Általános Üzleti Feltételek

a GLS CsomagPont ügyfeleire vonatkozóan

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

(a továbbiakban „GLS Hungary”)

Általános Üzleti Feltételei a GLS CsomagPont ügyfeleire vonatkozóan

Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreali Egyezmény, és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény (a továbbiakban Postatv.), illetve a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy a feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1133 Budapest Visegrádi u. 106. levelezési cím: Bp. 1376 Pf. 997 T. + 36 1 468-0500 F: 468-0680 e-mail: info@nmhh.hu)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf.: 997.

Telefon: 06-1-468-05-00

Telefax: 06-1-468-06-80

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu

1. Bevezetés

A GLS kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Feladó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait. A GLS terméke közvetített szolgáltatást (alvállalkozói teljesítményt) tartalmaz, a GLS technológia azonban a csomagok nyomon követhetőségét a teljes folyamatban biztosítja.

2. Hatály

A jelen üzleti feltételek a GLS Hungary összes tevékenységére vonatkoznak, különösen csomagok feladására, kezelésére, átrakására, tárolására valamint csomagszállítási szolgáltatás teljesítésére Magyarországon belül, valamint nemzetközi szinten, függetlenül attól, hogy a GLS Hungary a szolgáltatást maga nyújtja, vagy harmadik személlyel végezteti.

3. A szolgáltatás terjedelme és akadályai

3.1. A GLS Hungary postai szolgáltatóként olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket önálló fuvarozók, illetve GLS CsomagPontot üzemeltető szerződött partnerek – postai közreműködők – hajtanak végre. A gazdaságos és gyors kézbesítést GLS Hungary szabályozott folyamatokkal éri el: a csomagok szállítása gyűjtőrakományként történik, a szortírozás depókban, valamint az átrakási helyeken automata szállítószalagok segítségével valósul meg. A csomagokat rendszeresen szkennelik, amikor áthalad valamely átrakási helyen, a kézbesítő depóba való beérkezéskor, amikor a kézbesítő gépkocsivezetők átveszik azokat a címzetthez vagy GLS CsomagPontra történő kiszállításra, illetve amikor a GLS Automatába elhelyezésre, és onnan kivételre kerülnek. A rendszer rögzíti a dátumot és a pontos időpontot. További dokumentálásra nem kerül sor a csatlakozási pontokon.

3.2. A GLS Hungary és a GLS CsomagPont üzemeltető az árut (a csomag tartalmát) nem vizsgálja, és annak, illetve csomagolásának javításáért nem köteles intézkedéseket tenni.

3.3. A csomagok elhozatala a közvetlen szolgáltatást nyújtó alvállalkozók által, valamint a csomagok átvétele a GLS CsomagPont csomagfelvevő helyeken a GLS Hungary által készített átvételi bizonylatokon kerül nyugtázásra. A csomagok csomagszámainak, súlyának, címzettjeinek, tartalmának és értékének és egyéb feltételeknek az igazolását a GLS Hungary nem végzi.

3.4. A GLS CsomagPontban meghirdetett elszállítási időpontig feladott csomagokat a GLS Magyarországon és Szlovákiában általában a következő munkanapon vagy házhoz, vagy GLS CsomagPontba, vagy GLS Automatába szállítja. Egyéb export esetén a megadott átfutási idők tájékoztató jellegűek. GLS CsomagPonton megadott elszállítási idő tájékoztató jellegű.

3.4.1 A GLS Hungary belföldi rendeltetésű csomagok esetén háromszor kísérli meg a kézbesítést, kivéve, ha a feladó által megrendelt egyéb GLS Hungary szolgáltatás másképp nem rendelkezik. Export csomagok esetén a kézbesítés, a célországban üzemeltetett a címzett lakóhelyéhez közeli ParcelShopban (= GLS CsomagPont) vagy szomszéd részére is lehetséges a célországban érvényes GLS szabályozásoknak megfelelően, melyről a Feladó a www.gls-group.eu címen tájékozódhat.

