GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. za usluge

Opći Uvjeti Poslovanja za prijevoz i rukovanje paketima

General Logistics Systems Croatia d.o.o.

HR-10360 Popovec, Varaždinska 116, OIB: 88360795357,

upisano kod Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080852963

(u daljnjem tekstu: GLS Croatia)

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

za ostale poštanske usluge

Osnovu ovih Općih Uvjeta Poslovanja čine CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, Zapisnik od 15. srpnja 1987. i svibnja 1956., Ženeva), Montrealski Protokol i Zakon o poštanskim uslugama RH (NN 144/2012, 153/13, 78/15, u daljnjem tekstu: ZPU).

1. Uvod

GLS Croatia obavlja domaće i međunarodne ostale poštanske usluge, za potrebe javnih ustanova, institucija, društava i uglavnom onih Pošiljatelja koji su pravne odnosno fizičke osobe, i koje sklapaju dugoročni ugovor sa društvom GLS Croatia glede korištenja usluga, pri čemu cijene usluga plaćaju doznakom, periodično, naknadno i prema izvršenju.

GLS Croatia može odbiti ugovorni odnos ili izvršenje usluge u slučajevima koji sukladno ZPU-u ili drugom primjenjivom propisu predstavljaju slučaj zabranjenog sadržaja poštanskih pošiljaka.

GLS Croatia prenosi isključivo one pakete za koje je poštarina plaćena, to jest u svakom slučaju Nalogodavatelj plaća troškove usluge.

Ovi Opći Uvjeti Poslovanja definiraju usluge, odnosno preuzete obveze društva GLS Croatia, kao pružatelja usluge i sve one uvjete koje Pošiljatelj mora ispuniti kako bi GLS Croatia mogao isporuku paketa obaviti prema odgovarajućoj kvaliteti.

GLS Croatia u svakom slučaju pruža uslugu „od vrata do vrata“ te upravlja komunikacijskim alatima i organizacijom koji Pošiljatelju daju mogućnost da putem telefona ili interneta zadovolji sve svoje potrebe za informacijama vezanima za prijevoz paketa.

Usluga GLS Croatia sastoji se od posredovane usluge (koje obavlja podizvođač), te korištenja GLS tehnologije koja tijekom cijelog postupka osigurava praćenje paketa.

2. Služba za korisnike

GLS Croatia u svom sjedištu ima Službu za korisnike, koja radi radnim danom (ponedjeljak – petak) od 7-18 sati i daje informacije (IOD) o paketima prema jedinstvenom paketnom broju, na zahtjev Pošiljatelja šalje potvrde o dostavi (POD), odnosno obrađuje eventualne reklamacije u vezi prijevoza paketa.

Kontakti službe za korisnike su: telefon: 01 / 2042 - 672

telefaks: 01 / 2369 - 620

e-mail adrese: cs@gls-croatia.com

Informacija (status) o isporuci paketa dostupna je od drugog radnog dana nakon dana preuzimanja paketa na Internetskoj stranici www.gls-croatia.com u izborniku za traženje paketa, gdje se može pretraživati prema upisanom jedinstvenom paketnom broju.

Primatelji mogu na kontaktnom telefonu Službe za korisnike +385 1 2042 672 zatražiti informacije o paketu prema paketnom broju.

3. Pružanje informacija, obrada prigovora

Nalogodavatelj, odnosno njegov zastupnik, može kod Službe za korisnike prema paketnom broju zatražiti niže definirane informacije o paketu (IOD), odnosno potvrdu o dostavi paketa (POD). Za pakete koji su predani unutar zadnja 3 mjeseca, informacija o paketu (IOD) se dobiva odmah, dok se potvrda o dostavi dobiva u roku od 4 sata od postavljanja upita.

Nakon navedenog perioda, informacije o paketu su dostupne još godinu dana, međutim, rok izdavanja informacija se produljuje za 3 radna dana.

Preslike potvrda o dostavi (POD) se mogu besplatno tražiti najviše do 5%-tne količine prosječnog mjesečnog volumena paketa. POD potvrda o dostavi je u slučaju isporuke u Zagrebu dostupna prvog radnog dana nakon isporuke, dok je u ostalim sučajevima ista dostupna drugog radnog dana nakon isporuke.

Korisnik poštanskih usluga može podnijeti pisani prigovor davatelju poštanskih usluga u slučaju gubitka poštanske pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i dostavu poštanske pošiljke ili u slučaju kada davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, odnosno u roku od šest mjeseci u međunarodnom prometu.

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri dostavi poštanske pošiljke dostavljaču popunjavanjem obrasca Zapisnika o šteti ili naknadno, uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja. Zapisnik posjeduje dostavljač.

Prigovore zaprima Služba za korisnike, vodi računa o njihovom ispitivanju i rješavanju, te izvještava podnositelja prigovora o poduzetim mjerama za ispravak.

Prigovori se mogu predati pisanim putem na e-mail adresu primjedbe@gls-croatia.com ili na adresu sjedišta društva GLS Croatia, te u područnim skladištima (depoima). Prigovore korisnika provjerava Služba za korisnike najmanje jednom tjedno, i u zakonom predviđenom roku ispituje i rješava sve prigovore i primjedbe prema uobičajenom redoslijedu.

Služba za korisnike zaprima prijave o eventualnim štetama i prosljeđuje ih na obradu referentu zaduženom za pitanja šteta.

Davatelj poštanskih usluga obvezan je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora i u unutarnjem i u međunarodnom prometu.

Na pisani odgovor davatelja poštanskih usluga korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača pri davatelju poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora, koje je dužno u daljnjem roku od 30 dana (od dana zaprimanja pritužbe) korisniku poštanskih usluga dostaviti pisani odgovor.

Postupak podnošenja i rješavanja prigovora mora biti u skladu s odredbama ZPU-a, transparentan, objektivan, nediskriminirajući, jednostavan i javno dostupan svim korisnicima poštanskih usluga uz pristupačnu cijenu.

U slučaju spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga u vezi s rješavanjem prigovora, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača

Prigovori se registriraju, te se uzroci grešaka otklanjaju sukladno zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001.

4. Ciljevi i teritorijalna nadležnost Općih Uvjeta Poslovanja GLS Croatia

GLS Croatia obavlja prosljeđivanje paketa isključivo na osnovu vrijedećih i pravovaljanih prihvaćenih pisanih ponuda kojim se uređuju uvjeti te druga pitanja vezana uz obavljanje poštanskih usluga. Ugovor se može sklopiti na uobičajeni način, pisano, ili prihvatom ponude, prema sadržaju ponude, međutim, uvjet valjanosti u svakom slučaju jest taj, da Pošiljatelj prilikom predavanja paketa posjeduje odgovarajući broj naljepnica za pakete koje mu je izdalo društvo GLS Croatia, ili da pripremi naljepnice za pakete i informacije za slanje koji odgovaraju GLS-ovom sustavu, te da iste koristi prilikom svake predaje paketa.

Ovi Opći Uvjeti Poslovanja vrijede za sve djelatnosti društva GLS Croatia, ponajprije za obavljanje integriranih zadaća prijevoza paketa, za preuzimanje paketa, utovar i istovar paketa, rukovanje, premještanje, za eventualnu privremenu pohranu zbog nemogućnosti dostave, kao i transport izvoznih paketa u zemljama koji su dio mreže GLS General Logistics Systems sustava.

Ovi Opći Uvjeti Poslovanja odnose se isključivo na one usluge prijevoza, za koje je društvo GLS Croatia sklopilo ugovor, a ne odnose se na uvozni prijevoz paketa, gdje je Pošiljatelj sklopio ugovor sa partnerom društva GLS General Logistics Systems prema Općim Uvjetima inozemnog partnera.

Pakete koji se šalju na područje Republike Hrvatske ispod Neumskog koridora (Dubrovnik, Pelješac, Korčula itd.) GLS Croatia dostavlja cestovnim putem preko teritorija Bosne i Hercegovine, Pošiljatelj je obvezan deklarirati vrijednost i vrstu robe za te pakete. Pošiljatelj je odgovoran za točnost i istinitost deklariranih podataka te da je sadržaj paketa sukladan vrijedećim propisima. GLS Croatia na temelju deklaracije Pošiljatelja izrađuje carinske obrasce koji su nužni za provoz paketa preko teritorija Bosne i Hercegovine. Naknada za administraciju tih paketa (DPV) se naplaćuje po paketu za sve pakete poslane na to područje. Popis poštanskih brojeva na koje se naknada odnosi nalazi se na web stranici GLS Croatia.

Pakete izvan dostavnog područja u domaćoj distribuciji (otoci koji nisu obuhvaćeni rasporedom vožnje na otoke GLS Croatia) GLS Croatia isporučuje putem Hrvatske Pošte. Za te pakete ne vrijede granice masa i dimenzija GLS Croatia, GLS Opći Uvjeti Osiguranja, dodatne usluge, kao ni usluge s vremenskim jamstvom. Naknada za manipulaciju tim paketima se naplaćuje po paketu. Popis otoka na dostavnom području GLS Croatia i raspored vožnje na iste nalazi se na web stranci GLS Croatia.

