Splošni pogoji poslovanja podjetja GLS General Logistics Systems Slovenija, logistične storitve, d. o. o. (v nadaljevanju »GLS«)

Velja za stranke trgovin GLS ParcelShop in za posredno prodajo podizvajalcev

V primeru, da v teh Splošnih pogojih poslovanja ni točno določenih razlik, odnos urejajo Splošni pogoji poslovanja podjetja GLS, slovenska zakonodaja in mednarodne pogodbe za prevoz blaga po kopnem.

1. Uvod

GLS zagotavlja integrirane storitve domačega in mednarodnega posredovanja paketov in storitve hitre pošte.

Posreduje samo pakete, za katere je poštnina plačana. To pomeni, da pošiljatelj vedno plača pristojbino za storitev. Čeprav storitve podjetja GLS deloma sestavljajo posredovane storitve (temeljijo na delu podizvajalcev), tehnologija podjetja zagotavlja, da je mogoče paketom slediti cel proces.

2. Učinek

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dejavnosti podjetja GLS, zlasti za odpošiljanje, prekladanje in razvrščanje paketov ter tudi za zagotavljanje dostavnih storitev v Sloveniji in tujini, in sicer ne glede na to, ali GLS zagotavlja storitev sam ali pa jo izvaja tretja stranka.

3. Obseg in omejitve storitev

3.1 GLS kot špediter zagotavlja storitve, ki jih izvajajo neodvisni izvajalci prevoza blaga. Stroškovno učinkovito in hitro dostavo dosega z uporabo reguliranih procesov: paketi se prevažajo v razsutem stanju, razvrščanje pa se odvija v depojih in pretovornih postajah z uporabo avtomatiziranih tekočih trakov. Paketi so redno odčitani, ko gredo skozi pretovorne postaje, ob prihodu v dostavni depo in ko jih dostavljavec prevzame za dostavo naslovniku. Sistem zabeleži datum in točen čas vsakega odčitavanja. Na povezovalnih točkah se ne zabeleži nič drugega.

3.2 GLS ne pregleda blaga (vsebine paketa) in ni obvezan temu, da bi moral blago ali njegovo embalažo popraviti.

3.3 Prevzem paketov s strani podizvajalca, ki posredno izvaja storitev, in sprejem paketov v trgovinah s storitvijo GLS ParcelShop se potrdi z uporabo obrazca, ki ga izda GLS. Kakršna koli potrditev številk paketov, teže, prejemnikov, vsebine in vrednosti paketov ter izpolnjevanje drugih pogojev pomeni obveznost za izvajalca prevoza blaga, in ne za GLS.

3.4 Pakete, ki bodo v trgovini s storitvijo ParcelShop oddani do oglaševanega časa prevzema, bo GLS do prejemnikov v Sloveniji po navadi dostavil v 24 urah (standardni rok dostave).

3.4.1 GLS izvede dva poskusa dostave.

3.4.2 V primeru poslovnih prejemnikov se dostava izvede v prostoru za pošto ali na območju za sprejem blaga.

3.4.3 Paketi se po podpisu računa predajo naslovniku ali drugim osebam, za katere se glede na okoliščine lahko šteje, da imajo pravico do prejema paketov. Te osebe so predvsem druge osebe na lokaciji naslovnika in osebe, ki imajo primerno pismo s pooblastilom. Dostava paketov se izvede s takojšnjim učinkom s podpisom prejemnika, prejemnikovega soseda ali osebe, ki je prisotna v podjetju ali na domu prejemnika, razen v primerih, ko se pojavijo upravičeni dvomi glede pristojnosti teh oseb za prevzem paketov.

3.4.4 Tovorni list, ki ga podpiše prejemnik, ali digitalna kopija takega dokumenta je potrdilo o dostavi.

3.4.5 Če sta oba poskusa dostave neuspešna, GLS paket dostavi nazaj pošiljatelju, ki je naveden na nalepki na paketu.