3.4.2 A kézbesítés az üzleti átvevők esetében a postai érkeztetőben vagy az áruátvételnél is történhet.

3.4.3 A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek vagy a meghatalmazással rendelkezők. A csomagok kézbesítése felmentő hatállyal történik a címzett, a címzett szomszédjának vagy a címzett üzletében vagy lakásában jelen lévő személy aláírása ellenében, kivéve azt az esetet, ha indokolt kétségek merülnek fel a fenti személyek átvételi jogosultságát illetően.

3.4.4 A kiszállítás igazolásaként az átvevő által aláírt elektronikus igazolás, a rollkarte-szelvény, vagy ennek az okmánynak a digitális másolata szolgál. Kivételt képez ez alól a GLS Automatán keresztül történő kézbesítés, lásd 3.4.7. pontban. Az átvett csomagot Rollkarte-ját a GLS Hungary digitális formában megőrzi.

3.4.5 Házhozszállítás esetén amennyiben mindhárom kézbesítési kísérlet meghiúsul a csomagot a GLS a csomagcímkén megadott feladónak szállítja vissza. GLS CsomagPont és GLS Automata kézbesítés esetén, amennyiben a címzett 5 munkanapon belül nem jelentkezik a csomagjáért, úgy az visszaszállításra kerül a csomagcímkén megadott feladónak, a 9.1. pontban részletesen szabályozottak alapján.

Amennyiben a Feladó a csomag visszavételét megtagadja, vagy a Feladó nem elérhető, akkor a küldemény 1 évig a feladás helyén, azaz a felvevő CsomagPont-ban megőrzésre kerül. Egyedi megállapodás esetén a megőrzés helye változhat.

CashService, Utánvét beszedés a Feladó szabályszerű, írásos megbízása esetén csak belföldi rendeltetésű csomagok esetén történik. A Feladó által meghatározott összeg készpénzben vagy egyéb módon történő beszedését követően a GLS CsomagPont kézbesíti, azaz átadja a címzettnek a csomagot. Az utánvétes csomag az utánvét összegének kifizetéseét követően nyiltható fel a címzett által. A GLS a beszedett utánvéteket a Feladó által a megbízáson megadott bankszámlaszámra utalja át. A GLS CsomagPont csak a hiánytalanul kitöltött utánvét beszedési megbízást fogadhatja el. A beszedett utánvétekért a GLS Hungary teljes felelősséggel tartozik. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a GLS Hungary tartozását a Feladó felé, az összeggel az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik. A szokásos kárfedezeti feltételek a nem beszedett utánvét összegre nem nyújtanak fedezetet. Utánvét beszedésének elmaradása esetén a GLS az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben.

Sikertelen utólagos beszedés esetén a CsomagPont üzemeltető áll helyt az utánvét összeg megtérítéséért. Minden CashService Utánvét beszedés szolgáltatással ellátott csomag kezelése során a GLS a Megbízó rendelkezésének megfelelően kizárólag az utánvét összeg beszedésében működik közre, a GLS nem jogosult a Megbízó nevében nyilatkozni vagy a Címzettel szerződést kötni. A Megbízó köteles betartani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor érvényes jogszabályokban foglaltakat.

3.4.6 GLS Automatából történő kézbesítés csak abban az esetben történhet, ha a címzett erre vonatkozóan rendelkezik. A termék megrendelése során kifejezetten ezt a kézbesítési módot rendeli meg, vagy a GLS FlexDeliveryService szolgáltatásának keretén belül ezt a kézbesítési opciót választja ki. A csomag GLS Automatába történő elhelyezésekor a címzett E-Mailben és/vagy SMS-ben kap tájékoztatót a GLS Automata címéről, a csomagszámról és megkapja a felvételhez szükséges egyedi/egyszeri kódot. A csomagszám és a kód együttes birtokában tudja a címzett a GLS Automata ajtaját nyitni, csomagját felvenni. Utánvétes csomag esetén az utánvét megfizetése bankkártya terminálon keresztül lehetséges. Csak az utánvét összegének kifizetése esetén vehető fel a csomag. A sikeres csomagfelvételről és utánvét kifizetésről a címzett email visszaigazolást kap.

3.4.7 A GLS Hungary az általa a csomagról mért adatokat eltárolja, amihez a csomagszám segítségével lehet hozzáférni.

3.4.8 A GLS kockázati körén kívül eső teljesítési akadályok (vis maior) a fennállásuk idejére felmentik a GLS Hungary-t azon kötelezettségek alól, amelyek teljesítése ily módon lehetetlenné válik.