Ograničenja vezana za pakete izvan dostavnog područja su:

- maksimalna težina: 20kg

- maksimaljna duljina: 1,5 m

- maksimalni kružni obujam: 3m

- tranzitno vrijeme: 48 - 168h

- aktivacija dodatnih usluga za te pakete nije moguća.

GLS Croatia će sa paketima na kojima postoji natpis, oznaka ili naljepnica koja upućuje na lomljivi sadržaj ili na oprezno manipuliranje paketom (napr. „Lomljivo“, „Ova strana gore“, „staklo“, „ne okretati“, oznaka čaše koja upućuje na lomljivi sadržaj, strelica oznake položaja paketa za vrijeme transporta ili isl), rukovati s posebnim oprezom. Naknada za manpulaciju takvim paketima naplaćuje se po paketu. U slučaju da roba unutar paketa nije adekvatno zaštićena ili je prema općim uvjetima poslovanja GLS Croatia isključena iz usluga prijevoza, GLS Croatia ne snosi odgovornost za oštećenje ili umanjenje sadržaja. Također, GLS Croatia ne snosi odgovornost za oštećenje ili umanjenje sadržaja paketa ukoliko se uslijed neadekvatnog pakiranja oštećenje dogodi tokom cestovnog transporta.

Odredbom Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Hrvatski Crveni križ (HCK) u svrhu promicanja svoje djelatnosti, svake kalendarske godine organizira humanitarne tjedne. U tim razdobljima, u unutarnjem poštanskom prometu GLS Croatia naplaćuje iznos doplatne marke u korist HCK na sve poštanske pošiljke, osim novina i časopisa. Naknada se obračunava za svaki predani paket u navedenim razdobljima.

Opća pravila koja se odnose na uvozne pakete koje je GLS Croatia preuzeo od inozemnog partnera (koji su predani u inozemstvu, a treba ih dostaviti na domaću destinaciju):

• troškove prijevoza uvoznih paketa u svakom slučaju plaća pošiljatelj, GLS Croatia Primatelju ne fakturira troškove prijevoza,

• Pošiljatelj je u ugovornom odnosu sa inozemnim partnerom tvrtke GLS Croatia,

• prilikom preuzimanja uvoznih paketa, GLS Croatia ne provjerava da li su ispunjeni propisi koji se odnose na adresiranje paketa, nego isporuku pokušava izvršiti na osnovu podataka koji se nalaze na paketu. U slučaju neuspjele dostave, inozemni partner tvrtke GLS Croatia u najkraćem mogućem roku bit će pisano obaviješten. Svi daljnji koraci obavljaju se na osnovu uputa inozemnog partnera, u nedostatku istih, nakon 10. radnog dana od neuspjele dostave paketa, GLS Croatia će paket usmjeriti nazad pošiljatelju,

• u slučaju da zna identifikacijski broj paketa, Primatelj može izmjeniti adresu dostave paketa, odnosno može tražiti dostavu na adresu različitu od one na paketu,

• Primatelj može pokrenuti odštetni zahtjev koji se obrađuje sukladno ugovornim uvjetima pošiljatelja i inozemnog partnera GLS Croatia u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, s time da se period trajanja ispitivanja jednokratno može produžiti za trideset dana uz istodobno izvještavanje podnositelja prigovora,

• posebna pravila koja se odnose na carinjenje paketa koja dolaze iz inozemstva nalaze se u carinskim propisima. GLS Croatia će o paketima koje treba cariniti izvjestiti Primatelja, koji se pisano očituje o načinu carinjenja i da prihvaća plaćanje troškova carinjenja.

Ostale poštanske usluge koje nudi GLS Croatia, područje poslovanja:

• domaći 24 satni Business Parcel, Business Smallparcel (dostava slijedećeg radnog dana od preuzimanja, na kopnenom dijelu Hrvatske, informativni podatak o potrebnom vremenu prijevoza paketa, informacije o dostavi na otoke dostupne su na web stranicama GLS Croatia ili kod službe za korisnike GLS Croatia),

• izvozni prijevoz paketa u zemlje-članice Europske Unije, kao i u Tursku, Norvešku, Srbiju i Švicarsku, u suradnji sa sustavom GLS General Logistics Systems,

• dopremanje uvoznih paketa u Hrvatsku iz gore navedenih relacija poslanih od članova sustava GLS General Logistics Systems, uključujući i carinjenje paketa prema uputama Primatelja te dostavu.

Popis ostalih poštanskih usluga u unutarnjem prometu

Business-Parcel:

Business paket - Brza i učinkovita isporuka paketa od vrata do vrata. Na kopnenom dijelu Hrvatske se u svakom gradu i naselju paketi dostavljaju slijedećeg radnog dana od dana preuzimanja, u radno vrijeme (između 8-17 sati). Tranzitna vremena za otoke mogu se provjeriti kod službe za korisnike GLS Croatia ili na web stranici GLS Croatia. Drugi pokušaj dostave je besplatan.

Express-Parcel:

Express paket - Hitna dostava paketa, sa rokom dostave slijedećeg radnog dana najkasnije do 12 sati nakon preuzimanja. Samo u određenim naseljima. Lista naselja dostupna je na webstranici GLS Croatia.

U slučaju kašnjenja uzrokovanog pogreškom pružatelja usluge, radi obeštećenja, odobrava se povrat trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

Business-Small Parcel i Express-Small Parcel:

Business mali paket i Express mali paket - Odvojeno rukovanje paketom u slučaju malih paketa ispod 2 kg: odvojeno sortiranje, prijevoz u specijalnim GLS vrećama ili sanducima, jednostavno identificiranje malih paketa pomoću GLS šablona.

Domaći prijevoz paketa

GLS Croatia sukladno zahtjevu pošiljatelja vrši preuzimanje paketa na mjestu koje je odredio Pošiljatelj, kao i isporuku paketa, i to tako, da od preuzimanja do isporuke paket svo vrijeme bude pod nadzorom GLS-a. Paket i popratne informacije u vezi paketa može pratiti i pošiljatelj, a potvrda o isporuci se može (unutar roka zastarijevanja) bilo kada zatražiti. U slučaju mijenjanja adrese, GLS Croatia na sebe preuzima i preciziranje adrese, te isporuku paketa na preciziranu adresu. Usluga uključuje i drugi pokušaj dostave nakon neuspjele dostave. Na osnovu uputa dobivenih od pošiljatelja ili primatelja, paket će biti isporučen na novu adresu ili na originalnu adresu, ali u drugo vrijeme isporuke

Ukoliko obavijest o neuspjeloj isporuci nije moguće ubaciti u kućni kovčežić, GLS Croatia će obavijest ostaviti na vidljivom mjestu na adresi.

Dopunske usluge (uz nadoplatu) za domaćeg Pošiljatelja:

Guaranteed 24-Service:

Garantirano sljedećeg dana – Ovom uslugom GLS Croatia jamči isporuku paketa slijedećeg radnog dana (osim na otocima, informacije o dostavi na otoke dostupne su u službi za korisnike GLS Croatia), od dana preuzimanja – uz jamstvo vraćanja novca! Ukoliko se isporuka ne dogodi uslijed greške GLS Croatia, GLS Croatia vraća trostruki iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

Ne smatra se zakašnjelom isporukom ako isporuka nije obavljena na vrijeme zbog više sile, ili zato što prilikom isporuke paketa Primatelj ili druga ovlaštena osoba nije bila dostupna na naznačenoj adresi.

Pick&Return-Service:

Preuzimanje & Vraćanje – na osnovu naloga ugovornog partnera, GLS Croatia preuzima paket na naznačenom mjestu te ga u Hrvatskoj isporučuje Nalogodavatelju. Usluga se može naručiti isključivo putem GLS Connect ili GLS Connect Online softvera.

Pick&Ship-Service:

Preuzimanje & Prijevoz - na osnovu naloga ugovornog partnera GLS Croatia preuzima paket na naznačenom mjestu, te ga isporučuje na zadanu adresu u Hrvatskoj. Usluga se može naručiti isključivo putem GLS Connect ili GLS Connect Online softvera.

Cash-Service:

Pouzeće – Obračun i doznaka pouzeća vrši se najmanje u dva navrata tjedno, na žiro račun društva. Nadoplata za uslugu pouzeća sadrži i troškove doznake unutar date zemlje. Nadoplata za uslugu se obračunava i u slučaju ako dostava paketa ne uspije. Uslugu je moguće naručiti i za Mađarsku, Slovačku, Češku, Rumunjsku i Sloveniju. U slučaju izvoza, Nalogodavatelj mora imati u Mađarskoj HUF račun, u Slovačkoj EUR račun, u Češkoj CZK račun, u Rumunjskoj RON i u Sloveniji EUR račun. Naručivanje usluge u slučaju izvoza moguće je isključivo pomoću instaliranog GLS Connect ili GLS Online softvera.

