Działalność zgodna z zasadami prawa

Odpowiedzialna i systematyczna profilaktyka

GLS we wszystkich krajach Grupy wprowadził program pozwalający na szybką i sprawną identyfikację nieprawidłowości, a w dalszej kolejności zapobieganie ewentualnym działaniom nieetycznym. Program powstał w celu ochrony grupy GLS oraz jej pracowników i ma na celu wzmocnienie poziomu zaufania naszych obecnych i przyszłych Klientów.

GLS skupia się na następujących aspektach:

  • Prawo konkurencji
  • Walka z korupcją
  • Respektowanie sankcji gospodarczych
  • Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
  • Zwalczanie pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi

Podstawą wprowadzonego w Grupie GLS systemu zgodności z przepisami jest kompleksowy program szkoleń dla pracowników.

Pełnomocnicy ds. Zgodności w poszczególnych krajach Grupy GLS, centralny dział GLS Corporate Compliance oraz zespół audytu i kontroli wewnętrznej stanowią kluczowe organy doradcze i opiniodawcze w kwestiach wszelkich naruszeń oraz działań nieetycznych.

Jednolity program zgodności z przepisami został wprowadzony we wszystkich krajach Grupy GLS i jest dostosowany do ich potrzeb.

Kodeks Standardów Biznesowych

Zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci, pracownicy, partnerzy biznesowi oraz opinia publiczna jest priorytetem dla Grupy GLS.

Aby je umacniać, stworzyliśmy Kodeks Standardów Biznesowych, który definiuje nasze fundamentalne wartości oraz wytyczne dot. zachowania obowiązujące wszystkich pracowników.

Kodeks Standardów Biznesowych GLS stanowi podstawę wszystkich decyzji biznesowych oraz reguluje interakcje ze wszelkimi interesariuszami.

Kodeks Standardów Biznesowych

Kodeks Postępowania dla Dostawców

GLS oczekuje od swoich dostawców przestrzegania standardów określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania dla Dostawców, wdrażania ich przy użyciu odpowiednich środków i przestrzegania ich w ich działalności biznesowej.

Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy GLS

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Grupa GLS postanowiła również wdrożyć procedurę zgłaszania nieprawidłowości przeznaczoną dla pracowników, partnerów biznesowych oraz stron trzecich, dzięki której w pełnym zaufaniu będą oni mogli zgłaszać obawy dotyczące przestępstw lub wykroczeń.

Więcej informacji