Általános Üzleti Feltételek

a GLS CsomagPont ügyfeleire vonatkozóan

Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreali Egyezmény, és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény (a továbbiakban Postatv.), illetve a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy a feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet képezik. A Postatv. hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala ügyfélszolgálatának elérhetősége:

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

levélcím: 1525. Pf. 75

tel: (06 1) 457 7100

fax: (06 1) 356 5520

e-mail: info@nmhh.hu

A Szolgáltató megnevezése, adatai:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home és https://www.csomag.hu/

(Továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „GLS” vagy „GLS Hungary”)

1. Bevezetés

A GLS kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Feladó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait. A GLS terméke közvetített szolgáltatást (alvállalkozói teljesítményt) tartalmaz, a GLS technológia azonban a csomagok nyomon követhetőségét a teljes folyamatban biztosítja.

2. Hatály

2.1. A jelen üzleti feltételek a GLS CsomagPontban feladott, illetve az ott átvett küldeményekkel valamint a GLS Automatán keresztül átvett küldeményekkel kapcsolatos feltételeket tartalmazza, mely a csomagok feladására, kezelésére, átrakására, tárolására, valamint csomagszállítási szolgáltatás teljesítésére terjed ki.

2.2. A jelen Általános Üzleti Feltételekben szabályozott csomagátvétellel kapcsolatos szolgáltatások kizárólag Magyarország területén vehetők igénybe. A GLS CsomagPontban csomagfeladás történhet Magyarország illetve az Európai Unió területén lévő más tagállamba is, melynek részletes listája a www.csomag.hu honlapon található.

Az export csomagok szállítása kapcsán – amennyiben a feladó a küldemény kézbesítését a továbbiakban nem kívánja – lehetőség van a küldemény címzettnek történő kiszállításának, kézbesítésének visszavonására. Az ilyen irányú kérelmeket GLS Hungary minden esetben továbbítja a partnerország irányába, de annak teljesülését garantálni nem tudja.

Az ezen túlmenő nemzetközi szállításokra vonatkozó szabályokat a GLS Standard Általános Üzleti feltételei tartalmazzák.

2.3. A jelen Általános Üzleti feltételekben foglaltakat alkalmazni kell függetlenül attól, hogy a GLS Hungary a szolgáltatást maga nyújtja, vagy harmadik személlyel végezteti-e el.

3. A szolgáltatás terjedelme és akadályai

3.1. A GLS Hungary postai szolgáltatóként olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket önálló fuvarozók, illetve GLS CsomagPontot üzemeltető szerződött partnerek, mint postai közreműködők hajtanak végre.

3.2. A GLS CsomagPontok a feladó által megrendelt szolgáltatás függvényében a küldemények felvételét, gyűjtését, tárolását illetve kézbesítését végzik a címzettek részére. A GLS CsomagPont e tevékenységét a Szolgáltató nevében, javára és felelősségére végzi.

A GLS CsomagPontok listája a Szolgáltató https://gls-group.eu/HU/hu/csomagpont-kereses oldalán érhető el.

3.3. A gazdaságos és gyors kézbesítést GLS Hungary szabályozott folyamatokkal éri el: a csomagok szállítása gyűjtőrakományként történik, a szortírozás depókban, valamint az átrakási helyeken automata szállítószalagok segítségével valósul meg. A csomagokat rendszeresen szkennelik, amikor áthalad valamely átrakási helyen, a kézbesítő depóba való beérkezéskor, amikor a kézbesítő gépkocsivezetők átveszik azokat a címzetthez vagy GLS CsomagPontra történő kiszállításra, illetve amikor a GLS Automatába elhelyezésre, és onnan kivételre kerülnek. A rendszer rögzíti a dátumot és a pontos időpontot. További dokumentálásra nem kerül sor a csatlakozási pontokon.

3.4. A csomagok GLS CsomagPontból történő felvétele a GLS Hungary alvállalkozói által történik, a csomagok átvétele a GLS CsomagPont csomagfelvevő helyeken a GLS Hungary által készített átvételi bizonylatokon kerül nyugtázásra. A GLS Hungary a GLS CsomagPontban feladott küldeményeket az ott meghirdetett elszállítási időpontban szállítja el. A meghirdetett elszállítási időpontok megtalálhatók a https://www.csomag.hu/csomagpont-kereso oldalon is. A GLS Hungary törekszik arra, hogy az ezen időpontig feladott csomagokat Magyarországon és Szlovákiában a következő munkanapon kiszállítsa akár házhoz szállítással akár a GLS CsomagPontba vagy GLS Automatába történő kiszállítással, ez azonban nem időgarantált szolgáltatás, csupán tájékoztató jellegű információ. Egyéb export esetén a megadott átfutási (szállítási) idők tájékoztató jellegűek. GLS CsomagPonton megadott elszállítási idő tájékoztató jellegű.

3.4.1. A GLS Hungary belföldi rendeltetésű csomagok esetén (ideértve a Szlovákiában történő kézbesítést is) háromszor kísérli meg a kézbesítést, kivéve, ha a feladó által megrendelt többletszolgáltatás másképp nem rendelkezik. Export csomagok esetén a kézbesítés a célországban üzemeltetett a címzett lakóhelyéhez közeli ParcelShopban (=GLS CsomagPont) vagy szomszéd részére is lehetséges a célországban érvényes GLS szabályozásoknak megfelelően, melyről a Feladó a www.gls-group.eu címen tájékozódhat.

3.4.2. A kézbesítés az üzleti átvevők esetében a postai érkeztetőben vagy az áruátvételnél is történhet.

3.4.3. A csomagok kiadása (kézbesítése) a címzett részére vagy rajta kívül a 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-e szerinti egyéb átvevő részére lehetséges azzal, hogy a címzett szomszédja részére a címhelyen küldemény kizárólag a címzett hozzájárulása esetében kézbesíthető. Szervezet részére a címhelyen történő kézbesítés esetében a 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet 15. §-ban rögzített személy részére is kézbesíthető a küldemény. Amennyiben a küldemény a GLS CsomagPontban kerül kézbesítésre, úgy a küldemény átvételére jogosult személynek kell tekinteni azon személyt, aki a csomagszám ismeretében kívánja a küldeményt átvenni azzal, hogy a Szolgáltató minden esetben jogosult az átvevő személyi azonosító okmányát elkérni és annak számát rögzíteni. Amennyiben a körülmények alapján indokolt kétségek merülnek fel a fenti személyek átvételi jogosultságát illetően, úgy a Szolgáltató jogosult a küldemény átadását/kézbesítését megtagadni.

