ThinkGreen – ochrana životného prostredia

Konať zodpovedne

ThinkGreen logo

Ochrana životného prostredia je v GLS najdôležitejšou zásadou a zamestnanci po celej Európe denne uvádzajú túto zásadu do praxe.

V 2008 spustila GLS svoju ekologickú iniciatívu ThinkGreen s cieľom koordinovať a aktívne podporovať rôzne aktivity v rámci skupiny GLS Group.

Cieľom iniciatívy je:

  • zodpovedné využívanie zdrojov;
  • zníženie emisií;
  • optimalizácia nakladania s odpadmi

Ekologický spôsob myslenia a konania preniká do všetkých oblastí spoločnosti, od plánovania dopravy po stavby a jednotlivé pracoviská.

Všetky európske spoločnosti GLS majú miestnych zástupcov v oblasti životného prostredia, ktorí sú zodpovední za uplatňovanie opatrení ochrany životného prostredia platných pre celú skupinu.

Environmentálny manažment: certifikovaný podľa ISO 14001

Systém environmentálneho manažmentu pomáha realizovať opatrenia vypracované v rámci iniciatívy ThinkGreen a zároveň dosahovať stanovené ciele. V 2011 bol systém environmentálneho manažmentu certifikovaný podľa normy ISO 14001 po prvý krát, a to v Belgicku, Holandsku, Nemecku a Rakúsku. Medzitým, získali certifikát všetky spoločnosti GLS.

Ekologická rovnováha

GLS pravidelne zaznamenáva a kontroluje pokrok v oblasti ochrany životného prostredia. Od 2008/2009 vedie hodnotenie výkonov v oblasti ochrany životného prostredia v rámci celej skupiny, v ktorom sa zhromažďujú údaje o emisiách, spotrebe zdrojov a nakladaní s odpadmi. Vo svojej aktuálnej správe o udržateľnom rozvoji zverejňuje GLS údaje o vývoji emisií. Postup pre výpočet emisií zodpovedá norme ISO 14064-1 a Protokolu o skleníkových plynoch.. GLS prepočítava emisie oxidu uhličitého na jeden balík na základe hodnotenia v rámci životného prostredia.

Správa o udržateľnom rozvoji na stiahnutie

Certifikácia ISO

Systém manažérstva kvality GLS je certifikovaný a spĺňa medzinárodné uznávané štandardy. V mnohých krajinách už DEKRA certifikovala aj systém environmentálneho manažérstva.

Viac informácií

Nové certifikáty ISO

Ôsmim spoločnostiam GLS bol teraz udelený certifikát normy ISO 14001 pre ŽP. Ďalšie dve spoločnosti skupiny získali certifikát manažmentu kvality ISO 9001 po prvý krát.

Prečítajte si viac