Udržateľnosť

Za čím si stojíme

Konáme zodpovedne

GLS berie vážne svoju zodpovednosť voči svojim zamestnancom, spoločnosti a životnému prostrediu a zaväzuje sa k rovnosti, vzdelávaniu a minimalizovaniu dopadov na životné prostredie.

Zameriava sa na tieto oblasti životného prostredia: väčšia efektivita pri využívaní energií, zvýšenie podielu použitia obnoviteľných energií a znižovanie emisií.

Vďaka optimalizovanému plánovaniu trás, sa GLS darí skracovať doručovacie trasy. Naviac, počet nízkoemisných vozidiel stále narastá. Skupina GLS tiež stavia nové budovy s ohľadom na ekológiu, napríklad inštalovaním tepelných čerpadiel či využívaním dažďovej vody.

Väčšina spoločností GLS už má certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

GLS sa zaväzuje udržiavať úzke vzťahy vzájomného rešpektu so všetkými zamestnancami a prepravnými partnermi.

Sociálne inštitúcie sú podporované v pravidelných intervaloch, a to ako darmi tak aj poskytovaním dopravných služieb bez provízie.

Udržateľnosť v GLS znamená:

  • využívanie vozidiel so zníženou produkciou emisií
  • nové budovy a modernizácia šetrná k životnému prostrediu
  • znižovanie spotreby palív, papiera a elektrickej energie
  • neustály profesijný rozvoj našich zamestnancov
  • úzke, dlhodobé partnerstvo s našimi dopravnými partnermi
  • sociálna zodpovednosť v praxi na národnej a miestnej úrovni