3.4.4. A kiszállítás igazolásaként az átvevő által aláírt, vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközben rögzített aláírást is tartalmazó elektronikus igazolás, a rollkarte-szelvény, vagy ennek az okmánynak a digitális másolata szolgál. Kivételt képez ez alól a GLS Automatán keresztül történő kézbesítés, ahol a kézbesítés megtörténte a 3.4.6. és a 12.3. pontban megjelölt időpont.

3.4.5. Házhozszállítás esetén amennyiben mindhárom kézbesítési kísérlet meghiúsul, a csomagot a GLS a Feladó csomagcímkén megjelölt címére szállítja vissza. GLS CsomagPont és GLS Automata kézbesítés esetén, amennyiben a címzett 5 munkanapon belül nem jelentkezik a csomagjáért, úgy az visszaszállításra kerül a Feladó csomagcímkén megadott címére. Amennyiben a Feladó a csomag visszavételét megtagadja, vagy a Feladó nem elérhető, akkor a küldeményt a CsomagPontba történő visszaszállítást követő 1 (egy) hónapig a GLS CsomagPont őrzi, ezt követően a feladást követő 1 (egy) évig Szolgáltató gondoskodik annak őrzéséről, ezt követően amennyiben a Feladó a csomagért nem jelentkezik, úgy jogosult azt megsemmisíteni. Egyedi megállapodás esetén a megőrzés helye változhat.

3.4.6. GLS Automatából történő kézbesítés csak abban az esetben történhet, ha a címzett a termék megrendelése során kifejezetten ezt a kézbesítési módot rendeli meg, vagy a GLS FlexDeliveryService szolgáltatásának keretén belül ezt a kézbesítési opciót választja ki. A csomag GLS Automatába történő elhelyezésekor a címzett e-mailben és/vagy SMS-ben kap tájékoztatót a GLS Automata címéről, a csomagszámról, és megkapja a felvételhez szükséges egyedi/egyszeri kódot. A csomagszám és a kód együttes birtokában tudja a címzett a GLS Automata ajtaját nyitni, csomagját felvenni. Utánvétes csomag esetén az utánvét megfizetése bankkártya terminálon keresztül lehetséges. Csak az utánvét összegének kifizetése esetén vehető fel a csomag.

3.4.7. A GLS Hungary az általa a csomagról mért adatokat eltárolja, amihez a csomagszám segítségével lehet hozzáférni.

3.5. CashService, Utánvét beszedés a Feladó szabályszerű, írásos megbízása esetén csak belföldi rendeltetésű csomagok esetén történik. Amennyiben a csomag átadására/kézbesítésére a GLS CsomagPontban kerül sor, úgy a Feladó által meghatározott összeg készpénzben vagy egyéb módon történő beszedését követően a GLS CsomagPont kézbesíti, azaz átadja a címzettnek a csomagot. Az utánvétes csomag az utánvét összegének kifizetését követően nyitható fel a címzett által. A GLS a beszedett utánvéteket a Feladó által adott utánvét beszedési megbízáson megadott bankszámlaszámra utalja át. A GLS CsomagPont csak a hiánytalanul kitöltött utánvét beszedési megbízást fogadhatja el. A beszedett utánvétekért a GLS Hungary teljes felelősséggel tartozik.

Amennyiben az utánvét beszedés bármely okból nem történik meg, úgy ebben az esetben is elsődlegesen a címzett kötelezettsége az utánvét összegének megfizetése. A 13. pontban rögzített kárfedezeti feltételeket, illetve az ott rögzített kártérítési fedezetet a be nem beszedett utánvétekkel kapcsolatos felelősségre nem lehet alkalmazni. Amennyiben az utánvét a Szolgáltatónak felróható ok miatt nem kerül beszedésre, úgy a GLS az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá köteles közreműködni az utánvét utólagos beszedésében. Minden CashService Utánvét beszedés szolgáltatással ellátott csomag kezelése során a GLS a Feladó rendelkezésének megfelelően kizárólag az utánvét összeg beszedésében működik közre, a GLS nem jogosult a Feladó nevében nyilatkozni vagy a Címzettel szerződést kötni. A Feladó köteles betartani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor érvényes jogszabályokban foglaltakat.

A feladó a 3. pont alatt leírt szolgáltatási terjedelmet teljes mértékben kielégítőnek fogadja el, és lemond a további intézkedésekről, különösen a csatlakozási pontok dokumentációjára vonatkozóan.

4. Tudakozódás, panaszok intézése

4.1. A GLS Hungary a székhelyén Vevőszolgálatot („Vevőszolgálat vagy „Ügyfélszolgálat”) tart fenn, mely munkanapokon 7-18 óráig működik és a csomagszámok alapján felvilágosítást ad (IOD), a csomagokról kérésre pedig POD-t küld. A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követő második munkanaptól kezdődően a https://gls-group.eu/HU/hu/home oldalon a csomagkeresési menüben (Track & Trace) a csomagszám alapján lehívható.

4.2. Panasznak minősül minden olyan bejelentés, amelyben a panaszbejelentő azt állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltaknak.

4.3. A postai szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz az alábbi elérhetőségek valamelyikén tehető:

GLS General Systems Hungary Kft. Ügyfélszolgálat

Tel.: (+36 29) 88 66 70

Fax: (+36 29) 88 66 10

E-mail: info@gls-hungary.com

Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 7.00-18.00 közötti időpontban érhető el.

Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat

Telefon: +36 29 88 67 00

Mobil: +36 20 890-0660

A címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat munkanapokon 7.00 – 20.00 érhető el.

4.4. Panaszok esetén azokat a Vevőszolgálat fogadja, gondoskodik a kivizsgálásról és a helyesbítő intézkedések megtételéről, és tájékoztatja a panasztevőt. Amennyiben a panasz a Szolgáltató kártérítési felelősségét érinti vagy érintheti, úgy az kárügyintézésre a GLS Hungary kárügyintézőjének kerül átadásra.

4.5. Panasztevő köteles a panaszbejelentés, kárbejelentés, illetve a Szolgáltatóval történő más kommunikáció során az obszcén, trágár, mások emberi méltóságát sértő kifejezések használatát mellőzni. Amennyiben Panasztevő nem így jár el, úgy a Szolgáltató jogosult a kommunikációt a Panasztevővel megszakítani.

4.6. A panaszbejelentés az érintett (feladást vagy átadást végző) GLS CsomagPontban is megtehető. A számlázással, számla kiállítással kapcsolatos panaszok a számla kiállítójánál tehetők meg. A GLS CsomagPontban bejelentett postai szolgáltatásnyújtásra vonatkozó panaszokat, kártérítési igényeket a GLS CsomagPont haladéktalanul továbbítja a Szolgáltató részére.

