Taryfikator

Taryfikator obowiązujący od 01-11-2018

Obciążenie za dzień magazynowania Paczki: 3.00 PLN

Obciążenie jest pobierane od Klienta przez GLS Poland w sytuacji gdy:

  • Odbiorca lub Nadawca uzgodnią dostawę w terminie wymagającym przechowania Paczki w magazynie GLS Poland,
  • Odbiorca zdecyduje się na odbiór własny Paczki z filii GLS Poland,
  • Paczka nie może być dostarczona z powodu przerwy urlopowej.

Obciążenie będzie naliczane do momentu doręczenia Paczki za każdy dzień kalendarzowy liczony od daty wystąpienia przeszkody w doręczeniu, spowodowanej przyczynami nieleżącymi po stronie GLS Poland.

Obciążenie za Paczkę nietransportowalną technologicznie (NTT): 80.00 PLN

Obciążenie dodatkowe pobierane przez GLS Poland za ręczne sortowanie Paczki, która nie nadaje się do automatycznej obsługi z wykorzystaniem taśmociągów GLS Poland.

Obciążenie za Paczkę przeważoną (PPW): 80.00 PLN

Obciążenie zryczałtowane pobierane przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o wadze wyższej niż wskazana w pkt. II Regulaminu. Dotyczy Paczek w obrocie krajowym.

Obciążenie za Paczkę ponadgabarytową (PGB): 80.00 PLN

Obciążenie dodatkowe pobierane przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o gabarytach przekraczających dopuszczalne wymiary Paczki wskazane w pkt. II Regulaminu. Dotyczy Paczek w obrocie krajowym.

Obciążenie za likwidację Paczki odmówionej przez Nadawcę i Odbiorcę: 50.00 PLN

W przypadku, gdy Klient w ciągu 30 dni nie wyda dyspozycji co do dalszego postępowania z przesyłką, GLS Poland przystąpi do likwidacji przesyłki.

Po nadaniu przesyłce statusu "zutylizowana" GLS Poland wystawi fakturę VAT za magazynowanie i likwidację przesyłki, zgodnie ze stawkami Taryfikatora, z 14-dniowym terminem płatności.

Podane ceny są kwotami netto, do których na fakturze doliczonych zostanie 23% podatku VAT.