Duurzaamheid

Als toonaangevende Europese logistieke dienstverlener is de GLS Group zich volledig bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de maatschappij. GLS benadert duurzaamheid op een holistische manier, waarbij de sociale, ecologische en economische aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid in acht worden genomen. Deze onderdelen komen samen in ons ThinkResponsible programma, onderverdeeld in ThinkGreen, ThinkSocial en ThinkQuality.

Dit betekent dat het leveren van hoogwaardige logistiek aan onze klanten en het waarborgen van werkgelegenheid voor onze medewerkers hand in hand gaan. GLS draagt met haar diensten bij aan mobiliteit en de betrouwbare levering van goederen, die de ruggengraat van de economie vormen.

De Group streeft ook naar duurzaam economisch succes, dat samengaat met de bescherming van het milieu voor toekomstige generaties. Verder onderkent de onderneming haar verbondenheid met de samenleving waarin en waarvoor ze actief is.

ThinkGreen

De bescherming van ons milieu is een belangrijk uitgangspunt bij GLS en wordt door medewerkers in heel Europa dagelijks in de praktijk gebracht. In 2008 lanceerde GLS het milieuproject ThinkGreen om de verschillende activiteiten binnen de GLS Group te coördineren en actief te stimuleren.

Milieubewuste ideeën en acties komen in alle onderdelen van het bedrijf tot uiting, van ritplanning tot gebouwen en afzonderlijke werkplekken. Alle Europese GLS-bedrijven hebben een lokale milieuvertegenwoordiger. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de milieubeschermingsmaatregelen, die binnen de hele Group van toepassing zijn.

Verantwoord gebruik van middelen
Terugdringing van uitstoot
Optimalisering van afvalverwerking

Ecologische voetafdruk

GLS registreert en controleert regelmatig de vooruitgang die zij boekt op het gebied van milieubescherming. Sinds 2008/2009 beoordelen we de ecologische voetafdruk van de gehele groep, waarbij we gegevens over uitstoot, grondstoffenverbruik en afvalverwerking verzamelen. In het huidige duurzaamheidsverslag heeft GLS gegevens over de uitstootontwikkeling opgenomen. De gebruikte methode voor de berekening van de uitstoot voldoet aan de ISO 14064-1-norm en aan het Greenhouse Gas Protocol, dat in juli 2011 werd geverifieerd. GLS berekent op basis van de ecologische voetafdruk de CO2-uitstoot per pakket.

Download duurzaamheidsverslag

GLS eVan onderweg

Milieubeheer: gecertificeerd volgens ISO 14001

Met het milieubeheersysteem van GLS worden de maatregelen ingevoerd die in het kader van het ThinkGreen-initiatief zijn bedacht. Daarnaast helpt het systeem om de gestelde doelen te bereiken. In 2011 werd het milieubeheersysteem in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk voor het eerst gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm. Sindsdien zijn alle GLS-bedrijven gecertificeerd.

Maatregelen

GLS treft gerichte maatregelen om de pakketactiviteiten milieuvriendelijker te maken. Het doel is om middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en processen te optimaliseren.

Voertuigen
Voertuigen

GLS is bezig de efficiëntie van brandstof te vergroten en de uitstoot terug te dringen. Het gehele wagenpark wordt geleidelijk vervangen door milieuvriendelijkere modellen. Dit betreft zowel de eigen voertuigen als die van haar onderaannemers.

×
Vervoersplanning
Vervoersplanning

GLS gebruikt moderne planningsoftware om operationele processen en vervoersprocedures te verbeteren. Door geoptimaliseerde routeplanning worden transportroutes zo kort mogelijk gemaakt.

×
Locaties
Locaties

GLS bouwt milieuvriendelijk en houdt uitdrukkelijk rekening met de milieuaspecten bij het bouwen van nieuwe en vervangende gebouwen en uitbreidingen. Waar mogelijk maakt GLS gebruik van regenwateropvangsystemen, zonnepanelen, recyclebare bouwmaterialen en verwarming met een warmtepomp.