4.7. Panasz megtételére – kivéve, ha az kártérítési igényt is tartalmaz – a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő 6 hónapon belül van mód. Amennyiben a panasz kártérítési igényt is tartalmaz, úgy a kártérítési igény érvényesítésénél irányadó határidőkön belül köteles a panaszos az igényt bejelenteni.

4.8. A Vevőszolgálat a panaszokat, észrevételeket a belföldi szolgáltatások és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások esetén a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Ezen határidő egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

4.9. A panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a Szolgáltató a panaszost. Amennyiben a külföldi szolgáltató a tájékoztatást késedelmesen küldi meg, úgy a Szolgáltatót nem terheli felelősség a késedelmes válaszadásért abban az esetben, ha mindent megtett a beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

4.10. Ha a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, vagy a válasz a panaszos számára nem elfogadható, akkor a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszban tájékoztatni kell.

5. A csomag tömeg és mérethatárai

Belföldi csomagok kézbesítésre vonatkozó tömeg- és mérethatárok

Belföldi kézbesítés vagy belföldi csomag alatt a belföldön feladott és belföldön kézbesített csomagokat értjük.

A belföldi csomagok darabonként maximum 40 kg-ig adhatók fel. A körméret (körméret = 2X magasság+ 2x szélesség + 1x hosszúság) nem lehet több 3 m-nél és a csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességeként 0,8 m engedélyezett. A csomagok minimális mérete 15X10 cm, minimális körmérete pedig 35 cm.

A GLS Csomagautomatában elhelyezhető csomag maximális mérete:

hosszúság: 0,51 m,

magasság: 0,42 m,

szélesség: 0,39 m.

Európai export és import küldeményekre vonatkozó tömeghatárok

Európa területén az export, illetve import csomagok darabonként maximum 31,5 kg-ig adhatók fel. A mérethatárok az európai export és import küldemények esetében megegyeznek a belföldi csomagokra irányadó mérethatárokkal.

A túlsúlyos (azaz belföldi kézbesítés esetében a 40 kg-ot meghaladó) vagy a mérethatárt túllépő csomagok kézbesítését a GLS Hungary jogosult megtagadni. Ilyen esetben a GLS Hungary jogosult arra, hogy a postai küldemények felvételét vagy amennyiben ezen tény a felvételt követően jut tudomására, úgy a szolgáltatás folytatását megtagadja, és a küldeményt a feladónak visszaszállítsa. Belföldi küldemények esetében a GLS Hungary az előző mondatban írtakon túl jogosult arra is, hogy ilyen irányú választása esetében a túlsúlyos vagy túlméretes küldeményeket más, az ilyen küldemények kézbesítését vállaló szállítmányozónak átadja. Túlsúlyos vagy túlméretes küldemények esetében a GLS Hungary jogosult az emiatt felmerült többletköltségeket továbbterhelni a feladóra. A GLS Hungary tehát szabadon dönthet abban a kérdésben, hogy a túlsúlyos vagy túlméretes belföldi csomagot visszautasítja, visszaküldi, vagy a küldeményt az annak továbbítását vállaló szállítmányozóhoz irányítja át. Ilyen küldeményekre megszűnik a kézbesítési időgarancia.

Az európai export és import csomagok esetében a GLS Hungary az alábbiak szerint jár el:

A GLS Hungary a csomagokat hitelesített mérlegen mérlegeli, és amennyiben a mérlegelés során megállapítja, hogy az meghaladja az ezen csomagokra irányadó tömeghatárt, úgy azokat a feladó részére visszaszállítja. Amennyiben a célország a küldeményt nem veszi át, vagy visszautasítja arra hivatkozással, hogy a csomag fenti tömeghatárt (31,5 kg) meghaladja, úgy a GLS Hungary a küldeményt visszaszállítja a feladó részére. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a GLS Hungary jogosult a feladóra terhelni. Ezen küldeményekre nincs kézbesítési időgarancia.

6. A szállításból kizárt, illetve feltétellel szállítható küldemények köre, Szolgáltató eljárása az ilyen küldemények felvétele, kézbesítése, szállítása körében

6.1. A Szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatásból – a küldemény szállítási módjának függvényében – kizárt minden olyan küldemény, amely olyan árut tartalmaz, aminek közúton történő szállítását jogszabály kizárja.

6.2. Amennyiben jogszabály meghatározott áru közúton történő szállítását feltételhez köti, az ilyen árut tartalmazó postai küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás kizárólag a feltételek teljesítése esetén nyújtható.

6.3. A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére tekintettel a Szolgáltató a 3. pontban rögzített folyamatokra tekintettel az alábbiakban felsorolt árukat értékük és/vagy összetételük miatt kizárja a szállításból, így ezek szállítását nem vállalja.

6.3.1. A szállításból ki vannak zárva a túlsúlyos küldemények, azaz azok, melyek tömege az 5. pontban rögzített értékeket meghaladja.

6.3.2. A GLS Automatában elhelyezhető csomag maximális mérete: hosszúság: 0,51 m, magasság: 0,42 m, szélesség: 0,39 m, így az ezt meghaladó méretű csomagok a GLS Automatában nem helyezhetők el. Amennyiben a rekeszméretet meghaladó küldeményt kellene a GLS Automatába kézbesíteni, úgy a 6.3.8. pontban rögzített szabályok irányadók.

6.3.3. A csomag értéke nem haladhatja meg az 499.999 forintot.

6.3.4. A fentieken túlmenően a Szolgáltató az alábbi küldemények szállítását sem vállalja:

 • a nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
 • hivatalos iratokat, személyazonosító okmányokat tartalmazó küldemények, voucherek
 • a túlsúlyos vagy túlméretes küldemények, nagyméretű karosszéria elemek,
 • vödör, kanna, okmányhenger,
 • az emberi életet, egészséget, testi épséget, valamint az emberi környezetet nyilvánvalóan sértő vagy veszélyeztető anyagok,
 • az összepántolt csomagok (kivétel gumiabroncs kettesével fóliázva),
 • faládában feladott csomagok,
 • a romlandó, fertőző, undort keltő áruk, export feladásnál kizártak az élelmiszerek,
 • a földi maradványok, hamvak,
 • élő állatok és növények,
 • zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények,
 • a különleges értékű áruk, mint a pénz, a nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, utalványok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, nemesfém tartalmú ékszerek,
 • műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak, numizmatikai tárgyak,
 • a hőmérsékletre érzékeny áruk,
 • a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók, ideértve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat és azok alkatrészeit,
 • kábítószerek és pszichotróp anyagok,
 • a szárazjég,
 • sugárzó anyagok,
 • gyúlékony, tűzveszélyes anyagok,
 • emberre ártalmas jelzéssel ellátott termékek,
 • biológiai veszélyt jelző jelzéssel ellátott termékek,
 • azbeszt veszélyre figyelmeztető jelzéssel ellátott termékek,
 • a címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára szóló csomagok,
 • a csomagoláson rasszista, obszcén, köz-, vagy személyiségi jogokat sértő felirattal, vagy felirattal, vagy képpel jelölt küldemény,
 • valamint az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk, melyek engedményes és korlátozott mennyiségben is kizártak a szállításból.