4. Tudakozódás, panaszok intézése

A GLS Hungary a székhelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-18 óráig működik és a csomagszámok alapján felvilágosítást ad (IOD), a csomagokról, kérésre a GLS CsomagPont részére POD-t küld. A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követő második munkanaptól kezdődően a www.gls-group.eu honlapon a csomagkeresési menüben a csomagszám alapján lehívható.

Azokra a csomagokra vonatkozó panaszokat és kárigényeket, amelyekre a fuvardíjat a Feladó a GLS CsomagPont részére megfizette a GLS CsomagPont fogadja, gondoskodik a kivizsgálásról, a helyesbítő tevékenységek megtételéről és tájékoztatja a panasztevőt. A panaszok a kifüggesztett Vásárlók könyvébe is beírhatók.

5. A feladó egyetértése az iparszerű csomagküldés sajátosságaival

A feladó a 3. pont (különösen 3.1 pont) alatt leírt szolgáltatási terjedelmet teljes mértékben kielégítőnek fogadja el, és lemond a további intézkedésekről, különösen a csatlakozási pontok dokumentációjára vonatkozóan.

6. A szállításból kizárt tárgyak köre

A 3. (különösen a 3.1) pontban rögzített folyamatokra tekintettel a GLS Hungary az alábbiakban felsorolt árukat értékük és/vagy összetételük miatt kizárja a szállításból. A GLS Hungary tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A GLS Hungary és a GLS CsomagPont a csomag tartalmát nem ellenőrzi abból a szempontból, hogy megsértették-e az alábbi kizárási szabályokat.

A szállításból ki vannak zárva a 40 kg-ot meghaladó tömegű, a 3 m-t meghaladó körméretű (körméret = 2x szélesség + 2x magasság +1x hosszúság). A csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességként 0,8 m engedélyezett.

A GLS Automatában elhelyezhető csomag maximális mérete: hosszúság: 0,51 m, magasság: 0,42 m, szélesség: 0,39 m.

A megfelelő csomagolás minden esetben a külső és belső csomagolás együttes meglétét jelenti, ahol a külső csomagolás 5 rétegű kartondoboz vagy azzal egyenértékű formatartó csomagolóanyag. Kizárólag teljesen lezárt csomag adható fel, raklapon, illetőleg faládában elhelyezett termék nem.

A csomag értéke nem haladhatja meg az 499.999 forintot.

6.1. A szállításból ki van zárva:

 • a nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
 • törékeny áruk, (üveg, porcelán, palackok, gyógyszeres- és injekciós fiolák, infúziós palackok stb.),
 • a túlsúlyos, vagy túlméretes küldemények,
 • az emberi életet, egészséget, testi épséget, valamint az emberi környezetet nyilvánvalóan sértő vagy veszélyeztető anyagok,
 • az összepántolt csomagok, faládában feladott csomagok,
 • a romlandó, fertőző, undort keltő áruk,
 • a földi maradványok, hamvak
 • élő állatok és növények,
 • zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények,
 • a különleges értékű áruk, mint amilyen a pénz, a nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, utalványok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, nemesfém tartalmú ékszerek
 • műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,
 • a hőmérsékletre érzékenyáruk,
 • a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók, ideértve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat és azok alkatrészeit,
 • kábítószerek és pszichotróp anyagok,
 • szárazjég,
 • sugárzó anyagok,
 • gyúlékony, tűzveszélyes anyagok,
 • a címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára szóló csomagok
 • a csomagoláson rasszista, obszcén, köz- vagy személyiségi jogokat sértő felirattal vagy képpel jelölt küldemény,
 • valamint az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk

6.2. A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak zárva ezenkívül, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, palackozott italok és az ATA-Carnet-vel kísért áruk.

Tilos olyan termékek és árucikkek feladása, amelyek az Európai Unió bármely tagállamában vagy a feladó-, tranzit- vagy rendeltetési országban hatályos jogszabályok (beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezete által hozott határozatokat és intézkedéseket) tilalma alá esnek, vagy azokra vonatkozóan bármilyen kereskedelmi vagy gazdasági korlátozás, szankció van érvényben.

Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást.

6.3. Az automatikusan nem szortírozható áru (pl.: fadoboz, kanna) átvételéhez külön megállapodásra van szükség.

6.4. GLS Automatába rendelt, de a rekeszméreteket meghaladó, abba bele nem férő csomagokat a GLS Hungary a kézbesítést végző GLS Depóba szállítja, melyről a címzettet az általa megadott SMS/email elérhetőségeken tájékoztatja.

6.5. GLS Hungary a 6.1-6.4. pontban rögzített kizárási szabályok ellenében feladott csomagok által okozott rongálódásért vagy veszteségért csak azzal a feltétellel vállal felelősséget, hogy a feladó a GLS Hungary-vel előzetesen az info@gls-hungary.com e-mail címen írásban közölte a csomag tartalmát és értékét, és a GLS Hungary ennek ismeretében írásban kifejezetten jóváhagyta az átvételt. A közreműködő, GLS CsomagPont, fuvarozó vagy kisegítőjének írásos hozzájárulása, valamint a csomag hallgatólagos átvétele nem jelenti a GLS Hungary fenti hozzájárulását.

6.6. Amennyiben a feladó a 6.1-6.5. és a 8. pontok ellenében ad át csomagot a GLS Hungary-nek, akkor a GLS Hungary teljesen szabadon dönthet arról, hogy a feladónak elvitelre rendelkezésre bocsátja a csomagot vagy a feladó költségére visszaszállítja, raktározza vagy átadja azt valamely másik szolgáltatónak továbbszállításra, akinél nincsenek kizárási szabályok érvényben. Amennyiben a körülmények igazolják, a GLS Hungary jogosult az ilyen árut a feladó előzetes értesítése után a feladó költségére értékesíteni, vagy a veszély elhárítása céljából megsemmisíteni.

7. A feladó kötelezettségei

7.1. A feladó köteles minden csomagot a GLS Hungary által jóváhagyott és hiánytalanul kitöltött dokumentummal ellátni és/vagy azt mellékelni. A feladó felel a hiányosságból vagy rossz címzésből (pl: postafiók) eredő bármilyen hiba következményeiért.

7.2. A GLS csomagcímkén az alábbiakat kell a feladónak megadnia:

Címzett rovat:

 • címzett neve
 • irányítószám, város
 • utca, házszám, emelet, ajtó
 • címzett (mobil) telefonos elérhetősége

Feladó:

 • feladó neve
 • irányítószám, város
 • utca, házszám, emelet, ajtó
 • feladó telefonos elérhetősége (kézbesítés bármilyen akadályoztatásakor segítségkérés lehetősége érdekében megadható)

7.3. A feladó felelős a feladott áru szabályszerű és a fent vázolt szolgáltatási terjedelem fényében az igénybevételnek megfelelő külső és belső csomagolásáért oly módon, hogy a csomagolás különösen biztosítsa, hogy ne lehessen a csomag tartalmához hozzáférni anélkül, hogy az ne hagyna egyértelmű nyomot a külső csomagoláson. A GLS Hungary csomagolási irányelve útmutatást ad ebben a kérdésben (lásd a www.gls-group.eu oldalt).

8. Csomag, csomagcímke, csomagolás, címzés, lezárás

Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott csomag a gépi csomagkezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. A GLS Hungary csak a megfelelően becsomagolt, és megcímzett küldeményekért vállal felelősséget.

A csomagok kezelése a GLS Hungary rendszerben iparszerű technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan csomagok, melyek a csomagszállításban használatos iparszerű technológiával nem kezelhetők. A csomagolásnak minden esetben biztosítani kell a tartalom minőségének megóvását és épségét, valamint azt, hogy a tartalomhoz a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:

 • Csak teljesen lezárt csomag adható fel.
 • A megfelelő csomagolás minden esetben a külső és belső csomagolás együttes meglétét jelenti, ahol a külső csomagolás kizárólag 5 rétegű kartondoboz vagy azzal egyenértékű formatartó csomagolóanyag.
 • Dokumentum (papír alapú dokumentáció) borítékban is feladható.
 • Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a csomagszállításra.
 • A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése megóvja az árut.
 • A csomagba helyezett termékeket kitöltő anyaggal kell védeni.
 • Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a légpárnás/buborékfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással.
 • A kartondobozt a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal kell lezárni minden oldalról, amennyiben erre mód van.
 • Több csomag egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden csomagra fel kell ragasztani.
 • Utánvétel megrendelése esetén a beszedendő összeget az GLS CsomagPont Utánvét beszedési megbízáson és a küldeményen, a GLS Hungary által rendszeresített matrica alkalmazásával, (több csomag esetén az utánvét matricát minden csomagra fel kell ragasztani és a beszedendő összeget az egyes csomagok értékének megfelelően, kell azokon feltüntetni) teljes összegben, egyezően kell feltüntetni. Hibás, hiányos megrendelés esetén a GLS Hungary egyeztetést kísérel meg.
 • Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.
 • A bútorlapokat 5 rétegű kartonpapírban él- és sarokvédelemmel ellátva kell becsomagolni.
 • A GLS Hungary nem vállalja a hőkezelést igénylő termékek kezelését ezért a csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy a tartalom épségét -25 ˚C és +65 ˚C között is biztosítsa.
 • A kerékpárokat bedobozolva veszi fel a GLS. Üres dobozokat kerékpárboltokban, nagyáruházakban lehet beszerezni, illetve nagy kijelzőjű LCD TV-k doboza is használható kerékpár csomagolásra. Mivel a GLS görgősoron mozgatja a termékeket, ezért ügyelni kell arra, hogy egyik alkatrésze se lógjon ki a csomagolásból, nehogy megsérüljön! (pl.: csengő, pedál) A doboz körmérete nem haladhatja meg a 300 cm-es körméretet! (lásd tovább 6. pont)

9. Alternatív kézbesítési hely

FlexDeliveryService szolgáltatás esetén, a Címzett rendelkezése alapján a kézbesítés GLS CsomagPontba is történhet. Rendelkezés hiányában a 3.4. pontban leírtak szerint történik a csomagkezelés. ShopDeliveryService esetén már első kiszállítás a GLS CsomagPontba történik. A CsomagPontban a csomagok átadása a címzett vagy a címzett által meghatalmazott személy fényképes igazolvány általi beazonosítása és csomagszám elkérése mellett a kézbesítési dokumentum (CsomagPont Rollkarte) aláírását követően történik.

9.1. Azok a csomagok, amelyek egy sikertelen kézbesítési kísérlet után a GLS CsomagPont üzemeltetőnek átadásra kerültek, vagy amelyek kézbesítési címe maga a GLS CsomagPont, a GLS CsomagPont üzemeltető tárolja és adja át a Címzett részére.

10. Alternatív kézbesítési hely – GLS Automata

10.1. FlexDeliveryService szolgáltatás esetén a Címzett rendelkezése alapján a kézbesítés GLS Automatába is történhet. Rendelkezés hiányában a 3.4. pontban leírtak szerint történik a csomagkezelés. ParcelLockerService esetén már első kiszállítás is a GLS Automatába történik.

10.2. A GLS Hungary kézbesítettnek tekinti a csomagot, ha az átvételre jogosult, vagy az ő képviseletében eljáró személy, vagy az a személy, aki az átvételre jogosult részére megküldött csomagszám és egyedi/egyszeri azonosító kód megadásával igazolja a GLS Automata felületén az átvételre való jogosultságát.

10.3. A GLS Hungary bármikor jogosult a GLS Automatában elhelyezett csomagot onnan kivenni.

10.4. A GLS Automata POS terminálján keresztül megfizetett utánvét összegeket a GLS Hungary számláján történő jóváírást követően a GLS továbbutalja a Feladónak.

11. Szállítmányozási díjak, a költségek megtérítése

11.1. A GLS CsomagPontban történő csomagfeladáskor szerződéses viszony a GLS CsomagPont és a Feladó között jön létre. A GLS CsomagPont és a feladó között meghirdetett díjak és pótdíjak vannak érvényben, amelyek a mindenkor aktuális árlistán szerepelnek. Ezek alapját az 1 köbméter = 166,67 kilogramm képezi.