Exchange-Service:

Razmjena paketa - GLS preuzima paket za razmjenu prilikom dostave onih paketa kod kojih je ova usluga naručena. Usluga se može naručiti isključivo putem GLS Connect ili GLS Connect Online softvera.

AddreseeOnly-Service:

Povjerljiva pošiljka – Naručivanjem ove usluge, Pošiljatelj ima mogućnost odrediti osobu koja preuzima paket. Isporuka paketa vrši se isključivo uz primateljevo predočenje službenog dokumenta sa fotografijom izdanog od nadležnih vlasti. Identifikacijski broj dokumenta upisuje se na dostavnoj listi (roll-karti). Usluga se može naručiti isključivo putem GLS Connect ili GLS Online softvera.

DocumentReturn-Service

Povrat dokumenata – Rješenje za one situacije u kojima paket prate specijalni popratni spisi koje treba ovjeriti s Primateljem i vratiti Pošiljatelju. Usluga se može naručiti putem predviđenog obrasca, GLS Connect ili GLS Online softvera.

Za ovu uslugu ne vrijede Opći Uvjeti Osiguranja GLS Croatia.

AddOnInsurance-Service:

Dodatno osiguranje - Može se ugovoriti povrh automatskog osiguranja vrijednosti. Plaća se paušalno, vrijedi za sve pakete. Može se koristiti isključivo za domaće pakete. Visina osiguranja ovisi o pojedinačnom sporazumu.

DeclaredValueInsurance-Service:

Osiguranje prema deklariranoj vrijednosti - prema pojedinačnom nalogu, dodatno osiguranje koje se može sklopiti po svakom paketu zasebno. U slučaju paketa u unutarnjem prijevozu osiguranje može biti najviše 12.500,00 (slovima: dvanaesttisućapetsto) kuna, u slučaju izvoznih paketa najviše 5.000,00 (slovima: pettisuća) kuna. Usluga se može naručiti putem obrasca, GLS Connect-a ili GLS Online-a.

SMS-Service:

SMS obavijest – Pošiljatelj već na dan predaje paketa putem SMS-a obavještava Primatelje da će slijedećeg radnog dana paket biti isporučen. Tekstualnu poruku sastavlja Pošiljatelj, koja može sadržavati identifikacijski broj paketa i iznos pouzeća. Na kraju SMS poruke se automatski upisuje broj telefona službe za korisnike GLS Croatia. Usluga se može naručiti isključivo putem GLS Connect-a ili GLS Online-a, a duljina poruke ne može biti veća od 130 znakova.

PreAdvice-Service:

Prethodna obavijest - Na dan isporuke, GLS Croatia u jutarnjim satima putem SMS-a informira Primatelja o očekivanom terminu isporuke. Tekstualna poruka sadrži identifikacijski broj paketa i očekivano vrijeme isporuke (sa točnošću od 95%) u okviru vremenskog intervala od 3 sata, kao i telefonski broj službe za korisnike GLS Croatia. Usluga se može naručiti samo putem GLS Connect-a ili GLS Online-a.

FlexDelivery–Service:

Fleksibilna dostava - Nakon narudžbe za prijevoz paketa, primatelja obavještavamo putem SMS-a i/ili e-mail-a. Prva obavijest sadrži informaciju da će paket u domaćoj distribuciji biti dostavljen sljedećeg radnog dana, te adresu dostave i eventualni iznos pouzeća. Drugu e-mail poruku ili SMS šaljemo ujutro na dan dostave, kada kurir preuzme paket i kada zada 3-satni vremenski interval za očekivano vrijeme dostave. Ova poruka sadrži telefonski broj kurira i kontakt telefon službe za korisnike. Već 15 minuta nakon neuspjelog pokušaja dostave primatelj dobiva elektroničku obavijest i putem interneta može odmah upravljati daljnjom sudbinom paketa.

Internetski link, potreban za prijavu, primatelju šaljemo putem SMS-a i/ili e-maila. Na odabir se nudi pet opcija za fleksibilnu dostavu:

1. Dostava u novom terminu

2. Dostava na drugu adresu

3. Davanje suglasnosti da se paket ostavi na dogovorenom mjestu bez potpisa primatelja

4. Osobno preuzimanje paketa u najbližem GLS područnom skladištu (depo-u), Paketomatu ili PaketShopu

5. Odbijanje preuzimanja paketa.

ContactService:

Kontaktiranje primatelja prije isporuke - Obavezan poziv primatelju 1 sat prije isporuke i obavijest o očekivanom vremenu isporuke. Poziv je informativnog karaktera i ne daje mogućnost za alternativno vrijeme isporuke. Uslugu je moguće naručiti u GLS Online i GLS Connect programu u kombinaciji sa Business-Parcel i Business-Small Parcel.

LateCollectionService:

Kasni prikup - Naručivanjem ove usluge, GLS Croatia vrši prikupljanje paketa u gradu Zagrebu izvan redovnog radnog vremena, točnije u vremenu od 17:00 do 20:00 sati. Usluga se može naručiti za unaprijed dogovoreni period i za količinu paketa ne manju od 10 paketa na dan. Iznos Usluge određuje se pojedinačnim sporazumom.

ShopDeliveryService

Isporuka u PaketShop/Paketomat- U slučaju naručivanja usluge, prva dostava se može naručiti u PaketShop ili Paketomat. GLS Croatia će obavijestiti primatelja SMS porukom ili e-mailom da je paket isporučen u PaketShop ili Paketomat. Za preuzimanje paketa u Paket Shopu, primatelj će morati predočiti službeni dokument kao dokaz o identitetu. Kod naručivanja usluge preporuka je navesti nekoliko osoba ovlaštenih za preuzimanje paketa. Paketi poslani sa uslugom ShopDeliveryService će biti isporučeni u odabrani PaketShop ili Paketomat, a ne na adresu primatelja. U slučaju slanja više paketa istom primatelju, paketi će biti naplaćeni posebno. Adrese lokacija i radna vremena se nalaze na web stranici društva GLS Croatia. Uslugu može naručiti i primatelj putem FlexDeliveryService usluge. U slučaju isporuke u Paketomat, primatelj osim broja paketa prima i jedinstveni kod potreban za otvaranje Paketomata. Pouzeće za pakete moguće je platiti isključivo bankovnim POS terminalom na Paketomatu. Vrata Paketomata otvaraju se nakon plaćanja pouzeća. Primatelj dobija e-mail obavijest o uspješnom preuzimanju paketa i plaćenom iznosu pouzeća. GLS Croatia će paket smatrati isporučenim i svoju uslugu izvršenom ako osoba ovlaštena za preuzimanje paketa (osoba sa jedinstvenim kodom) preuzme paket u Paketomatu.

Popis ostalih poštanskih usluga u međunarodnom prometu

Euro Business-Parcel i Euro Business-Small Parcel:

Euro Business paket i Euro Business mali paket - Pouzdana, brza i učinkovita „road-based“ isporuka paketa, od vrata do vrata u više od 40 europskih zemalja sa povoljnim tranzitnim vremenima.

Izvozni prijevoz paketa (međunarodna usluga prijevoza paketa), gdje isporuku paketa obavljaju inozemni ugovorni partneri grupacije GLS General Logistics Systems tako, da od preuzimanja do isporuke paket svo vrijeme bude pod nadzorom društva-člana grupacije GLS General Logistics Systems, pri čemu se paket i prateće informacije u vezi sa paketom mogu bilo kada potražiti (unutar roka zastarijevanja). Kod izvoznih paketa je rok isporuke (bez carinjenja od preuzimanja do carinskog skladišta-depoa ciljne zemlje) različit od zemlje do zemlje, i može trajati od 1-5 radnih dana računajući od dana nakon preuzimanja. Odredbe, ograničenja i zabrane, koje se u ciljnim zemljama odnose na sadržaj i adresiranja izvoznih paketa, mogu biti različite.

Dopunske usluge (uz nadoplatu) u međunarodnom prometu za domaćeg Pošiljatelja:

Cash-Service:

Pouzeće – Obračun i doznaka pouzeća vrši se najmanje u dva navrata tjedno, na žiro račun društva. Nadoplata za uslugu pouzeća sadrži i troškove doznake unutar date zemlje. Nadoplata za uslugu se obračunava i u slučaju ako dostava paketa ne uspije. Uslugu je moguće naručiti i za Mađarsku, Slovačku, Češku, Rumunjsku i Sloveniju. U slučaju izvoza, Nalogodavatelj mora imati u Mađarskoj HUF račun, u Slovačkoj EUR račun, u Češkoj CZK račun, u Rumunjskoj RON i u Sloveniji EUR račun. Naručivanje usluge u slučaju izvoza moguće je isključivo pomoću instaliranog GLS Connect softvera.