6.3.5. A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak zárva ezenkívül, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, palackozott italok és az ATA-Carnet-vel kísért áruk.

6.3.6. Tilos olyan termékek és árucikkek feladása, amelyek az Európai Unió bármely tagállamában vagy a feladó-, tranzit- vagy rendeltetési országban hatályos jogszabályok (beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezete által hozott határozatokat és intézkedéseket) tilalma alá esnek, vagy azokra vonatkozóan bármilyen kereskedelmi vagy gazdasági korlátozás, szankció van érvényben. Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást.

6.3.7. Az automatikusan nem szortírozható áru átvételéhez külön megállapodásra van szükség.

6.3.8. A GLS Automatába rendelt, de a rekeszméreteket meghaladó, abba bele nem férő csomagokat a GLS Hungary a kézbesítést végző GLS Depóba szállítja, melyről a címzettet az általa megadott SMS/e-mail elérhetőségeken tájékoztatja. A Szolgáltató a címzett részére küldött üzenetben (e-mail/SMS) tájékoztatja a címzettet arról is, hogy a küldeményt a GLS Depóban meddig veheti át. Amennyiben a címzett ezen időn belül a küldeményért nem jelentkezik, úgy a Szolgáltató a küldeményt a Feladó részére visszaszállítja.

6.4. A GLS CsomagPont csomagfeladáskor kizárólag lezárt, sértetlen csomagokat vesz át. A Szolgáltató, illetve a GLS CsomagPont a 16.2. és a 16.3 pontban rögzített titokmegőrzési kötelezettségére tekintettel a zárt csomag felbontására nem jogosult, így azokat – a 16.3. pontban rögzített szabályok kivételével – lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül veszi át, és ilyen módon adja át a címzettnek.

6.5. A Feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény, valamint annak tartalma a jogszabályoknak, valamint a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltaknak megfeleljen. A feladó felelőssége továbbá a küldemény megfelelő csomagolása, melynek részletszabályait a jelen Általános Üzleti Feltételek 8. pontja tartalmazza.

6.6. A feltétellel szállítható küldemények esetében a Feladó köteles a GLS Hungary-vel előzetesen az info@gls-hungary.com e-mail címen írásban felvenni a kapcsolatot, és a GLS Hungary kifejezett jóváhagyását kérni a kérdéses termék szállításához. Ennek hiányában a GLS Hungary a küldemény elvesztéséért, részleges vagy teljes megsemmisüléséért vagy megrongálódásáért való kártérítési felelősségét kizárja. Amennyiben a Feladó által feladott feltétellel szállítható, és a GLS Hungary által jóvá nem hagyott küldemény más küldeményben kárt okoz, úgy a károsult vagy amennyiben a károsult kárát a GLS Hungary már megtérítette, úgy a GLS Hungary jogosult a Feladótól az okozott kár megtérítését követelni.

6.7. Amennyiben a csomag szállításból kizárt terméket tartalmaz, és ez a küldemény felvételekor nyilvánvalóan megállapítható, akkor GLS Hungary, illetve a GLS CsomagPont a szolgáltatás teljesítését vagy amennyiben ez később jut tudomására, úgy annak folytatását köteles megtagadni, és erről a Feladót értesíteni. GLS Hungary illetve a GLS CsomagPont – a 16.2 és 16.3 pontban rögzített titoktartási kötelezettség miatt – az előző mondatban említett nyilvánvalóan megállapítható kizárt körbe tartozó küldemény kivételével nem vizsgálja a küldemény tartalmának megfelelőségét, így azt, hogy a küldemény vagy annak tartalma a postai szállításból kizárt, vagy feltételesen szállítható-e. A Feladó részére történő visszaküldés vagy egyéb helyre történő kézbesítés miatt felmerülő és a hatósági intézkedésekből származó többletköltségek a Feladót terhelik.

7. A feladó kötelezettségei a csomag címzésével kapcsolatban

7.4. A feladó köteles minden csomagot a GLS Hungary által jóváhagyott és hiánytalanul kitöltött dokumentummal ellátni és/vagy azt mellékelni. A feladó felel a hiányosságból vagy rossz címzésből (pl.: postafiók) eredő bármilyen hiba következményeiért.

7.5. A GLS csomagcímkén az alábbiakat kell a feladónak megadnia:

Címzett rovat:

 • címzett neve
 • irányítószám, város
 • utca, házszám, emelet, ajtó
 • címzett (mobil) telefonos elérhetősége

Feladó:

 • feladó neve
 • irányítószám, város
 • utca, házszám, emelet, ajtó
 • feladó telefonos elérhetősége (kézbesítés bármilyen akadályoztatásakor segítségkérés lehetősége érdekében megadható)

8. Csomag, csomagcímke, csomagolás, címzés, lezárás

Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott csomag a gépi csomagkezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. A GLS Hungary csak a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően becsomagolt, és megcímzett küldeményekért vállal felelősséget.

A csomagok kezelése a GLS Hungary rendszerben iparszerű technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan csomagok, melyek a csomagszállításban használatos iparszerű technológiával nem kezelhetők. A csomagolásnak minden esetben biztosítani kell a tartalom minőségének megóvását és épségét, valamint azt, hogy a tartalomhoz a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:

 • Csak teljesen lezárt csomag adható fel.
 • A megfelelő csomagolás minden esetben a külső és belső csomagolás együttes meglétét jelenti, ahol a külső csomagolás kizárólag 5 rétegű kartondoboz vagy azzal egyenértékű formatartó csomagolóanyag.
 • Dokumentum (papír alapú dokumentáció) borítékban is feladható.
 • Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a csomagszállításra.
 • A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése megóvja az árut.
 • A csomagba helyezett termékeket kitöltő anyaggal kell védeni.
 • Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a csomagoláson (dobozon) belül is védeni kell egyéb csomagolással.
 • A kartondobozt – amennyiben a feladó jogi személy – a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal kell lezárni minden oldalról, amennyiben erre mód van.
 • Több csomag egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden csomagra fel kell ragasztani.
 • Utánvétel megrendelése esetén a beszedendő összeget a GLS CsomagPont Utánvét beszedési megbízáson és a küldeményen, a GLS Hungary által rendszeresített matrica alkalmazásával, (több csomag esetén az utánvét matricát minden csomagra fel kell ragasztani és a beszedendő összeget az egyes csomagok értékének megfelelően, kell azokon feltüntetni) teljes összegben, egyezően kell feltüntetni. Hibás, hiányos megrendelés esetén a GLS Hungary egyeztetést kísérel meg.
 • Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.
 • A bútorlapokat 5 rétegű kartonpapírban él- és sarokvédelemmel ellátva kell becsomagolni.
 • A GLS Hungary nem vállalja a hőkezelést igénylő termékek kezelését ezért a csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy a tartalom épségét -25 ˚C és +65 ˚C között is biztosítsa.
 • A kerékpárokat bedobozolva veszi fel a GLS. Mivel a GLS görgősoron mozgatja a termékeket, ezért ügyelni kell arra, hogy egyik alkatrésze se lógjon ki a csomagolásból, nehogy megsérüljön! (pl.: csengő, pedál). A doboz körmérete nem haladhatja meg a 300 cm-es körméretet, és a doboz egyik oldala sem lehet nagyobb, mint a 6. pontban meghatározott méretek.