11.2. A Feladó nem érvényesítheti a GLS Hungary-vel szemben fennálló további igényeit pénzbírság, kötbér továbbterhelésének formájában, amelyet a feladó harmadik személynek köteles teljesíteni, különösen, ha ennek a harmadik személynek nem áll módjában az igényét GLS Hungary-vel szemben közvetlenül érvényesíteni.

12. Felelősség

12.1. A GLS Hungary a fuvarozás alapfeltételeiről szóló törvényi szabályozás szerint felel. A CMR rendelkezéseit a felelősségről a határokon átlépő közúti szállítás esetén kell alkalmazni.

12.2. A GLS Hungary felel azért az elvesztés vagy sérülés által keletkezett kárért, mialatt a csomag a GLS Hungary felügyelete alatt van a csomag bruttó tömegének minden kilogrammja után 8,33 Nemzetközi Valutaalap SDR (különleges lehívási jog) összegben. A GLS Hungary nem felel az olyan következményes károkért, mint pl. a tisztán gazdasági veszteség, vagy elmaradt haszon.

12.3. A GLS CsomagPont üzemeltető felel azokért a károkért, amelyek az ő felügyelete alatt keletkeztek, a csomag átvételétől a jogosult átvevőnek vagy a GLS Hungary futárának történő átadás időpontjáig.

12.4. A GLS Hungary felel a GLS Automatába történő igazolt csomagelhelyezéstől az automatából történő igazolt csomagfelvételig. Igazolt elhelyezésnek és igazolt felvételnek minősül, ha a rekeszajtó záródik, és ehhez kapcsolódóan a GLS rendszerében a megfelelő státusz rögzítődik, címzett/feladó e-mail/SMS értesítőt megkapja.

12.5. Vis maiornak minősülnek a GLS hibáján kívül bekövetkezett rendkívüli, elháríthatatlan események, például természeti katasztrófák, rendkívüli természeti események vagy rendkívüli időjárás, háború, forradalom, blokád, export-import tilalom, érdekszférán kívüli sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány, karantén, szállítási embargó és minden olyan itt fel nem sorolt körülmény, amely a GLS számára el nem hárítható, előre nem látható és neki fel nem róható. Vis maiornak minősül továbbá a közlekedés 2 órát meghaladó időtartamban történő korlátozását jelentő körülmény, a GLS vagy a CsomagPont épületeinek és létesítményeinek kiürítésével járó, 1 órát meghaladó időtartamú hatósági intézkedés.

12.6. A GLS Hungary forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet.

13. Kárfedezet

13.1. A GLS Hungary minden egyes csomagra a káreljárás lefolytatása során a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény tv 51.§ (7) bekezdésére figyelemmel, 44.§.(2)-ában foglalt felhatalmazás alapján a 44.§ (1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51. §-ban foglalt rendelkezések helyett a polgári törvénykönyv szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazását köti ki. A GLS Hungary a neki felróható károk esetére – a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére – kártérítési fedezetet (csomagbiztosítás) ad a Megbízó javára.

13.2. A kártérítés kizárólag a közvetlen dologi kárra, beszerzési pótlási vagy javítási értékre ad fedezetet, következménykárok, elmaradt vagyoni előny ki vannak zárva. A kár fogalmára és a kártérítés módjára vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott károkra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

13.3. Az utánvét beszedésének elmulasztásra vonatkozó szabályok (10.6. CashService) csak akkor alkalmazhatók, ha a küldemény elveszésének, megsemmisülésének, illetve kárának esete nem áll fenn.

13.4. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, a kárigényt írásban bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból keletkezett. A kárszemlét és a bizonyítást a GLS Hungary az általa meghatározott helyen, saját költségére folytatja le.

13.5. Ennek a határidőnek az elmulasztása a kárigényt semmissé teszi.

13.6. Azokban az esetekben, amelyekben a feladó nem kötött szállítási biztosítást és a fuvardíjat megfizette, a GLS Hungary a 11.2. pont szerinti felelősségkorlátozás mellett, megtéríti a feladott áru értékét csomagonként maximum 50.000 Ft-ig de:

 • a nettó beszerzési ár, illetve
 • használt árunál a napi érték, illetve
 • árverés alkalmával eladott árunál az árverésen elért ár mértékéig attól függően, hogy az egyes esetekben melyik ár a legalacsonyabb, csomagonként azonban legfeljebb 50 000 Ft/csomag mértékig. A Feladó és biztosítója között megállapodott visszatartás csak akkor alapozza meg a GLS Hungary megfelelő joglemondását, ha arról írásban kifejezetten megállapodtak.
 • A feladó nem jogosult a GLS Hungary hozzájárulása nélkül átengedményezni vagy elzálogosítani a biztosítási követelést.