FlexDelivery–Service:

Fleksibilna dostava - Nakon narudžbe za prijevoz paketa, primatelja obavještavamo putem SMS-a i/ili e-mail-a. Prva obavijest sadrži informaciju da će paket u domaćoj distribuciji biti dostavljen sljedećeg radnog dana, te adresu dostave i eventualni iznos pouzeća. Drugu e-mail poruku ili SMS šaljemo ujutro na dan dostave, kada kurir preuzme paket i kada zada 3-satni vremenski interval za očekivano vrijeme dostave. Ova poruka sadrži telefonski broj kurira i kontakt telefon službe za korisnike. U pravilu, već 15 minuta nakon neuspjelog pokušaja dostave primatelj dobiva elektroničku obavijest i putem interneta može odmah upravljati daljnjom sudbinom paketa.

Usluga se u međunarodnom prometu odnosi samo za Češku, Slovačku, Mađarsku, Sloveniju i Rumunjsku.

Internetski link, potreban za prijavu, primatelju šaljemo putem SMS-a i/ili e-maila. Na odabir se nudi pet opcija za fleksibilnu dostavu:

1. Dostava u novom terminu

2. Dostava na drugu adresu

3. Davanje suglasnosti da se paket ostavi na dogovorenom mjestu bez potpisa primatelja

4. Osobno preuzimanje paketa u najbližem GLS područnom skladištu (depo-u), Paketomatu ili PaketShopu

5. Odbijanje preuzimanja paketa.

Pošiljatelj je obvezan uvjeriti se postoje li prepreke za prijevoz predane robe u ciljnu zemlju. Također, GLS Croatia će informirati Pošiljatelje o takvim preprekama. Vrijeme potrebno za carinjenje ovisi i mijenja se sukladno lokalnim propisima. Troškove carinjenja snosi Pošiljatelj ili Primatelj. Ako Primatelj u slučaju izvoznog paketa ne preuzme na sebe troškove carinjenja, onda će GLS Croatia za troškove teretiti Pošiljatelja. U slučaju promjene adrese, GLS Croatia preuzima na sebe i preciziranje adrese, te preuzima na sebe isporuku paketa na ovu preciziranu adresu. Usluga uključuje i besplatan drugi pokušaj nakon neuspjele dostave. U pojedinim zemljama se paket, nakon prvog neuspjelog pokušaja isporuke, pohranjuje u najbližem GLS ParcelPoint-u (ParcelShop, PaketShop), prema mjestu stanovanja Primatelja (prema danoj adresi isporuke), odakle Primatelj sam vrši odvoz. Ako Primatelj ne dođe po paket u roku naznačenom na obavijesti o prispjeću paketa, onda se paket bez ponovnog pokušaja isporuke vraća Pošiljatelju.

5. Paket, naljepnica paketa, pakiranje, adresiranje, zatvaranje

Brižljivo i stručno pakiranje robe osigurava da je predani paket prikladan tehnologiji rada s paketima u sortirnom centru i depoima, utovaru, učinkovitom proslijeđivanju na cestama, kako bi roba bez oštećenja stigla na adresu primatelja.

GLS Croatia preuzima odgovornost samo za one pakete koje su odgovarajuće pakirani i adresirani.

Pošiljatelj je obvezan pakirati paket na način da se zaštiti njezin sadržaj, drugi paketi i radnici koji rukuju paketom.

Pošiljatelj je odgovoran za unutarnje pakiranje i zaštitu poštanskih pošiljaka, kao i za nadoknadu štete nastale na drugim paketima, stvarima i prouzročene ozljede prouzrokovane neadekvatnim pakiranjem, slanjem zabranjenog sadržaja ili robe isključene iz ovih općih uvjeta.

Manipulacija paketima se u GLS sustavu obavlja industrijskom tehnologijom, pa se zbog toga ne mogu predati oni paketi koji nisu pogodni za transport na pogonjenoj pokretnoj traci.

Kod pakiranja treba ispuniti sljedeće uvjete:

• mogu se predati samo potpuno zatvoreni paketi,

• paketi iz kojeg izviruju dugački i/ili oštri dijelovi nisu pogodni za transport,

• kutije je potrebno optimalno iskoristiti: kutije odgovarajućih dimenzija i kvalitete materijala za pakiranje, kao i cjelokupno unutarnje punjenje kojem je svrha zaštiti robu,

• lomljiva roba treba biti adekvatno zaštićena, napr. omotana u stiropor ili drugi materijal za oblaganje, oznaka „Lomljivo“ ukazuje na pozornost, ali ne štiti robu,

• telekomunikacijski i ostali artikli koji se vraćaju zbog popravka, trebaju biti poslani u originalnom kompletnom pakiranju uz odgovarajuće unutarnje ispunjavanje, bilo u slučaju preuzimanja ili zamjene paketa,

• staklenke i boce je u paketu potrebno međusobno odvojiti zaštitnim slojem dovoljno debelim da spriječi nastanak štete (napr. peteroslojni karton ili sl.) , te postaviti zaštitni sloj i odozgo i odozdo,

• robu specijalnog oblika koja se teško pakira potrebno je dodatnim pakiranjem zaštititi i unutar stretch folije.

• kartonsku kutiju je potrebno zaljepiti sa svake strane ljepljivom trakom sa logom društva Pošiljatelja, ako za to postoji mogućnost,

• kutije vezane steznim vrpcama se ne mogu predati, jer se pakiranje može raspasti, i samo će paket koji posjeduje identifikacijske oznake stići na odredište,

• adresu, etiketu paketa, vrećicu koja sadrži dostavnicu, odnosno naljepnice koje identificiraju korištenje dodatnih usluga potrebno je naljepiti na najveću slobodnu površinu paketa,

• u slučaju slanja više paketa na jednu adresu, naljepnice sa specijalnim uslugama potrebno je naljepiti na svaki paket.

• u slučaju narudžbe usluge sa pouzećem, iznos kojeg treba prikupiti, potrebno je u punom iznosu i istovjetno navesti na listi za pouzeće ili putem podataka poslanih elektroničkim putem, te na pošiljci primjenom naljepnice koju je GLS Croatia sistematizirao (u slučaju više paketa, najljepnicu za pouzeće je potrebno naljepiti na svaki pojedini paket, te na njemu navesti pripadajući iznos pouzeća).

• opasna roba se ne može poslati ni ako je označena sa vanjskom oznakom opasne robe.

GLS Croatiji je bitno da se štete izbjegnu, zato svojim korisnicima daje besplatne savjete za pakiranje, koji se mogu zatražiti od Službe za korisnike.

Primjena naljepnice "lomljivo“ ne oslobađa Pošiljatelja od obveze da koristi pakiranje koje je primjereno naravi robe, naljepnica ne štiti robu! GLS Croatia ne preuzima odgovornost za neadekvatno pakirane pakete, neovisno o oznaci „lomljivo“. GLS Croatia će, uz prethodnu suglasnost nalogodavca i prema prethodnom prihvaćanju troškova, naplatiti prepakiranje paketa neadekvatnih za daljnju manipulaciju. Naknada za prepakiranje se naplaćuje po paketu.

6. Preuzimanje paketa

Preuzimanje paketa se obično obavlja u sjedištu Pošiljatelja. Pošiljatelji, na osnovu zasebnog sporazuma, mogu adresirane pakete sa naljepnicom za isporuku slijedećeg radnog dana predati i u centralnom sortirnom centru u sjedištu GLS Croatia u unaprijed dogovorenom terminu. Stavljanje paketa na pokretnu traku u ovom slučaju obavlja ovlaštena osoba.

Vozač GLS Croatia prilikom preuzimanja paketa ne provjerava njihovo adresiranje, a može odbiti preuzimanje očito neodgovarajućih (preteških, prevelikih, neadekvatno pakiranih) paketa. Za neadekvatno pakirane pakete GLS Croatia naplaćuje naknadu (NMC) po svakom takvom paketu.

Vozač ili zaposlenik GLS Croatia preuzimanje paketa obavljaju uz predaju obrasca Potvrda o preuzimanju paketa (koju vozač ovjerava i žigom), na kojoj međutim potvrđuje samo količinu preuzetih paketa. Uz suglasnost pošiljatelja na potvrdi o primopredaji se registrira gdje je izvršena kontrola po stavkama: u sjedištu Pošiljatelja (kontrola broja komada je obavljena) ili u središnjem sortirnom centru GLS Croatia (kontrola broja komada nije obavljena). Preuzimanje paketa može se obaviti i u sjedištu Nalogodavatelja, u GLS Depou, i u središnjem sortirnom centru GLS Croatia, međutim prema ugovoru, pojedinačno registriranje i vaganje paketa može se obavljati isključivo u središnjem sortirnom centru GLS Croatia.

Pošiljatelj može koristiti slijedeće potvrde radi identificiranja predanih paketa:

• drugi primjerak naljepnice paketa,

• mini-naljepnica broja paketa (samoljepljiva, sa naljepnice paketa se može odljepiti u 2 primjerka),

• u slučaju naljepnice paketa izrađene putem vlastitog sustava, računalna datoteka koja je usuglašena sa društvom GLS Croatia.

