Ben je een bestemmeling van een pakje met vragen over jouw zending?

Contacteer dan onze klantendienst via www.glsforyou.be .
Het contactformulier voor klokkenluiders is voorbehouden aan werknemers, zakenpartners en derden die vermoedelijke inbreuken op de Europese of nationale wetgeving willen melden.

Meldpunt voor klokkenluiders

GLS Group beschikt over een intern meldpunt waarbij werknemers, business partners en derde partijen een vermoedelijke inbreuk op Europese of nationale wetgeving kunnen melden.

Voornoemden kunnen contact opnemen met:

Dr Rainer Buchert, advocaat
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Duitsland

Tel. : +49 69 710 33 330 of +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de

Dr. Buchert is bevoegd om klachten te behandelen in overeenstemming met de wet van 28.11.2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector. Bij twijfel zal hij adviseren over de follow-up. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Door zijn beroep is Dr. Buchert gebonden aan het beroepsgeheim en is hij niet gemachtigd om de identiteit van personen die informatie verstrekken zonder hun uitdrukkelijke toestemming vrij te geven. Meldingen die bij Dr Buchert werden ingediend kunnen alleen mits toestemming van de klager aan GLS worden meegedeeld.

Contactformulier voor informanten

Indien u dit zou wensen dan kan u uw melding ook rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten indienen – zie lijst(*) in artikel 1 van het K.B. 22.01.2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector. Wij zouden u echter willen aanmoedigen om uw melding eerst via het interne GLS-meldpunt in te dienen, zodat de melding mogelijks veel efficiënter kan worden behandeld.

(*) 1° de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 2° de Federale Overheidsdienst Financiën; 3° de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; 4° de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; 5° de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 6° de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid; 7° het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; 8° het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; 9° het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
10° de Belgische Mededingingsautoriteit; 11° de Gegevensbeschermingsautoriteit; 12° de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten; 13° de Nationale Bank van België; 14° het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren; 15° de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; 16° het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater; 17° het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie; 18° het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; 19° het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; 20° de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 21° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 22° de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst; 23° de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); 24° de Scheepvaartcontrole.