13.7. A kárrendezés szabályai:

A kártérítés a szállítási költségek szempontjából is legelőnyösebb helyen elvégezhető helyreállítás összegéig terjed, és nem térít értékcsökkenést. A pótlás a beszerzési értéken térül.

Részkárok esetén a pótlás, vagy csere költsége téríthető meg, az „elmaradt haszon” –ra a kárfedezet nem vonatkozik.

Nem támasztható kárigény olyan esetekben, ha a csomagolás nem a csomagszállítás körülményeit figyelembe vevő módon történt, vagy a külső csomagolás sértetlensége ellenére sérül a csomag tartalma, a belső csomagolási hiányosságok miatt.

Amennyiben a csomagszállítás során valamely készlet, vagy szett egy, vagy több darabja, része sérül, a kártérítéskor semmilyen különös érdek nem érvényesülhet, a rendbehozatali, vagy pótlási költség a készlet, vagy szett értékének pro rata arányában számítandó, mintha az egyes darabok külön lettek volna biztosítva.

A szállítás körülményeinek megfelelő csomagolás kötelezettsége minden esetben a feladót terheli, sértetlen átadás után a csomagolás hiányossága miatti elvesztés, dézsmálási gyanú, több csomag egybe kötegelése esetén a kötegelt mennyiség csökkenése nem képezi kártérítés tárgyát.

Kizártak a kártérítésből a sértetlen csomagolás felbontása után zománcozott, vagy lakkozott tárgyaknál megállapított lepattogzási, karcolódási, súrlódási, horzsolási, stb. károk, illetve bútorok és fa alkatrészek esetén a fentiek és a benyomódások, politúrsérülések, ragasztott részek, vagy furnérozás leválása.

Használt tárgyak esetében az elveszett, vagy károsodott részek a használt tárgy újhoz viszonyított értékének arányában térülnek.

A kártérítés során a kártérítést nyújtó jogosult eldönteni, hogy a pótlás, vagy a javítás megoldást választja-e.

Minden kártérítés alól kizártak azok az esetek, amikor a csomag kézbesítése eredeti, sértetlen csomagolásban megtörtént, és a kézbesítést követően kárigény

GLS Hungary a kártérítés kifizetéséről a kárigény elbírálásához szükséges utolsó dokumentum leadásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül intézkedik. A kártérítés kifizetése csak azt követően történhet meg, hogy a kárigény és az összeg jogosságát a GLS Hungary megvizsgálta, minden okmány és a kárszemle alapján azt elismerte.Az utalás abban az esetben történhet közvetlenül a Feladó részére, ha ahhoz a felvételt végző CsomagPont írásban hozzájárult.

13.8. Kizárások:

Kizárt a kártérítésből, ha a küldemény csomagolása nem felel meg a jelen üzleti feltételekben foglaltaknak. A szállítás körülményeinek megfelelő csomagolás kötelezettsége minden esetben a feladót terheli.

A csomagban levő folyadékszivárgását hermetikusan záródó fedéllel kell megakadályozni. Nem jár kártérítés a szivárgó folyadék miatt a csomagoláson belül keletkezett károkért.

Amennyiben a csomagszállítás során valamely készlet vagy szett egy vagy több darabja, része sérül, a javítási vagy pótlási költség a készlet vagy szett értékének a megsérült darabokhoz viszonyított arányában számítandó. A kártérítés kiszámításánál a készlet vagy szett egységéhez, egyben maradásához fűződő különös érdek nem vehető figyelembe.

A GLS Hungary részére sértetlenül történő átadás után a csomagolás hiányossága miatti elvesztése, dézsmálási gyanú, több csomag egybe kötegelése esetén, a kötegelt mennyiség csökkenése nem tárgya a kártérítésének.