Adresiranje na paketu ili naljepnici paketa mora imati slijedeće podatke upisane arapskim brojevima i latiničnim slovima:

• ime primatelja,

• odredište paketa (naziv naselja), poštanski broj,

• naziv ulice, kućni broj, kat, vrata,

• u slučaju izvoznog paketa naziv ciljne zemlje

• vrijednost i vrstu robe za pakete sa odredištem za koje je potrebna izrada T2L dokumenata (popis odredišta nalazi se na web stranici GLS Croatia)

Za pakete koje Pošiljatelj šalje na područje za koje su potrebni T2L dokumenti, a za njih nisu navedeni potrebni podaci, GLS Croatia može zatražiti podatke od Pošiljatelja, te zadržati pakete do dobivanja podataka. Ukoliko GLS Croatia ne dobije tražene podatke u roku od 10 dana, vratit će paket pošiljatelju.

GLS Croatia ne provjerava i ne odgovara za podatke o vrsti i vrijednosti robe navedene od strane pošiljatelja. Sve eventualne sankcije (Carinske, Sanitarne inspekcije isl.) uzrokovane davanjem netočnih podataka GLS Croatia će naplatiti od Pošiljatelja.

GLS Croatia se obvezuje da će Nalogodavatelju ispostaviti obračun prema broju predanih paketa, a pojedinačni eventualni obračuni po stavkama će se obaviti prema registraciji broja paketa Nalogodavatelja. Na osnovu sporazuma, GLS Croatia se obvezuje i na predaju podataka o paketima i putem računalne tehnologije.

7. Dostava

Prilikom Dostave, dostavljač Primatelju predaje zatvoren i čitljivo adresiran paket. U cilju osobne primopredaje, Primatelj je obvezan osigurati jednostavan i siguran pristup svojoj adresi. Vozač se prilikom dostave ne smije zadržavati na jednoj adresi dulje od 10 minuta, a u slučaju dužeg čekanja, dostava se može prekinuti.

Izdavanje paketa se obavlja uz potpis Primatelja ili uz potpis odraslog člana kućanstva, osobe stalno zaposlene u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja ili ovlaštene osobe u poslovnoj prostoriji pravne ili fizičke osobe gdje je primatelj stalno zaposlen ili osobe koje posjeduju punomoć za preuzimanje paketa. GLS Croatia ne provjerava postoji li druga fizička osoba sa istim imenom na toj adresi koja može polagati pravo na paket.

Primatelj potpisom potvrđuje preuzimanje na tiskanici GLS Croatia ili slikovnom čitaču-skeneru. Osim potpisa, vozaču mora biti rečeno i ime potpisnika koji preuzima paket, kako bi u ručni slikovni čitač-skener mogao pohraniti ove podatke, a sve kako bi se ime preuzimatelja moglo potražiti putem telefona ili putem elektroničkih informacija o paketu.

Svojim potpisom pri preuzimanju, Primatelj potvrđuje da je preuzeo paket (ili pakete) u neoštećenom stanju. Nakon preuzimanja paketa od strane primatelja, GLS Croatia ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja.

Osobama koje su nepismene ili imaju poteškoća u pisanju, GLS Croatia predaje paket u prisustvu punoljetnog svjedoka. Svjedok će na dokumentu primopredaje paketa potpisati svoje ime.

AddresseeOnlyService. Prilikom isporuke povjerljive pošiljke, Primatelj je osoba naznačena od strane Pošiljatelja, koja je svoj osobni identitet obvezna dokazati predočavanjem zakonski određenih dokumenata. Tada se osim potpisa Primatelja upisuje i broj pokazane osobne iskaznice ili putovnice.

Dostava paketa se može izvršiti samo nakon isplate pouzeća (ako postoji) i nakon potpisivanja potvrde o primopredaji. Prije navedenog, Primatelj ne može provjeravati sadržaj paketa.

8. Granice mase i mjera paketa

Predati se mogu paketi najviše do težine od 40 kg po komadu. Kružni obujam (kružni obujam = 2x visina + 2x širina + 1x duljina) ne može prelaziti 3 metra, a maksimalna dozvoljena duljina paketa je 2 metra, dok je maksimalna dozvoljena visina 0,6 m, a maksimalna dozvoljena širina 0,8 m. Za pakete veće od definiranog kružnog obujma, GLS Croatia naplaćuje naknadu (TM) po svakom takvom paketu.

U slučaju Business SmallParcel-a, maksimalna težina paketa je 2 kg, a maksimalna duljina 40 cm.

Sve preuzete pakete, prema ugovoru, GLS Croatia automatski važe pomoću elektroničke vage i to nakon zaprimanja u središnjem pogonu za sortiranje, te izmjerenu masu elektronički registrira i pridružuje broju paketa. Izvagani podaci o masi čine osnovu za ispostavljanje računa.

Paketi, koji prelaze težinu od 40 kg u tuzemnom ili 50 kg u međunarodnom prometu ili prelaze gore navedene mjere ili nisu adekvatno pakirani se u GLS sustavu ne prosljeđuju uvijek dalje. GLS Croatia ima pravo ovakve pakete prepakirati i/ili preusmjeriti na druge prijevoznike koji prihvaćaju prijevoz takvih pošiljki, te dodatne troškove prepakiranja i/ili preusmjerenja naplatiti od Pošiljatelja. Prije prosljeđivanja takvih paketa na isporuku, GLS Croatia će obavijestiti Pošiljatelja i zatražiti potvrdu o prihvaćanju dodatnih troškova. U koliko ne prihvati troškove, paket će biti vraćen Pošiljatelju. Na ovakve pakete se ne odnose Opći Uvjeti Osiguranja i ne primjenjuje se vremensko jamstvo za isporuku.

9. Predmeti koji su isključeni iz usluga GLS Croatia

Predmeti isključeni za predaju su:

• roba koja nije pakirana na zadovoljavajući način, i/ili koja nije pakirana na način uobičajen za trgovinu ili na način adekvatan za transport,

• očito preteške (ako prelaze masu određenu u točki 8.) i prevelike pakete (iznad 3 metra volumnog obujma),

• vrpcom povezani paketi, paketi predani u drvenim kutijama,

• roba koja se brzo kvari, zarazna roba, roba koja izaziva gnušanje,

• posmrtni ostaci,

• žive životinje i biljke,

• pakete u vrećama, vrećicama, i rinfuzi,

• roba posebne vrijednosti kao što su novac, plemeniti metali, vrijednosnice, izvučeni listići lutrije i slično, pravi biseri, dragulji, nakit,

• umjetnine, predmeti koji imaju sentimentalnu vrijednost,

• roba koja je osjetljiva na temperaturu,

• prehrambeni proizvodi,

• streljivo, oružje, eksplozivni materijali, lako zapaljivi predmete i slično,

• droge, osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga,

• paketi adresirani na poštanski pretinac ili broj uloška zemljišne čestice,

• u slučaju izvozne pakete, proizvodi sa trošarinom, alkoholna pića, duhanski proizvodi,

• opasna roba prema ADR klasifikaciji (Propis o prijevozu opasnih roba na javnim prometnicama)

• roba ili paketi čije slanje je zabranjeno svim važećim sankcionarajućim zakonima, primjerice zbog njihova sadržaja, primatelja ili zemlje iz koje ili u koju se paket šalje. Sankcionirajući zakoni uključuju sve zakone, regulative i odluke kojima se određuju sankcije (uključujući trgovačke restrikcije i ekonomske sankcije) državama, jedinicama ili pojedincima, uključujući bez ograničenja i one određene od strane Ujedinjenih Naroda, Europske Unije i država članica Europske Unije.

U slučaju paketa predanih za inozemno odredište, osim gore navedenoga, isključeni iz usluga su i osobne pokretnine, roba u staklenoj ambalaži, proizvodi koji podliježu plaćanju trošarine, poreza na dohodak ili posebnih poreza, kao i roba koju prati ATA-Carnet.

Pošiljatelj je dužan prije predaje izvjestiti GLS Croatia o onim paketima, čija pojedinačna vrijednost prelazi 5.000,00 (slovima: pettisuća) eura.

10. Usluga

GLS Croatia uslugu izvršava u svojstvu otpremnika, a za prijevoz angažira samostalne prijevoznike-podizvođače, čiju djelatnost u potpunosti kontrolira i jamči za kvalitetu usluga. Ove usluge na fakturi nisu posebno navedene.

GLS Croatia preuzima zatvorene, neoštećene pakete, čiji sadržaj ne provjerava (uz iznimke navedene u čl. 6 ovih Općih uvjeta), obavlja prijevoz i iste isporučuje Primatelju u zatvorenom, neoštećenom pakiranju, također bez provjere sadržaja.

U slučaju oštećenja paketa ili pakiranja, prilikom dostave GLS Croatia pruža i mogućnost provjere sadržaja, te u cilju rješavanja odštete, rezultat provjere zajedno sa preuzimateljem registrira u zapisniku. Jedan primjerak zapisnika uručuje primatelju.