3.4.6 Storitev Cash – prevzem denarja za plačilo ob povzetju se izvede na podlagi pisnega naročila, ki je v skladu z veljavnimi zahtevami. Na podlagi tega mora upravljavec trgovine ParcelShop naročilo plačila po povzetju zabeležiti na spletu. GLS prenese znesek, zbran ob plačilu po povzetju, na bančni račun, ki ga je pošiljatelj navedel v naročilu. Upravljavec trgovine GLS ParcelShop sprejme samo naročila plačila po povzetju, ki so bila pravilno izpolnjena brez opustitev. GLS ima polno odgovornost za zneske, zbrane ob povzetju (tj. zneske, ki so bili sprejeti ob izdaji računa ob času dostave). Posledica kakršnega koli primera neuspelega prevzema zneska za plačilo ob povzetju ne bo nastanek dolga podjetja GLS do stranke. Prejemnik bo še vedno odgovoren za plačilo tega zneska v okviru prvotnega pravnega razmerja. Standardni pogoji zavarovanja ne krijejo zneskov za plačilo ob povzetju, ki niso bili prevzeti. V kakršnem koli primeru zneskov za plačilo ob povzetju, ki niso bili sprejeti, se odgovornost podjetja GLS razširi do omejitve pristojbine storitve za prevzem. GLS bo poleg tega obvezan sodelovati v naknadnem prevzemu.

3.5 GLS shranjuje podatke o paketih, ki jih izmeri. Do teh podatkov je mogoče dostopati z vnosom številke paketa.

3.6 Prisotnost ovir za izpolnitev obveznosti, ki ne spadajo na področje tveganj, ki jih je predvidel GLS, podjetje oprosti teh obveznosti, ki jih je tako postalo nemogoče izpolniti.

4. Vprašanja, upravljanje pritožb

GLS ima pisarno storitev za stranke, ki je odprta vsak delavnik od 8. do 19. ure. Pisarna na podlagi referenčnih številk paketov ponuja informacije o dostavi (IOD) in na zahtevo pošiljatelja pošlje dokazilo o njej (DOD).

Informacije v zvezi s statusom dostave paketov je mogoče zahtevati drugi dan po odpremi paketa na spletni strani www.gls-slovenia.com, tako da izberete možnost Track & Trace in vpišete referenčno številko paketa.

Trgovina s storitvijo GLS ParcelShop v primeru pritožb zagotovi, da se izvede preiskava in sprejmejo ustrezni korektivni ukrepi, ter pritožnika o tem obvesti. Pritožbo je mogoče vnesti tudi v knjigo pohval in pritožb, ki je vedno na mestu, dostopnem strankam.

5. Soglasje pošiljatelja za uporabo industrijskega posredovanja paketov

Pošiljatelj sprejema obseg storitve, opisan v 3. točki (zlasti v točki 3.1), kot popolnoma zadovoljiv in se odpove vsem nadaljnjim ukrepom, zlasti v zvezi z dokumentacijo in povezovalnimi točkami. Pošiljatelj lahko GLS kadar koli povpraša o procesih, ki jih uporablja v svojih dejavnostih.

6. Predmeti, ki so izključeni iz prevoza

Glede na naravo postopkov, opisanih v 3. točki (zlasti v točki 3.1), GLS spodaj navedeno blago izključuje iz prevoza zaradi njegove vrednosti in/ali sestave. Podjetje sprejema tiste pakete, ki so zaprti in nepoškodovani, pri tem pa ne preverja njihove vsebine. Naslovniku jih dostavi zaprte. Prav tako jih ne preverja, da bi ugotovil, ali so kršena pravila o izključitvi, navedena spodaj.

6.1 Paketi, ki presegajo težo 40 kg in skupni obseg 3 m (skupni obseg = 2x širina + 2x višina + 1x dolžina), so izključeni iz prevoza. Paketi so lahko dolgi največ 2 m, visoki največ 0,6 m in široki največ 0,8 m.