Kizártak a kártérítésből a sértetlen csomagolás felbontása után, a zománcozott, vagy lakkozott tárgyaknál megállapított lepattogzási, karcolódási, súrlódási, horzsolási stb. károk, illetve a bútorok és fa alkatrészek esetén a fenti károk, valamint a benyomódások, politúrsérülések, a ragasztott részek vagy a furnérozás leválása.

Csomagolatlan bőrönd, kézitáska, utazótáska szállítása esetén a termék szennyeződése, vagy a kiemelkedő részek (kerék, pörgő, fogantyú) sérülése esetén nem jár kártérítés.

Kizártak a kártérítés alól azok az esetek, amikor a csomag kézbesítése eredeti, sértetlen csomagolásban megtörtént és a kézbesítést követően válik ismertté a kár.

Az eredeti gyári csomagolásban feladott új áruk sérülése is kizárt a kártérítésből, amennyiben a kézbesítéskor a csomagolás sértetlen és felbontatlan volt.

Amennyiben a megfelelően csomagolt küldemény csomagolása a szállítás során nem sérült, a fuvarozásban résztvevő járművek vagy más eszközök nem ütköztek, borultak, nem rázódtak szét, a csomagoláson belüli tárgyakra mechanikai, elektromos vagy elektronikai zavarok miatt kártérítés nem jár.

Kizárt a kártérítésből a feladott csomagok tartalmának rozsdásodása, oxidációja, vagy elszíneződése.

14. Elévülés

A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek a GLS Hungary-vel szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.

15. Írásbeliség

Mellék és kiegészítő megállapodások illetve a megállapodástól való eltérés kizárólag írásos formában érvényesek.

16. Adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

16.1. GLS Hungary és GLS CsomagPont a csomag szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat – a 2-6. bekezdésben foglalt eltérésekkel – az Európai Parlament ls a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, a Postatv. alapján adatkezelőként – postai közreműködőket (adatfeldolgozókat) igénybe véve – kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

16.2. A GLS Hungary az általa továbbított csomag tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

16.3. A fenti adatkezelés

a) célja: a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá a Postatv.-ben meghatározott egyéb cél;

b) időtartama: a Postatv. vagy egyéb eltérő rendelkezés hiányában, a postai küldemény feladását követő naptári év vége.

GLS Hungary a postai szolgáltatás teljesítését nem teszi függővé olyan személyes vagy más adat megadásától, vagy olyan célú adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat megtételétől, amely a postai szolgáltatás feladó által igényelt tartalmú elvégzéséhez nem szükséges.

GLS Hungary részletes Adatkezelési Tájékoztatója GLS Hungary GLS CsomagPontjaira vonatkozó mindenkori Általános Üzleti Feltételeinek a részét képezi és megismerhető GLS Hungary honlapján, az alábbi linken:

https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection.

17. Részleges hatály / bírósági területi illetékessége

17.1. Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyat kell léptetni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz.

17.2. A bírósági illetékesség helye a GLS Hungary székhelye szerinti területileg illetékes Bíróság.

Az Általános Üzleti Feltételekben szereplő fogalmak meghatározása

IOD – elektronikus, vagy szóbeli információ a csomagkézbesítésről

POD – a csomag átadását igazoló írásos igazolás,

Rollkarte – a GLS által használt, csomagszámonként kiállított fuvarokmány, melyen az átvevő a csomag átvételét igazolja, a POD az aláírt Rollkarte kivonata, másolatban

Feladó – a csomag feladója, a GLS CsomagPont ügyfele, vagy a GLS magánszemélyes feladásokra üzemeltetett portáljának regisztrált felhasználója, a mindenkori költségviselő

A magánszemélyes feladásokra üzemeltetett portál elérhető az alábbi web címeken:

www.gls-group.eu

www.csomag.hu

Jelen Általános Üzleti Feltételek GLS CsomagPont ügyfelekre és GLS Magánszemélyes feladásaira vonatkozóan, érvényes 2018. október 1-től.

Jelen Általános Üzleti Feltételeket és a GLS CsomagPontok, és Magánszemélyes feladások érvényes díjtételeit a GLS Hungary a www.gls-hungary.com honlapon közzéteszi. A Feladó a GLS CsomagPont Átvételi elismervény / GLS átvételi elismervény aláírásával tudomásul veszi az Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat.