Informácie pre zákazníka

Vážení zákazníci,

zložitá a neprehľadná situácia súvisiaca s šíriacim sa vírusom COVID-19 nám všetkým mení životy, naše rituály a zaužívané „vzorce správania“ a preto aj my v GLS neustále vyhodnocujeme situáciu a v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov, ale tiež našich zákazníkov pristupujeme k novým opatreniam. Vo všeobecnosti chceme všetkých vyzvať k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základným kameňom úspechu aj pri doručovaní balíkov.

Chceme Vás preto požiadať aby ste:

 • Vašim klientom odporúčali, aby pri platbe za objednaný tovar využili platobnú kartu. Eliminovaním nevyhnutného osobného kontaktu kuriéra s príjemcom výrazne znižujeme možnosť prenosu nákazy a tiež zrýchľujeme proces doručovania balíkov!
 • informovali Vašich klientov, aby si pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Príjemca by mal zároveň pri preberaní rovnako ako kuriér používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra. Rovnako Vás žiadame, aby ste na Vašich e - shopoch, pri nákupných košíkoch zverejnili informáciu a oznam pre príjemcov nachádzajúcich sa v nútenej karanténe, aby o tejto skutočnosti informovali kuriéra ešte pred samotným doručením balíka!
 • zachovali maximálnu ústretovosť a ohľaduplnosť pri odovzdávaní balíkov kuriérovi. Umožnite prosím nakladanie balíkov v neuzatvorených priestoroch a požiadajte Vašich zamestnancov aby pri odovzdávaní balíkov rovnako používali ochranné pomôcky a dodržiavali bezpečný odstup od kuriéra.
 • vylúčili z prepravy také balíky, ktoré sú adresované do zatvorených prevádzok, škôl, predajní, keďže takéto balíky vraciame späť odosielateľovi! V prípade, ak ide o doručovacie miesto, na ktorom sa napriek všeobecnej karanténe nachádza zamestnanec, ktorý balík preberá, je nevyhnutné aby ste na prepravný štítok uviedli jeho meno a mobilný telefonický kontakt! Zbytočné posielanie balíkov na adresy, ktoré sú z dôvodov všeobecnej karantény uzatvorené, nám v tejto náročnej situácii výrazne komplikuje doručovanie iných balíkov!

Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. vníma aktuálnu náročnú situáciu, neustále ju vyhodnocuje a pristupuje k potrebným opatreniam. Napriek našej enormnej snahe o zachovanie roky udržiavaných kvalitatívnych štandardov, však z uvedených dôvodov môže dôjsť k omeškaniu niektorých balíkov. Predovšetkým sa to týka balíkov do zahraničia, nakoľko medzinárodná preprava každý deň čelí novým a novým prekážkam v podobe uzatvorených hraníc a kolónam, ktoré na hraniciach vznikajú v dôsledku preventívnych opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19.

Vopred ďakujeme za pochopenie a akceptovanie týchto opatrení a tiež za ich zdieľanie medzi Vašimi zákazníkmi.

S pozdravom a prianím pevného zdravia

GLS Slovakia

COVID 19- Koronavírus

V nadväznosti na rýchle šírenie nákazy spôsobenej koronavírusom, spoločnosť GLS považuje za svoju povinnosť, aby chránila zdravie ľudí, pričom sa snaží zabezpečiť doručovanie balíkov v rámci normálneho časového režimu.

Na základe vyššie uvedeného, zavádzame preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ktoré vychádzajú aj z oficiálnych doporučení úradov a verejných inštitúcií:

Ide hlavne o tieto preventívne opatrenia:

 • O potrebných základných hygienických opatreniach boli a sú pracovníci aj subdodávatelia, zabezpečujúci služby doručovania, priebežne informovaní
 • V kancelárskych priestoroch, ako aj na ďalších technologických úsekoch spoločnosti sú rozmiestnené dezinfekčné prostriedky
 • V prípadoch ľudí, ktorí boli v rizikových oblastiach nákazy doporučujeme domácu karanténu, v prípadoch keby došlo aj k prejavom ochorenia na koronavírus, postihnutého zamestnanca okrem doporučenej domácej karantény odkazujeme na svojho ošetrujúceho lekára, v súlade s usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva
 • Plánované služobné cesty odvolávame a nahradzujeme tele - konferenciami alebo videokonferenciami
 • V kanceláriách a na technologických úsekoch meriame denne teploty zamestnancov
 • Denne sledujeme najnovšie správy, respektíve odporúčania úradov, a bez prieťahov okamžite zabezpečíme vykonanie všetkých doporučených opatrení

Doručovanie kuriérom na domáce adresy zatiaľ prebieha štandardne, avšak žiadame všetkých príjemcov, aby pri preberaní balíkov dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia najmä:

 • Používať rúško, respirátor, inú ochranu tváre, prípadne rukavice
 • Nečakať na kuriéra v byte/v dome, ale vyjsť pred dvere na prebratie zásielky
 • Na zaplatenie dobierky využívať bezhotovostné platby

Spoločnosť GLS verí v zodpovedné správanie každého jednotlivca a dodržiavaním vyššie uvedených elementárnych opatrení je možné predísť vypuknutiu nákazy, respektíve minimalizovať jej šírenie.

Informácie o obmedzeniach doručovania v zahraničí Vám poskytne zákaznícke oddelenie GLS SK na e-mailovej adrese: inform@gls-slovakia.sk.

Medzinárodná preprava zásielok

Preprava tovaru je naďalej možná. Export a dovoz Vášho tovaru je stále možný. Aj tu Vás žiadame, aby ste si vopred s Vašimi príjemcami v príslušných krajinách objasnili, či je možné zásielky prijať. Ak sú prijímacie body uzavreté, v súčasnej situácii okamžite vrátime zásielky odosielateľovi.

Vplyv obmedzenia maximálnej hmotnosti

Vláda Veľkej Británie zavádza dňom 24.3.2020 nové reštriktívne dočasné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID19.

V rámci týchto nových opatrení Veľká Británia neprijíma zásielky, ktorých váha presahuje 30 kg.

Ak by sa takéto balíky objavili v našej sieti, alebo v sieti Veľkej Británie, budú automaticky vyradené z doručovacieho procesu a nebudú vrátené ani odosielateľom. Z týchto dôvodov prípadné škody znáša odosielateľ v plnej miere.

Balíky do 30 kg je možné posielať nateraz bez obmedzenia.

Žiadame Vás preto, aby ste uvedené nariadenie vlády Veľkej Británie dodržiavali v plnom rozsahu.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Medzinárodná hmotnostná hranica je 31,5 kg

V súčasnej situácii sa snažíme aj naďalej poskytovať kvalitné služby, ale aj chrániť zdravie ľudí, ktorí pre nás pracujú.

Za týmto účelom zavádzame v Európe hmotnostný limit 31,5 kg pre exportné ako aj importné balíky.

Balíky, ktorých váha presiahne limit 31,5 kg sa zastavia v medzinárodnom prekladisku a následne sa vrátia späť odosielateľovi.

Táto zmena nadobúda platnosť od 7. apríla 2020 na dobu neurčitú.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!