PakkeShop Betingelser

Version 39C gældende pr. 1. februar 2017.

1. Anvendelse

1.1 Disse Betingelser gælder for alle aktiviteter udført af General Logistics Systems Denmark A/S herefter kaldet GLS, i forbindelse med afsendelse af pakker fra en PakkeShop. Disse Betingelser gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af GLS eller en af vores underleverandører.

1.2 Medmindre det er nævnt i disse Betingelser, vil reglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) være gældende.

2. Transportydelsens omfang

2.1 GLS tilrettelægger og gennemfører distribution af pakker - herunder sortering og levering.

2.2 Pakker sendt via en PakkeShop må maksimalt veje 20 kg og må ikke overstige målene: længde 200 cm og længde + omkreds 300 cm.

2.3 Der kan kun sendes pakker til lande inden for EU. For kontantkunder er destinationerne nævnt i prislisten.

2.4 Afsender får en kvittering for afsendelse af pakker fra en PakkeShop.

2.5 Pakker kan udleveres ved henstilling på et nærmere angivet sted efter skriftlig aftale herom mellem GLS og modtager. I så fald betragter GLS pakken som korrekt leveret, når pakken er henstillet på det nærmere angivne sted.

2.6 GLS kan levere til enhver person på adressen. Det er modtagers egen opgave at viderebringe til en evt. att. person.

2.7 Hvis GLS ikke træffer nogen på modtageradressen, indleverer GLS pakken i en PakkeShop eller på et GLS depot til afhentning. Modtager får besked herom. Efter 10 hverdage returnerer GLS pakken til afsender.

3. Distribution

3.1 GLS’ kunde er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med fyldestgørende label pr. pakke. Kunden skal være opmærksom på, at pakker, der er strappet eller tapet sammen, og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden.

I så fald erstatter GLS kun den pakke, der har labelen på. GLS laver ikke kontrol af emballage og erstatter ikke beskadigelser på pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.2 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage ekstra hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker m.v.

3.3 Porcelæn og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig ydre emballage. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen.

3.4 Teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og lignende skal emballeres i en kraftig ydre emballage. Den indre emballage skal være tætsiddende, formstøbt stødabsorberende materiale. Emballagen skal være tilpasset det tekniske udstyr. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen.

3.5 Glasemballerede varer og varer med flydende indhold skal sendes i en ydre emballage, der er velegnet til distribution med GLS. Her skal også benyttes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger samt absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen.

3.6 GLS distribuerer ikke:

3.6.1 Til postboksadresser.

3.6.2 Dæk

3.6.3 ShopDeliveryService (levering via PakkeShop) tilbydes ikke til kontantkunder, der sender fra en PakkeShop.

3.6.4 Farligt gods (dog undtaget begrænset mængde LQ).

3.6.5 Levende eller døde dyr.

3.6.6 Våben og lignende, der strider mod lovgivningen i afsender-, modtager- eller transitlande.

3.6.7 Let fordærvelige varer.

3.6.8 Rede penge og pengerepræsentativer.

3.6.9 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande.

3.6.10 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol til levering uden for Danmark.

3.6.11 Pakker, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere, f.eks. pga. indhold, tiltænkt modtager eller det land, de skal sendes fra eller til. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.7 GLS kan afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om ovennævnte indhold.

3.8 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres GLS, GLS’ underleverandører eller andre kunder som følge af indhold nævnt under pkt. 3.6.1 til 3.6.11 og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering jf. pkt. 3.1-3.5.

3.9 GLS er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer listet i pkt. 3.6.1 til 3.6.11 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig jf. pkt. 3.1-3.5.

4. Betaling

4.1 Pakker sendt via en PakkeShop betales enten kontant i PakkeShop eller er forudbetalt via tredjepart.

4.2 GLS refunderer ikke det allerede betalte beløb ved returnering af pakker.

5. Reklamation

5.1 Reklamation skal ske skriftligt til GLS.

5.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

5.2.1 Ved skade på eller manko i gods, skal kunden eller modtager reklamere til GLS inden for 5 hverdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

5.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til GLS senest 1 år fra afsendelsesdato. GLS må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

5.3 Modtager skal stille evt. beskadigede pakker klar til afhentning på leveringsadressen i originalemballage. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager retten til erstatning. GLS kan bede om foto-dokumentation af beskadigede pakker.

5.4 Hvis den beskadigede pakke bliver transporteret af andre end GLS, inden det har været muligt at besigtige denne, jf. pkt. 5.3, mister kunden og/ eller modtager retten til erstatning.

6. Forældelse

6.1 Ved skade på eller manko i gods skal der anlægges retssag mod GLS inden 1 år fra leveringsdato (jf. pkt. 2.5 til pkt. 2.7) eller fra den dag, hvor GLS har afsendt besked om forgæves leveringsforsøg, jf. pkt. 2.7.

6.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod GLS inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 GLS er ansvarlig for pakken fra GLS PakkeShop modtager den (mod kvittering eller scanning), til pakken er leveret jf. pkt. 2.5 til pkt. 2.7, eller indtil GLS berettiget afbryder distributionen. Under alle omstændigheder ophører GLS’ ansvar senest 15 dage efter GLS har givet besked til modtager om pakkens ankomst, enten mundtligt eller skriftligt, til den modtageradresse, kunden har oplyst.

7.2 GLS’ ansvar er begrænset til følgende:

7.2.1 GLS erstatter bortkomst eller beskadigelse med maks. 4.500 kr. pr. pakke. Erstatningsbeløbet kan dog maksimalt udgøre pakkens værdi.

7.2.1.1 Værdiansættelse sker som følgende:

7.2.1.1.1 Nye varer værdiansættes til kostpris ekskl. moms.

7.2.1.1.2 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller kostpris ekskl. moms, hvor den laveste værdi er gældende.

7.2.2 GLS kan ikke holdes ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse eller forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3.1 til pkt. 3.6. Hvis tabet skyldes handlinger eller undladelser fra kundes eller modtagers side er GLS under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

7.2.3 Ved forsinkelse erstatter GLS kun fragtprisen for den forsinkede pakke. GLS erstatter kun ved forsinkelser på mere end 10 hverdage fra den forventede leveringsdato.

7.2.4 GLS erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

7.3 GLS erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. GLS er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, naturkatastrofer m.v.

8. Værneting

8.1 Alle tvister om disse Betingelser skal afgøres efter dansk ret.

8.2 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister om disse Betingelser.

9. Klagemulighed

9.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.