GLS Croatia ne otvara preuzete pakete. Iznimno, GLS Croatia može otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pakete uz pristanak pošiljatelja ili primatelja. Također, postoje situacije u kojima je društvo GLS Croatia radi poštivanja zakonskih obveza dužno u nazočnosti najmanje dviju osoba otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pakete bez pristanka pošiljatelja ili primatelja:

1. kada se poštanska pošiljka ne može dostaviti primatelju, niti vratiti pošiljatelju,

2. kada postoji osnovana sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zabranjeni sadržaji sukladno ZPU ili drugom primjenjivom propisu,

3. kada je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj ili sadržaj ostalih paketa,

4. kada poštanska pošiljka u međunarodnom prometu podliježe carinskom i deviznom pregledu u skladu s carinskim propisima i propisima o deviznom poslovanju.

Usluga se smatra aktiviranom preuzimanjem paketa od Pošiljatelja, odnosno predajom paketa u sustav GLS Croatia.

U slučajevima iz točke 2. i 3. prethodnog stavka, davatelj poštanskih usluga obvezan je sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak dostavlja pošiljatelju ili primatelju pakete, ili nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisom.

Opseg, osobine i uvjeti usluge:

1. Sadržaj usluge: preuzimanje predanih paketa u GLS Depou, u središnjem pogonu za sortiranje ili lokaciji Pošiljatelja, prijevoz i dostava paketa do Primatelja. GLS Croatia prvenstveno izvršava upute Pošiljatelja i pruža usluge prijevoza paketa uz pokrivanje troškova od strane Pošiljatelja.

2. Dostava paketa obavlja se uz potpis Primatelja, osobe koja se nalazi u kućanstvu, osobe koja se nalazi u poslovnoj prostoriji primatelja, ili osobe koja posjeduje punomoć za preuzimanje datog paketa.

3. Paketi, koji su na mjestu preuzimanja društvu GLS Croatia predani do 17.00 sati, biti će unutar Hrvatske isporučeni slijedećeg radnog dana (oznaka „24 sata“ ne znači vrijeme isporuke, označava jedino slijedeći radni dan). Pošiljatelj može, za naselja prema listi koju je izdalo društvo GLS Croatia, naručiti i ExpressParcel (koja se dostavlja do 12 sati slijedećeg dana) za isporuku, prema uvjetima utvrđenim u ugovoru. Izvozne pakete za inozemstvo zahtjevaju vrijeme od 1-5 dana (informativni podatak) koje se može produljiti sa vremenom potrebnim za carinjenje.

4. Nakon neuspjelog prvog pokušaja dostave, drugi pokušaj dostave je dio osnovne usluge. Ako je razlog prvog neuspjelog pokušaja netočna adresa, ili druge okolnosti koju Pošiljatelj može korigirati, GLS Croatia će zatražiti od Pošiljatelja da izvrši ovu korekciju. U slučaju da je prvi pokušaj neuspješan zbog odbijanja preuzimanja pakete, ili je drugi pokušaj isporuke neuspješan, ili korekcijski postupak ne dovede do rezultata, paket se vraća Pošiljatelju. Ako Primatelj odbije preuzimanje paketa, onda neće doći do drugog pokušaja dostave, paket se automatski vraća Pošiljatelju. Ako se paket ne može isporučiti, onda će GLS Croatia isti pohraniti na najviše 5 dana (izuzetak predstavlja najavljeni dopust Primatelja, u tom slučaju skladištenje traje najviše 10 radnih dana), nakon isteka ovog roka – bez posebne najave – paket se vraća Pošiljatelju. U slučaju odbijanja preuzimanja, ili u slučaju da Pošiljatelj za vrijeme korekcijskog postupka ne uputu, GLS Croatia neće pokušati drugu isporuku, nego će paket vratiti Pošiljatelju.

5. GLS Croatia će Pošiljatelju, vezano za pakete koje je predao, od jutra drugog radnog dana nakon preuzimanja, neograničeno davati informacije o paketu (IOD) putem telefona ili putem internetskog sustava za pretraživanje pošiljaka. Presliku potvrde o dostavi (POD) Pošiljatelj može besplatno tražiti za najviše do 5% prosječne mjesečne količine paketa.

GLS Croatia ima pravo na naplatu primjerene naknade za sastavljanje dokumenata, ukoliko zahtjevi za potvrdama koje prate paket pređu spomenutu količinu. Potvrđeni isječak popratnog lista (Rollkarte POD), ili u zamjenu toga elektronički (na slikovnom čitaču-skeneru) potpisana potvrda o preuzimanju, smatraju se odgovarajućim dokumentima o isporuci.

6. Naplata Cash-Service - Pouzeća obavlja se u slučaju pravilnog, pisanog ili elektroničkim putem izdanog, i od strane GLS-a povratno potvrđenog, odnosno u GLS Connect-u ili u GLS Online-u propisno registriranog i u roku poslanog naloga od strane Pošiljatelja. Za prikupljena pouzeća (uz priznanicu, ili prilikom dostave preuzetu potvrdu o pouzeću) GLS Croatia preuzima potpunu odgovornost. Međutim, propust naplate pouzeća neće stvoriti dugovanje GLS Croatia prema Pošiljatelju, jer sukladno prvotnom pravnom odnosu iznos i dalje duguje Primatelj. Uobičajeni uvjeti osiguranja ne pokrivaju iznos neprikupljenog pouzeća. U slučaju propusta naplate pouzeća, GLS Croatia odgovara do iznosa nadoplate za uslugu naplate pouzeća, te je osim toga dužan surađivati u cilju naknadne naplate pouzeća. Ukoliko se propust naplate pouzeća može dokazano svesti na od strane društva GLS Croatia namjerno uzrokovanje štete ili nemarno poslovanje, te ukoliko naknadna naplata ne bude uspješna, onda se odštetni zahtjev može podnijeti za iznos do vrijednosti pouzeća. GLS Croatia ne odgovara za slučajeve kada se naplata pouzeća ne izvrši zbog nekompletnog, pogrešnog ili kasnog naloga naručitelja usluge.

7. DocumentReturn Service – Povrat dokumenata je usluga koja se naručuje predajom popunjenog obrasca ili aktivacijom usluge u elektroničkom obliku. Na ovaj sporazum se uobičajeni uvjeti osiguranja ne mogu primjeniti. Prilikom izvršavanja ove usluge, osoblje društva GLS Croatia radi u neposrednom kontaktu sa osobljem Pošiljatelja i Primatelja, stoga nije u mogućnosti otkloniti prepreke koje se tijekom obavljanja posla mogu pojaviti. Ukoliko se u domeni navedene usluge zadaća iz bilo kojeg razloga ne može izvršiti, GLS Croatia ne preuzima na sebe materijalnu odgovornost za izostanak izvršenja i eventualne posljedične štete.

8. Ako Pošiljatelj bez prethodnog izvještavanja društva GLS Croatia preda pakete za primatelja kod kojeg se paketi mogu predati samo uz jednu ili više dodatnih usluga (potvrda dostavnice), GLS Croatia ima pravo na izvršenje usluge, te na fakturiranje istih i bez prethodnog sporazuma.

11. Cijena prijevoza paketa, nadoknada troškova

GLS Croatia se vezano za cijene sa korisnikom poštanskih usluga sporazumijeva putem ugovora o prijevozu paketa, te izmjenama tog ugovora. Ugovor se može sklopiti na uobičajeni način, pisano, ili nakon prihvaćanja ponude (konkludentnom radnjom), prema sadržaju ponude. Sa pisanim ili usmenim prihvaćanjem ponude, i sa početkom pružanja usluge ugovor se smatra sklopljenim. Cijene se zasnivaju na volumetričkoj masi od 1m³ = min. 300 kg.

Obračun sa Pošiljateljem, vezano za povrat robe, preusmjerene pakete, i one neuobičajenih dimenzija, vrši se prema aktualnom cjeniku.

Za međunarodni promet izvan EU, GLS Croatia prihvaća prosljeđivanje izvoznih paketa isključivo sa DAP ili DDP paritetom.

Specijalne carinske naloge GLS Croatia izvršava isključivo prema prethodnom sporazumu!

U slučaju izvoznih paketa izvan EU, Pošiljatelj je obvezan sklopiti sporazum sa Primateljem u vezi pokrivanja troškova, i sukladno tome izdati nalog društvu GLS Croatia.

U slučaju izvoznih naloga GLS Croatia polazi od činjenice da za točnost njemu priopćenih pariteta jamči Pošiljatelj. Zato, ako prema paritetu inozemnu carinu, poreze, pristojbe i troškove ili izdatke treba platiti inozemni primatelj, ili ako se takvi troškovi pojave poradi inozemnog primatelja, domaći Pošiljatelj mora društvu GLS Croatia nadoknaditi one troškove koje inozemni primatelj nije platio.

12. Obveze Pošiljatelja

Pošiljatelj je obvezan sve pakete zapakirati prema industrijskim standardima rukovanja paketima, iste opremiti sa besprijekorno (točno, nedvosmisleno, potpuno) ispunjenim naljepnicama za pakete koje je društvo GLS Croatia sistematiziralo, te priložiti sve potrebne spise. GLS Croatia ne odgovara za greške u ispunjavanju. Na paketnoj naljepnici prije svega moraju biti potpuni podaci Primatelja. Pošiljatelj u suradnji sa GLS Croatia postupa sukladno uputama Korisničkog Priručnika GLS Croatia.

