Systém nahlasovania/ombudsmana

Skupina GLS Group zaviedla systém nahlasovania/ombudsmana, ktorý má umožniť zamestnancom, obchodným partnerom a tretím stranám dôverne nahlásiť, ak majú podozrenie na trestné činy alebo podobné vážne priestupky.

V takomto prípade môžu všetci zamestnanci, obchodní partneri a tretie strany kontaktovať

advokáta Dr. Rainera Bucherta
Bleidenstrasse 1
60311 Frankfurt nad Mohanom
Nemecko

Tel: +49 69 710 33 330 or +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de
Kontaktný formulár pre informátorov

Dr. Buchert neposudzuje sťažnosti, ktorých predmet nemá kriminálny alebo podobne závažný charakter. V prípade pochybností poradí, ako ďalej postupovať.

Všetky sťažnosti sa považujú za dôverné. Dr. Buchert je zo zákona viazaný mlčanlivosťou, na základe ktorej nezverejňuje identitu volajúcich, ak k tomu nedali svoj výslovný súhlas. Má tiež právo odmietnuť poskytnutie rady (vrátane totožnosti informátora), ak o to požiada súd. Sťažnosti ombudsmanovi budú skupine GLS posunuté až vtedy, keď sa získa súhlas sťažovateľa.

Samozrejme, že všetky podozrenia vyššie uvedeného charakteru je možné nahlásiť priamemu nadriadenému zamestnanca, alebo inej kontaktnej osobe skupiny GLS Group.