PakkeShop Betingelser

Version 42C. Gældende fra 1. februar 2020

1. Anvendelse

1.1 Disse Betingelser gælder for alle aktiviteter udført af General Logistics Systems Denmark A/S herefter kaldet GLS, i forbindelse med forsendelse af pakker fra en PakkeShop. Disse Betingelser gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af GLS eller en af vores distributionspartnere. 1.2 Medmindre det er nævnt i disse Betingelser, vil reglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015) være gældende.

2. Transportydelsens omfang

2.1 GLS tilrettelægger og gennemfører distribution af pakker - herunder sortering og levering.

2.2 Pakker sendt via en PakkeShop må maksimalt veje 20 kg.

Minimum og maksimum størrelse som GLS distribuerer:

  • Minimum 10 x 15 x 1 cm
  • Maks. 200 cm på længste side og maks. 300 cm i længde + omkreds
  • Til private modtagere i Sverige maks. 140 cm på længste side.

2.3 Der kan kun sendes pakker til lande inden for EU. For kontantkunder er destinationerne nævnt i prislisten.

2.4 Det er afsenders ansvar at få en kvittering for afsendelse af pakker fra en PakkeShop.

2.5 Pakker kan kun udleveres ved henstilling på et nærmere angivet sted efter skriftlig aftale (fuldmagt) herom mellem GLS og modtager/afsender. GLS betragter pakken som korrekt leveret, når pakken er henstillet på det aftalte sted.

2.6 GLS kan levere til enhver person på adressen. Det er modtagers egen opgave at viderebringe til en evt. att. person. I visse lande kan der forekomme nabolevering, hvis modtager ikke træffes på adressen.

2.7 Hvis GLS ikke træffer nogen på modtageradressen, indleverer GLS pakken i en GLS PakkeShop eller på et GLS depot. Modtager får information herom. Efter 10 hverdage returnerer GLS pakken til afsender.

2.8 GLS forbeholder sig ret til at levere til en anden PakkeShop end af den kunden valgte.

2.9 GLS kan afvise at modtage en pakke, eller returnere en pakke, som ikke er forsvarligt emballeret, eller ikke er egnet til pakkedistribution.

3. Distribution

3.1 GLS’ kunde er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med én (og kun én label) fyldestgørende label pr. pakke. Kunden skal være opmærksom på, at pakker, der er strappet eller tapet sammen, og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden.

I så fald erstatter GLS kun den pakke, der har labelen på. GLS laver ikke kontrol af emballage og erstatter ikke beskadigelser på pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.2 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage ekstra hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker og lignende.

3.3 Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage). Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt). Emballagen skal passe til indholdet. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

For at beskytte indholdet, skal labelen placeres på den største flade på pakken.

3.4 Skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret optimalt under transporten, dækkes ikke af GLS.

3.5 Glasemballerede varer og varer med flydende indhold skal sendes i en yderemballage, der er velegnet til distribution med GLS. Der skal anvendes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger og som absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.5.1 I tilfælde af skade på varer, der risikere at skade personel, materiel eller andre pakker, forbeholder GLS sig retten til at destruere indholdet.

3.6 GLS distribuerer ikke:

3.6.1 Til postboksadresser.

3.6.2 Dæk

3.6.3 ShopDeliveryService (levering via PakkeShop) tilbydes ikke til kontantkunder, der sender fra en PakkeShop.

3.6.4 Uemballeret gods eller gods som ikke er egnet til pakkedistribution.

3.6.5 Farligt gods (dog undtaget begrænset mængde LQ). Begrænset mængde (LQ) er ikke muligt til alle eksport destinationer.

3.6.6 Levende eller døde dyr samt urner.

3.6.7 Våben, våbenattrapper herunder soft guns, og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer.

3.6.8 Let fordærvelige varer og tøris.

3.6.9 Kontanter

3.6.10 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande.

3.6.11 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol til levering uden for Danmark.

3.6.12 Pakker, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere, f.eks. pga. indhold, tiltænkt modtager eller det land, de skal sendes fra eller til. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.7 GLS kan uden varsel afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om ovennævnte.

3.8 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres GLS, GLS’ Distributionspartnere eller andre kunder som følge af indhold nævnt under pkt. 3.6.1 til 3.6.12 og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering jf. pkt. 3.2-3.5.

3.9 GLS er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer listet i pkt. 3.6.1 til 3.6.12 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig jf. pkt. 3.2-3.5.

4. Betaling

4.1 Pakker sendt via en PakkeShop betales enten kontant i PakkeShop eller er forudbetalt via tredjepart.

4.2 GLS refunderer ikke det allerede betalte beløb ved returnering af pakker.

5. Reklamation

5.1 Anmeldelse af skade/manko skal ske skriftligt til på www.kontaktgls.dk.

5.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

5.2.1 Ved skade på eller manko i indhold, skal kunden eller modtager reklamere til GLS inden for 5 hverdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

5.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til GLS senest 6 måneder år fra afsendelsesdato. GLS må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

5.3 GLS skal have fotos af beskadigede pakker. Findes der ikke fotos, kan GLS forlange, at modtager skal stille den beskadigede pakke klar til afhentning på leveringsadressen i original emballage. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager retten til erstatning.

5.4 Hvis den beskadigede pakke flyttes fra leveringsadressen/ modtagers adresse før det har været muligt for GLS, at besigtige pakken (jf. pkt. 5.3), bortfalder retten til erstatning.

6. Uanbringeligt gods

6.1 GLS sælger uanbringeligt gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) på offentlig auktion efter 90 dage.

7. Forældelse

7.1 Ved skade på eller manko i gods skal der anlægges retssag mod GLS inden 1 år fra leveringsdato (jf. pkt. 2.5 til pkt. 2.7) eller fra den dag, hvor GLS har afsendt besked om forgæves leveringsforsøg, jf. pkt. 2.7.

7.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod GLS inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 GLS er ansvarlig for pakken fra GLS PakkeShop modtager den (mod kvittering eller scanning), og til pakken er leveret jf. pkt. 2.5 til pkt. 2.7, eller indtil GLS berettiget afbryder distributionen.

8.2 GLS’ ansvar er begrænset til følgende:

8.2.1 GLS erstatter bortkomst eller beskadigelse med maks. 4.500 kr. pr. pakke. Erstatningsbeløbet kan dog maksimalt udgøre pakkens værdi.

8.2.1.1 Værdiansættelse sker som følgende:

8.2.1.1.1 Nye varer værdiansættes til den dokumenterede kostpris ekskl. moms.

8.2.1.1.2 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

8.2.2 GLS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3.1 til pkt. 3.6. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra kundes eller modtagers side, er GLS under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

8.2.3 Ved forsinkelse erstatter GLS kun fragtprisen for den forsinkede pakke. GLS erstatter kun ved forsinkelser på mere end 10 hverdage fra den forventede leveringsdato.

8.2.4 GLS erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

8.2.5 GLS erstatter ikke yderemballage.

8.2.6 GLS erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder og lignende.

8.3 GLS erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. GLS er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, cyberangreb m.v.

9. Persondata

9.1 Det er kundens ansvar at sikre de af GLS ønskede persondata, er korrekte og lovligt kan overdrages til GLS.

9.2 Alle persondata, som GLS modtager, er omfattet af GLS’ databeskyttelsespolitik, som til enhver tid fremgår på GLS’ hjemmeside.

10. Værneting

10.1 Alle tvister om disse Betingelser skal afgøres efter dansk ret.

10.2 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister om disse Betingelser.

11. Klagemulighed

11.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.