Pošiljatelj je obvezan o svim značajnijim izmjenama podataka neodložno izvjestiti GLS Croatia u pisanom obliku, između ostalog, ima obvezu prijavljivanja:

• ako je došlo do promjene u imenu/tvrtci ili adresi/sjedištu Pošiljatelja,

• u slučaju promjene mjesta preuzimanja paketa,

• u slučaju promjene računa u banci ili poslovne banke s kojom Pošiljatelj surađuje,

• ako je došlo do izmjene odgovorne osobe koja ima ovlasti za potpisivanje i/ili zastupanje društva Pošiljatelja,

• ako se pravni oblik društva Pošiljatelja izmjeni,

• ukoliko dođe do drugih bitnih izmjena koje utječu na poslovanje društva Pošiljatelja, a koje izmjene mogu imati utjecaj na prava i obveze društva GLS Croatia, uključujući ali ne ograničavaju se na otvaranje postupka stečaja, predstečajne nagodbe odnosno predstečajnog sporazuma, likvidacije i sličnih vrsta postupaka nad društvom Pošiljatelja.

13. Pravo raspolaganja

Pošiljatelj u slučaju odsutnosti Primatelja može opunomoćiti GLS Croatia da dostavi paket u kućni kovčežić, da preda paket susjedu, ili drugim, odgovarajućim osobama, a može prihvatiti čak i bilješku vozača umjesto potvrde o primitku. Ovakva pisana ili usmena potvrda o primopredaji (IOD, POD) se, razumljivo, sastavlja u promijenjenom obliku.

Poštanska pošiljka je vlasništvo Pošiljatelja sve dok nije dostavljena primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi, osim kada je zaplijenjena na temelju posebnog zakona. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, GLS Croatia ima pravo zadržanja (tzv. pravo retencije) na stvarima Pošiljatelja koje su mu predane radi prijevoza i u vezi s prijevozom i to sve do ispunjenja svoje dospjele tražbine (pri čemu tražbinu predstavlja naknadu za ranije pružene, a nepodmirene usluge prijevoza i nužnih troškova što ih je učinio u vezi s prijevozom).

14. Ispostavljanje računa, frankatura

GLS Croatia svoje usluge obavlja isključivo uz frankaturu (plaćenu poštarinu) od strane Pošiljatelja, dok porto pakete (pakete bez poštarine) ne proslijeđuje.

Račun za obavljene usluge se u svakom slučaju ispostavlja naknadno, prema sporazumu, u jednokratnom ili dvokratnom mjesečnom ciklusu fakturiranja. Izvršene usluge GLS Croatia fakturira po vrstama usluga u ukupnom iznosu. Plaćanje računa se uvijek vrši putem bankovne doznake. Prilog računa o uslugama sadrži detaljan ispis po brojevima paketa, izmjerenim težinama i naknadama.

Pošiljatelj je obvezan račun platiti doznakom, u roku dospijeća kako je isti naznačen, neovisno o eventualnim reklamacijama ili odštetnim zahtjevima iz tog perioda koji su u procesu rješavanja.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, GLS Croatia će od prvog dana kašnjenja zaračunavati zateznu kamatu i zahtijevati pokrivanje troškova u vezi naplate zaostalih potraživanja.

15. Jamstvo

GLS Croatia se obvezuje da će u slučaju Pošiljateljevog korištenja usluge Guaranteed24-Service Garantirana usluga za slijedeći dan, ako GLS Croatia zbog vlastitog propusta uslugu izvrši sa zakašnjenjem (vrijeme isporuke traje dulje od jednog radnog dana, osim u slučaju otoka), vratiti trostruki iznosi naplaćene cijene poštanske usluge Pošiljatelju.

Na području primjene CMR-a – kod izvoznog prijevoza paketa - vrijede CMR-om utvrđena jamstva.

16. Odgovornost, naknada štete

U unutarnjem prometu GLS Croatia odgovara:

1. za gubitak ili oštećenje poštanske pakete ili umanjenje njezina sadržaja,

2. za prekoračenje roka za prijenos i dostave poštanske pakete,

3. u slučaju kada usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti,

4. za oštećenja koja proizilaze iz nemarnog i/ili nestručnog rukovanja.

Društvo GLS Croatia nije odgovorno u sljedećim slučajevima:

1. kada dokaže da se navedeni događaji iz prethodnog stavka nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila),

2. kada pošiljatelj ne podnese prigovor ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku 30 dana,

3. kada se radi o poštanskim pošiljkama sadržaj kojih je zabranjen,

4. kada je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije pakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom davatelja poštanskih usluga.

Cijena automatskog osiguranja za pakete uključena je u cijenu prijevoza, koju je pošiljatelj obvezan isplatiti. Osiguranje se odnosi isključivo na prvu štetu, daje pokriće za zamjenu ili popravak, s time da su posljedične štete isključene.

Naknada štete

Vezano za unutarnji promet, a sukladno primjenjivim odredbama ZPU-a, u slučaju štete, opravdani odštetni zahtjev nastaje, ako se odštetni zahtjev pisano podnese u roku od 30 dana od dana primitka pisanog odgovora na podneseni prigovor, i ako je za štetu dokazano odgovoran pružatelj usluge. Propuštanjem ovog roka gubi se pravo na postavljanje odštetnog zahtjeva.

GLS Croatia će Pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi za pakete u unutarnjem prometu isplatiti sljedeću naknadu štete:

1) za gubitak ili potpuno oštećenje:

a) paket – u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,

b) paket s deklariranom vrijednosti (DeclaredValueInsurance-Service / Osiguranje prema deklariranoj vrijednosti) – do visine iznosa označene vrijednosti;

2) za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

a) paket – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pakete, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,

b) paket s deklariranom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja paketa, ali najviše do iznosa označene vrijednosti;

3) za prekoračenje roka prijenosa i dostave paketa – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge;

4) za neobavljenu uslugu – u visini iznosa naplaćene usluge.

Pošiljatelj može – uz nadoplatu – sklopiti osiguranje i na veći iznos, koje međutim može nastati isključivo na osnovu izjave društva GLS Croatia o uzimanju u pokriće.

Ne smatra se štetnim slučajem, ako je GLS Croatia uslugu sa zajamčenim vremenskim rokom izvršio sa zakašnjenjem zbog neotklonjivih razloga koji su bili izvan njegove moći ili zbog nedostupnosti Primatelja ili je propustio vratiti dostavnicu, međutim isporuku paketa može u vlastitom sustavu vjerodostojno dokazati (IOD, POD). U takvim slučajevima svoja potraživanja Pošiljatelj može postaviti isključivo naspram Primatelja, a GLS Croatia u takvim slučajevima odgovara do iznosa svoje usluge.

U slučaju zakašnjele isporuke paketa bez vremenskog jamstva GLS Croatia nema obvezu nadoknade štete.

Na naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije.

GLS Croatia će Pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi za pakete u međunarodnom prometu isplatiti sljedeću naknadu štete:

1) za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:

a) paket - u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja paketa, ali najviše do vrijednosti 40 DTS (SDR) uvećanog za 4,50 DTS (SDR) po započetom kilogramu mase paketa i poštansku uslugu,

b) paket s deklariranom vrijednosti (DeclaredValueInsurance-Service / Osiguranje prema deklariranoj vrijednosti) - do visine iznosa označene vrijednosti

2) za neobavljenu uslugu – u visini iznosa naplaćene usluge.

Iznos kunske protuvrijednosti DTS-a za određenu fiskalnu godinu (1. travnja do 31. ožujka) utvrđuje prosječnom vrijednošću tečaja DTS-a Međunarodnog monetarnog fonda prema Euru, te prosječnom vrijednošću srednjeg tečaja Kune i Eura Hrvatske Narodne Banke prethodne fiskalne godine (1. travnja do 31. ožujka). GLS Croatia zadržava pravo utvrđivanja nove kunske protuvrijednosti DTS-a ukoliko se tečaj Kuna/DTS promijeni više od 2%. Aktualan iznos kunske protuvrijednosti DTS-a je objavljen na internetskim stranicama GLS Croatia.

Osigurana svota uključena u osnovnu cijenu usluge u domaćem i međunarodnom prometu, odgovara iznosu nabavne vrijednosti bez PDV-a ili prodajne vrijednosti umanjene za 30% bez PDV-a ili cijeni zamjene ili popravka, a kojoj se pribraja i cijena usluge, iznositi najviše 1.250,00 (slovima: tisućudvjestopedeset) kuna, ali ne manje od trostrukog, odnosno peterostrukog iznosa poštarine u domaćem prometu, odnosno iznosa definiranim aktima Svjetske Poštanske Unije u međunarodnom prometu.

