Udržitelný rozvoj

To prosazuje GLS

Jednáme zodpovědně

GLS bere vážně svoji zodpovědnost vůči svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí a je zavázána k rovnosti, vzdělání a minimalizování dopadů na životní prostředí.

Zaměřujeme se na tyto oblasti životního prostředí: větší efektivita při využívání energií, zvýšení podílu obnovitelné energie a redukce emisí.

Díky optimalizaci plánování tras, se GLS daří zkracovat doručovací trasy. Navíc, počet nízkoemisních vozidel neustále narůstá. Skupina GLS také staví nové budovy s ohledem na ekologii, například instalováním tepelných čerpadel nebo druhotným využíváním dešťové vody.

Většina dceřiných společností GLS již zavedla systém managementu životního prostředí certifikovaný podle ISO 14001.

Udržitelný rozvoj v GLS znamená:

  • využívání vozidel s nízkou produkcí emisí
  • ekologicky šetrné nové budovy a modernizace stávajících budov
  • snížení spotřeby paliva, papíru a elektřiny
  • neustálý pforesní rozvoj našich zaměstnanců
  • těsná a dlouhodobá spolupráce s našimi dopravními partnery
  • sociální odpovědnost v praxi na národní a místní úrovni