×
Andere activiteiten
Andere activiteiten

GLS verbetert bijna al haar processen om ze milieuvriendelijker te maken. Zo is GLS in een groot deel van Europa overgegaan op digitale facturen, routelijsten en ontvangstbevestigingen. Met video-conferenties kan GLS het aantal zakenreizen terugdringen.

×

ThinkSocial

De mensen die bij en voor GLS werken, hebben verschillende etnische achtergronden, culturen, godsdiensten en overtuigingen. Waardering, respect en begrip zijn voor de Group belangrijke uitgangspunten in de omgang met medewerkers en partners. Intensieve communicatie met iedereen die voor GLS de laatste kilometers maken bij het ophalen en bezorgen van pakketten, vormt een wezenlijk onderdeel van de samenwerking.


De ontwikkeling van onze medewerkers is een cruciaal onderdeel van de GLS-strategie, waarmee de Group succes voor het bedrijf en haar medewerkers op de lange termijn wil verzekeren.


Bovendien vinden het management en de medewerkers het belangrijk om mensen in nood te helpen. In heel Europa ondersteunen GLS-bedrijven zorgvuldig geselecteerde initiatieven in hun maatschappelijke omgeving, zowel met rechtstreekse sponsoring als door gratis vervoersdiensten aan te bieden.

Young professionals van GLS in vergadering

Scholing en professionele ontwikkeling

GLS zet zich in voor de scholing en ontwikkeling van de volgende generatie. Jongeren krijgen een uitvoerige en praktijkgerichte beroepsopleiding. Verder biedt de GLS Group haar medewerkers de mogelijkheid om zich professioneel te ontwikkelen en eventueel leidinggevende functies te gaan vervullen.

Meer informatie

Maatschappelijke activiteiten

GLS gebruikt haar landspecifieke netwerken om in elke samenleving zorgvuldig geselecteerde initiatieven te ondersteunen. De dochterbedrijven van GLS ondersteunen met nationale en regionale activiteiten verschillende goede doelen. Zo krijgen liefdadigheidsorganisaties voor kinderen gratis pakketvervoer aangeboden en worden stichtingen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten gesponsord. Op lokaal niveau geven veel GLS-depots financiële steun aan (kleuter)scholen, ziekenhuizen, hospices en andere ideële organisaties.

Sponsoring van Heppie door GLS
Sponsoring van European Film Awards door GLS

Sponsoring van cultuur en sport

Sinds 2012 is de GLS Group de officiële logistieke partner van de European Film Academy en verzorgt de Group het vervoer voor de European Film Awards. GLS Austria steunt het LET'S CEE Film Festival in Wenen. GLS Germany is de logistieke partner van de Deutsche Filmakademie en werkt voor de Deutscher Filmpreis en voor FIRST STEPS, een filmprijs voor nieuwkomers.
GLS Belgium sponsort het Belgische voetbalelftal en koppelt dit aan maatschappelijke betrokkenheid. Voor elke thuiswedstrijd van het team worden medewerkers, partners en mensen met een beperking uitgenodigd. In veel landen steunen GLS-depots lokale sportclubs.

Meer informatie

ThinkQuality

Onze kwaliteitsstandaarden beperken zich niet tot de transport-diensten, maar zitten verweven in alle bedrijfssystemen en processen. Deze hoge eisen en de toenemende complexiteit hebben ertoe geleid dat GLS een kwaliteitsmanagementsysteem heeft ontwikkeld in lijn met ISO 9001:2015. Het stelt GLS in staat naadloze interne processen en een stabiele kwaliteit met betrekking tot onze dienstverlening te garanderen.

Compensatie

Niet alle CO2-uitstoot is te vermijden. GLS compenseert daarom haar volledige uitstoot, via de Climate Neutral Group, grotendeels met projecten die voorzien zijn van een Gold Standard-certificering. Om aan een dergelijke certificering te voldoen zijn lokale partijen bij deze projecten betrokken en leveren de projecten een duidelijke duurzame bijdrage aan de lokale community. Voor haar CO2 com-pensatie steunt GLS daarnaast ook duurzame bosprojecten in Nederland via de stichting Trees For All.