Pošiljatelj ne može bez suglasnosti društva GLS Croatia svoj zahtjev po osnovi osiguranja prenijeti na treće osobe.

GLS Croatia ne daje osiguranje na onu vrijednost za koju već postoji drugo pokriće osiguranja.

Pošiljatelj ima pravo zahtijevati dodatno osiguranje.

Pružatelj usluge će isplatu odštete, koju je ocijenio opravdanom, izvršiti u roku od 8 dana od donošenja rješenja.

Postupke koji se imaju slijediti u vezi osiguranih slučajeva GLS Croatia regulira u Općim Uvjetima Osiguranja.

17. Zastara

Potraživanja davatelja poštanskih usluga i korisnika poštanskih usluga zastarijevaju istekom roka od tri mjeseca u unutarnjem prometu, odnosno šest mjeseci u međunarodnom prometu. Zastara iz počinje teći:

a) za potraživanja zbog manje ili više naplaćene cijene poštanske usluge ili drugih troškova – od dana plaćanja,

b) za potraživanja zbog djelomičnog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, ili zbog prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke – od dana uručenja poštanske pošiljke,

c) za potraživanja zbog gubitka poštanske pošiljke – nakon 30 dana od dana isteka roka za uručenje poštanske pošiljke.

18. Pisani oblik

GLS Croatia će obavijestiti Pošiljatelja pisanim ili elektroničkim putem o promjenama komercijalnih uvjeta, promjenama Općih uvjeta poslovanja ili Općih uvjeta osiguranja, te o novim uslugama i njihovim cijenama najkasnije 15 dana prije početka njihove primjene. Korištenjem usluga nakon primjene novih uvjeta Pošiljatelj prihvaća promijenjene uvjete.

GLS Croatia zadržava pravo da po pojedinim pitanjima sklopi ugovor koji odstupa od ovih Općih Uvjeta Poslovanja, međutim, takav sporazum ne može biti protivan primjenjivim zakonskim propisima, a isti je valjan isključivo u pisanom obliku.

19. Djelomična pravovaljanost / Sudska nadležnost

Ukoliko je bilo koja odredba ovih Općih Uvjeta Poslovanja nepravovaljana ili izgubi pravovaljanost, to ne mijenja ostale odredbe. Odredba, koja je nepravovaljana, mora se zamijeniti takvom, koja joj je prema gospodarskom cilju najbliža.

U slučaju pravnih nesuglasica ugovorne strane se mogu obratiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti. Mjesna nadležnost suda: nadležan je sud prema sjedištu društva GLS Croatia.

20. Opće ili lokalno ograničenje i obustava usluga

GLS Croatia može prijevoz paketa prema ovim Općim Uvjetima Poslovanja ograničiti, ili obustaviti, ako to zbog više sile (vis major) ili pokretanja postupka nadležnih vlasti postane potrebno.

GLS Croatia može uslijed prometnih ograničenja ili meteoroloških prilika privremeno obustaviti usluge u pojedinim područjima, ili može od uobičajeno primijenjenih pravila isporuke odstupati.

O ograničenju, privremenom prekidu ili obustavljanju usluge GLS Croatia će, osim u slučajevima prava zadržanja, izvijestiti Pošiljatelje. U takvim slučajevima Pošiljatelj ne može tražiti odštetu.

21. Zaštita podataka, obveza čuvanja tajnosti

1. GLS Croatia se pri izvršavanju svojih usluga pridržava odredaba ZPU i drugih primjenjivih propisa koji se odnose na tajnost poštanskih pošiljaka i povjerljivost osobnih podataka. GLS Croatia smije saznati sadržaj paketa koje prevozi samo do one mjere koja je radi izvršenja usluge neophodna.

2. GLS Croatia:

a) ne smije otvoriti zatvorene pakete – uz izuzeća navedena u ovim Općim uvjetima poslovanja ili sadržana u primjenjivim zakonskim i/ili podzakonskih propisima.

b) nezatvorene pakete smije proučavati samo sa ciljem, i u onoj mjeri, u kojoj je to primjereno radi utvrđivanja nužnih podataka za preuzimanje, obradu, prosljeđivanje i isporuku.

c) podatke, za koje je saznao tijekom izvršavanja usluge - osim onih, koji se odnose na pošiljatelja, primatelja (ili drugu ovlaštenu osobu), te organizacije koje se spominju u točki br. 6. - ne smije trećim osobama davati na znanje;

d) paket, u cilju provjere njegovog sadržaja ne smije predati trećim osobama, osim Pošiljatelju, primatelju (ili ostalim ovlaštenim osobama), te organizacijama spomenutima u točki br. 6;

e) informacije vezane za izvršenje usluge - osim Pošiljatelju, primatelju (ili drugoj ovlaštenoj osobi), te organizacijama spomenutima u točki br. 6 - trećim osobama ne smije davati na znanje.

3. Prilikom primjene točke d) prethodnog stavka, osobe imenovane od strane Pošiljatelja moraju se smatrati osobama koje imaju istu ovlast kao i sam Pošiljatelj. U smislu točke c) i e) prethodnog stavka osobom koja ima istovjetne ovlasti kao i Pošiljatelj smatra se i ona osoba, koja jedinstveni identifikacijski podatak paketa, zatim zaporku i ulaznu šifru GLS-u javi putem elektronično-komunikacijskog uređaja (telekomunikacijski uređaj, Internet).

4. GLS Croatia smije otvoriti zatvoreni paket ako:

a) je omot paketa toliko oštećen, da je otvaranje paketa opravdano u cilju zaštite sadržaja, a prepakiranjem bez otvaranja se sadržaj paketa ne može zaštititi;

b) je to opravdano u cilju otklanjanja opasnosti koju uzrokuje sadržaj paketa;

c) GLS može prodati paket u zamjenu za neplaćenu naknadu uz ograničenja sadržana u Zakonu o obveznim odnosima koja se odnose na pravo zadržanja.

5. Otvaranje paketa regulira GLS Croatia, a poduzete mjere zapisuje u zapisnik. Činjenicu otvaranja potrebno je evidentirati na pošiljci i ako za to postoji mogućnost, o otvaranju i o razlozima otvaranja potrebno je izvijestiti pošiljatelja.

6. GLS Croatia i osobe (organizacije) koje surađuju u vršenju poštanske djelatnosti dužne su pomoću odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera osigurati tajnost pošiljki, proslijeđenih putem paketnih usluga. GLS Croatia i osobe (organizacije) koje surađuju u vršenju poštanske djelatnosti – u slučaju postojanja pravnih uvjeta i upita te vrste - obvezni su poštansku pošiljku, pisano priopćenje, odnosno izjavu predati ili dati na uvid, nadalje omogućiti nadzor i pohranu, odnosno intervenciju druge vrste nad pošiljkom ili pisanim priopćenjem, onim organizacijama koje prema zasebnom zakonu imaju pravo na upoznavanje navedenih podataka.

7. Pošiljatelj preuzima obvezu i punu odgovornost za to, da će GLS Croatia-u na znanje davati samo one podatke, u svezi kojih se uslijed korištenja istih ne krše prava niti pravni interesi kako Pošiljatelja tako i dotičnih trećih osoba (posebice Primatelja), te da vezano za spomenute podatke i njihovu uporabu raspolaže sa potrebnim ovlastima. Ova odredba se posebice odnosi na uporabu telefonskog broja (fiksni ili mobilni) i e-mail adrese Primatelja, na način i u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi izvršenja usluge.

22. Definicije pojmova Općih Uvjeta Poslovanja

IOD - elektronička ili usmena informacija o dostavi paketa

POD - izvadak - preslika potpisane Rollkarte - prijevoznički spis koji koristi GLS Croatia, izlistan po brojevima paketa, na kojem primatelj potvrđuje preuzimanje paketa

Slikovni čitač - skener - elektronički uređaj za registriranje podataka prilikom prijevoza paketa

Zemlje članice GLS General Logistics Systems mreže - aktualne zemlje članice GLS sustava

Korisnik poštanskih usluga - pravna ili fizička osoba koja se koristi poštanskim uslugama, kao pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke.

Radni dan - svaki dan u tjednu osim subote i nedjelje te dana državnih praznika i blagdana. O ostalim neradnim danima GLS Croatia će obavijestiti klijente.

Ovi Opći Uvjeti Poslovanja su na snazi od 1. 9. 2016.

Ovi Opći Uvjeti Poslovanja kao i standardni cjenik su objavljeni na Internetskoj stranici www.gls-croatia.com. Pošiljatelj će kao dodatak ponudi za sklapanje ugovora u svakom slučaju dobiti Opće Uvjete Poslovanja, koji su sastavni dio ugovora.

Ostale informacije vezane za korištenje usluga - detaljan opis usluge, tiskanice, upitnike, upute za popunjavanje - GLS izdaje u tiskanom obliku u „Korisničkom Priručniku“, i stavlja na raspolaganje Pošiljatelju, te objavljuje na Internetskoj stranici www.gls-croatia.com.

General Logistics Systems Croatia d. o. o.