Törékeny árut hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal kell körbe venni, külső csomagolásként kizárólag formatartó kartondoboz fogadható el.

A törékeny jelzés nem mentesíti a feladót az áru jellegének, és a csomagszállítás általános körülményeinek megfelelő, és a tartalom épségét garantáló csomagolás alól. A törékeny jelzésű csomagokat GLS Hungary munkatársai figyelemmel, gondossággal kezelik, azonban ennek a jelzésnek a feltüntetése nem eredményez a jelen Általános Szerződési feltételekben szabályozottaktól eltérő kártérítési felelősséget.

Törékeny tárgyak (üveg, porcelán, palackok, gyógyszeres- és injekciós fiolák, infúziós palackok stb.) esetén a külső csomagolás sértetlensége esetén nem jár kártérítés, ha a belső csomagolás elégtelensége miatt a csomag tartalma sérült, annak tartalma kifolyt és az a többi elemet elszennyezte.

Törékeny tárgyak esetén nem jár kártérítés, ha a tárgyak egyedi, belső csomagolásának hiánya eredményezi a kárt, függetlenül attól, hogy a külső csomagolás sértetlen.

9. Alternatív kézbesítési hely – GLS CsomagPont

9.1. FlexDeliveryService szolgáltatás esetén, a Címzett rendelkezése alapján a kézbesítés GLS CsomagPontba is történhet. Rendelkezés hiányában a 3.4. pontban leírtak szerint történik a csomagkezelés. ShopDeliveryService esetén már első kiszállítás a GLS CsomagPontba történik. A CsomagPontban a csomagok átadása a címzett vagy a címzett által meghatalmazott személy fényképes igazolvány általi beazonosítása és csomagszám elkérése mellett a kézbesítési dokumentum (CsomagPont Rollkarte) aláírását követően történik.

9.2. Azok a csomagokat, amelyeket egy sikertelen kézbesítési kísérlet után a GLS CsomagPont üzemeltetőnek átadásra kerültek, vagy amelyek kézbesítési címe maga a GLS CsomagPont, a GLS CsomagPont üzemeltető tárolja, és adja át a Címzett részére.

10. Alternatív kézbesítési hely – GLS Automata

10.1. FlexDeliveryService szolgáltatás esetén a Címzett rendelkezése alapján a kézbesítés GLS Automatába is történhet. Rendelkezés hiányában a 3.4. pontban leírtak szerint történik a csomagkezelés. ParcelLockerService esetén már első kiszállítás is a GLS Automatába történik.

10.2. A GLS Hungary kézbesítettnek tekinti a csomagot, ha az átvételre jogosult, vagy az ő képviseletében eljáró személy, vagy az a személy, aki az átvételre jogosult részére megküldött csomagszám és egyedi/egyszeri azonosító kód megadásával igazolja a GLS Automata felületén az átvételre való jogosultságát.

10.3. A GLS Hungary bármikor jogosult a GLS Automatában elhelyezett csomagot onnan kivenni.

10.4. A GLS Automata POS terminálján keresztül megfizetett utánvét összegeket a GLS Hungary számláján történő jóváírást követően a GLS továbbutalja a Feladónak.

11. Szolgáltatási díjak, a költségek megtérítése

11.1. A GLS CsomagPontban történő csomagfeladáskor fizetendő díjat a jelen Általános Üzleti Feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza. Ezen melléklet a GLS CsomagPontokban is elérhető.

11.2. A Feladó nem érvényesítheti a GLS Hungary-vel szemben fennálló további igényeit pénzbírság, kötbér továbbterhelésének formájában, amelyet a feladó harmadik személynek köteles teljesíteni, különösen, ha ennek a harmadik személynek nem áll módjában az igényét GLS Hungary-vel szemben közvetlenül érvényesíteni.

11.3. A szolgáltatási díjat a Feladó a küldemény feladásakor köteles megfizetni. Bankkártyás fizetésre kizárólag azon GLS CsomagPontokban van lehetőség, ahol ez a Szolgáltató honlapján kifejezetten feltüntetésre kerül. A honlap elérhetősége: https://csomag.hu/csomagpont-kereso

12. Felelősség

12.1. A GLS Hungary felelősséggel tartozik a küldemény felvételétől a küldemény kézbesítéséig vagy a feladó részére történt visszakézbesítéséig terjedő időtartam alatt a postai küldemény megsemmisüléséért, részleges vagy teljes elveszéséért, megsérüléséért.

12.2. A GLS Hungary felel a küldemény részleges vagy teljes elveszéséből, megsemmisüléséből vagy sérüléséből eredő kárért azon időtartam alatt, amíg a csomag a GLS Hungary felügyelete alatt van. A felelősség mértéke postai szolgáltatás esetében a 13.3. pontban írt mértékkel egyezik meg. Amennyiben jogszabályi rendelkezés folytán ezen mérték a felelősségre nem alkalmazható, úgy a GLS Hungary felelőssége – ilyen irányú jogszabályi rendelkezés esetében - a csomag bruttó tömegének minden kilogrammja után 8,33 SDR (különleges lehívási jog, mely a Nemzetközi Valutaalap meghatározásával megegyező SDR-nek felel meg) összegre korlátozódik. A GLS Hungary nem felel a következményes károkért, mint pl. a tisztán gazdasági veszteség vagy elmaradt haszon.

12.3. A GLS Automatába történő csomagkézbesítés esetében a Szolgáltató felelőssége az automatából történő igazolt csomagfelvételig tart. Amennyiben a csomagfelvétel a GLS Automatába történik, úgy a Szolgáltató felelőssége a küldemény igazolt elhelyezésétől kezdődik. Igazolt elhelyezésnek és igazolt felvételnek minősül, ha a rekeszajtó záródik, és ehhez kapcsolódóan a GLS rendszerében a megfelelő státusz rögzítődik, címzett/feladó e-mail/SMS értesítőt megkapja.

