestane Zendingen

1.

Het is de Afzender niet toegestaan een Zending die, onder andere doch niet beperkt tot, gevaarlijke goederen bevat, volgens de ADR en IATA geldende regels, levende planten en/of dieren, wapens, bederfelijke goederen, stoffelijke overschotten, persoonlijke goederen, munten, bankpapier of cheques, edelstenen, ongemunt goud of zilver, kunstwerken, goederen die met een ATA-carnet worden verzonden, alcohol, tabak, verdovende middelen, tijdelijke import goederen, klant-tot-klant goederen die onder douanecontracten vallen, aan GLS aan te bieden in het kader van de tussen GLS en de Afzender gesloten overeenkomst.

2.

Het is de Afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continue doen, zodat afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving valt o.a. te denken aan het raadplegen van alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU. Dan wel andere wet- en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

3.

GLS is gerechtigd haar dienstverlening met betrekking tot de in lid 1 en 2 genoemde Zendingen te weigeren en indien tijdens het uitvoeren van haar verplichtingen in het kader van de gesloten overeenkomst blijkt dat de Afzender niet heeft voldaan aan lid 1 en 2, dan is GLS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de Zending ter beschikking van de Afzender te stellen. Tevens is GLS gerechtigd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden. De Afzender is aansprakelijk voor schade die GLS lijdt wegens overtreding van het eerste lid.

4.

GLS is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van Zendingen genoemd in lid 1 en 2.

Artikel 10 Product – Branchevoorwaarden – Regelgeving – Matrix

1.

In onderstaande tabel zijn de naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijnde branchevoorwaarden en toepasselijke regelgeving weergegeven, alsmede de van toepassing zijnde aansprakelijkheid van GLS jegens Afzender.

2.

In afwijking van lid 1 geldt dat GLS geen afwijkende aansprakelijkheid zal aanvaarden, in geval van beschadiging aan of verlies van een hierna onder (a) tot en met (f) genoemde Zending en/of indien een claim die niet binnen zes maanden na de datum van verzending is ingediend:

a. Breukgevoelige goederen, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot glas- en aardewerk en gietijzer;

b. Schade aan televisies en/of monitoren, welke is ontstaan door het bezwijken van de ophanging van de beeldbuis;

c. Schade aan artikelen waarbij de in de productspecificatie genoemde maximale afmetingen en/of gewichten zijn overschreden;

d. Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schrijf- en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en printers;

e. Verzending van meerdere colli/pakketten/dozen die tot één Zending zijn gebundeld (niet zijnde een pallet).

f. Colli/pakketten/dozen waarvan de gordelomvang meer dan 3 meter bedraagt.

3.

De schade wordt berekend op basis van de inkoopwaarde van de Afzender. Wanneer de Zending reparatiegoederen bevat, wordt door GLS een afschrijving van 25% per jaar toegepast.

4.

GLS is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

5.

Tenzij anders is overeengekomen, kan GLS niet gehouden worden haar ter beschikking gestelde emballage, daaronder begrepen europallets, te retourneren aan de Afzender en is GLS niet aansprakelijk voor schade die de Afzender daardoor lijdt.

6.

Indien een Afzender zelf een transportverzekering heeft afgesloten zal GLS alleen claims in behandeling nemen welke door de assuradeur van de Afzender worden ingediend.

7.

Indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van door GLS ingeschakelde hulppersonen, is GLS niet aansprakelijk voor de geleden schade.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

1.

Op alle overeenkomsten met GLS is Nederlands recht van toepassing.

2.

De bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst.

3.

Indien het CMR-Verdrag op de overeenkomst van toepassing is, bepaalt, in afwijking van lid 2, het CMR-Verdrag welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

ProductVan toepassing zijnde branche voorwaarden/toepasselijke regelgevingAansprakelijkheid GLS conform branche voorwaarden/ toepasselijke regelgevingAfwijkende aansprakelijkheid GLS
BusinessParcelAVC€ 3,40 per kilogramMax. € 500 per pakket met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 10 lid 2 opgesomde uitzonderingen
EuroBusinessParcelCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramMax. € 500 per pakket met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 10 lid 2 opgesomde uitzonderingen
GlobalBusinessParcelAfhankelijk van vervoermiddel. Indien CMR (mede) van toepassing is, dan zijn AVC aanvullend van toepassing. Op te vragen bij GLSAfhankelijk van toepasselijke regeling. Op te vragen bij GLSMax. € 500 per pakket met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 10 lid 2 opgesomde uitzonderingen
ExpressParcelAVC€ 3,40 per kilogramMax. € 1.000 per pakket met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 10 lid 2 opgesomde uitzonderingen
EuroExpressParcelCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramMax. € 1.000 per pakket met een eigen risico van € 50 per pakket met inachtneming van de in artikel 10 lid 2 opgesomde uitzonderingen
BusinessFreightAVC€ 3,40 per kilogramNiet van toepassing
EuroBusinessFreightCMR, aanvullend zijn de AVC van toepassing8,33 SDR per kilogramNiet van toepassing