6.2 Vrednost paketa ne sme presegati 2.000 EUR.

6.3 GLS ne dovoli pošiljanja naslednjega blaga:

 • neustrezno zapakiranega blaga in/ali blaga, ki ni zapakirano v standardni embalaži,
 • paketov, ki so očitno pretežki in preveliki,
 • paketov, ki so zvezani skupaj,
 • blaga, ki zahteva kakršno koli obliko previdnega prekladanja (npr. lomljivo blago ali blago, - ki se ga lahko prevaža samo v pokončnem položaju ali položenega na določeno stran),
 • pokvarljivega ali kužnega blaga,
 • pokvarljivih živil,
 • blaga, občutljivega na temperaturo,
 • pokvarljivih živil,
 • človeških ostankov,
 • živine in rastlin,
 • posebej dragocenega blaga (npr. denarja, plemenitih kovin in dragih kamnov, zmagovalnih nagradnih listkov in podobnih predmetov, pravih biserov, starin),
 • umetniških del, predmetov s čustveno vrednostjo,
 • telefonskih kartic ali kartic za polnjenje predplačniškega računa za mobilni telefon,
 • dokumentov z denarno vrednostjo (npr. vrednostnih papirjev, menic, hranilnih knjižic ...), - - streliva, strelnega orožja, eksplozivov in podobnih predmetov,
 • paketov, ki so naslovljeni na naslovnikov poštni predal,
 • blaga, ki je v konvenciji ADR (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti) navedeno kot nevarno blago,
 • paketov, ki so namenjeni v Grčijo, države, ki 1. januarja 2009 še niso bile del Evropske unije, na vse evropske otoke (razen Malte in Cipra) ter v Islandijo, Vatikansko mestno državo, San Marino ali Monako.


6.4 V primeru paketov, poslanih v tujino, so osebni predmeti, blago, ki je predmet trošarine in davka na potrošnjo, ustekleničene pijače in blago z zvezkom ATA prav tako izključeni iz prevoza. Upravljavec trgovine ParcelShop je obvezan podjetje GLS pred odpremo obvestiti o paketih, katerih vrednost presega 2.000 EUR. Te pakete je mogoče prevzeti od pošiljatelja samo s pisnim soglasjem upravljavca trgovine GLS ParcelShop.

6.5 Za sprejem blaga, ki ga ni mogoče samodejno razvrstiti (npr. lesene škatle), je potrebna ločena pogodba.

6.6 GLS jamči za škodo pri paketih in izgubo le-teh, ki sta povzročeni s pošiljanjem paketov, ki kršijo pravila o izključitvi, navedena v točkah od 6.1 do 6.4, samo če je pošiljatelj GLS vnaprej obvestil na e-poštni naslov info@gls-slovenia.com o vsebini paketa in njegovi vrednosti, GLS pa je s tem znanjem izrecno odobril sprejem paketa. Pisno soglasje posrednika, izvajalca prevozov ali pomočnika teh oseb ali implicitno sprejetje paketa ne pomenijo, da je GLS podelil soglasje v skladu z zgoraj napisanim.

6.7 Če pošiljatelj podjetju GLS preda paket, ki krši točke od 6.1 do 6.5, ima GLS popolno diskrecijsko pravico, da se odloči, ali bo paket pripravil na prevzem pošiljatelja, ga odposlal nazaj pošiljatelju na pošiljateljeve stroške ali pa ga shranil in posredoval drugemu ponudniku storitev, pri čemer ne veljajo nobena pravila o izključitvi. Če je to v danih okoliščinah upravičeno, ima GLS pravico, da po predhodnem obvestilu pošiljatelja na pošiljateljeve stroške paket proda ali uniči z namenom preprečevanja nevarnosti.

7. Obveznosti pošiljatelja

7.1 Pošiljatelj je dolžan vsakemu paketu priložiti dokumente, ki jih odobri GLS in so bili pravilno izpolnjeni brez opustitve. Pošiljatelj je odgovoren za vse napake, ki so rezultat opustitev ali netočnih podatkov.

7.2 Pošiljatelj mora na nalepki paketa navesti naslednje informacije:

Prejemnik:

 • ime prejemnika,
 • poštna številka, mesto,
 • ulica, hišna številka, nadstropje, številka stanovanja, telefonska številka prejemnika (lahko jo podate za lažjo dostavo).