12.4. Vis maiornak minősülnek a GLS hibáján kívül bekövetkezett rendkívüli, elháríthatatlan események, például természeti katasztrófák, rendkívüli természeti események vagy rendkívüli időjárás, háború, forradalom, blokád, export-import tilalom, érdekszférán kívüli sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány, karantén, szállítási embargó és minden olyan itt fel nem sorolt körülmény, amely a GLS számára el nem hárítható, előre nem látható és neki fel nem róható. Vis maiornak minősül továbbá a közlekedés 2 órát meghaladó időtartamban történő korlátozását jelentő körülmény, a GLS vagy a CsomagPont épületeinek és létesítményeinek kiürítésével járó, 1 órát meghaladó időtartamú hatósági intézkedés.

12.5. A GLS Hungary forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet.

13. Kártérítési felelősség

13.1. Általános felelősségi szabályok

13.1.1. A GLS Hungary minden egyes csomagra a káreljárás lefolytatása során a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény tv. 51.§ (7) bekezdésére figyelemmel, 44.§.(2)-ában foglalt felhatalmazás alapján a 44.§ (1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51. §-ban foglalt rendelkezések helyett a Polgári törvénykönyv szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazását köti ki, azon kérdésekben, melyet a jelen Általános Üzleti Feltételek nem tartalmaznak.

A GLS Hungary a postai küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy a feladó részére történt visszakézbesítéséig terjedő időben a neki felróható károk esetére – a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése vagy megsemmisülése esetére – kártérítést fizet a feladó illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben a címzett részére.

Szolgáltató mentesül a felelősség alól a 13.5. pontban rögzített esetekben és feltételek bekövetkezése esetében, továbbá abban az esetben, ha bizonyítja, hogy a kár nem volt neki felróható.

13.1.2. A kártérítés kizárólag a közvetlen dologi kárra, beszerzési pótlási vagy javítási értékre ad fedezetet, következménykárok, elmaradt vagyoni előny ki vannak zárva. Szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár megtérítésére, továbbá vele szemben nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem. A kár fogalmára és a kártérítés módjára vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott károkra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

13.1.3. Az utánvét beszedésének elmulasztásra vonatkozó szabályok (CashService) csak akkor alkalmazhatók, ha a küldemény elveszésének, megsemmisülésének, illetve kárának esete nem áll fenn.

13.1.4. Nem téríti meg GLS Hungary azt a kárt, amelyeket a feladó vagy a címzett által megkötött más biztosítási szerződések alapján járó szolgáltatást fedez.

13.1.5. A feladónak jogában áll a saját nevében és költségére a továbbítandó küldeményre biztosítási szerződést kötni.

13.2. A kártérítési igény bejelentésére vonatkozó határidők, igény bejelentésre jogosult személyek

13.2.1. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, a kárigényt írásban bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a Szolgáltatónak felróható okból keletkezett. A kárszemlét és a bizonyítást a GLS Hungary az általa meghatározott helyen, saját költségére folytatja le.

Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztő.

13.2.2. A küldemény elveszése vagy megsemmisülése esetében a kártérítési igényt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően 6 hónapos jogvesztő határidőn belül írásban kell bejelenteni a Szolgáltatónak.

13.2.3. Ha a küldemény elveszésének vagy megsemmisülésének ténye panaszkezelés keretében jut a Szolgáltató tudomására, és a panaszra adott – az elveszés vagy a megsemmisülés tényét megállapító – szolgáltatói válasz megérkezésekor a fenti 6 hónapos igényérvényesítési határidőből harminc napnál már kevesebb van hátra, a határidő a válasz megérkezését követő harminc napig meghosszabbodik.

13.2.4. A kártérítési igény érvényesítésére – a 13.2.5. és a 13.2.6. pontban foglaltakat kivéve a feladó jogosult.

13.2.5. Kárigényt a címzett akkor érvényesíthet, ha a csomagot részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették, és a csomag tulajdonjoga a címzettre átszállt, vagy a címzett igazolja, hogy (i) a feladó írásban engedményezte rá ezt a jogát; vagy (ii) a csomag a címzett tulajdona volt. GLS Hungary igazolásként köteles elfogadni a távollévők kötött szerződésről a vállalkozás által a jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást akkor, ha a csomaghoz nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

A kárigény a feladó és a GLS Hungary külföldi partnere által kötött szerződéses feltételek alapján a benyújtástól számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

13.2.6 A feladón és címzetten kívüli harmadik személy kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha az ezzel kapcsolatos követelést a kártérítésre jogosult írásban engedményezte javára.

13.3. A kártérítés mértéke

13.3.1. A Szolgáltató felelősségének fennállása esetében a GLS Hungary a 13.1. pontban rögzített szabályokat is figyelembe véve a küldemény értékének megfelelő, de csomagonként maximum 50.000 Ft összegű kártérítést fizet.

13.3.2. A küldemény értékének meghatározása, és ezáltal a fizetendő kártérítés összege az alábbiak szerint alakul.

A kár (és ezáltal a fizetendő kártérítés mértéke)

 • a nettó beszerzési ár, illetve
 • használt árunál a napi érték, illetve
 • árverés alkalmával eladott árunál az árverésen elért ár mértékéig attól függően, hogy az egyes esetekben melyik ár a legalacsonyabb. A Feladó és biztosítója között megállapodott visszatartás csak akkor alapozza meg a GLS Hungary megfelelő joglemondását, ha arról írásban kifejezetten megállapodtak
 • utánvétes küldemény esetében a kár mértéke az utánvéten megjelölt összeggel egyezik meg,
 • de legfeljebb 50.000,- Ft lehet.

13.3.3. A feladó nem jogosult a GLS Hungary hozzájárulása nélkül átengedményezni vagy elzálogosítani a biztosítási követelést.

13.3.4. A kártérítés a szállítási költségek szempontjából is legelőnyösebb helyen elvégezhető helyreállítás összegéig terjed, és nem térít értékcsökkenést. A pótlás a beszerzési értéken térül.

13.3.5. Részkárok esetén a pótlás, vagy csere költsége téríthető meg, az „elmaradt haszon”-ra a kárfedezet nem vonatkozik.

13.3.6. Pótlás esetén a beszerzési érték térül. A GLS Hungary igényt tarthat az általa teljesített kártérítésekhez kapcsolódóan a károsodott vagyontárgyakra, mennyiben azok pótlási, beszerzési értéke került megtérítésre.

13.3.7. Használt tárgyak sérülése vagy elveszése esetén a kár az elveszett tárgy vagy a károsodott használt tárgynak az újhoz viszonyított értéke arányában térül meg.

13.4. A kárrendezés szabályai, a kártérítés módja, a kár igazolása

13.4.1. A kártérítési módjának (pótlás, csere vagy javítás) megállapítása körében GLS Hungary jogosult eldönteni azt, hogy a károsodott tárgy gazdaságosan javítható-e, vagy annak pótlása indokolt.

13.4.2. A kár bekövetkezése esetén a csomag kézbesítésekor, illetve a káresemény megtörténtekor – amennyiben a kézbesítés házhoz szállítási szolgáltatás keretében történik – jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben a kártérítéshez a csomagszámot azonosítani kell, a csomag tartalmát igazoló okmányokat és a kártérítési igény bejelentőlapot be kell nyújtani GLS Hungary felé.

Amennyiben a kézbesítés jellege folytán (GLS Automatába történő kézbesítés) nincs mód jegyzőkönyv felvételére, úgy a bejelentőnek a jelen Általános Üzleti Feltételekben rögzített időn belül kell írásban a kártérítési igényét bejelenteni. A kártértérítési igényt a Szolgáltató honlapján található kárbejelentési űrlap kitöltésével kell jelezni (https://gls-group.eu/HU/hu/gls-reklamacio)

13.4.3. Amennyiben a fenti dokumentumok a jegyzőkönyv felvételekor nem állnak a kártérítési igényt bejelentő személy rendelkezésére vagy a csomagra vonatkozó kártérítési igényt a jogosult a kézbesítéskor a kár jellegére tekintettel nem tudta jelezni, úgy a kártérítési igényt bejelentő személy köteles ezen dokumentumokat haladéktalanul, de legkésőbb a jelen Általános Üzleti Feltételekben meghatározott vagy a Szolgáltató által jelzett időn belül a Szolgáltató részére megküldeni.

13.4.4. A károsodott csomag esetén lehetővé kell tenni, hogy a kárt GLS Hungary vagy megbízottja megszemlézze, ennek érdekében a káresemény időpontjában fennálló állapotot meg kell őrizni.

A Szolgáltató jogosult szemle nélkül is dönteni a kárigény jogosságáról (jogalap) abban az esetben, ha a rendelkezésére álló adatok jegyzőkönyvek, fényképfelvételek alapján ez egyértelműen megállapítható. Amennyiben a károsult a Szolgáltató megállapítását vitatja, úgy jogosult szemlét kérni, ebben az esetben a Szolgáltató a szemlét központi telephelyén az ÁÜF-ben foglalt szabályok szerint elvégzi.

Export küldeményekre vonatkozó speciális szabályok:

Export csomagok sérülése esetében a címzett köteles az átvételkor a kézbesítési okiraton vagy - ennek hiányában - elektronikusan a kézbesítés megtörténtekor haladéktalanul jelezni a küldemény károsodását. Ezen dokumentumot a kárbejelentéshez csatolni kell. A GLS Hungary az export csomagok határidőben bejelentett fedett sérülése esetén, a Megbízó és/vagy a Címzett által rendelkezésére bocsátott információk, fényképfelvételek, vagy más bizonyítékok alapján kárszemle tartása nélkül dönt a kárigény jogosságának megállapításáról.

13.4.5. Amennyiben a fenti kötelezettségek megszegése miatt a kármegállapításához szükséges lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, GLS Hungary mentesül a kártérítési kötelezettsége alól.

13.4.6. A GLS Hungary a kár bejelentését követő 3 (három) munkanapon belül köteles a kárszemlére vonatkozó igényét bejelenteni, amennyiben az szükséges a kár megállapításához. A kárszemle lefolytatására a küldemény GLS Hungary részére történő beérkezését követően kerül sor.

13.4.7. GLS Hungary fenntartja az a jogát, hogy szemleigény esetén kizárólag a szemlére állított érték erejéig térít kárt.

13.4.8. A Szolgáltató a jogosult bejelentésére vagy kártérítési igényére harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Válaszában a Szolgáltató tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról, vagy megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát vagy amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja, úgy ennek okáról illetve a 13.4.11. és 13.4.12 pontban rögzítettekről.

13.4.9. Amennyiben a kárigényt bejelentő személy GLS Hungary tájékoztatása ellenére a Szolgáltató által megjelölt időn, de legkésőbb a kárigény benyújtásától számított 30 napon belül hiánytalanul nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a kártérítés jogalapjának, illetve a kár mértékének megállapításához szükséges dokumentumokat, bizonyítékokat, úgy a Szolgáltató a kárigényt az addig rendelkezésére bocsátott vagy egyébként rendelkezésére álló dokumentumok, bizonyítékok alapján bírálja el.

13.4.10. A GLS Hungary a kártérítés kifizetéséről a kárigény megalapozottságának és összegszerűségének visszaigazolásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül intézkedik. A kártérítés kifizetése csak azt követően történhet meg, hogy a kárigény és az összeg jogosságát a GLS Hungary megvizsgálta, a kárszemle alapján azt elismerte, és a Panaszos a GLS Hungary által kért dokumentumokat hiánytalanul rendelkezésre bocsátotta.

13.4.11. Amennyiben a Panaszos a GLS Hungary által megállapított kártérítés összegét nem fogadja el, és ő az Fgytv. alapján fogyasztónak minősül, úgy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testületek elérhetősége: www.bekeltetes.hu

13.4.12. Amennyiben a panaszos a GLS Hungary által lefolytatott kártérítés módját nem fogadja el, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, vagy amennyiben ő az Fgytv. alapján fogyasztónak minősül, úgy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testületek elérhetősége: www.bekeltetes.hu

13.5. Kizárások, Szolgáltató mentesülése a kártérítés megfizetés alól:

13.5.1 Kizárt a kártérítésből, ha a küldemény csomagolása nem felel meg a jelen üzleti feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért sem, ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága okozta. A szállítás körülményeinek megfelelő csomagolás kötelezettsége minden esetben a feladót terheli.

13.5.2. A csomagban levő folyadékszivárgását hermetikusan záródó fedéllel kell megakadályozni. Nem jár kártérítés a szivárgó folyadék miatt a csomagoláson belül keletkezett károkért.

13.5.3. Amennyiben a csomagszállítás során valamely készlet vagy szett egy vagy több darabja, része sérül, a javítási vagy pótlási költség a készlet vagy szett értékének a megsérült darabokhoz viszonyított arányában számítandó. A kártérítés kiszámításánál a készlet vagy szett egységéhez, egyben maradásához fűződő különös érdek nem vehető figyelembe.

13.5.4. A GLS Hungary részére sértetlenül történő átadás után a csomagolás hiányossága miatti elvesztése, dézsmálási gyanú, több csomag egybe kötegelése esetén, a kötegelt mennyiség csökkenése nem tárgya a kártérítésének.