Vsebina:

 • vsebina paketa,
 • vrednost vsebine paketa.


Pošiljatelj:

 • ime pošiljatelja,
 • poštna številka, mesto,
 • ulica, hišna številka, nadstropje, številka stanovanja,
 • telefonska številka pošiljatelja (lahko jo podate, da vas GLS pokliče v primeru ovir pri dostavi).


7.3 Pošiljatelj je glede na obseg storitev, ki je opisan zgoraj, odgovoren za zagotavljanje primerne zunanje in notranje embalaže, da je do vsebine paketa nemogoče priti, ne da bi na embalaži nastale razpoznavne sledi. Smernice za pakiranje podjetja GLS vam ponujajo praktične nasvete glede tega (glejte spletno stran www.gls-group.eu).

8. Paketi, nalepke na paketih, embalaža, naslov, zapiranje paketa

Previdno in učinkovito pakiranje blaga zagotavlja, da je odposlan paket primeren za mehansko prekladanje paketov, nalaganje in učinkovit prevoz po cestah ter da je blago tako mogoče brez poškodb dostaviti na ustrezen naslov.

GLS prevzame odgovornost samo za pravilno zapakirane in naslovljene pošiljke.

Ker se paketi v sistemu GLS prekladajo z industrijsko tehnologijo, ni dovoljeno pošiljanje paketov, ki niso primerni za prekladanje s pomočjo tehnologije, uporabljene v posredovanju paketov.

Med pakiranjem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Odposlani so lahko samo popolnoma zaprti paketi.
 • Paketi z dolgimi, štrlečimi in ostrimi deli niso primerni za pošiljanje.
 • Škatle je treba optimalno izkoristiti; če zagotovite primerno velikost in kakovost materiala embalaže ter porabite ves prostor v notranjosti škatle, bi to moralo zaščititi blago.
 • Lomljivo blago je treba zapakirati s stiroporom ali drugim polnilom; napis »Lomljivo« je samo opozorilo in ne zagotavlja zaščite blaga.
 • Steklenice in stekleničke v paketu morajo biti zaščitene z zaščitno plastjo med steklenicami, z zaščitno plastjo pa morate zaščititi tudi dno in vrh vsake steklenice.
 • Blago nepravilnih oblik, ki ga je težko zapakirati, je treba zaščititi tudi z zaščitno folijo in drugo vrsto embalaže.
 • Kartonaste škatle morajo biti na vseh straneh zapečatene z lepilnim trakom (z logotipom podjetja pošiljatelja) – če je to možno.
 • Ne sprejemamo večjega števila škatel, zavitih v ovoj. Ta lahko razpade, na cilj pa pride samo tista škatla z nalepko za pošiljanje.
 • Vrečka, ki vsebuje nalepko z naslovom, nalepko za paket in opombe za dostavo, ter vse nalepke za posebne storitve morajo biti pritrjene na največjo stran paketa.
 • Če je na isti naslov odposlanih več paketov, morajo biti nalepke, ki nakazujejo uporabo storitve Cash, pritrjene na vsakega od paketov.
 • Če je naročena storitev Cash, mora biti poln znesek za plačilo ob dostavi paketa dosledno naveden na naročilu storitve, pa tudi na sami pošiljki na standardni nalepki GLS. (Če je odposlan več kot en paket, mora biti nalepka za storitev Cash pritrjena na vse pakete, na njej pa mora biti za vsak paket posebej naveden znesek za plačilo ob dostavi paketa glede na vrednost posameznega paketa.) V primeru nepravilnega ali nepopolnega naročila bo GLS poskusil podatke preveriti pri stranki.
 • Nevarnega blaga ni mogoče odposlati, tudi če je paket označen, da vsebuje tako blago.


9. Pristojbine za posredovanje paketov, plačilo stroškov

9.1 Oglaševane pristojbine in dodatne takse veljajo v odnosu med trgovino GLS ParcelShop in pošiljateljem.

Podlaga za to je 1 kubični meter = 166,67 kg. Prevoz povratnega blaga in blaga, ki ga ni mogoče samodejno razvrstiti, poteka v skladu z najnovejšim veljavnim cenikom.

9.2 Pošiljatelju ni dovoljeno izdati nasprotnega zahtevka, razen če je tako odločilo sodišče v pravnomočni sodbi ali če je to GLS priznal v pisni obliki.

10. Odgovornost

10.1 Določbe Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) je treba uporabiti v primeru čezmejnega cestnega prevoza.

10.2 GLS je odgovoren za škodo, povzročeno z izgubo ali poškodbo paketa, medtem ko je ta v njegovi skrbi, in sicer v višini 8,66 SDR (posebne pravice črpanja) Mednarodnega denarnega sklada za vsak brutokilogram paketa. GLS ni odgovoren za posledično škodo, na primer čisto gospodarsko izgubo ali izgubljen dobiček.

11. Zavarovanje

11.1 V primerih, ko pošiljatelj ni sklenil zavarovanja prevoza, medtem ko je plačal stroške le-tega, je zavarovana vrednost poslanega blaga največ:

 • neto nakupna cena,
 • v primeru rabljenega blaga dnevna vrednost,
 • v primeru blaga, prodanega na dražbi, do cene, ki jo je blago doseglo na dražbi,


odvisno od tega, katera cena je v posameznem primeru najnižja, vendar ne več kot 200 EUR na paket.

Sporazum o jamstvu med pošiljateljem in pošiljateljevo zavarovalnico določa le podlago za ustrezno odrekanje pravicam GLS, če je bilo to izrecno dogovorjeno v pisni obliki.

11.2 Pošiljatelj ni upravičen do dostopa do zavarovalnega zahtevka ali zastavljanja zavarovalnega zahtevka brez soglasja podjetja GLS.

12. Plačilo stroškov

Izključitev nadaljnjih zahtevkov pošiljatelja

Pošiljatelj pri podjetju GLS ne sme uveljavljati dodatnih neporavnanih terjatev v obliki globe, kazni ali stroškov za prehod, ki jih mora sam poravnati tretji stranki, zlasti če tretja stranka ni v položaju, da bi lahko svoj zahtevek uveljavljala neposredno pri podjetju GLS.

13. Omejitvena klavzula

13.1 Vse neporavnane terjatve do podjetja GLS zastarajo po preteku enega leta.

13.2 Rok zastaranja začne teči z dnem, ko je bil paket dostavljen; v primeru, da dostava ni bila izvedena, pa začne teči z dnem, ko bi morala biti dostava izvedena.

14. Dokumenti v pisni obliki

Vsi dodatni in dopolnilni sporazumi ali kakršna koli odstopanja od pogodbe bodo veljavni samo v pisni obliki.

15. Delna veljavnost/regionalna pristojnost sodišč

15.1 Če je katera koli določba Splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali takšna postane, to ne vpliva na veljavnost vseh drugih določb. Neveljavna določba mora biti zamenjana z določbo, ki kar najbolj izpolnjuje poslovne namene prvotne določbe.

15.2 Pristojno sodišče je sodišče, ki je pristojno na lokaciji sedeža podjetja GLS.

Opredelitev izrazov v Splošnih pogojih poslovanja

IOD – elektronsko ali ustno potrdilo o dostavi paketa
DOD – pisno dokazilo o dostavi paketa
Tovorni list – tovorni dokument, ki ga uporablja GLS in je izdan za vsako številko paketa, na katerem prejemnik potrdi prejem paketa
Pošiljatelj – pošiljatelj paketa, stranka v trgovini s storitvijo GLS ParcelShop; vedno krije stroške


Ta različica Splošnih pogojev poslovanja, ki velja za stranke trgovin s storitvijo GLS ParcelShop in za posredno prodajo podizvajalcev, velja od 1. novembra 2011.

Splošne pogoje poslovanja in veljavne pristojbine, ki veljajo za trgovine s storitvijo ParcelShop, je objavil GLS na spletni strani www.gls-group.eu. S podpisom Potrdila o prejemu ParcelShop pošiljatelji priznavajo določbe v Splošnih pogojih poslovanja.