13.5.5. Kizártak a kártérítésből a sértetlen csomagolás felbontása után, a zománcozott, vagy lakkozott tárgyaknál megállapított lepattogzási, karcolódási, súrlódási, horzsolási stb. károk, illetve a bútorok és fa alkatrészek esetén a fenti károk, valamint a benyomódások, politúrsérülések, a ragasztott részek vagy a furnérozás leválása.

13.5.6. Csomagolatlan vagy nem 5 rétegű kartondobozban elhelyezett bőrönd, kézitáska, utazótáska szállítása esetén a termék szennyeződése, vagy a kiemelkedő részek (kerék, pörgő, fogantyú) sérülése esetén nem jár kártérítés.

13.5.7. Kizártak a kártérítés alól azok az esetek, amikor a csomag kézbesítése eredeti, sértetlen csomagolásban megtörtént és a kézbesítést követően válik ismertté a kár.

13.5.8. Az eredeti gyári csomagolásban feladott új áruk sérülése is kizárt a kártérítésből, amennyiben a kézbesítéskor a csomagolás sértetlen és felbontatlan volt.

13.5.9. Amennyiben a megfelelően csomagolt küldemény csomagolása a szállítás során nem sérült, a fuvarozásban résztvevő járművek vagy más eszközök nem ütköztek, borultak, nem rázódtak szét, a csomagoláson belüli tárgyakra mechanikai, elektromos vagy elektronikai zavarok miatt kártérítés nem jár.

13.5.10. Kizárt a kártérítésből a feladott csomagok tartalmának rozsdásodása, oxidációja, vagy elszíneződése.

13.5.11. A csomagolás hiányosságát a Szolgáltatónak kell bizonyítania. A feladónak (illetve a kártérítési igényt érvényesítő személynek) kell bizonyítania, hogy a kár nem a postai küldemény belső tulajdonságának a következménye, és nem a csomagolás hiányossága miatt állt elő.

13.5.12. Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a küldemény, illetve annak tartalma a jelen Általános Üzleti Feltételek alapján kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a Feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.

14. Elévülés

14.1. A feladást követő 15. naptól számított hat hónap elteltével elévülnek a GLS Hungary-vel szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.

14.2. Amennyiben a jogosult a küldemény részleges vagy teljes elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése, címén előterjesztett kártérítési igényét a jelen Általános Üzleti Feltételekben meghatározott jogvesztő határidőn belül bejelentette, és kártérítési igényét a Szolgáltató vitatta vagy annak összegét a kártérítési igény jogosságát megállapító visszaigazolástól számított 60 napon belül nem fizette meg, úgy a jogosult kártérítési igényét a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

14.3. A küldemény által a Szolgáltatónak vagy – szerződésen kívül – harmadik személynek okozott kár feladó által történő megtérítésére a Ptk. általános szabályait kell alkalmazni.

15. Írásbeliség

Mellék és kiegészítő megállapodások, illetve a megállapodástól való eltérés kizárólag írásos formában érvényesek.

16. Adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

16.1. GLS Hungary és GLS CsomagPont a csomag szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: GDPR), valamint a Postatv.-ben foglaltak figyelembevételével, adatkezelőként – postai közreműködőket (adatfeldolgozókat) igénybe véve – kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

16.2. A GLS Hungary az általa továbbított csomag tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Szolgáltató a postai szolgáltatása keretében

a) a zárt postai küldeményt – a 16.3. bekezdésben foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

b) a nem zárt postai küldeményeket csak a felvételhez, gyűjtéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 16.4 bekezdésben említett szervezetek kivételével – mással nem közölhet;

d) a postai küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 16.4. bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja;

e) a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint 16.4. bekezdésben említett szervezetek kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A 16.2. pont d) pontja alkalmazásában a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja. A 16.2. bekezdés c) és e) pontja tekintetében a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (például kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a postai szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, internet) közli.

16.3. A Szolgáltató a zárt postai küldeményt felbonthatja, ha

a) a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

c) a Postatv. 42. § (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eset áll fenn.

(5) A postai küldemény felbontását a Postatv. 42. § (8) bekezdése szerint kell elvégezni, azzal, hogy a felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, továbbá, ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

16.4. A Szolgáltatónak és a GLS CsomagPontoknak megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a postai szolgáltatás teljesítése során kezelt küldemények, szöveges közlemények vagy közlések titkosságát. A Szolgáltató és a GLS CsomagPont - a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén - köteles a postai küldeményt, szöveges közleményt vagy közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását vagy a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

GLS Hungary jelen Általános Üzleti feltételekben rögzített tevékenységével kapcsolatos részletes Adatkezelési Tájékoztatója GLS Hungary GLS CsomagPontjaira vonatkozó mindenkori Általános Üzleti Feltételeinek a részét képezi és megismerhető GLS Hungary honlapján, az alábbi linken: https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary

17. Részleges hatály / bírósági területi illetékessége

17.1. Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyat kell léptetni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz.

17.2. A bírósági illetékesség helye a GLS Hungary székhelye szerinti területileg illetékes Bíróság.

Az Általános Üzleti Feltételekben szereplő fogalmak meghatározása

IOD – elektronikus, vagy szóbeli információ a csomagkézbesítésről

POD – a csomag átadását igazoló írásos igazolás,

Rollkarte – a GLS által használt, csomagszámonként kiállított fuvarokmány, melyen az átvevő a csomag átvételét igazolja, a POD az aláírt Rollkarte kivonata, másolatban

Feladó – azon természetes személy, jogi személy, aki a Szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerződést saját nevében megköti. A Szolgáltató és a feladó között a küldemény GLS CsomagPont általi felvételével a postai szolgáltatási szerződés létrejön.

Címzett: akinek a feladó a postai küldeményt küldi.

Hivatkozott jogszabályok és rövidítésük:

 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény (Postatv.)
 • a postai szolgáltatásból kizárt vagy a feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Jelen Általános Üzleti Feltételek 2020. július 16-tól érvényesek.

Jelen Általános Üzleti Feltételeket a GLS Hungary a www.gls-hungary.com honlapon közzéteszi (Általános Üzleti feltételek / csomagpontok menüpont alatt).

Jelen Általános Üzleti Feltételek a GLS CsomagPontokban is kifüggesztésre kerülnek.

A Feladó a szolgáltatás megrendelésével elfogadja a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat.

1. sz. melléklet: Szolgáltatási díjak

A GLS CsomagPontokban történő csomagfeladással kapcsolatos mindenkor hatályos díjszabás a https://gls-group.eu/HU/hu/eseti-szallitasok/gls-csomagpont menüpont alatt érhető el.